Absolwent XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. W latach 2007-2012 student Kolegium MISH KUL (kierunki: prawo i historia).  

 

Trzykrotnie uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (na rok akademicki 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012), dwukrotnie stypendium Prezydenta Miasta Lublina (na rok akademicki 2010/2011, 2011/2012).

 

W czerwcu 2012 roku ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na WPPKiA KUL. Tytuł magistra prawa uzyskał na podstawie pracy magisterskiej: Prowokacja policyjna i dopuszczalność jej dowodowego wykorzystania w polskim procesie karnym, napisanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL w ramach seminarium magisterskiego z postępowania karnego. 

 

W okresie luty 2013 - luty 2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; następnie rozpoczął aplikację sędziowską.

 

We wrześniu 2015 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z prawa karnego skarbowego i gospodarczego z oceną na dyplomie: bardzo dobry.

 

W październiku 2016 roku złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobry, następnie pracował na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Łukowie w ramach kończącego aplikację sędziowską stażu referendarskiego.

 

W dniu 21 września 2017 roku mianowany na stanowisko asesora sądowego  w VII Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Chełmie, gdzie aktualnie orzeka.

 

Przygotował rozprawę doktorską dotyczącą problematyki wpływu wyników postępowania cywilnego na proces karny pt. "Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym".

 

Od dnia 1 października 2019 r. zatrudniony w Katedrze Postępowania Karnego KUL na stanowisku asystent. 

 

Doświadczenie dydaktyczne:

Od października 2013 r. – do chwili obecnej – prowadzone w ramach praktyki doktoranckiej oraz umowy cywilnoprawnej zajęcia dydaktyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z przedmiotów: postępowanie karne (ćwiczenia, warsztaty); postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium); pisma procesowe w postępowaniu karnym (konwersatorium).

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej (kwestie związane z dawnym III filarem - współpracą policyjną i sądową w sprawach karnych);

  • współpraca organów ścigania z organami administracji publicznej (zagadnienia związane z przestępstwami gospodarczymi, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej - w tym transgranicznej);

  • czynności operacyjno-rozpoznawcze i wykorzystywanie ich efektów w procesie karnym (ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń związanych z zasadą rzetelnego procesu i zasadą prawa do prywatności - wynikających zwłaszcza z orzecznictwa ETPCz w tym zakresie);

  • postępowanie karne skarbowe;
  • samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego (przede wszystkim problematyka prejudycjalności kwestii rozstrzyganych w postępowaniu cywilnym).

 

Publikacje, wystąpienia na konferencjach i pozostała działalność naukowa:

 

1) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2012 r. sygn. II Aka 368/12, Prokuratura i Prawo 2015, nr 11, s. 162-174.

 

2) M. Wąsek-Wiaderek, A. Zbiciak, „The administrative approach to combat against (organized) crime. Country Report – Poland [w:] Administrative measures to prevent and tackle crime, red.: A.C.M. Spapens, M. Peters, D. van Daele, Haga 2015, s. 307-373;

 

3) A. Zbiciak, Wymiana informacji i inne płaszczyzny współpracy między organami postępowania karnego, a podmiotami odpowiedzialnymi za reglamentację działalności gospodarczej, [w:] Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim, red.: M. Sitek, M. Such-Pyrgiel, D. Przastek, Józefów 2015, s. 111-134;

 

4) wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Prawna ochrona życia”, referat pt. „Specjalne uprawnienia służb policyjnych w związku ze zwalczaniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu”, Lublin 2016;

 

5) wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”, referat pt. „Współpraca organów ścigania z organami administracji samorządowej w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej ”, Warszawa 2014;

 

6) wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego a nowy reformatoryjny model postępowania odwoławczego", referat. pt. "Stosowanie przepisów o skardze na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego - wybrane problemy - kognicja Sądu Najwyższego", Lublin 2019.

 

7) w latach 2016-2019 przeprowadzenie w ramach wolontariatu (wspólnie z dr Zuzanną Gądzik) dodatkowych zajęć dla najlepszych studentów V roku prawa KUL z rozwiązywania kazusów z prawa karnego, przygotowujących do egzaminu wstępnego na aplikacje w KSSiP;

 

8) przeprowadzenie w dniu 9 kwietnia 2018 roku warsztatów dla studentów prawa KUL w ramach Tygodnia Prawników na temat: „Karuzele VAT-owskie – mechanizm działania”;

 

9) w grudniu 2017 roku uhonorowany nagrodą „Najlepszy Dydaktyk Roku 2017” w kategorii doktorant – II miejsce w głosowaniu studentów całego WPPKiA KUL.

 

10) w grudniu 2018 roku uhonorowany nagrodą „Najlepszy Dydaktyk Roku 2018” w kategorii doktorant – I miejsce w głosowaniu studentów całego WPPKiA KUL.

 

11) od czerwca 2018 roku członek krajowego zespołu badawczego pod kierownictwem dr. hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL w ramach projektu badawczego "In Absentia EAW" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu "Sprawiedliwość" - European Union's Justice Programme (2014-2020);

 

12) od 4 października 2017 r. członek zespołu badawczego pod kierownictwem dr. hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL w ramach realizacji grantu uzyskanego w konkursie Narodowego Centrum Nauki: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego”; nr projektu badawczego: 2016/23/B/HS5/03786;

 

13) w latach 2013-2014 wraz z dr hab. Małgorzatą Wąsek-Wiaderek, prof. KUL brał udział w realizacji projektu badawczego „Study on the possibilities to exchange information between administrative bodies and traditional law enforcement organisations to apply administrative measures within EU MS and at EU Level”, zarejestrowanego pod numerem HOME/2011/ISEC/AG/2511. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską, był wykonywany przez Tilburg Univeristy i KU Leuven.

 

Udział w szkoleniach certyfikowanych:

 

1) 15.03.2018 r. Zagadnienia intertemporalne na gruncie Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego;

 

2) 16.03.2018 r. Wyrok łączny i kara łączna;

 

3) 23.05.2018 r. - 25.05.2018 r. Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych;

 

4) 20.06.2018 r. - 22.06.2018 r. Materiały niejawne w postępowaniu karnym;

 

5) 25.06.2018 r. Taktyka i technika przesłuchania stron i świadków w postępowaniu karnym;

 

6) 28.08.2018 r. - 30.08.2018 r. Nowoczesne metody identyfikacji osób z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć nauk sądowych;

 

7) 26.09.2018 r. Dowód z opinii biegłego: biegły psychiatra i psycholog;

 

8) 27.09.2018 r. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przestępczości narkotykowej;

 

9) 14.11.2018 r. - 16.11.2018 r. Błąd medyczny;

 

10) 13.03.2019 r. - 15.03.2019 r. Zwalczanie przestępczości związanej z obrotem gospodarczym;

 

11) 1.04.2019 r. - 3.04.2019 r. Finanse i rachunkowość – wybrane zagadnienia;

 

12) 3.06.2019 r. - 5.06.2019 r. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

 

13) 16.09.2019 r. - 18.09.2019 r. Cyberprzestępczość.

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2019 22:03