Wykształcenie

2000-2005 Studia magisterskie - praca magisterska na temat: "Niedostosowanie społeczne nieletnich na przykładzie wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie"

2005-2009 Studia doktoranckie (socjologia)

2010 obrona pracy doktorskiej na temat: "Bezdomność w polityce społecznej na przykładzie miasta Radomia. Analiza socjologiczna", uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

2015 Bazowe Szkolenie z Mediacji (Polskie Centrum Mediacji)

2015 Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Rodzinnych (Polskie Centrum Mediacji) - uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu mediatora.

od 2017 INSTYTUT INTEGRALNEJ PSYCHOTERAPII GESTALT - Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych

 

Doświadczenie dydaktyczno-naukowe

Swą działalność dydaktyczną rozpoczęła w 2006 roku od prowadzenia szkoleń na temat "Istota niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży" dla Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. Po obronie doktoratu w roku 2011 podjęła pracę w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na stanowisku wykładowcy, a następnie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, gdzie w roku 2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych. Doświadczenie dydaktyczne poszerzała również w Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu jako wykładowca. Obecnie naukowo i dydaktycznie związana jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, gdzie jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy realizuje swoje zainteresowania i pasje oraz dzieli się entuzjazmem, wiedzą i umiejętnościami ze studentami. Jest adiunktem w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.

Prowadzone kursy: socjologia, socjologia rodziny, socjologia wychowania, polityka społeczna, teorie i metody pracy socjalnej, gerontologia społeczna, pozyskiwanie funduszy na działalność społeczną, strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Działalność naukowa

Realizatorka, autorka i współautorka wielu projektów naukowo-badawczych. Od 2006 roku jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, organizuje i uczestniczy w licznych konferencjach i sesjach naukowych, realizuje badania, włącza się w lokalne inicjatywy społeczne.

Tematyka niektórych realizowanych projektów badawczych:

 • hierarchie wartości wybranych grup społecznych,
 • warunki i jakość życia mieszkańców Radomia,
 • charakterystyka i analiza lokalnej bezdomności,
 • młoda rodzina na rynku pracy,
 • przedsiębiorczość społeczna.

Planowane projekty badawcze:

 • Wielodzietność "na plus",
 • Współczesna bezdomność,
 • Sytuacja młodych rodziców na rynku pracy,
 • Uwarunkowania funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Inne funkcje

2012-2014 - Ekspert ds. metodologii i ewaluacji w Projekcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3 - poprawa jakości kształcenia, realizowanego w województwach mazowieckim i świętokrzyskim.

Opiekun naukowy/kurator Koła Badań Społecznych Studentów INoRiPS  

Zainteresowania badawcze:

 • kwestie społeczne,
 • zjawiska patologii społecznych,
 • praca socjalna, marginalizacja i wykluczenie społeczne,
 • społeczna problematyka bezdomności,
 • społeczna problematyka rodziny,
 • przedsiębiorczość społeczna

Więcej o doświadczeniu naukowo-dydaktycznym w zakładce dorobek

Wojownik światła wie, że nikt nie jest głupcem, i że każdy może nauczyć się wiele od życia - nawet jeśli wymaga to czasu. Daje z siebie zawsze to, co najlepsze, ale też najlepszego oczekuje od innych. Stara się wydobyć na światło dzienne zalety i umiejętności każdego człowieka. [...]

(P. Coelho)

 

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017 18:18