Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych powstała w czerwcu 2008 r., z połączenia dwóch dotychczas istniejących katedr: Makrostruktur Społecznych i Socjologii Ruchów Społecznych. Pierwsza z nich została powołana w połowie lat dziewięćdziesiątych, której kierownikiem był (do 14.02.2008 r.) dr hab. Stanisław Cieśla, prof. KUL. Natomiast Katedra Socjologii Ruchów Społecznych została ustanowiona przez Senat Akademicki KUL w kwietniu 2007 r. Na jej kierownika powołano ks. dra hab. Jana Szymczyka, prof. KUL, wcześniej związanego z Katedrą Filozofii Społecznej, kierowanej wówczas przez ks. prof. dra hab. Stanisława Kowalczyka.

 

*********************************************************************

 Przedmiotem rozpraw doktorskich i prac magisterskich, pisanych pod kierunkiem ks.  Jana Szymczyka, są kwestie z zakresu m.in.: 

 

- socjologii ruchów społecznych;

- socjologii władzy;

- socjologii sportu i turystyki;

- socjologii ciała;

- socjologii wartości (orientacji wartościujących);

- socjologii makrostruktur społecznych;

- zróżnicowania i nierówności społecznych);

- aktywności (samoorganizacji) społecznej i publicznej;

- socjologii miasta i wsi;

- socjologii młodzieży  itp.

 

 

*********************************************************************

 Projektem badawczym Katedry jest seria wydawnicza: Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. Wydane zostały następujące tomy:

 

Tom I: Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym (2010)

http://norbertinum.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=311

 

Tom II: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka (2012)

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2129

 

Tom III: J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures (2014)

http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4071/elements_of_the_applicati.html

http://www.kul.pl/files/66/przeglad/PU_154.pdf

 

Tom IV: Zaufanie społeczne.  Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, ss. 476.

 

 

*******************************************************************

  

Katedra współuczestniczy również w projekcie badawczym: Studia nad wiedzą. Wyrazem tego jest współorganizowanie konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich oraz wydawanie publikacji:

 

Wiedza-władza (2008);

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1343

 

Wiedza – między słowem a obrazem (2009);

http://www.kul.pl/27-11-2009-wiedza-miedzy-slowem-a-obrazem,gal_11148.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1529

 

Kontrowersje dyskursywne – pomiędzy wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną (2010);

http://www.kul.pl/18-11-2010-kontrowersje-dyskursywne-miedzy-wiedza-specjalistyczna-a-praktyka-spoleczna,gal_11971.html;   

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=1915

 

Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej (2011);

http://www.kul.pl/01-12-2011-tworzenie-iluzji-spolecznych,gal_12678.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=2105

 

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności (2012);

http://www.kul.pl/28-11-2012-wiedza-instytucjonalizacja-nieodpowiedzialnosci,gal_13256.html;

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?cPath=25_79&products_id=2745

 

Kreowanie społeczeństwa niewiedzy (2013);

http://www.kul.pl/27-11-2013-kreowanie-spoleczenstwa-niewiedzy,gal_13894.html

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=2790

 

Intelektualista między powołaniem a apostazją (2014).

http://www.kul.pl/04-12-2014-intelektualista-miedzy-powolaniem-a-apostazja-konferencja-naukowa,gal_14620.html

 

 

Wiedza a moralność (2015)

http://lublin.gosc.pl/doc/2830560.Czy-wiesz-ze-masz-cyfrowego-sobowtora

 

http://www.kul.pl/18-11-2015-wreczenie-ksiegi-jubileuszowej-ks-prof-januszowi-marianskiemu-z-okazji-jubileuszu-75-urodzin,gal_15190.html

 

https://youtu.be/ZTYSfZPCKoY

 

 

 

 

*******************************************************************

 

Konferencje, spotkania, nagrody:

> W 2018 r. Pan Premier Mateusz Morawiecki powołał ks. Szymczyka na drugą kadencję jako członka Rady CBOS 

 

► W 2016 r. Pani Premier Beata Szydło powołała ks. Jana Szymczyka w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. Rada czuwa nad planami i jakością prac badawczych CBOS. W jej skład wchodzą specjaliści z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Premiera.   ttp://www.cbos.pl/PL/o_firmie/rada_cbos.php

 

Ks. Jan Szymczyk otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia Rektora KUL - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe [grudzień 2015]

 

Ks. Jan Szymczyk zaprezentował referat pt.: Przemiany wartości Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, na: INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIAL AND ETHICAL DIMENSIONS OF CHANGES – 2ND EDITON, Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, THE UNIVERSITY OF ST. STEPHEN IN GODOLLO (Węgry); UNIVERSITY OF ORADEA (Rumunia), Rzeszów, 22.05.2015

-http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/instytut/aktualnosci/698,miedzynarodowa-konferencja-naukowa-spoleczne-i-etyczne-wymiary-przemian-social-and-ethical-dimensions-of-changes.html

 

► 1 czerwca 2015 r. została obroniona dysertacja doktorska, autorstwa Moniki Dobrogowskiej: Koncepcja poliarchii w pismach Edmunda Wnuka-Lipińskiego, która została napisana pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka. 18.06.2015 r. odbyła się uroczysta promocja doktorska.

