Specjalistyczny język obcy nowożytny - język angielski - classes

Course objective:
C1 - introduction to vocabulary and phrases referring to chemistry, biology, biotechnology and natural sciences in a general sense.
C2 - reading comprehension scientific works and texts.
Prerequisites:
W1 - completed course: English lecture at level B2
W2 - completed course: chemistry, biochemistry, general microbiology
Learning outcomes:
KNOWLEDGE
W1 - knows the structures and technical vocabulary refering to biotechnology allowing to understand scientific texts in English K_W12
W2 - possess knowledge allowing to write a text and ability to speak in English about biotechnology K_W12

SKILLS
U1 - fluently uses a scientific literature from biotechnology in Polish; reading comprahension of scientific texts related to research topic in English K_U02
U2 - possess a skill to write a work in Polish and/or short communication in English based on his/her research K_U06

SOCIAL COMPETENCE (ATTITUDES)
K1 - systematically updates the knowledge and knows its practical applications, understands the need of systematic tracking scientific literature and familiarization with scientific journals in order to deepen the knowledge K_K03
Teaching method:
Presentation - multimedia projector, article reading, talk, dialog methods, work in groups.
Course content description:
Chemical, biological, biochemical terminology. Physiological and molecular biology issues. Methods used in biotechnology. Discussion on research topics, results presentation and conclusions.
Forms of assessment:
In relation to learning outcomes to get insufficient mark (2) student:
KNOWLEDGE - does not know vocabulary about biotechnology.
SKILLS - can not read and translate scientific texts about biotechnology. Can not speak/describe his/her own research.

In relation to learning outcomes to get sufficient mark (3) student:
KNOWLEDGE - knows basic vocabulary used in biotechnology.
SKILLS - reads scientific texts in English. Translates English texts by means of dictionary. Is able to present own results in writing and speech using simple words.

In relation to learning outcomes to get good mark (4) student:
KNOWLEDGE - has a broad knowledge about vocabulary used in biotechnology.
SKILLS - efficiently reads texts and writes in English using occasionally dictionary. Is able to prepare an article about conducted research and describe his/her own research.

In relation to learning outcomes to get very good mark (5) student:
KNOWLEDGE - possess rich vocabulary concerning biotechnology and close related sciences.
SKILLS - can fluently speak and write in English using expanded structures and vocabulary refering to biotechnology. Efficiently translates text both from Polish to English and vice versa. Prepares with ease articles describing conducted studies and is able to present them properly in English and discuss about them.

Verification of the learning outcomes:
2 written tests - 75%
multimedia presentation, homework - 15%
activity during classes - 10%
Required reading list:
BASIC LITERATURE:
1. Clark D. P., Pazdernik N. J. “Biotechnology”. Academic Cell Update. Elsevier, 2012
2. Higson S. P. J. “Analytical Chemistry”. Oxford University Press, 2003
3. S.R. Gallagher, E.A. Wiley "Current Protocols Essential Labolatory Techniques". Wiley, 2008
4. Scientific articles

FURTHER READING:
1. “Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology” Baltz R.H., Demain A.L. and Daveis J.E (Eds.). ASM Press, 2010
2. Evans G. M., Furlong J. C. “Environmental Biotechnology”. Wiley-Blackwell, 2011

Wirusologia i epidemiologia - wykład

Cele przedmiotu:
Celem wykładu jest przybliżenie studentom klasyfikacji wirusów i podstaw charakterystyki rodzin wirusowych.
Wymagania wstępne:
1. Wiedza z zakresu mikrobiologii ogólnej.
2. Umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 - Charakteryzować najważniejsze rodziny wirusów patogennych dla człowieka, zwierząt i roślin (K_W01, K_W02)
W2 - Potrafić charakteryzować aktualne zagrożenia epidemiologiczne (K_W01, K_W05)
Znać metody profilaktyki i terapii w zakażeniach wirusowych (K_W01, K_W02, K_W05)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - dbałość o prozdrowotne zachowania osobiste (K_K01)
Metody dydaktyczne:
Wykład - wykład tradycyjny z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego
Treści programowe:
- Struktura, klasyfikacja i pochodzenie wirusów.
- Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące budowy i replikacji wirusów.
- Zróżnicowanie genetyczne wirusów i ich zmienność.
- Zakażenie wirusowe organizmu - patogeneza.
- Charakterystyka wirusów DNA: Adenoviridae, Poxviridae, Herpesviridae
- Charakterystyka wirusów DNA: Papillomaviridae, Polyomaviridae, Parvoviridae.
- Charakterystyka wirusów RNA: Rabdoviridae, Paramyxoviridae.
- Charakterystyka wirusów RNA: Ortomyxoviridae, Coronaviridae.
- Charakterystyka wirusów RNA: Togaviridae, Picornaviridae.
- Charakterystyka wirusów RNA: Caliciviridae, Reoviridae.
- Wirusy gorączek krwotocznych: Filoviridae, Bunyaviridae.
- Wirusy gorączek krwotocznych: Arenaviridae, Flaviviridae.
- Wirusy hepatotropowe.
- Wirusy rodziny Retroviridae.
- Wirusy a nowotwory. Szczepionki i leki przeciwwirusowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
zaliczenie pisemne na koniec semestru – 100 %

Na ocenę 2
W - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. klasyfikacja wirusy oraz ich charakterystyka. Nie zna aktualnej literatury przedmiotu.
K - Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.

Na ocenę 3
W - Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą klasyfikacja wirusy. Ma ograniczoną znajomość charakterystyka różnych rodzin wirusowej.
K - Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzystanie z dostępnej literatury przedmiotu.

Na ocenę 4
W - Student posiada uporządkowaną wiedzę z wirusologii i epidemiologii. Ma rozeznanie w najnowszych technikach identyfikacje drobnoustrojów oraz aktualnej literaturze przedmiotu.
K - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.

Na ocenę 5
W - Student posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. z wirusologii i epidemiologii oraz miejsca tych dyscyplin wśród innych dyscyplin empirycznych. Zna najnowsze technologie identyfikacje drobnoustrojów oraz aktualną literaturę przedmiotu. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na rozwiązuje zadane problemy z uzasadnieniem wyboru ich rozwiązania.
K - Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Leslie Collier, John Oxford: Wirusologia, PZWL, 2001

Literatura uzupełniająca:
N.H. Acheson: Fundamentals of molecular virology, Wiley, 2001