Opisy zajęć

Filozofia przyrody - Kanon - egzamin

Opis zajęć:
1. Filozoficzne problemy biologii a problematyka biologii teoretycznej. 2. Filozofia biologii a filozofia przyrody ożywionej. 3. Przyrodnicze i filozoficzne koncepcje istoty życia (mechanicyzm i witalizm). 4. Filozoficzne interpretacje przyrodniczych teorii biogenezy. 5. Główne założenia historycznych i współczesnych teorii ewolucji życia (lamarkizm i neolamarkizm, darwinizm i neodarwinizm, mutacjonizm, ortogeneza i hologeneza, syntetyczna teoria ewolucji). 6. Metodologiczne aspekty sporu ewolucjonizm - kreacjonizm (teoria inteligentnego projektu). 7. Znaczenie ewolucjonizmu we współczesnej filozofii. 8.Możliwości poznawcze nanonauk i nanotechnologii w zakresie genezy życia. 9. Natura życia w nanoskali (zagadnienie bioplazmy i biofotonów). 10. Zagadnienie sztucznego życia i sztucznej inteligencji.
Literatura (podstawowa i zalecana):
Literatura podstawowa:

M. Heller, M.Lubański, Sz. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki, Warszawa: ATK 1992.
M.Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów: Biblos 2007.

Literatura uzupełniająca:

M. Wnuk, Geneza i rozwój idei elementarnej jednostki życia. W kierunku filozofii nanobiologii, Lublin: Wyd. KUL 2013.
K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Warszawa: Megas 2007.


Cel nauczania:
C1. Egzemplifikowanie filozoficznych problemów implikowanych przez współczesne teorie przyrodnicze.
C2. Wyartykułowanie światopoglądowej relewantności filozofii przyrody.
C3. Integracja wiedzy przyrodniczej i humanistycznej.
C4. Ukazanie specyfiki poznania filozoficznego.
Wymagania wstępne:
W1. Pojęcia światopoglądu i przyrodniczego obrazu świata.
W2. Potoczne intuicje dotyczące przyrody.
Pomoce dydaktyczne:
Lektura wybranych prac z zakresu filozofii przyrody
Efekty kształcenia:
WIEDZA

1. Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii przyrody, specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii (K_W08).
2. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu podstawowych subdyscyplin filozoficznych: filozofii przyrody nieożywionej (K_W10).
3. Student rozumie główne kierunki i stanowiska filozofii przyrody, zwłaszcza zna współczesne stanowisko dotyczące powstania i ewolucji Wszechświata (K_W15).
4. Student zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji tekstów filozoficznych i wytworów kultury inspirowanych zjawiskami przyrodniczymi (K_W16).
5. Student zna główne metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla podstawowych subdyscyplin filozoficznych: filozofii przyrody nieożywionej (K_W17).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student umie integrować współczesną wiedzę o przyrodzie, przede wszystkim z obszaru wiedzy o wszechświecie, w oparciu o wybrane modele rozwoju nauki (K_U09).
2. Student analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia (K_U10).
3. Student umie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych (K_U15 ).
4. Student formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach światopoglądowych (K_U16).
5. Student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu filozofii przyrody i przyrodoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U17).
6. Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych zagadnień filozofii przyrody i przyrodoznawstwa, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł (K_U23).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01).
2. Student potrafi podejmować dyskusje i wyrażać sądy dotyczące poznawczej wartości wiedzy przyrodniczej (K_K02).
3. Student potrafi sprawnie posługiwać się procedurami służącymi realizacji określonego przez siebie zadania badawczego (K_K06).
4. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie przyrodniczego dziedzictwa regionu, Polski, Europy (K_K08).
5. Student potrafi uczestniczyć w życiu naukowym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form ( K_K10).

Filozofia przyrody nieożywionej - wykład

Opis zajęć:
1. Historyczne i współczesne nazwy przedmiotu (physica, scientia naturalis, cosmologia, philosophia naturalis, kosmofilozofia, biofilozofia, ekofilozofia, kosmologia filozoficzna, filozofia przyrody ożywionej i nieożywionej). 2. Problem (słabej i silnej) kontrowersyjności filozofii przyrody w europejskie tradycji filozoficznej, relacje filozofii przyrody do nauki, techniki i religii (filozoficzno-naukowa koncepcja kosmizmu). 3. Aktualność i potrzeba filozofii przyrody: współczesne koncepcje filozofii przyrody (teoria poznania naukowego, metafizyka /ontologia/ przyrody, kosmologia filozoficzna, synteza naukowych poglądów na przyrodę, popularyzacja przyrodniczego obrazu świata, etyka ekologiczna, estetyka przyrody) i ich egzemplifikacje. 4. Filozoficzne koncepcje materii - hylemorfizm i jego modyfikacje (meromorfizm i hylesystemizm) - argumenty na rzecz hylemorfizmu. 5. Filozoficzne interpretacje przyrodniczych koncepcji materii (antymaterii) a problem budulca Wszechświata (koncepcja kosmosu chtonicznego) - ciemna materia i ciemna energia a problem brakującej masy wszechświata versus teorie alternatywne (MOND). 6. Zagadnienie przestrzeni a skale wielkości struktur materii nieożywionej (struktury atomowe i molekularne - problematyka lokalizacji, ukryte wymiary przestrzeni i struktura fraktalna Wszechświata). 7. Mikrokosmos (cząstki elementarne według standardowego modelu oddziaływań elementarnych z filozoficznego punktu widzenia). 8. Główne struktury makrokosmosu (gwiazdy, pulsary, kwazary, mgławice, planety i księżyce oraz najnowsze odkrycia: pozasłoneczne układy planetarne) a wielkoskalowe struktury Wszechświata - megakosmos (gromady galaktyk, supergromady, ściany i pustki). 9. Modyfikacje koncepcji natury w europejskiej tradycji filozoficznej a problem praw przyrody (praw nauki): status metodologiczny (jedność mikrokosmosu i makrokosmosu), epistemologiczny i ontologiczny (prawa fundamentalne i fenomenologiczne) oraz typologia praw nauki. 10. Pojęcie przyczyny w filozofii przyrody i naukach przyrodniczych oraz cechy relacji przyczynowej - filozoficzna krytyka pojęcia przyczyny i współczesne kontrargumenty. 11. Zasada przyczynowości w wersji metafizycznej i przyrodniczej (przyczynowość oddolna i odgórna), koncepcje związku przyczynowego (materialistyczna, spirytualistyczna, racjonalistyczna, fenomenalistyczna), typologia związków przyczynowych oraz problem naturalizmu metodologicznego (nihilizmu teologicznego). 12. Determinizm kauzalny versus determinizm statystyczny (interpretacje mechaniki kwantowej). 13. Determinizm versus teleologia (typy determinizmu a kategoria celu). 14. Koncepcje teleonomii i bioniki (biomimetyki) - egzemplifikacje biomimetyków. 15. Filozoficzne argumenty za celowością świata - Wszechświat antropiczny (silna i słaba zasada antropiczna a zasada indyferentyzmu).
Literatura (podstawowa i zalecana):
Literatura podstawowa:

Z. Hajduk, Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia, Lublin; TN KUL 2007.
H. D. Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody, Kraków: WAM 2005.

Literatura uzupełniająca:


Z. Roskal, Kosmos chtoniczny. Historyczny rozwój monistycznej interpretacji kosmosu, Lublin: Wyd. KUL 2012.
J. Baryszczew, P. Teerikorpi, Wszechświat. Poznawanie kosmicznego ładu, Kraków: WAM 2005.
M.Tempczyk, Ontologia świata przyrody, Kraków: Universitas 2005.
F. Shu, Galaktyki, gwiazdy, życie. Fizyka Wszechświata, Warszawa: ,,Prószyński i S-ka'' 2003.
M. Krajewski, Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Warszawa: KiW 1998.
S. Mazierski, Prawa przyrody. Studium metodologiczne, Lublin, RW KUL 1993.
M. Bunge, O przyczynowości. Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce, Warszawa: PWN 1968.
W. Krajewski, Związek przyczynowy, Warszawa: PWN 1967.

Cel nauczania:
C1. Egzemplifikowanie filozoficznych problemów implikowanych przez współczesne teorie przyrodnicze.
C2. Wyartykułowanie światopoglądowej relewantności filozofii przyrody.
C3. Integracja wiedzy przyrodniczej i humanistycznej.
C4. Ukazanie specyfiki poznania filozoficznego.
Wymagania wstępne:
W1. Wstępna znajomość problematyki filozofii przyrody.
W2. Pojęcia autonomicznej i nieautonomicznej filozofii przyrody.
W3. Pojęcia światopoglądu i przyrodniczego obrazu świata.
W4. Potoczne intuicje dotyczące przyrody.
Pomoce dydaktyczne:
Wykład: wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia: repetytorium treści podanych na wykładzie i dyskusja pogłębiająca wybrane zagadnienia w oparciu o zalecaną literaturę.
Sposoby oceny:
Wykład: egzamin pisemny (testowy) z częścią pytań otwartych 100%.

Ćwiczenia: Dwie prace pisemne w semestrze (50 %) oraz ocena aktywności na ćwiczeniach (50 %).

WIEDZA:

Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej filozoficznej refleksji nad przyrodą oraz jej relacji do innych dyscyplin. Nie zna aktualnej literatury przedmiotu - ocena niedostateczna.

Student ma ograniczoną znajomość aktualnie dyskutowanych kwestii z zakresu treści przedmiotu oraz podstawowe intuicje dotyczące problematyki filozoficznej pojawiającej się w kontekście nauk przyrodniczych - ocena dostateczna.

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat filozoficznego poznania przyrody. Potrafi odróżnić filozoficzny i naukowy (science) porządek poznawczy i jest zorientowany w aktualnej problematyce przedmiotu - ocena dobra.

Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat filozoficznego poznania przyrody. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu - ocena bardzo dobra.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć. Nie potrafi operować językiem filozoficznym jako podstawowym narzędziem poruszania się po problematyce przedmiotu - ocena niedostateczna.

Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. W sposób mechaniczny potrafi odtwarzać treści podawane na wykładzie - ocena dostateczna.

Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę i aplikować ją do argumentacji i rozwiązywania problemów - ocena dobra.

Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy. Potrafi sensownie prześledzić ewolucję kluczowych pojęć filozoficznych w różnych kontekstach historycznych - ocena bardzo dobra.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Studentnie nie angażuje się w dyskusje omawianych problemów. Nie rozwija i nie pogłębia wiedzy filozoficznej - ocena niedostateczna.

Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu - ocena dostateczna.

Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje - ocena dobra.

Student jest animatorem dyskusji na wykładzie mając istotny wpływ na kształt i przebieg zajęć. W sposób wnikliwy i kompetentny korzysta z dostępnej literatury przedmiotu - ocena bardzo dobra.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

1. Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii przyrody, specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii (K_W08).
2. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu podstawowych subdyscyplin filozoficznych: filozofii przyrody nieożywionej (K_W10).
3. Student rozumie główne kierunki i stanowiska filozofii przyrody, zwłaszcza zna współczesne stanowisko dotyczące powstania i ewolucji Wszechświata (K_W15).
4. Student zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji tekstów filozoficznych i wytworów kultury inspirowanych zjawiskami przyrodniczymi (K_W16).
5. Student zna główne metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla podstawowych subdyscyplin filozoficznych: filozofii przyrody nieożywionej (K_W17).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student umie integrować współczesną wiedzę o przyrodzie, przede wszystkim z obszaru wiedzy o wszechświecie, w oparciu o wybrane modele rozwoju nauki (K_U09).
2. Student analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia (K_U10).
3. Student umie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych (K_U15 ).
4. Student formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach światopoglądowych (K_U16).
5. Student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu filozofii przyrody i przyrodoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U17).
6. Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych zagadnień filozofii przyrody i przyrodoznawstwa, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł (K_U23).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01).
2. Student potrafi podejmować dyskusje i wyrażać sądy dotyczące poznawczej wartości wiedzy przyrodniczej (K_K02).
3. Student potrafi sprawnie posługiwać się procedurami służącymi realizacji określonego przez siebie zadania badawczego (K_K06).
4. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie przyrodniczego dziedzictwa regionu, Polski, Europy (K_K08).
5. Student potrafi uczestniczyć w życiu naukowym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form ( K_K10).

Filozofia przyrody nieożywionej - ćwiczenia

Opis zajęć:
Problematyka omawiana na ćwiczeniach wynika z treści podejmowanych na wykładzie. 1.Porównanie opisu stanu układu w teoriach deterministycznych (mechanika klasyczna) i indeterministycznych (mechanika kwantowa) oraz omówienie na tej podstawie struktury teorii deterministycznej i indeterministycznej. 2.Omówienie podstawowych stanowisk odnośnie do statusu ontycznego materii wobec nowych zjawisk i faktów ukazanych przez mechanikę kwantową, kwantową teorię pola oraz model standardowy cząstek elementarnych (falowa natura materii na poziomie mikro, nielokalność, rola obserwatora w ustalaniu realności fizycznej).
Literatura (podstawowa i zalecana):
Bibliografia podstawowa: M. Bunge, O przyczynowości. Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce, Warszawa: PWN 1968; K. R. Popper, Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Kraków 1996; Z. Dworak, Z. Paprotny, Z. Sołtys, Milczenie Wszechświata, Warszawa: WP 1997; A. Krajewski, Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych, Warszawa: KiW 1998; M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007.
Bibliografia uzupełniająca: Heller M., Lubański M., Ślaga Sz., Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa, Nagel E., Struktura nauki, Warszawa, 1970; Kłósak K., Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań, 1980
Cel nauczania:
C1. Egzemplifikowanie filozoficznych problemów implikowanych przez współczesne teorie przyrodnicze.
C2. Wyartykułowanie światopoglądowej relewantności filozofii przyrody.
C3. Integracja wiedzy przyrodniczej i humanistycznej.
C4. Ukazanie specyfiki poznania filozoficznego.
Wymagania wstępne:
W1. Wstępna znajomość problematyki filozofii przyrody.
W2. Pojęcia autonomicznej i nieautonomicznej filozofii przyrody.
W3. Pojęcia światopoglądu i przyrodniczego obrazu świata.
W4. Potoczne intuicje dotyczące przyrody
Pomoce dydaktyczne:
Repetytorium treści podanych na wykładzie i dyskusja pogłębiająca wybrane zagadnienia w oparciu o zalecaną literaturę.
Sposoby oceny:
Dwie prace pisemne w semestrze (50 %) oraz ocena aktywności na ćwiczeniach (50 %).

WIEDZA:

Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej filozoficznej refleksji nad przyrodą oraz jej relacji do innych dyscyplin. Nie zna aktualnej literatury przedmiotu - ocena niedostateczna.

Student ma ograniczoną znajomość aktualnie dyskutowanych kwestii z zakresu treści przedmiotu oraz podstawowe intuicje dotyczące problematyki filozoficznej pojawiającej się w kontekście nauk przyrodniczych - ocena dostateczna.

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat filozoficznego poznania przyrody. Potrafi odróżnić filozoficzny i naukowy (science) porządek poznawczy i jest zorientowany w aktualnej problematyce przedmiotu - ocena dobra.

Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat filozoficznego poznania przyrody. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu - ocena bardzo dobra.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć. Nie potrafi operować językiem filozoficznym jako podstawowym narzędziem poruszania się po problematyce przedmiotu - ocena niedostateczna.

Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. W sposób mechaniczny potrafi odtwarzać treści podawane na wykładzie - ocena dostateczna.

Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę i aplikować ją do argumentacji i rozwiązywania problemów - ocena dobra.

Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy. Potrafi sensownie prześledzić ewolucję kluczowych pojęć filozoficznych w różnych kontekstach historycznych - ocena bardzo dobra.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Studentnie nie angażuje się w dyskusje omawianych problemów. Nie rozwija i nie pogłębia wiedzy filozoficznej - ocena niedostateczna.

Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu - ocena dostateczna.

Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje - ocena dobra.

Student jest animatorem dyskusji na wykładzie mając istotny wpływ na kształt i przebieg zajęć. W sposób wnikliwy i kompetentny korzysta z dostępnej literatury przedmiotu - ocena bardzo dobra.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

1. Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii przyrody, specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii (K_W08).
2. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu podstawowych subdyscyplin filozoficznych: filozofii przyrody nieożywionej (K_W10).
3. Student rozumie główne kierunki i stanowiska filozofii przyrody, zwłaszcza zna współczesne stanowisko dotyczące powstania i ewolucji Wszechświata (K_W15).
4. Student zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji tekstów filozoficznych i wytworów kultury inspirowanych zjawiskami przyrodniczymi (K_W16).
5. Student zna główne metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla podstawowych subdyscyplin filozoficznych: filozofii przyrody nieożywionej (K_W17).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student umie integrować współczesną wiedzę o przyrodzie, przede wszystkim z obszaru wiedzy o wszechświecie, w oparciu o wybrane modele rozwoju nauki (K_U09).
2. Student analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia (K_U10).
3. Student umie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filozofii przyrody i filozofii nauk przyrodniczych (K_U15 ).
4. Student formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach światopoglądowych (K_U16).
5. Student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu filozofii przyrody i przyrodoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U17).
6. Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących wybranych zagadnień filozofii przyrody i przyrodoznawstwa, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł (K_U23).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01).
2. Student potrafi podejmować dyskusje i wyrażać sądy dotyczące poznawczej wartości wiedzy przyrodniczej (K_K02).
3. Student potrafi sprawnie posługiwać się procedurami służącymi realizacji określonego przez siebie zadania badawczego (K_K06).
4. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie przyrodniczego dziedzictwa regionu, Polski, Europy (K_K08).
5. Student potrafi uczestniczyć w życiu naukowym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form ( K_K10).

Historia nauk przyrodniczych i techniki - wykład

Opis zajęć:
1. Koncepcje nauki i techniki w dziejach kultury europejskiej oraz główne kierunki ich rozwoju. 2. Typowe relacje nauk przyrodniczych i techniki w kulturze europejskiej (starożytność, średniowiecze, renesans, oświecenie, przełom nowożytny), technonauka we współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej. 3. Problem kalendarza i zagadnienie pomiaru czasu (zegary słoneczne, wodne i piaskowe) - osiągnięcia astronomii chińskiej, mezoamerykańskiej, babilońskiej, egipskiej i greckiej. 4. Rozwój średniowiecznej i renesansowej nawigacji, kartografii i geografii a odkrycie Ameryki (portulany, mappae mundi, pasaty). 5. Wpływ astronomów arabskich na astronomię europejską (m.in. al-Battani, al-Biruni, al-Tusi, al-Szatir, al-Kashani). 6. Wynalazek techniczny zegara mechanicznego i jego rola w rozwoju astronomii i nawigacji (m.in. Huygens, Harrison). 7. Metoda empiryczna i postęp techniczny w astronomii w kontekście sporu geocentryzm-heliocentryzm (m.in. Brahe, Galileusz, Riccioli, Campanini, Odierna, Guglielmini). 8. Odkrycia nowych planet (planetoid) i księżyców w Układzie Słonecznym w nowożytnej i współczesnej astronomii (m.in. Herschel, Galle, d\'Arrest, Le Verrier, Piazzi, Hall, Tombaugh, Jewitt) a filozoficzne koncepcje odkrycia naukowego. 9. Wynalazek barometru, termoskopu i termometru a rozwój pojęcia temperatury w fizyce i astronomii oraz skale temperatur (m.in. Torricelli, Fahrenheit, Boltzmann, Kelvin). 10. Znaczenie odkryć geograficznych dla nowożytnych nauk przyrodniczych i techniki (wyprawy badawcze Cooka, Humboldta, Speke\'a, Granta, Scotta i Amundsena). 11. Przełomowe eksperymenty naukowe w dziejach głównych nauk przyrodniczych (fizjologia, biologia, fizyka, chemia). 12. Główne zdobycze techniki z okresu tzw. rewolucji przemysłowych: konkurencje starych i nowych technologii (oświetlenie gazowe i elektryczne, lampy elektronowe, tranzystory i układy scalone). 13. Przełomowe znaczenie osiągnięć technicznych w rozwoju nauk przyrodniczych (m.in. teleskopy i mikroskopy, wynalazek fotografii, zapis dźwięku i obrazów ruchomych). 14. Znacznie wielkich odkryć nauk przyrodniczych w rozwoju medycyny (m.in. promieniowanie rentgenowskie, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, rezonans stochastyczny, medyczne zastosowania laserów, witaminy, insulina, szczepionki i antybiotyki, kwas hialuronowy). 15. Wkład Polaków w rozwój nauk przyrodniczych i techniki (m.in. Mikołaj Koperniki, Jan Heweliusz, Ignacy Domeyko, Józef Osiński, Jan Czochralski, Jan Szczepanik, Ludwik Hirszfeld, Ignacy Mościcki, Kazimierz Funk).
Literatura (podstawowa i zalecana):
Literatura podstawowa:

B. Orłowski, Powszechna historia techniki, Warszawa 2010;
A. Wróblewski, Historia fizyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006;
W. Baturo (red.), Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, Warszawa: PWN 2003;
W.Brock, Historia chemii, Warszawa: Prószyński i S-ka 1999;
J. North, Historia astronomii i kosmologii, Katowice: ,,Książnica'' 1997;
W. Szumowski, Historia medycyny, Warszawa: PZWL 1961.

