Agata Mirek

Atlas klasztorów X-XXI w.
[Atlas of monasteries X-XXI cent.]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki