Dr Andrzej Szabaciuk

 

 

 

Andrzej Szabaciuk, Ph.D.

Assistant Professor
Institute of Political Science and International Affairs
Rector Plenipotentiary for the Eastern-European University Network and Catholic Universities Networks
The John Paul II Catholic University of Lublin
70 Droga Męczenników Majdanka St., 20-325 Lublin, Poland
e-mail: andrzejszabaciuk@kul.pl

 

A graduate of History at the Maria Curie – Sklodowska University of Lublin and a student of the European College of Polish and Ukrainian Universities.   In October 2011 he defended with distinction  a doctoral thesis in modern history.  The same month he took up employment as an assistant at the Department of Eastern Studies of the Political Sciences Institute at the John Paul II Catholic University of Lublin. Since the 1st of March 2012 employed as  Assistant Professor.

His areas of scientific interest concentrate around eastern issues in a broad sense, especially around the migration, ethnic and religious policies of the former Soviet states, the situation of ethnic and religious minorities in the East and the role of the Catholic Church in the socio-political life of the states of the former Eastern Bloc.

 

Fellowships, grants, internships

 

Fellowship of the Estonian Institute in Tallinn, Estonian language course at the University of Tartu, 2007.

The Polish National Science Centre project titled "Conversion of the former Greek Catholic population to Catholicism in the Kingdom of Poland in 1905-1915", 2010-2011.

Fellowship in Institute of Political Sciences, State University of Tbilisi Ivane Javachievvili, Tbilisi, November-December 2011.

International observer on behalf of the Republic of Poland during the parliamentary elections in Ukraine (L’viv, Donetsk, Horlivka), 2012.

Scientific internship at the Ukrainian Catholic University in L’viv, June 2013.

Scientific internship at the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences in Moscow, July-August 2013.

Central research project of the Institute of National Remembrance: “Poles in Russia and the Soviet Union”, 2017.

 

Awards

 

Award of His Magnificence Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin for "outstanding organizational and social activity and popularization of science", 2014.

Award of His Magnificence Rector of the Lesya Ukrainka Eastern European National University in Lutsk (Ukraine) for "a significant personal contribution to the development of the university's international scientific cooperation", 2016.

Award of His Magnificence Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin (together with Prof. Tomasz Stępniewski) for "original and creative scientific achievements", 2016.

1st degree (team) award in the 9th Juriy A. Zhdanov international competition of scientific monographs on the topic of Caucasus and South-Russia for a monograph North Caucasus: religions, politics, elite and security, ed. Tadeusz Bodio, Władza, elity, przywództwo: vol. 11, Warsaw 2017, 2017.

Ukrainian Greek Catholic Church Saints Cyril and Methodius Medal for „kindness, spiritual bond and expressions of solidarity and research work in the field of history and spirituality of the Greek Catholic Church”, 2018.

 

Scientific Activities

 

Monographs and edited books

 

 1. Relacje państwo-Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie w latach 1991-2012, Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, vol. 25, Lublin 2012, pp. 40.
 2. Rosyjski Ulster. Kwestia Chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915, Lublin 2013, pp. 308.
 3. М. Арсанукаева, А. Гиль, A. Шабацюк (ed.), Ислам на Северном Кавказе: История и вызовы современности, Люблин-Майкоп 2014, pp. 263.
 4. З. Станкевич, Т. Стемпневски, А. Шабацюк (ed.), Безопасность на постсоветском пространстве: новые вызовы и угрозы – Security of the Post-Soviet Region: new Challenges and Threats, Люблин-Москва 2014, pp. 465.
 5. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski (ed.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, vol. 2, Lublin 2016, pp. 440.
 6. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski (ed.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, vol. 1, Lublin 2016, pp. 414.
 7. Т. Стемпневски, А. Шабацюк (ed.), Украинский вопрос: безопасность, экономика, общество. The Ukrainian question: security, economy, society, Люблин-Бердянск 2017, pp. 285.

