Ur. 15 czerwca 1964 r. w Porąbkach (diecezja kielecka). W latach 1984-1990 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach uwieńczone obroną pracy magisterskiej. Dnia 9 czerwca 1990 r. z rąk ks. bpa Stanisława Szymeckiego, przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1990-1994 pracował jako wikariusz w parafii Bożego Ciała w Busku-Zdroju, a w 1994 rozpoczął studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. W latach 2000-2005 był dyrektorem Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Od roku 2002-2008 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2005-2008 pełnił funkcję proboszcza w parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, a od 2008 r. podjął pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologii KUL.
W latach 2008-2009 - kierownik projektu badawczego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej "System wsparcia społecznego rodzin z osobami niepełnosprawnymi – przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu". 

 Główne kierunki badań: socjologia niepełnosprawności; socjologia rodziny; socjologia religii.

 

Najważniejsze publikacje

  Druki zwarte:

Poczucie sensu życia osób z niepełnosprawnością. Kielce 2008 ss. 302.

Rodzina z osoba niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia. Kielce 2009 ss. 196.  

Religijność osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Studium socjologiczno-pastoralne. Lublin 2011 ss. 425.

Co warto wiedzieć o niepełnosprawności. Kielce 2012 ss. 152.

 

Wydawnictwa redaktorskie:

 Niepełnosprawni razem w Unii Europejskiej. Red. W. Janocha, P. Michalec. Kielce 2003 ss. 25.  

Niepełnosprawność. Wybrane aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Red. W. Janocha. Kielce 2006

ss. 152.

 

Artykuły:

 Odnaleźć sens cierpienia. „Kieleckie Studia Teologiczne” 1:2002 s. 274-286. 

Czy cierpienie może być dobrem? W: Niepełnosprawni razem w Unii Europejskiej. Red. ks. W. Janocha, P. Michalec. Kielce 2003 s. 12-16.  

Religijność a poczucie sensu życia u osób niepełnosprawnych. W: „Kieleckie Studia Teologiczne” 2:2003 s. 24-31.  

Wychowanie a niepełnosprawność w ujęciu S. Kunowskiego. W: W trosce o integralne wychowanie. Red. M. Nowak,

T. Ożóg, A. Rynio. Lublin 2003. 

Przemoc w rodzinie z osobą niepełnosprawną. W: Rodzina i szkoła wobec przemocy. Red. T. Sakowicz. Kielce 2004

s. 186-192. 

Psychiczne potrzeby ludzi niepełnosprawnych. W: Rok 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Kielce 2004.  

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w europejskim szkolnictwie wyższym. W: Edukacja w cywilizacji XXI wieku. Red. A. Buchner-Jeziorska, M. Sroczyńska. Kielce 2005 s. 159-166.  

Wpływ religijności na doświadczenie sensu życia u osób niepełnosprawnych. W: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne. Red. A. Wójtowicz. Warszawa-Tyczyn 2005 s. 77-88.  

Znaczenie małżeństwa i rodziny w życiu osoby niepełnosprawnej. W: Niepełnosprawność. Wybrane aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Red. W. Janocha. Kielce 2006 s. 39-47.  

Anomia we współczesnym społeczeństwie. W: Religia i religijność w warunkach globalizacji. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska. Kraków 2007 s. 86-93.  

Przymioty Boskie. W: Materiały duszpastersko-liturgiczne na rok 2007/2008. Red. Ks. J. Czerkawski. Kielce 2007. 

Świat widzialny i niewidzialny. W: Materiały duszpastersko-liturgiczne na rok 2007/2008. Red. Ks. J. Czerkawski. Kielce 2007. 

Rola parafii w integralnym wychowaniu dzieci i młodzieży. W: Wychowanie integralne w szkole nazaretańskiej. Red. B. Skrzypek, S. Radziszewski. Kielce 2008 s. 125-131.  

Rodzina między tradycją a nowoczesnością. W: Rodzina źródłem życia i mądrości. Kielce 2008 s. 27-32. 

Niepełnosprawność w kontekście egzystencjalnego i społecznego funkcjonowania rodziny. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Lublin 2009 s. 237–246.  

Społeczno-religijny kontekst niepełnosprawności i choroby. „Przegląd Homiletyczny” 13:2009 s. 131–140.

Duchowieństwo i parafia wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM 2010 s. 135–153. 

Instytucjonalne wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 2(57):2010 s. 19–31. 

Rodzina z osobą niepełnosprawną w kręgu wsparcia społecznego. W: W poszukiwaniu sensu życia. O religii, moralności i społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo „NOMOS” 2010 s. 442–459.

Udział pracownika socjalnego we wspieraniu rodziny z osobą niepełnosprawną. Prezentacja wyników badań.

W: Wybrane aspekty pracy socjalnej – doświadczenia polsko-niemieckie. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubel¬skiej GAUDIUM, 2010 s. 171–180.

Znaczenie religii w życiu rodziny z osobą niepełnosprawną. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3(58):2011 s. 139-154.

Dziecko z niepełnosprawnością – nadzieje i obawy rodziców. W: Dziecko w rodzinie – nadzieje i zagrożenia. Red.

K. Gąsior, T. Sakowicz, B. Zawadzka. Kiece „Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki – UJK” 2011.

 

 

 


 

 

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013 21:41