Dr Agnieszka Lenart

           Adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej

 

 

Kariera naukowa:

1997-2002 - studia magisterskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL.

Praca magisterska: Kobieta w kulturze Starej Rusi XI-XVII wieku (na podstawie zabytków literatury staroruskiej), napisana pod kierunkiem naukowym prof. Anny Woźniak

2005-2009 - studia doktoranckie w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL

w zakresie literaturoznawstwa.

Rozprawa doktorska: "Obcy wśród swoich". Bohater prozy Diny Rubinej  wobec problemów tożsamościowych, napisana pod kierunkiem naukowym prof. Anny Woźniak.

 Zainteresowania badawcze:

  • rosyjska literatura emigracyjna, szczególnie tzw. "trzeciej fali"
  • twórczość Diny Rubiny, Grigorija Kanowicza i innych pisarzy rosyjskojęzycznych w Izraelu
  • życie literackie "rosyjskiego Izraela"
  • problematyka tożsamości na styku kultur

 

 Kontakt:

e-mail: alenart@kul.pl

 

W sesji letniej 2017/2018 konsultacje odbędą się

25 czerwca w godz. 16.00-17.00

26 czerwca w godz. 10.00-11.00

 

 

 Wybrane publikacje:

A. Lenart, W poszukiwaniu tożsamości. „Polskie” i „rosyjskie” życie literackie w Izraelu [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, pod red. E. Prokop-Janiec i S. Żurka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 245-252.

A. Lenart, "U bram Twoich, Jeruzalem”. Dyskurs tożsamościowy w prozie D. Rubinej [w:] Język, literatura i kultura w Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2011, s. 289-295.

A. Lenart, Motyw Jerozolimy w prozie D. Rubinej [w:] Słowianie Wschodni na emigracji. Literatura. Język. Kultura, pod red. B. Kodzisa, M. Giej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 299-305.

A. Lenart, Маски совремнной реальности в творчестве Дины Рубиной [w:] История и современность в русской литературе, pod red. K. Prusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 190-199.

A. Lenart, Wątki rosyjsko-izraelskie w kulturowym dyskursie prozy Diny Rubinej [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. I: Literatura i słowo, pod red. Z. Adamowicz i J. Ławskiego, Trans Humana, Białystok 2009, s. 519-526.

A. Lenart, Człowiek wykorzeniony. Obraz bohatera-emigranta w powieści „Oto idzie Mesjasz!” Diny Rubinej [w:] „Roczniki Humanistyczne” TN KUL, t. LVI, zeszyt 7-2008, s. 71-81.

A. Lenart, Recenzja: ИоаннаМяновска, Дина Рубина вчера и сегодня, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2003 [w:] „Roczniki Humanistyczne” TN KUL, t. LIV-LV, zeszyt 7-2006-2007, s. 173-176.

A. Lenart, Recenzja: Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. A. Woźniak, „Roczniki Humanistyczne” TN KUL, tom LVII, zeszyt 7-2009, s. 197-200.

A. Lenart, „Świat w lustrze”. O Piśmie Leonarda Diny Rubinej, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty, estetyka, recepcja, pod red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 371-380.

A. Lenart, Obserwacje wychowawcze Diny Rubinej – „żydowskiej matki na rosyjskim zakwasie”, [w:] Żydowskie dziecko, Lublin 2013, s. 281-290.

A.  Lenart, Dina Rubina o sztuce –z miłością i pasją, „Slavia Orientalis” t. LXII, nr 2, s. 257-273.

A.  Lenart, O Ryszardzie Łużnym, Mistrz we wspomnieniach uczniów i przyjaciół, „Roczniki Humanistyczne”, Seria Słowianoznawstwo, z. 7, 2013, t. 61, s. 137 – 147.

A. Lenart, Litwa we wspomnieniach Grigorija Kanowicza, [w:] „Colloguia Orientalia Białostocensia” Literatura/Historia - Żydzi wschodniej Polski, Seria II, W blasku i cieniu historii, red. naukowa: J. Ławski, B. Olech, , Białystok 2014, s. 283-296.

A.  Lenart, Rosyjska alija w Izraelu. „Od samozachwytu do samonegacji”, [w:] Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość pod red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2014, s. 140-154.

A.  Lenart, „Jeruszalaim de Lite”. Obraz Wilna w opowiadaniu Grigorija Kanowicza Sen o Jeruzalem, którego już nie ma, „Acta Polono-Ruthenica” XIX, 2014, s. 87-97.

A. Lenart, Świat wartości Grigorija Kanowicza (na podstawie powieści Łzy i modlitwy głupców), [w:] W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian Wschodnich pod red. M. Mocarz-Kleindienst, A. Nowacki, B. Siwek, Lublin 2014.

A. Lenart, Media rosyjskojęzyczne o Janie Karskim, [w:] Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek, Studia Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej, pod red. A. Kasperek, A. Żmudy, S. J. Żurka, tom VII, Towarzystwo Naukowe KUL, 2015, s.  183-191.

A. Lenart,  Kultura literacka rosyjskojęzycznego Izraela. Spory wokół „narodowości” literatury, „Archiwum Emigracji”, Studia - Szkice - Dokumenty" 2014 [2016], Współczesna Literatura Żydowskiej Diaspory Językowej, pod red. M. Wołka, z. 1-2 (20-21), Toruń 2016, s. 80-90.

 

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018 12:43