Angelika Modlińska-Piekarz

Bibliotekarz, filolog klasyczny, neolatynista.

 

 

Dorobek naukowy

 

 

 

I. Kierownictwo projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2016:

 

Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku

 

nr umowy: UMO 2011/03/D/HS2/02786.

 

II. Opublikowane prace naukowe :

 

Książki:

 

· Votum Davidicum. Poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w XVI  i XVII wieku Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, ss. 288, [12 nlb., 12 ilustr., (streszczenie w j. angielskim).

 

· Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012,   ISBN:978-83-7702-387-7, 188 stron.

 

- Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, 800 ss., ISBN 978-83-8061-552-6.

 

Artykuły i studia:

 

·  Stylistyczne właściwości psalmu In Te, Domine, speravi Klemensa Janickiego oraz psalmów XXXI i LXXI Heliusa Eobanusa Hessusa i George’a Buchanana, „Roczniki Humanistyczne” 50 (2002), z. 3, s. 27-55.

 

· Indywidualizacja wyznania modlitewnego w poetyckiej parafrazie Psalmu In, Te, Domine, speravi Klemensa Janickiego, w: Od średniowiecza po oświecenie,  „Studia classica et neolatina” 6 (2004), Gdańsk  2004, s. 75-83.

 

· Piętnastowieczny kodeks rękopiśmienny z listami i mowami Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 81 (2004), s. 169-197.

 

·    Siedemnastowieczna sylwa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki  i Muzea Kościelne” 89 (2009), s. 275-314.

 

·  Funkcje i znaczenie łacińskich parafraz psalmicznych w kulturze literackiej Europy Środkowej i Zachodniej XVI i XVII wieku, w: Fortunniejszy był język, bo i ten dziś miły. Colloquium neolatinum IV, red. I. Bogumił i Z.Głombiowska, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s. 191-207.

 

· Retoryczna teoria parafrazy w starożytności i w epoce renesansu, w: Studia rhetorica. Materiały z konferencji naukowej "Retoryka dawna" (Kraków, 16-17 marca 2009 roku), red. M. Choptiany i W. Ryczek, Kraków: Księgarnia Akademicka 2011, s. 145-162.

 

·  Najstarsze dokumenty pergaminowe (XIV-XVII w.) w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 95 (2011), s. 157-186.

 

· Informator o zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 96 (2012), s. 57-74.

 

· Najstarsze dokumenty pergaminowe (XIV-XVII w.) dotyczące Lublina i Lubelszczyzny w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w: Lublin a książka. Część II. Centrum i peryferie,red. Antoni Krawczyk, Lublin 2011, s. 15-36 (+ 8 il.).

 

· Dziennik podróży do Włoch Jerzego Radziwiłła w 1575 roku. Tłumaczenie i opracowanie tekstu łacińskiego, Czasopismo Naukowe  (Internetowe) „Kultura i Historia” nr 21 (2012): http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3856

 

Glosa do historii poematu o Syrenie Bałtyckiej Karola Ogiera, w: Kultura - Historia - Książka. Zbiór studiów, red. A. Dymmel, B. Rejakowa, Lublin 2012, s. 183-199.

Varietas metryczna poetyckiej parafrazy Psałterza Caspara Cunradusa, „Roczniki Humanistyczne” , 60 (2012), z. 3, s. 117-151.

 

· Some Example of Metrical Virtuosity: Poetic Psalm Paraphrase of Caspar Cunradus, w: Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice,   Agnieszka Borysowska i Barbara Milewska-Waźbinska, Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2013, s. 23-44.

 

· Byzantine Theory of Paraphrase in Rhetorical Treatises and Commentaries and the Original Version of Theon’s Progymnasmata, [w:] Glossae, Scholia, Commentarii: Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, red. M. Mejor, A. Zajchowska, K. Jażdżewska, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2014, s. 101-114.

 

· Lublin - Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, [w:] Zbiory rękopisów w Polsce. T. 2: Rękopisy w zbiorach kościelnych, red. T. Makowski, P. Sapała, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2014, s. 221-238.

 

· Bizantyjska teoria parafrazy a pierwotna wersja Progymnasmatów Teona, „Roczniki Humanistyczne” , 62 (2014), z. 3, s. 51-78.

