Agnieszka Fudali-Czyż

 

 

 • I am a research and teaching assistant professor at the Department of Experimental Psychology and Cognitive & Perception Lab. at the John Paul II Catholic University of Lublin. My professional interests cover issues in the area of cognitive psychology, especially considered from the neurophysiological perspective.
  [pol. Jestem adiunktem w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: KUL). Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z obszaru psychologii poznawczej, szczególnie rozpatrywane z perspektywy neuropsychofizjologicznej.]  In my doctoral dissertation titled 'Behavioral and neurophysiological determinants of change blindness in the visual scene' I conducted research using the EFRP method (Eye-Fixation Related Potentials), which combine the advantages of eye tracking with electroencephalography. These studies were funded by the promoter MNiSW grant (no. N N106 167437).
  [pol. W mojej rozprawie doktorskiej zatytułowanej "Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej" przeprowadziłam badania z użyciem metody EFRP (Eye-Fixation Related Potentials), która łączy zalety okulografii z elektoencefalografią. Badania te były finansowane z grantu promotorskiego MNiSW (nr N N106 167437).]  In recent two NCN grants (OPUS 5 and OPUS 6, leader: prof. Piotr Francuz), I was responsible for:
  • research on the effect of different spatial disorientation conditions on the number of attentive blank stares in pilots (an eye tracking study in a flight simulator GYRO-IPT) and non-pilots (an EFRP study research laboratory HD),
  • research on aesthetic judgements-related brain activity with cortical eye fixation-related potentials (EFRPs) in laypersons and experts in the field of art.
  [pol. W ostatnich dwóch grantach NCN (konkurs OPUS 5 i 6, kierownik: prof. Piotra Francuza), byłam odpowiedzialna za:
  • badania nad wpływem różnych warunków wprowadzających osobę w stan dezorientacji przestrzennej na liczbę przypadków tzw. uwagowo pustego patrzenia u pilotów (badania z okulografem w symulatorze lotu GYRO-IPT)
   i nie-pilotów (badania EFRP w laboratorium HD),
  • badania nad korową aktywnością mózgową mierzoną za pomocą metody EFRP związaną z sądami estetycznymi laików i ekspertów w dziedzinie sztuki.]

  Publications [pol. Publikacje]:
 • 2020
 • Szubielska, M., Imbir, K., Fudali-Czyż, A., & Augustynowicz, P. (2020). How Does Knowledge About an Artist’s Disability Change the Aesthetic Experience? Advances in Cognitive Psychology, 16(2), 150-159.
 • Szubielska, M., & Fudali-Czyż, A. (2020). If I knew they were the expression of creativity in people with blindness, I would rate them higher-Bias in Evaluating the Work of People with Blindness. Creativity. Theories–Research-Applications, 6(2), 182-197.
 • 2019
 • Stróżak, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Francuz, P., Fudali-Czyż, A. (2019). Vection attenuates N400 event-related potentials in a change-detection task. Perception, 0(0), 1-29.https://doi.org/10.1177/0301006619861882
 • Bałaj, B., Lewkowicz, R., Francuz, P., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., & Truszczyński, O. (2019). Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cognition, Technology & Work, 21(3), 473-486.
 • 2018
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz., A. (2018). The effect of art expertise on eye fixation-related potentials during aesthetic judgment task in focal and ambient modes. Frontiers in Psychology,  9:1972. doi:10.3389/fpsyg.2018.01972
 • Lewkowicz, R., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Francuz, P. (2018). Change Detection Flicker Task Effects on Simulator-Induced Spatial Disorientation Events. Aerospace medicine and human performance, 89(10), 863-872. https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018
 • Stróżak, P., Francuz, P., Lewkowicz, R., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Truszczyński, O. (2018). Selective Attention and Working Memory Under Spatial Disorientation in a Flight Simulator. The International Journal of Aerospace Psychology, 28(1-2), 31-45. DOI: 10.1080/24721840.2018.1486195
 • 2016
 • Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo. A., Francuz, P., Kopiś, N., Tużnik, P. (2016) Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study. Neuroscience Letters, 628, 30-34. DOI 10.1016/j.neulet.2016.06.005
 • Fudali-Czyż, A., Cudo, A., Ratomska, M. (2016). Międzynarodowy neuromarketing: międzynarodowy wymiar badań marketingowych. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 4(20), 71-77. ISSN 2300-5491
 • Stróżak, P., Francuz, P., Ratomska, M., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B. (2016). ERP correlates of visually induced vection illusion during the oddball task. Experimental Brain Research, 1-10. DOI: 10.1007/s00221-016-4748-8 (ISSN: 0014-4819).
 • 2014
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz., A. (2014). Determinants of attentive blank stares. An EFRP study. Consciousness and Cognition, 29, 1-9. DOI 10.1016/J.Concog.2014.07.008
 • Fudali-Czyż, A. (2014). Latencja sakad w warunkach stałego i zróżnicowanego poziomu trudności zadania detekcji zmian. W: S. Grucza, M. Płużyczka, P. Soluch (red.), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych (s. 68 - 77). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
  ISBN:  978-83-64020-19-3
 • 2012
 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2012). Poznawcze uwarunkowania zjawiska "pustego patrzenia". Badania FRP. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 4(18), 7-26. ISSN 2083-2575
 • Szubielska, M., Bałaj, B., Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4(6), 342-357. ISSN 1896-1800
 • 2010
 • Czyż, A. (2010). The effect of the attention state, expertise, and working memory capacity on the number of 'attentive blank stares'. International Journal of Psychophysiology, 77(3), 294 (abstract). doi: 10.1016/j.ijpsycho.2010.06.174 
 • Talik, W., Czyż, A., Łaguna, M. (2010). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: G. Grzymał-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna (s. 344-350). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • 2009
 • Czyż, A. (2009). Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Poznańskie Forum Kognitywistyczne-teksty pokonferencyjne, 4, 81-93. http: //pfk.wikidot.com/nasze-wydawnictwa • Didactics: So far, I conducted lectures in English on eye tracking in psychology, lectures in Polish on descriptive statistics with elements of methodology, classes of cognitive neuroscience and neuromarketing, courses for undergraduate and graduate students on statistical methods, classes on perception psychology, psychometrics, psychology of thinking and decision-making.
  [pol. Dydaktyka: Dotychczas prowadziłam wykłady po angielsku z zastosowania okulografii w psychologii, wykłady ze statystyki opisowej, konwersatorium z neuronauki poznawczej i neuromarketingu, zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów z metod statystycznych, ćwiczenia z psychologii percepcji, psychometrii, psychologii myślenia i podejmowania decyzji.]
   