Articles and chapters

 1. A. Szabaciuk, Trudne sąsiedztwo. Współczesne relacje polsko-litewskie i perspektywa ich dalszego rozwoju, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 10 (2012) No. 1, p. 51-70.
 2. A. Szabaciuk, Rosyjski plan likwidacji rzymskokatolickiej diecezji lubelskiej z 1902 r. Jego geneza i główne założenia, „Region Lubelski”, 2012, No. 9 (11), p. 23-33.
 3. A. Szabaciuk, Okoliczności, przyczyny oraz następstwa wystąpienia Gruzji ze Wspólnoty Niepodległych Państw w 2009 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2012, vol. VIII, p. 291-314.
 4. A. Szabaciuk, Europa Środkowo-Wschodnia w historycznych i politologicznych koncepcjach Aleksieja Millera, „Historia i Świat", 2012, No. 1, p. 201-212.
 5. A. Szabaciuk, Między konfliktem a pokojem. Polityka etniczna i wyznaniowa Gruzji w latach 1991-2012, „Wschodnioznawstwo”, 2012, p. 61-76.
 6. A. Szabaciuk, Problem rozstrzygania przynależności religijnej ludności greckokatolickiej w Królestwie Polskim w XIX w., [in:] H. Łaszkiewicz, I. Wodzianowska (ed.), Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, Lublin 2012, p. 389-404.
 7. А. Шабацюк, Униатство: проблема современного католическо-православного диалога, [in:] Р. Набиев (ed.), Социокультурный потенциал межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Европейского Востока, Казань 2013, p. 228-237.
 8. А. Шабацюк, Римско-католическая церковь в Украине и перспективы ее развития, [in:] Анджей Гиль, Томаш Стемпневски (ed.), Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Институт Центрально-Восточной Европы, Люблин-Львов-Киев 2013, s. 217-332.
 9. A. Szabaciuk, Procesy migracyjne jako wyzwanie dla strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2013, No. 2, s. 131-142.
 10. A. Szabaciuk, Islamofobia w Federacji Rosyjskiej: geneza i potencjalne skutki zjawiska, [in:] T. Stępniewski (ed.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Lublin-Warszawa 2013, p. 253-266.
 11. A. Szabaciuk, On the verge of a new “cold war”? The anti-Western dimension of Vladimir Putin’s Eurasian integration project, "Yearbook of Institute of East-Central Europe", 2013, vol. 11, Issue 6, p. 185-205.
 12. A. Шабацюк, Политика Российской Федерации в отношении Северного Кавказа, [in:] М. Арсанукаева, А. Гиль, A. Шабацюк (ed.), Ислам на Северном Кавказе: История и вызовы современности, Люблин-Майкоп 2014, p. 13-34.
 13. A. Szabaciuk, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Republiki Czeczeńskiej: podstawowe uwarunkowania, założenia i próba oceny, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2014, No. 1, p. 45-64.
 14. A. Szabaciuk, Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2014, No. 5, p. 75-98.
 15. A. Szabaciuk, Wybrane problemy rosyjskiej polityki migracyjnej., „Rocznik Nauk Społecznych”, vol. 6, No 3, 2014, p. 83-107.
 16. А. Шабацюк, Нелегальная иммиграция в Российской Федерации и ее влияние на государственную безопасность, [in:] Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк (ed.), Безопасность на постсоветском пространстве: новые вызовы и угрозы – Security of the Post-Soviet Region: new Challenges and Threats, Люблин-Москва 2014, p. 165-188.
 17. A. Szabaciuk, Biskup Eulogiusz a kwestia ziemi chełmskiej – wpływ etnonacjonalizmu na relacje polsko-rosyjskie, [in:] S. Dębski, Ł. Adamski (red.), Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy w XIX wieku, Centrum Dialogu i Pojednania Polsko-Rosyjskiego, Warszawa 2014, p. 369-388.
 18. A. Szabaciuk, Problem konwersji w świetle prawa wyznaniowego w dziewiętnastowiecznym imperium Rosyjskim, [in:] Agnieszka Kidzińska-Król (ed.), Ludzie, władza, narody, religie. Lubelszczyzna, Polska, Europa, Lublin 2015, p. 289-301.
 19. A. Szabaciuk, Z nieznanych okoliczności zesłania i śmierci chełmskiego biskupa nominata Jana Kalińskiego, [in:] S.C. Napiórkowski (ed.), Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś, Lublin 2015, p. 269-277.
 20. A. Szabaciuk, Problem ukraiński w programach kandydatów do Parlamentu Europejskiego Lubelszczyzny, [in:] A. Łukasik-Turecka (ed.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014, Lublin 2015, p. 63-72.
 21. A. Szabaciuk, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec mniejszości rosyjskojęzycznej na Łotwie, „Studia Europejskie”, 2015, No. 4, p. 197-216.
 22. A. Szabaciuk, Polityka etniczna Republiki Łotewskiej, „Politeja”, vol. 41, 2016, No. 2, p. 329-351.
 23. A. Szabaciuk, Zapomniane ofiary wojny. Osoby wewnętrznie przesiedlone (IDP) na Ukrainie, „Studia Europejskie”, 2016, No. 3, p. 61-77.
 24. A. Szabaciuk, Wpływ kryzysu ukraińskiego na procesy migracyjne na obszarze posowieckim, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, vol. 14, 2016, No. 5, p. 219-244.
 25. А. Шабацюк, Польско-российские отношения в Царстве Польском, [in:] Неизвестная война. Часть II, Москва 2016, p. 215-232.
 26. A. Szabaciuk, Rola salafitów w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim na Kaukazie Północnym, [in:] A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski (ed.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, vol. 1, Lublin 2016, p. 335-376.
 27. A. Szabaciuk, Polityka etniczna Republiki Estońskiej, „Wschodnioznawstwo”, vol. 10, 2016, p. 219-241.
 28. A. Szabaciuk, Relacje prawosławno-katolickie w Królestwie Polskim w przededniu pierwszej wojny światowej na przykładzie kwestii chełmskiej, [in:] A. Nowak (ed.), Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej, Warszawa 2016, p. 137-194.
 29. A. Szabaciuk, Bractwa sufickie w życiu społeczno-politycznym Czeczenii i Dagestanu: uwarunkowania, osiągnięcia, wyzwania, [in:] Tadeusz Bodio (ed.), Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Władza, elity, przywództwo: vol. 11, Warszawa 2017, p. 487-505.
 30. A. Szabaciuk, Population Policy as a Significant Element of a Strategy for Rebuilding the Imperial Position of the Russian Federation, „Przegląd Zachodni”, 2017, No. 2, p. 267-283.
 31. A. Szabaciuk, Nieznane okoliczności kasaty klasztoru dominikanów w Lublinie oraz zabiegi biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego o jego restytucję, „Teka Komisji Historycznej Oddział Lubelski PAN”, 2017, vol. 14, p. 122-130
 32. A. Szabaciuk, Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 2017, No. 11, p. 29-42.
 33. А. Шабацюк, Иммиграция из Украины в Польшу в условиях украинского кризиса: масштабы и перспективы явления, [in:] Т. Стемпневски А. Шабацюк (ed.), Украинский вопрос: безопасность, экономика, общество. The Ukrainian question: security, economy, society, Люблин-Бердянск 2017, p. 187-201.
 34. A. Szabaciuk, Polityka ludnościowa Federacji Rosyjskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, No. 4, p. 143-158.
 35. А. Шабацюк, Римско-католическая Церковь в Польше: позиция по проблеме беженцев в Европе, "Современная Европа", 2018, No. 2, p. 94–104.

