Adam Kubiś jest prezbiterem diecezji rzeszowskiej, adiunktem w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich KUL.

Urodził się w 1976 r. w Mielcu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej (1995), wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne w latach 1995-2001. Pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. dr. hab. Michała Bednarza na temat penumatologii Janowej (Świadectwo Ducha Parakleta. Analiza literacko-egzegetyczna J 15,26-27), obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra teologii dnia 15 czerwca 2001 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz i katecheta szkół średnich w Brzostku.

W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uwieńczone tytułem licencjata nauk biblijnych (08.06.2006) przyznanym na podstawie zrealizowania wymaganego curriculum oraz akceptacji pracy "The Son Will Set You Free." The Johannine Concept of Liberation As Reflected in John 8,31-36, napisanej pod kierunkiem prof. Johannesa Beutlera SJ. W latach 2003-2004 studiował na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w Rothberg International School, w ramach programu „The Bible and Its World.” W latach 2005-2006 pełnił także obowiązki wikariusza w parafii św. Franciszka z Asyżu w Carpi, w prowincji Modena (Włochy).

Studia doktoranckie odbył we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie w latach 2006-2010. W wyniku obrony pracy doktorskiej (08.01.2011), powstałej pod kierunkiem prof. Luca Devillersa OP, oraz jej późniejszej publikacji pod tytułem The Book of Zechariah in the Gospel of John (Gabalda 2012), otrzymał stopień doktora nauk biblijnych. W tym okresie jako visiting student uczestniczył w wykładach na Uniwerstytecie Hebrajskim (Department of Comparative Religion, 2007-2008) oraz Harvard Divnity School (fall semester 2008). W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii.

Od 1.10.2012 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Teologii Nowego Testamentu Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz wykładowcy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Od 1.10.2014 r. pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki. Od 1.10.2017 r. jest adiunktem, na etacie naukowym, w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich. W październiku 2017 r., jako visiting professor, wykładał na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie.

W latach 2013-2017 był odpowiedzialny za dział recenzji w kwartalniku "The Biblical Annals" (www.biblicalannals.eu). Od 2014 r. jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika "Verbum Vitae" (www.verbumvitae.pl). 

Pełna wersja tekstowa publikacji autorstwa ks. Adama Kubisia dostępna jest na stronie Academia.edu.

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019 17:25