  • Grants:
  • 2020-2019: Examination of aesthetic Aha (insight) in visual and tactile perception of works of people with disabilities (1 / 6-20-20-05-0511-0002-0063) [Badanie estetycznego Aha (wglądu) w percepcji wzrokowej i dotykowej dzieł osób z niepełnosprawnością (1/6-20-20-05-0511-0002-0063)] - University grant for psychology
  • 2017-2018: kierownik w projekcie naukowym finansowanym z Ministerstwa Zdrowia pt. "Funkcjonowanie mechanizmu samokontroli w uzależnieniu od zakupów" w ramach Programu Przeciwdziałania Behawioralnym Uzależnieniom
  • 2014-2017: wykonawca w grancie NCN (konkurs OPUS 6, HS6), tytuł grantu: „Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych”, kierownik grantu: dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL, główny wykonawca grantu: prof. Piotr Oleś
  • 2014-2017:wykonawca w grancie NCN (konkurs OPUS 5, HS6), tytuł grantu: „Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna, podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej”, kierownik grantu: dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL, główny wykonawca grantu: płk dr. Olaf Truszczyński, dyrektor WIML
  • 2009-2012: główny wykonawca w grancie promotorskim MNiSW (konkurs nr 37), tytuł grantu: „Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej”, kierownik grantu: dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL.
  • Internships [pol. Staże]:
  • 2018: staż naukowy w Laboratorium Dynamiki Percepcyjnej na Uniwersytecie Leuven (KU Leuven), Belgia (opiekun stażu: Andrey Nikolaev, specjalista do spraw analiz potencjałów wywołanych skorelowanych z fiksacją wzroku, eng. eye fixation-related potentials, EFRP)
  • 2013: staż naukowy w ramach programu Staż Sukcesem Kobiety Naukowca; w ramach stażu przeprowadzono badania funkcjonowania pilotów.
  • 2012: staż naukowy w ramach II tury programu Staż Sukcesem Naukowca; w ramach stażu przeprowadzono ilościowe i jakościowe badania wizerunku dla jednej z lubelskich placówek bankowych
  • Scholarships, awards [pol. Stypendia i nagrody]:
  • 2018, 2016, 2014: nagroda im. Prof. Josepha B. Sidowskiego 
  • 2010/2011: Naukowe stypendium doktoranckie Instytutu Psychologii KUL.
  • 2010: Stypendium naukowe przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 
  • 2010/2011: Naukowe stypendium doktoranckie Instytutu Psychologii KUL.
  • 2009/2010: Naukowe stypendium doktoranckie Instytutu Psychologii KUL.
         Hobby: podróże (południowe klimaty), książki podróżnicze ("Nic nie zdarza się przypadkiem" Tiziono Terzani; "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd - Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936" Kazimierz Nowak), fotografia (rejestrowanie piękna), muzyka (indie i art rock, z elementami baroque popu: zespół "Florence and the Machine", divy jazzu: Nina Simone, Billie Holiday, Carmen McRae, SarahVaughan), sport z muzyką w tle (aerobic, cycling, narciarstwo, pływanie, roll-blading), kwiaty (na każdy balkon), kino brytyjskie i amerykańskie bez polskiego tłumaczenia, kino skandynawskie (z tłumaczeniem)
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2020 00:44