Eksperyment form przestrzennych w Elblągu – niechciane dziś dziedzictwo PRL-u?
[Experiment of spatial forms in Elbląg - unwanted heritage of the PRL today?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych od 1981 roku do współczesności
Miejsce: Wrocław, Muzeum Architektury
Nazwa jednostki: IHS Uniwersytet Wrocławski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata