Studia magisterskie w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim (filologia rosyjska), tam też studia doktoranckie i obrona pracy doktorskiej z zakresu twórczości i teorii folkloru rosyjskiego (1982).

Praca na KUL od 1 X 1982 r., najpierw w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską, a następnie od 1 X 1989 r. na slawistyce KUL (początkowo na Sekcji Filologii Słowiańskiej, potem w Instytucie Filologii Słowiańskiej).

Habilitacja na KUL w zakresie literaturoznawstwa (historia literatury rosyjskiej) w 1995 r., tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych – 8 VI 2006 r., stanowisko profesora zwyczajnego - od 1 II 2009 r.

W latach 1993-2007 - dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej (2 pierwsze lata – funkcja p.o. kierownika Sekcji Filologii Słowiańskiej).

W latach 2003-2005 przewodnicząca Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.

Obecnie: kierownik Katedry Literatury Rosyjskiej, redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, z. 7.

członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL,

członek Komisji Kultury Słowian PAU w Krakowie,

członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie,

członek Komisji Emigrantologii Słowian przy PAN w Warszawie (do 2012),

członek kilku komitetów redakcyjnych.

Badania naukowe prowadzone w kilku aspektach: - religijny kontekst literatury i kultury rosyjskiej, zwłaszcza XX wieku; - ergocentryczny wymiar właściwości dzieła literackiego (estetyka i poetyka) oraz aksjologia dzieła; - powiązania i wielozakresowe związki kulturowe literatury z rosyjską twórczością ustną, pisarstwem Starej Rusi, literaturą apokryficzną;

- emigracyjna literatura rosyjska XX w. (m. in. twórczość A. Riemizowa, A. Siniawskiego - A. Terca, kobiecy wariant literatury emigracyjnej „pierwszej fali”).  

 

 Wybrane publikacje naukowe za lata 2009-2013

 

Książki redagowane:

1. Współredakcja tomu: W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, W. Kowalczyk, Lublin: Wyd. UMCS 2010, ss. 270.

2. Redakcja tomu: Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, red. A. Woźniak, Lublin: Redakcja wyd. KUL 2013, ss. 415.

 

Artykuły:

3. Na dwudziestolecie slawistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kilka refleksji jubileuszowych, „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, 2009, t. LVII, z. 7, s. 9-23.

4. Filozofia i geokulturologia prozy. Rzym i Jerozolima Mikołaja Gogola, „Roczniki Humanistyczne TN KUL. Seria: Słowianoznawstwo”, 2009, t. LVII, z. 7, s. 53-72.

5.Biblia w literaturze rosyjskiej. Od ortodoksji ku parafrazie, w: Biblia w kontekście kultur, „Studia Nauk Teologicznych”, red. ks. M. Rusecki, Lublin 2009, t. 4, s. 185-199.

6.„Pisarz Gułagu. Casus Andrzeja Siniawskiego, w: Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzna wschodnią. Księga dedykowana prof. Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Lublin 2010, s. 237-245.

7. Głosy o Rosji w polskiej eseistyce emigracyjnej (G. Herling-Grudziński, J. Czapski, A. Wat), w: Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego, pod red. D. Piwowarskiej, E. Kopały-Kirszak, Kraków: Wyd. UJ 2010, s. 73-83.

8. Gogol Abrama Terca, ili mif smierti i woskriesienija, w: Gogol i XX wiek, Budapest: Dolce Filologia VIII 2010, s. 240-250.

9. Doświadczenie ulotności życia w „Dzienniku myśli” Lwa Szestowa, w: W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 107-120.

10. O siebie i nie o siebie. Tieksty pamiati Zinaidy Gippius, w: Słowianie Wschodni na emigracji. Literatura, kultura, język, pod red. B. Kodzisa i M. Giej, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2010, s. 321-329.

11. Żenskaja letopis Zinaidy Gippius i Nadieżdy Teffi. Dwie formy mimesis, „Studia Rossica” XX, t. 2, Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, Warszawa 2010, s. 55-67.

12. Kulturno-archietipiczeskoje pałomniczestwo iz Moskwy w Rim. „Zołotoj uzor” Borisa Zajcewa, w: Pochwała różnorodności, seria „Rosja – myśl, słowo, obraz”, t. XIV, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010, s. 69-84.

13. Formy komunikacji niewerbalnej. Z notatek obozowych Abrama Terca, w: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A, Dudka, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 367-376.

14. Portret uczonego. O Profesorze Janie Orłowskim na jubileusz 50.lecia pracy naukowej, „Roczniki Humanistyczne TN KUL”, 2010, t. LVIII, z. 7, s. 5-13.

15. Siniawskij-Terc. Sud’ba i tworczestwo, ili rodosłownaja intielligienta, „Przegląd Rusycystyczny”, 2011, nr 2 (134), s. 103-115.

16. Borys Zajcew o Gogolu, „pisarzu z podziemiem”, świętym człowieku i męczenniku, w: Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej, red. B. Wegnerska-Ptaszkiewicz, U. Wójcicka, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2011, s. 414- 423.

17. Zinaida Gippius o polskoj epopieje 1920 goda, „Roczniki Humanistyczne. Seria: Słowianoznawstwo”, 2011, t. LIX, z. 7, z. 7, s. 5-22.

18. Antropologia Aleksego Riemizowa wobec koncepcji człowieka nowoczesnego, w: Obraz człowieka w kulturach Słowian, pod red. L. Suchanka. Prace Komisji Kultury Słowian, t. VIII, Kraków 2012, s. 119-146.

19. Kakaja kritika i kakaja litieratura? Litieraturnyje razmyszlenija Zinaidy Gippius, w: Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, s. 187-204.

Hasła encyklopedyczne:

Encyklopedia Katolicka, t. XV, XVI, XVII:

20. Pierietc Władimir Nikołajewicz, t. XV, Lublin 2011, kolumny 513-514

21. Pieriewierziew Walerian Fiodorowicz, t. XV, kolumny 514-515

22. Pososzkow Iwan Tichonowicz , t. XVI, Lublin 2012, kolumny 58

23. Priszwin Michaił Michajłowicz, t. XVI, kolumny 405-406

24. Puszkin Aleksander Siergiejewicz, t. XVI, kolumny 941-942

25. Radiszczew Aleksander Nikołajewicz, t. XVI, kolumny 1089-1090

26. Riemizow Aleksiej Michajłowicz, t. XVII, Lublin 2012, kolumny 101-102

27. Rosja XVIII. Literatura religijna, t. XVII, Lublin 2012, kolumny 330-339

28. Ruska literatura religijna, t. XVII, Lublin 2012, kolumny 601-605

 

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2013 08:24