-http://www.kul.pl/18-06-2015-promocje-doktorskie-wydzialu-nauk-spolecznych-kul,gal_15006.html

 

 

Ks. Jan Szymczyk wygłosił referat pt.: Bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem jedności ruchu „Solidarność, na ogólnopolskiej konferencji: Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – obrońca prawdy o człowieku, która odbyła sie 14 kwietnia 2015; została ona zorganizowana przez KU NSZZ „Solidarność” KUL, Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

-http://www.kul.pl/konferencja-blogoslawiony-ks-jerzy-popieluszko-obronca-prawdy-o-czlowieku,art_59404,1426579440,0.html

-http://www.kul.pl/14-04-2015-blogoslawiony-ks-jerzy-popieluszko-obronca-prawdy-o-czlowieku-konferencja,gal_14864.html

-http://www.kul.pl/konferencja-blogoslawiony-ks-jerzy-popieluszko-obronca-prawdy-o-czlowieku,gal_14879.html

 

 ► Mgr Agnieszka Banicka została laureatką VI Konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej za pracę magisterską: Dysfunkcje współczesnego sportu w kontekście zasady fair play. Na podstawie literatury przedmiotu, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Jana Szymczyka, prof. KUL. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 15.04.2015 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/1004,intelektualnie-o-sporcie.html

 

 ► 19.12.2014 r. jubileusz 60. rocznicy święceń kapłańskich obchodził ks. prof. Stanisław Kowalczyk. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a rozpoczęły się konferencją naukową dedykowaną Jubilatowi. Zwieńczeniem była Msza św. pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika. Konferencję naukową pt. Chrześcijaństwo w Europie jutra – Kościół wobec wyzwań w świetle adhortacji papieża Franciszka <Evangelii gaudium> zorganizował  radomski oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Prezentację referatów i dyskusję poprzedziła laudacja, którą na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka wygłosił jego uczeń - ks. Jan Szymczyk

 - http://radom.gosc.pl/doc/2290108.Diamentowy-wychowawca-pokolen

- http://www.diecezja.radom.pl/ogolne-artykuly/3452-niezwykly-jubileusz

- http://seminarium.radom.pl/?p=792

 

Ks. Jan Szymczyk, na specjalne zaproszenie prof. Antoniego Sułka i Instytutu Socjologii UW, wziął udział w konferencji z okazji 50-tej rocznicy śmierci wybitnego, polskiego socjologa Stanisława Ossowskiego. Ksiądz profesor dnia 15 listopada 2013 r. wygłosił wykład otwierający sympozjum pt.: Elementy ontologii społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego:

- http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/ossowski_program.pdf

-http://www.is.uw.edu.pl/pl/badania-i-konferencje/konferencje/2013-2/ossowski-z-perspektywy-polwiecza/

 

 ►  Ks. Jan Szymczyk przewodniczył dyskusji panelowej: Współczesne wyzwania ruchu narodowego. Mity i rzeczywistość [KUL, 2013]

-http://www.youtube.com/watch?v=Z8z9wXURx-s

 

 ► W 2013 r. zostały obronione następujące dysertacje doktorskie (napisane pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka): Joanna Kubińska [Aktywność sportowa jako wartość w świadomości studentów. Na przykładzie Klubów Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie]; Anna Trojszczak [Przestrzeń społeczna wielkiego miasta w świadomości działaczy społecznych. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie]. W lutym 2014 r. odbyły się uroczyste promocje doktorskie

-http://www.kul.pl/20-02-2014-nominacje-profesorskie-i-promocje-doktorskie-na-wns-kul,gal_14100.html

 

► W 2013 r. po raz pierwszy został wręczony pierścień najlepszemu magistrowi Instytutu Socjologii KUL. Została nim mgr Paulina Bobrek [pracę mgr pt.: Orientacje wartościujące więźniów. Na przykładzie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, napisała pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka, obecnie jest doktorantką w tej Katedrze].

 -http://www.kul.pl/27-11-2013-kreowanie-spoleczenstwa-niewiedzy,gal_13894.html

 

► Praca licencjacka mgr Agnieszki Banickiej pt. Naczelne wartości sportu w ujęciu Zbigniewa Krawczyka, napisana pod kierunkiem ks. Jana Szymczyka, otrzymała w 2013 r. nagrodę w ramach V konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej (istniejącej przy Polskim Komitecie Olimpijskim). Celem konkursu jest popularyzacja idei olimpizmu i edukacji olimpijskiej

-http://www.olimpijski.pl/pl/296,paol-konkurs-na-prace-z-zakresu-olimpizmu-i-edukacji-olimpijskiej.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018 18:52