Urodziłem się 6 listopada 1977 roku w  Krasnymstawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej swoją naukę kontynuowałem w Liceum Ogólnokształcącym, które ukończyłem składając egzamin maturalny w 1996 r. W tymże roku zostałem studentem na kierunku filologia słowiańska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wybierając specjalność ukraińską. Czteroletnią edukację uniwersytecką (zdecydowałem się na przyspieszony tryb studiowania łącząc jednocześnie IV i V rok studiów) zakończyłem w roku 2000 napisaniem pracy magisterskiej pt. Григорій Косинка – майстер малої прозової форми (Hryhorij Kosynka – mistrz małych form prozatorskich) pod naukowym kierownictwem prof. dra hab. Stefana Kozaka.

            Swoje zainteresowania badawcze problematyką literaturoznawczą kontynuowałem i rozwijałem na dziennych studiach doktoranckich przy Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL, które podjąłem w 2000 roku (ukończone w roku 2004). Uczęszczałem wtedy na seminarium historycznoliterackie prowadzone przez prof. dr hab. Annę Woźniak. W tym samym czasie rozpocząłem współpracę z prof. dr hab. Stefanem Kozakiem i pod jego naukowym kierownictwem przygotowywałem rozprawę doktorską pt. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928.

            Podczas studiów doktoranckich, a także po ich zakończeniu, prowadziłem i nadal prowadzę badania naukowe w zakresie literatury ukraińskiej lat 20. XX wieku, a także współczesnej literatury ukraińskiej, co zaowocowało publikacjami w formie artykułów naukowych. W związku z prowadzonymi badaniami brałem czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych (Gniezno, Kijów, Kraków, Lublin, Lwów, Olsztyn, Opole, Poznań, Przemyśl, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra), oprócz tego miałem okazję wyjeżdżać na staże naukowe, kwerendy biblioteczne i wykłady gościnne (Ołomuniec - Republika Czeska; Preszów - Słowacja; Czerniowce, Drohobycz, Ostróg, Kijów, Łuck - Ukraina; Wiedeń - Austria).

            Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej przy Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL.

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018 23:00