 

Main international conferences

 1. Współczesny kryzys migracyjny w Europie: wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 15.12.2015, paper: Problem wielokulturowości w rosyjskiej polityce migracyjnej.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym”. Wroclaw University, 19.04.2016, paper: Polityka etniczna Łotwy.
 3. VI научно-практической конференции «Религиозный фактор в социально-политической жизни России и стран Евросоюза», Институт Европы РАН, 2 июня 2016, Москва. paper: Этно-религиозные факторы в интеграции иммигрантов в Польше.
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa: Unia Europejska-Ukraina: transformacja, reformy bezpieczeństwo Європейський союз-Україна: трансформація реформи, безпека, 3.06.2016, Lutsk (Ukraina), paper: Migracja Ukraińców do Polski: szanse i zagrożenia.
 5. Kryzys uchodźczy konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski, the John Paul II Catholic University of Lublin, 6.06.2016, paper: Integracja imigrantów/uchodźców w Polsce: potencjalne wyzwania i zagrożenia.
 6. V konferencja naukowa Komitetu Badań nad Migracjami PAN “Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne”, Adam Mickiewicz University in Poznan, 26-28.09.2016, paper: Polityka migracyjna Ukrainy w kontekście nowych wyzwań międzynarodowych.
 7. Eastern and Central European Empires, Nations, and Societies on the Verge of World War I, Warsaw, 15-16.06.2014, paper: Etnoreligijna mobilizacja społeczeństwa rosyjskiego w przeddzień wybuchu I wojny światowej na przykładzie problemu chełmskiego.
 8. Empires, war and men: everyday lives and unusual stories of the inhabitants of Galicia during the First World War, Krakow 15-16.09.2014 r., paper: Wizja życia codziennego w Galicji w czasie I wojny światowej w relacji metropolity Eulogiusza Gieorgijewski.
 9. XXXII Dni praw człowieka. Wojna na Ukrainie w perspektywie praw człowieka, the John Paul II Catholic University of Lublin, 9-10.12.2014, paper: Ochrona praw człowieka jako element rosyjskiej wojny propagandowej na Ukrainie.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku, Academy of National Defense, Warsaw, 28-29.05.2015, paper: Jaki wpływ na procesy migracyjne w Europie Wschodniej może mieć konflikt rosyjsko-ukraiński?
 11. Irregular Migration towards EU and Balkan Countries, Sarajevo 27-30.04.2017, paper: Emigration from Ukraine to Poland after the Ukrainian Crisis: The Scale of the Phenomenon and Prospects.
 12. European Union at crossroads: building resilience in times of change, Iasi, 19-20.05.2017; paper: Polish migration policy in the context of Europe’s migrant crisis: main objectives and risks.
 13. Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach Brexitu i wojny na Donbasie, L’viv, 21.06.2017, the Ukrainian Catholic University; paper: Wpływ ruchu bezwizowego na stosunki polsko-ukraińskie
 14. UACES 47th Annual Conference Jagiellonian University, Krakow, 4-6.09.2017, paper: Migration from Eastern Europe - an Opportunity and Risks for the European Union.
 15. EISA 11th Pan-European Conference on International Relations, Barcelona, 13-16.09.2017, papers: Forgotten Victims of War. Internally Displaced Persons (IDP) in Ukraine (with T. Stępniewski), Unifcation as a model of Russian Imperial Policy.
 16. Eastern Europe Initiatives Congress 2017, Lublin, 25-26.09.2017.

 

 

Last update: 07.06.2018 23:37