Historia literatury angielskiej I - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych, zrozumienie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
C2 Zdobycie i uporządkowanie wiedzy, obejmującej terminologię, teorie i metodologię z zakresu historii literatury angielskiej
C3 Zdobycie i uporządkowanie wiedzy z zakresu literatury i kultury Anglii między VI a XVIII w.
Wymagania wstępne:
dobra znajomość j. angielskiego
Efekty kształcenia:
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu historii literatury angielskiej w kontekście filologii angielskiej oraz jej specyfice metodologicznej
EK P_W02 Student zna podstawową terminologię dotyczącą historii literatury w języku angielskim
EK P_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.
EK P_U02 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze dotyczące analizy i interpretacji tekstów literackich, dobru metod i narzędzi oraz zauważania powiązań historii literatury z innymi dyscyplinami naukowymi właściwymi dla filologii angielskiej.
EK P_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
EK P_K05 Student ma świadomość znaczenia literatury angielskiej w kontekście kultury europejskiej
Metody dydaktyczne:
wykład, dyskusja, praca w grupach
Treści programowe:
K 1. teatr elżbietański
K2. William Shakespeare - sonety
K3. William Shakespeare - tragedie
K4. William Shakespeare - komedie
K5. William Shakespeare – sztuki historyczne
K6. Poeci metafizyczni
K7. Literatura okresu wojny domowej, John Milton
K8. Restauracja monarchii, John Dryden
K9. teatr doby Restauracji
K10. Charakterystyka epoki oświecenia i neoklasycyzmu w Anglii
K11. Jonathan Swift
K12. Wczesna powieść angielska
K13. rozwój powieści angielskiej
K14. sentymentalizm i preromantyzm
K15. podsumowanie II semestru, test końcowy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
-F1 prezentacje na temat wybranych zagadnień z zakresu historii literatury angielskiej
P2 aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwe 2 nieobecności nieusplrawiedliwione) P2 Test końcowy
Ocena 5
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z historii literatury angielskiej, zna właściwą terminologię.
(U) Student potrafi sformułować krytyczne stanowisko odnośnie różnych zagadnień z zakresu historii literatury angielskiej, uzasadnić swoje stanowisko, dokonać samodzielnej analizy współczesnego materiału. Uzyskuje odpowiednią ilość punktów w teście a jego/jej prezentacja jest na wysokim poziomie merytorycznym i formalnym.
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko i je bronić. Bierze aktywny udział w zajęciach, inicjuje dyskusję, stawia pytania.
Ocena 4
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury angielskiej, zna właściową terminologię.
(U) Student prowadzi poprawny wywód naukowy formułując poprawne wnioski. Potrafi dyskutować na temat opracowanego tematu. Treść prezentacji jest spójna a forma poprawna.
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko i je bronić. Bierze aktywny udział w zajęciach
Ocena 3
(W) Student posiada bardzo ogólną wiedzę na temat zagadnień z zakresu historii literatury angielskiej oraz ich zastosowań do badania tekstów kultury współczesnej. Zna tylko podstawowe terminy.
(U) Student potrafi sformułować problem i cel badań, opracować źródła ale potrafi jedynie odtworzyć źródła informacji na podstawie wskazanej wcześniej bibliografii. Prezentacja na poziomie zadowalającym.
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko. Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie podejmuje inicjatywy.
Ocena 2
(W) Student nie posiada wiedzy na temat zagadnień z zakresu historii literatury angielskiej oraz ich przetworzeń w kulturze współczesnej.
(U) Student nie potrafi sformułować problemu i celu badań; nie potrafi znaleźć źródeł informacji, nie potrafi przygotować zadowalającej perzentacji i nie zalicza testu końcowego.
(K) Student nie potrafi prezentować swojego stanowiska ani uczestniczyć w dyskusji

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
The Oxford Anthology of English Literature, Volume 1 & 2
Daiches, D., A Critical History of English Literature
Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, 1977
Sikorska, L., A Short History of English Literature, 2007