 

· Zbiory rękopiśmienne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL jako przedmiot badań naukowych, [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich, Problematyka badawcza i organizacyjna, red. A. Borysowska, Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 2015, s. 20-36.

 

· Sekcja Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – historia i współczesność,  "Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy", nr 3 (41) (2015), s. 45-61. Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Numer 3 (2015) s. 45-61.

 

Doktryna i polityka w poezji biblijnej śląskich uczniów Melanchtona, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 61 (2017), s. 195-233.
Artykuł ten wydałam też w języku angielskim:

 

Doctrine and Politics in the Latin Biblical Poetry of Philip Melanchthon’s Silesian Disciples, transl. A. Mękarski, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 61 SI [Special Issue] (2017), s. 107-145.

 

Reformacyjna poezja biblijna Laurentiusa Fabriciusa (1539–1577) z okresu pobytu w Królewcu (1561–1571) i jej znaczenie wyznaniowo-polityczne, „Terminus” 20 (2018), z. 1 (46), s. 63–83.

 

Hasła słownikowe:

 

· Andreas Calagius, hasło w: Słownik pisarzy śląskich, red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott, t. 4, Katowice 2013, s. 17-21.

 

· Caspar Cunradus, hasło w: Słownik pisarzy śląskich, red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott, t. 4, Katowice 2013, s. 21-25.

 

· Laurentius Fabricius Silesius, hasło w: Słownik pisarzy śląskich, red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott, t. 4, Katowice 2013, s. 26-32.

 

Seckerwitz Johannes, hasło w: Słownik pisarzy śląskich, red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott, t. 5, Katowice 2017, s. 89-96.

 

Kuchler Jacob, hasło w: Słownik pisarzy śląskich, red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott, t. 5, Katowice 2017, s. 57-62.

 

 

Hasła słownikowe do Encyklopedii 100-lecia KUL:

 

- Klukowski Zygmunt

- Mańkowska Helena

- Stecki Jan

 

III. Odczyty naukowe:

 

 Indywidualizacja wyznania modlitewnego w poetyckiej parafrazie psalmu In Te, Domine, speravi Klemensa Janickiego (ss. 9) wygłoszony w dniu 8 maja 2001 roku na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Colloquium Neolatinum II zorganizowanej przez Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, a poświęconej literaturze nowołacińskiej. Gdańsk 2001.

 

· Odczyt pt. Poetyckie parafrazy psalmów w języku łacińskim w wieku XVI i XVII wygłoszony na zebraniu Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego     w Lublinie w dniu 23 kwietnia 2003 roku. (ss. 15).

 

·  Inspirowana Psałterzem praktyka parafrastyczna poetów nowołacińskich XVI i XVII wieku. Exempla silesiaca. Odczyt wygłoszony dnia 26 lutego 2007 roku w Ośrodku Badań nad Renesansem w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

· Funkcje i znaczenie łacińskich parafraz psalmicznych w kulturze literackiej Europy Środkowej i Zachodniej XVI i XVII wieku, udział w konferencji naukowej Colloquium  Neolatinum IV, poświęconej literaturze nowołacińskiej w dniach 16-17 X 2008 r.

 

· Retoryczna teoria parafrazy od starożytności do późnego renesansu w kontekście praktyki poetyckiego parafrazowania tekstów biblijnych w XVI i XVII wieku. Odczyt wygłoszony dnia 16 marca 2009 roku podczas konferencji naukowej Retoryka dawna zorganizowanej w dniach 16-17 marca 2009 r. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

· Psalmorum Davidis metaphrasis poetica Caspara Cunradusa poezją kunsztowną? (De re metrica artificiosa). Odczyt wygłoszony dnia 9 września 2010 roku podczas konferencji naukowej:  Łacińska poezja kunsztowna XV-XVIII wieku: Teoria i praktyka zorganizowanej w Buku (koło Szczecina) w dniach 8-10 września 2010 r. przez Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej Uniwersytetu Szczecińskiego  i Książnicę Pomorską w Szczecinie.

 

· Rękopisy po klasztorach skasowanych i materiały na temat kasat klasztornych w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, konferencja naukowa w ramach grantu pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Derwicha, Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku Powstania Listopadowego w 1831 roku, Rytwiany pod Staszowem13-15 lipca 2012 r.