Literatura uzupełniająca:

I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.), Wkład polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, Warszawa: Kraków: WAM 2009;
M. Kopczyński, Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Warszawa 2009;
E. Grant, Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym, Warszawa: 2005;
T. Shachtman, Apokalipsa czy cuda techniki, Warszawa: Bellona 2004;
D. Boorstin, Odkrywcy: dzieje ludzkich odkryć i wynalazków, Warszawa: KiW 1998;
J. Favier, Wielkie odkrycia. Od Aleksandra do Magellana, Warszawa: Bellona 1996;
R. Harré, Wielkie eksperymenty naukowe, Warszawa: Wiedza Powszechna 1991;
E. Pietruska-Madej, Odkrycie naukowe. Kontrowersje filozoficzne, Warszawa: PWN 1990;
S. Lilley, Ludzie, maszyny i historia. Zarys historii rozwoju maszyn i narzędzi na tle przemian społecznych, Warszawa: PWN 1963;
A. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, Warszawa: PAX 1960.
Cel nauczania:
C1. Dostarczenie uporządkowanej wiedzy ogólnej na temat historii nauk przyrodniczych, ich metod badawczych i strategii argumentacyjnych oraz roli nauk przyrodniczych w rozwoju cywilizacyjnym, a zwłaszcza ukazanie procesu interakcji nauki i techniki w tworzeniu monistycznej wizji świata.

C2. Wykształcenie umiejętności interpretacji faktów z dziejów nauk przyrodniczych i techniki w ramach filozoficznych modeli wiedzy naukowej.

C3. Wykształcenie otwartości na nowe idee, zwłaszcza te, które pojawiają się w naukach przyrodniczych i technice.

C4. Wykształcenie racjonalnej postawy w stosunku do nauki i techniki.
Wymagania wstępne:
W1. Rudymentarna wiedza z zakresu historii cywilizacji.

W2. Podstawowe informacje z zakresu historii powszechnej.
Pomoce dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny połączony z prezentacjami w PowerPoincie przygotowanymi częściowo przez studentów.
Sposoby oceny:
Egzamin pisemny testowy z częścią pytań otwartych - 100%

(W) - ocena niedostateczna - Student nie potrafi przedstawić głównych kierunków rozwoju nauk przyrodniczych i techniki, nie dostrzega decydującej roli wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych, nie rozumie związków interteoretycznych pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi oraz techniką

ocena dostateczna - Student potrafi przedstawić w zarysie główne kierunki rozwoju nauk przyrodniczych i techniki, dostrzega decydującą rolę wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych, rozumie związki interteoretyczne pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi oraz techniką.

ocena dobra - Student potrafi przedstawić w szczegółach główne kierunki rozwoju nauk przyrodniczych i techniki, zna główne metody badawcze i strategie argumentacyjne występujące w nauce, dostrzega wyraźnie decydującą rolę wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych, dobrze rozumie związki interteoretyczne pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi oraz techniką.

ocena bardzo dobra - Student potrafi przedstawić w szczegółach główne i poboczne kierunki rozwoju nauk przyrodniczych i techniki, zna główne metody badawcze i strategie argumentacyjne występujące w nauce, dostrzega wyraźnie i ilustruje oryginalnymi przykładami decydującą rolę wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych, bardzo dobrze rozumie związki interteoretyczne pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi oraz techniką.
(U) - ocena niedostateczna - Student nie potrafi zinterpretować poszczególnych odkryć naukowych w ramach głównych koncepcji odkrycia naukowego, nie potafi poprawnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł.

- ocena dostateczna - Student potrafi zinterpretować niektóre odkrycia naukowe w ramach głównych koncepcji odkrycia naukowego oraz potrafi poprawnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł.


- ocena dobra - Student potrafi zinterpretować najbardziej znane odkrycia naukowe w ramach głównych i peryferyjnych koncepcji odkrycia naukowego oraz potafi poprawnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł.