Język i kultura Walii - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Zrozumienie charakteru i specyfiki kultury walijskiej
C2 Nabycie podstawowych umiejętność w posługiwaniu się językiem walijskim
C3 Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu geografii, historii i kultury Walii
Wymagania wstępne:
dobra znajomość j. angielskiego, chęć nauki kolejnego języka obcego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu badań nad kulturą i językiem Walii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz filologii angielskiej
K_W05 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin filologicznych: 1. Literaturoznawstwo 2. Językoznawstwo - ogólne 3. Kulturoznawstwo
K_W07 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem Filologii Angielskiej: 1. Literaturoznawstwo i Literatura angielska 2. Językoznawstwo angielskie 3. Kulturoznawstwo – w kontekście Walii
K_W08 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, w tym wypadku filologią i kulturoznawstwem walijskim
K_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego i porównawczym odniesieniu do języka walijskiego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej ale i walijskojęzycznej

K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K-K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego z uwzględnieniem dialektów regionalnych (Walia)
K_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka walijskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny
K_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym
K_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym
K_K09 ma świadomość znaczenia języka walijskiego, literatury i kultury walijskiej w kulturze brytyjskiej i europejskiej.
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego
K_U07 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka angielskiego oraz literatury i kultury krajów anglojęzycznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U08 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U09 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach kierunku Filologia Angielska a innymi dziedzinami w obrębie studiów celtologicznych
K_U17 potrafi korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning)
Metody dydaktyczne:
dyskusja, praca w grupach prezentacje, materiały audio-video
Treści programowe:
ć1 wprowadzenie do historii Walii i języka walijskiego, język walijski na tle języków Indoeuropejskich
ć2 praktyczna nauka j. walijskiego/podstawowe wiadomości geograficzne
ć2 praktyczna nauka j. walijskiego
ć3 praktyczna nauka j. walijskiego/walijskie symbole narodowe
ć4 praktyczna nauka j. walijskiego
ć5 praktyczna nauka j. walijskiego/walijska tradycja poetycka
ć6 praktyczna nauka j. walijskiego
ć7 praktyczna nauka j. walijskiego/wstęp do historii Walii cz. I
ć8 praktyczna nauka j. walijskiego
ć9 praktyczna nauka j. walijskiego/wstęp do historii Walii cz. II
ć10 praktyczna nauka j. walijskiego
ć11 praktyczna nauka j. walijskiego/wstęp do historii Walii cz. III
ć12 „Patagonia” – obraz współczesnej Walii w filmie
ć13 praktyczna nauka j. walijskiego
ć14 praktyczna nauka j. walijskiego/święta i tradycje ludowe
ć15 test obejmujący materiał z całego semestru: praktyczna nauka j. walijskiego i elementy kulturowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena końcowa jest średnią ocen z krótkich, niezapowiedzianych kolokwiów, prezentacji polegającej na przeprowadzeniu krótkiej lekcji n.t. wybranego zagadnienia z zakresu j. walijskiego oraz testu końcowego. Warunkiem zaliczenia jest również frekwencja (max. 2 nieusprawiedliwione nieobecności)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowym źródłem jest kurs j. walijskiego dostępny online:
https://www.saysomethingin.com/welsh/course1/intro
Literatura uzupełniająca:
Gareth King "Basic Welsh", Routledge 1996
Elin Meek "Cwrs Mynediad" Cardiff: CBAC 2007
David Ross "Wales. History ofa Nation" New Lanark: Geddes & Grosset 2006
Davies, John, A history of Wales. England: Penguin Books, 1994
Gwynfor Evans "Land of my Fathers. 2000 years of Welsh history" Talybont: Y Lolfa 1992
John Graham Jones,. The History of Wales. Cardiff: University of Wales Press, 1998.

Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Usystematyzowanie i uporządkowanie zasobu słownictwa na poziomie średnio zaawansowanym (B2 - Upper-intermediate) w oparciu o sprawności receptywne i produktywne
C2 Prezentacja wielości znaczeń i kontekstów użycia kolokacji, związków frazeologicznych, wyrażeń i zwrotów w języku angielskim.
C3 Wykształcenie potrzeby bardziej dojrzałego i wnikliwego korzystania ze słowników (tj. z uwzględnieniem kolokacji, przykładowych zdań, słowotwórstwa, rejestru, zastosowań w języku mówionym i pisanym).
C4 Wykształcenie większej precyzji w doborze znaczenia używanych wyrażeń.
C5 Podwyższenie poziomu opanowania językowych sprawności nabytych podczas dotychczasowej nauki języka obcego.
Wymagania wstępne:
Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia oraz efektów kształcenia w szkole średniej lub technikum.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa w języku angielskim.
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca słownictwa języka angielskiego.
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny słownictwa w j. polskim.
EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej.
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych ze słownictwem j. angielskiego.
EK P_W12 Student zna podstawowe mechanizmy tworzenia konstrukcji leksykalnych ze szczególnym odniesieniem do j. angielskiego i polskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie stosowania struktur leksykalnych.
EK P_U01 Student potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy zgodnie z zasadami doboru słownictwa w języku angielskim.
EK P_U01 Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów leksykalnych.
EK P_U01 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania różnych rejestrów języka w tym rejestr języka akademickiego, formalnego, potocznego w odniesieniu do słownictwa j. angielskiego.
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z leksyką j. angielskiego, korzystając z różnych źródeł: różnorodne słowniki tematyczne, specjalistyczne opisy wariantów języka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie leksyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju.
Metody dydaktyczne:
Metody dydaktyczne stosowane na kursie to w głównej mierze metody aktywne tzn. takie, które zwiększają czynny udział uczących się w zajęciach. Zalicza się do nich: metody dyskusji tj. burza mózgów, dyskusja, metoda gier dydaktycznych, metoda dialogowa.
Zajęcia są często poprzedzone materiałem audiowizualnym i multimedialnym
Treści programowe:
1. 6.1 The time of my life
2. 6.3 So what you’re saying is...
3. 6.4 How to live to 101
4. 7.2 The news that wasn’t
5. Revision
6. 8.1 It’s a tough call
7. 8.3 Have you got a minute
8. The human animals
9. 9.2 Scam
10. Revision
11. 10.1 Moving experiences
12. 10.3 On your left
13. 10.4 Banksy
14. Revision
15. Signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa i nie zna zasad stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student nie osiągnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych, nie stosuje poznanych konstrukcji leksykalnych j. ang.
Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych. Brak zaangażowania we własny rozwój.

Na ocenę 3
Student posiada ogólny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia, ale osiągnął podstawowe umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych j.ang.
Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.

Na ocenę 4
Student posiada uporządkowany zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie do zajęć i osiągnął wystarczające umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych, stosuje poznane konstrukcje leksykalne j. ang.
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.

Na ocenę 5
Student posiada pełny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące słownictwa j. ang.
Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje.

1. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych.
2. Kolokwia śród- i końcowo-semestralne (tzw. Big Testy) zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Speakout. Upper-Intermediate Students’ Book. F. Eales and S. Oakes. Pearson Longman. 2011.