 

· Łacińska poezja biblijna na Śląsku. Zarys problematyki i perspektywy badań. Odczyt wygłoszony 17 X 2012 r. we Wrocławiu na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Oddział Wrocławski.

· Zbiory rękopiśmienne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL jako przedmiot badań naukowych, referat wygłoszony na  ogólnopolskiej konferencji naukowej Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna  14 -15 XI 2013 r., Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie.

 

· Teoria parafrazy w bizantyjskich komentarzach i scholiach do traktatów retorycznych pseudo-Hermogenesa i Aftoniosa – referat wygłoszony na  ogólnopolskiej konferencji naukowej  Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa,  zorganizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki UKSW w dniach 6-7 grudnia 2013 r. w Warszawie w Eremus Montis Regii.

 

· Mit o upadku aniołów w poetyckich parafrazach biblijnej historii stworzenia i upadku pierwszych ludzi na przykładzie łacińskiej poezji śląskiej XVI i XVII w.- referat połączony z prezentacją, wygłoszony na  ogólnopolskiej konferencji naukowej Colloquium Neolatinum VI zorganizowanej przez katedrę Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w dniach 26 i 27 maja 2015 r.

 

· Problematyka genologiczna w badaniach nad poetyckimi parafrazami biblijnymi na przykładzie poezji nowołacińskiej na Śląsku w XVI i XVII wieku (zagadnienia wybrane) - referat połączony z prezentacją, wygłoszony na  ogólnopolskiej konferencji naukowej Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka, zorganizowanej w Warszawie 25-26 września 2015 roku przez pracownię Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

 

Biblijny epos Adamus (1566)  Laurentiusa Fabriciusa z Rud  jako przykład reformacyjnej propagandy politycznej - referat połączony z prezentacją multimedialną na zebraniu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filologicznego 16 X 2016 r.

 

Pura Evangelia, pia dogmata, vera religio. Konfesjonalizacja protestancka w łacińskich parafrazach  biblijnych na Śląsku w XVI i XVII wieku - wykład gościnny połączony z prezentacją multimedialną w Ośrodku Badań nad Renesansem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 XII 2016 r.

 

Rękopisy łacińskie w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL - wykład połączony z prezentacją zbiorów rękopiśmiennych dla Koła Klasyków KUL w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 8 XII 2016 r.

 

Siedem wieków Lublina w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przygotowanie i wygłoszenie referatu połączonego z prezentacją multimedialną na konferencji Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności (25-26 maja 2017, Muzeum Lubelskie, ul. Zamkowa 9) 26 V 2017 r.

 

Najcenniejsze rękopisy w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL wykład połączony z prezentacją zbiorów rękopiśmiennych dla studentów II roku studiów licencjackich KUL kierunku Edytorstwo w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 13 VI 2017 r.

 

Reformacyjna poezja biblijna Laurentiusa Fabriciusa (1539-1577) z okresu pobytu w Królewcu (1561–1571) i jej znaczenie wyznaniowo-polityczne – referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej pt. Reformacja w Prusach, zorganizowanej w dniach 19-20 IX 2017 r. przez Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

 

Łacińska poezja biblijna na Śląsku doby reformacji i kontrreformacji jako przyczynek do badań nad dziedzictwem kulturowym śląskich protestantów – referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej pt. Reformacja – spór o dziedzictwo. Retrospektywa – Rewizja – Redefinicja / Reformation – zwischen Gewinn und Verlust. Retrospektive – Revision – Redefinition, zorganizowanej w dniach  12-15 X 2017 r. przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Nieznane materiały ks. Rektora Idziego Radziszewskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki KUL i ich znaczenie dla badań naukowych, referat połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony na konferencji naukowej Emilia Szeliga Szeligowska i początki Biblioteki KUL zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL 28.02.2018 r. w Lublinie.

 

Sacra poesis of Silesian Protestants and its Educational Function during the Reformation, referat w języku angielskim, połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony 25.05.2018 r. na międzynarodowej konferencji The Eighth Annual RefoRC Conference: Reformation and Education, zorganizowanej przez konsorcjum naukowe RefoRC500, przy współpracy z Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 24-26.05.2018 r. w Warszawie.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019 13:12