- ocena bardzo dobra - Student potrafi zinterpretować odkrycia naukowe w ramach głównych i peryferyjnych koncepcji odkrycia naukowego oraz potafi bezbłędnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł, porównując ich wartość i szacując siłę argumentów..

(K) - ocena niedostateczna - Student nie ma świadomości znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych, nie wykazuje otwartości na nowe idee i punkty widzenia, nie potrafi zmienić swojej opnii pod wpływem racjonalnych argumentów.

ocena dostateczna - Student ma ograniczoną świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych, wykazuje otwartość na nowe idee i punkty widzenia i potrafi zmienić swoją opnię pod wpływem racjonalnych argumentów.

ocena dobra - Student ma pogłębioną świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych, wykazuje otwartość na nowe idee i punkty widzenia i potrafi zmienić swoją opnię pod wpływem racjonalnych argumentów.

ocena bardzo dobra - Student ma bardzo głęboką świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych, wykazuje otwartość na nowe idee i punkty widzenia i potrafi zmienić swoją opnię pod wpływem racjonalnych argumentów
Efekty kształcenia:
WIEDZA

1. Student ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju nauk przyrodniczych, a także stosowanych w nich najważniejszych metod badawczych (K_W06 ).

2. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii nauk przyrodniczych i techniki, potrafi przedstawić główne kierunki rozwoju nauk przyrodniczych i techniki (K_W10).

3. Student rozumie metodę naukową i znaczenie eksperymentu w rozwoju nauk przyrodniczych oraz rolę nauki w poznawaniu i wyjaśnianiu świata (K_W12).

4. Student zna główne metody badawcze i strategie argumentacyjne i umie dostrzec decydującą rolę wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych i techniki (K_W14).

5. Student rozumie związki interteoretyczne pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi oraz techniką (K_W17).UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (w tym źródeł elektronicznych) (K_U01).

2. Student potrafi poprawnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł (K_U03).

3. Student potrafi zinterpretować poszczególne odkrycia naukowe w ramach głównych koncepcji odkrycia naukowego (K_U05).

4. Student potrafi wybrać odpowiednią strategię argumentacyjną i podać argumenty za tezą o postępie technicznym oraz naukowym (K_U21).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1. Student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (K_K02).

2. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania badawczego (K_U04).

3. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie przyrodniczego dziedzictwa regionu, Polski, Europy (K_K08).

4. Student ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych (K_K09).


Historia nauki - konwersatorium

Opis zajęć:
1.Wielkie odkrycia naukowe i ich zastosowania w przemyśle (m.in. odwrócona osmoza, gigantyczny magnetoopór). 2. Czynniki stymulujące i opóźniające rozwój nauki (wpływ wojen na postęp naukowy). 3. Postęp naukowy jako główny czynnik uniwersalizacji i globalizacji (naukowa organizacja pracy i produkcja masowa). 4. Główne koncepcje genezy nauki (technonauka we współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej). 5. Rola astronomii i astrofizyki w kształtowaniu się monistycznej interpretacji kosmosu (odkrycie pulsarów, magnetarów i związków organicznych w przestrzeni kosmicznej). 6. Nauka w okresie tzw. rewolucji naukowo-technicznej (rozwój budownictwa, motoryzacji, lotnictwa i kosmonautyki). 7. Odkrycia nowych planet (planetoid) i księżyców w Układzie Słonecznym w nowożytnej i współczesnej astronomii (m.in. Herschel, Galle, d\'Arrest, Le Verrier, Piazzi, Hall, Tombaugh, Jewitt) oraz odkrycia planet pozasłonecznych a filozoficzne koncepcje odkrycia naukowego. 8. Znaczenie odkryć geograficznych dla nowożytnych nauk przyrodniczych (wyprawy badawcze Cooka, Humboldta, Speke\'a, Granta, Scotta i Amundsena). 9. Przełomowe eksperymenty naukowe w dziejach głównych nauk przyrodniczych (fizjologia, biologia, fizyka, chemia). 10. Znacznie wielkich odkryć fizyki i fizjologii dla postępu cywilizacyjnego (insulina, witaminy, promieniowanie rentgenowskie, rezonans magnetyczny, nadciekłość i nadprzewodnictwo, energia atomowa).
Literatura (podstawowa i zalecana):
Z. Roskal, Kosmos chtoniczny. Historyczny rozwój monistycznej interpretacji kosmosu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
A. Wróblewski, Historia fizyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
E. Pietruska-Madej, Odkrycie naukowe. Kontrowersje filozoficzne, Warszawa: PWN 1990.
Cel nauczania:
C1. Rozwijanie zainteresowań poznawczych na temat genezy nauki oraz genezy głównych odkryć naukowych.
C2. Pogłębienie pojęcia odkrycia naukowego i jego roli w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości.
C3. Ukazanie roli nauki w formowaniu monistycznej interpretacji przyrody.
Wymagania wstępne:
Zainteresowanie genezą i koncepcją odkryć naukowych oraz rolą nauki w kształtowaniu współczesnego obrazu świata i rozwoju cywilizacyjnego ludzkości.
Sposoby oceny:
WIEDZA