Wstęp do literaturoznawstwa - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii, terminologii i metodologii badań literaturoznawczych z naciskiem na obszar tekstu powieściowego i krótkich form prozatorskich
C2 Doskonalenie umiejętności analizy dzieł literackich w perspektywie różnych kierunków badań literackich
Wymagania wstępne:
dobra znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02 zna terminologię filologiczną/literaturoznawczą w języku angielskim
K_W07 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie liteaturoznawstwa
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje w zakresie literaturoznawstwa
K_U05 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie literaturoznawstwa
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K09 ma świadomość znaczenia literatury i kultury anglosaskiej i literaturoznawstwa w kulturze europejskiej i światowej
Treści programowe:
ć1 wstęp, definicje literatury
ć2 literatura – tekst – dyskurs, nauka o literaturze
ć3 przedmiot badań nad literaturą i rodzaje tekstów literaturoznawczych
ć4 przegląd gatunków literackich: proza
ć5 przegląd gatunków literackich: poezja
ć6 przegląd gatunków literackich: dramat
ć7 przegląd gatunków narracyjnych: film i komiks
ć8 periodyzacja literatury anglojęzycznej
ć9 badania nad literaturą: przegląd teorii
ć10 autor a narrator
ć11 rola i ujęcia czytelnika
ć12 psychoanaliza
ć13 formalizm
ć14 strukturalizm i poststrukturalizm
ć15 test semestralny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 prezentacje na temat wybranych zagadnień z zakresu liteaturoznawstwa
P2 aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione) P2 Test końcowy i praca pisemna
Ocena 5
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z literaturoznawstwem, zna właściwą terminologię.
(U) Student potrafi sformułować krytyczne stanowisko odnośnie różnych zagadnień literaturoznawczych, uzasadnić swoje stanowisko, dokonać samodzielnej analizy współczesnego materiału. Uzyskuje odpowiednią ilość punktów w teście a jego/jej prezentacja jest na wysokim poziomie merytorycznym i formalnym.
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko i je bronić. Bierze aktywny udział w zajęciach, inicjuje dyskusję, stawia pytania.
Ocena 4
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z zagadnieniami literaturoznawczymi, zna właściową terminologię.
(U) Student prowadzi poprawny wywód naukowy formułując poprawne wnioski. Potrafi dyskutować na temat opracowanego tematu. Treść prezentacji jest spójna a forma poprawna.
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko i je bronić. Bierze aktywny udział w zajęciach
Ocena 3
(W) Student posiada bardzo ogólną wiedzę na temat zagadnień z zakresu literaturoznawstwa oraz ich zastosowań do badania tekstów kultury współczesnej. Zna tylko podstawowe terminy.
(U) Student potrafi sformułować problem i cel badań, opracować źródła ale potrafi jedynie odtworzyć źródła informacji na podstawie wskazanej wcześniej bibliografii. Prezentacja na poziomie zadowalającym.
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko. Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie podejmuje inicjatywy.
Ocena 2
(W) Student nie posiada wiedzy na temat zagadnień z zakresu literaturoznawstwa oraz ich przetworzeń w kulturze współczesnej.
(U) Student nie potrafi sformułować problemu i celu badań; nie potrafi znaleźć źródeł informacji, nie potrafi przygotować zadowalającej perzentacji i nie zalicza testu końcowego.
(K) Student nie potrafi prezentować swojego stanowiska ani uczestniczyć w dyskusji

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Peter Barry "Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory"
Jonathan Culler "Literary Theory: A Very Short Introduction"
John Mullan "How Novels Work"

Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego - wykład

Cele przedmiotu:
C1 Poznanie i przyswojenie elementarnej terminologii stosowanej w badaniach literackich
C2 Poznanie współczesnych kierunków w badaniach literackich
C3 Zdobycie umiejętności wykorzystania poznanej terminologii i narzędzi teoretycznych w analizie tekstu literackiego
Wymagania wstępne:
dobra znajomość j. angielskiego
Efekty kształcenia:
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu badań literackich w kontekście filologii angielskiej oraz ich specyfice metodologicznej
EK P_W02 Student zna podstawową terminologię dotyczącą badań literackich w języku angielskim
EK P_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu badań literackich angielskiego obszaru językowego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.
EK P_U02 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze dotyczące analizy i interpretacji tekstów literackich, dobru metod i narzędzi oraz zauważania powiązań badań literackich z innymi dyscyplinami naukowymi właściwymi dla filologii angielskiej.
EK P_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
EK P_K05 Student ma świadomość znaczenia badań literackich w kontekście kultury europejskiej
Metody dydaktyczne:
wykład, prezentacja, materiały audio-video
Treści programowe:
K 1.wprowadzenie, definicje i geneza literatury i badań literackich
K2. podstawowa terminologia badań literackich
K3. poezja - zagadnienia teoretyczne
K4. dramat - zagadnienia teoretyczne
K5. proza - zagadnienia teoretyczne
K6. film - zagadnienia teoretyczne
K7. komiks - zagadnienia teoretyczne
K8. literatura a multimedialność
K9. praca z wybranymi próbkami tekstów
K10. praca z wybranymi próbkami tekstów

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
prezentacja, egzamin końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Peter Barry Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory – various editions
J. A. Cuddon. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin 1999.
John Mullan How Novels Work. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski Teorie literatury XX wieku. Kraków: Znak 2009.