(ndst) Student nie potrafi przedstawić głównych koncepcji genezy nauki i nie dostrzega decydującej roli wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych, nie rozumie związków interteoretycznych pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi.
(dst.) Student potrafi przedstawić w zarysie główne koncepcje genezy nauki, dostrzega decydującą rolę wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych, rozumie związki interteoretyczne pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi.
(dobry) Student potrafi przedstawić w szczegółach główne koncepcje genezy nauk przyrodniczych, zna główne metody badawcze i strategie argumentacyjne występujące w nauce, dostrzega wyraźnie decydującą rolę wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych, dobrze rozumie związki interteoretyczne pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi.
(bdb) Student potrafi przedstawić w szczegółach główne koncepcje genezy nauk przyrodniczych, zna główne metody badawcze i strategie argumentacyjne występujące w nauce, dostrzega wyraźnie i ilustruje oryginalnymi przykładami decydującą rolę wielkich eksperymentów naukowych w rozwoju nauk przyrodniczych, bardzo dobrze rozumie związki interteoretyczne pomiędzy poszczególnymi naukami przyrodniczymi.

UMIEJĘTNOŚCI

(ndst) Student nie potrafi zinterpretować poszczególnych odkryć naukowych w ramach głównych koncepcji odkrycia naukowego, nie potafi poprawnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł.
(dst.) Student potrafi zinterpretować niektóre odkrycia naukowe w ramach głównych koncepcji odkrycia naukowego oraz potrafi poprawnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł.
(dobry) tudent potrafi zinterpretować najbardziej znane odkrycia naukowe w ramach głównych i peryferyjnych koncepcji odkrycia naukowego oraz potafi poprawnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł.
(bdb) Student potrafi zinterpretować odkrycia naukowe w ramach głównych i peryferyjnych koncepcji odkrycia naukowego oraz potafi bezbłędnie wnioskować wykorzystując dane z różnych źródeł, porównując ich wartość i szacując siłę argumentów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

(ndst) tudent nie ma świadomości znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych, nie wykazuje otwartości na nowe idee i punkty widzenia, nie potrafi zmienić swojej opnii pod wpływem racjonalnych argumentów.
(dst) Student ma ograniczoną świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych, wykazuje otwartość na nowe idee i punkty widzenia i potrafi zmienić swoją opnię pod wpływem racjonalnych argumentów.
(dobry) Student ma pogłębioną świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych, wykazuje otwartość na nowe idee i punkty widzenia i potrafi zmienić swoją opnię pod wpływem racjonalnych argumentów.
(bdb) Student ma bardzo głęboką świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia nauk przyrodniczych, wykazuje otwartość na nowe idee i punkty widzenia i potrafi zmienić swoją opnię pod wpływem racjonalnych argumentów.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wybranej nauki szczegółowej (K_W09).

2. Student posiada wszechstronną i głęboką wiedzę miejsca na temat roli filozofii w rozwoju nauki oraz roli nauki jako dziedziny kultury (K_W02).

3. Student posiada wszechstronną wiedzę na temat wpływu idei filozoficznych na koncepcję odkrycia naukowego (K_W06).


UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (w tym źródeł elektronicznych) (K_U01).

2. Student posługuje się swobodnie metodami dydaktycznymi i nowymi technikami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim (K_U11).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1. Student krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (K_K01).

2. Student rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne poglądy, gotowość do weryfikacji stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania badawczego (K_K06).