Filozofujący przyrodnicy - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C 1. Ukazanie postaci wybitnych filozofujących przyrodników i ich stosunku do popularyazcji nauki oraz pseudonauki.
C 2. Wprowadzenie w krytyczną recepcję Hansa J. Rheinbergera koncepcji obserwacji (i eksperymentu).
C 3. Zastosowania Rheinbergera koncepcji obserwacji we współczesnej nauce (fizyka, astronomia, biologia).
Efekty kształcenia:
WIEDZA

K_W02 ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Treści programowe:
1. Popularyazcja nauki a zagadnienie pseudonauki w twórczości filozofujacych przyrodników (M. Smoluchowski, E. Schrödinger, C. Sagan, R. Dawkins, H. Rheinberger). 2. Rheinbergera koncepcja systemu eksperymentalnego w nowych kontekstach poznawczych. 3. Kultury eksperymentowania w epistemologii historycznej Rheinbergera. 4. Status epistemiczny instrumentów naukowych. 5. Kognitywne i techniczne aspekty eksperymentu (eksperyment versus obserwacja). 6. Techniki wizualizacji z perspektywy nauki współczesnej (m.in. obrazowanie smugowe, metoda okultacji).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawą oceny będą prace pisemne przygotowane w oparciu o treści programowe przedmiotu opracowane w podanej literaturze oraz wypowiedzi ustne podczas zajęć. Prace te będą dyskutowane i analizowane w trakcie zajęć.

Na ocenę niedostateczną:
Wiedza - Student/ka nie posiada podstawowej wiedzy nt. miejsca i znaczenia filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz specyfiki przedmiotowej i metodologicznej filozofii.

Umiejętności
Student/ka nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
Kompetencje społeczne
Student/ka nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie
wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie zaznajamia się z podstawową literaturą przedmiotu.

Na ocenę dostateczną:
Wiedza
Student/ka posiada ogólną wiedzę nt. miejsca i znaczenia filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz specyfiki przedmiotowej i metodologicznej filozofii. Ma ograniczoną znajomość aktualnie dyskutowanych kwestii z zakresu treści przedmiotu.
Umiejętności
Student/ka w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć.
Kompetencje społeczne
Student/ka uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu korzysta z podstawowej literatury przedmiotu.

Na ocenę dobrą:
Wiedza
Student/ka posiada uporządkowaną wiedzę nt. miejsca i znaczenia filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz specyfiki przedmiotowej i metodologicznej filozofii.Umie zastosować wiedzę historyczną do dyskusji filozoficznych. Ma rozeznanie w aktualnie dyskutowanych problemach z zakresu treści przedmiotu.
Umiejętności
Student/ka potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy
Kompetencje społeczne
Student/ka aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Zna dobrze podstawową literaturę przedmiotu.

Na ocenę bardzo dobrą:
Wiedza
Student/ka ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. miejsca i znaczenia filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz specyfiki przedmiotowej i metodologicznej filozofii. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę dla samodzielnej próby rozwiązania zadanego problemu filozoficznego, wraz z jego uzasadnieniem oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
Umiejętności -
Student/ka ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie i samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
Kompetencje społeczne
Student/ka w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z literatury przedmiotu, wychodząc poza ujęcia z zakresu literatury podstawowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:

H. J. Rheinberger, Epistemologia historyczna, Warszawa: Oficyna Naukowa 2015.

Literatura uzupełniająca:
G. Böhme, Technicyzacja postrzegania. Struktury postrzegania w cywilizacji technicznej ,,Filozofia i Nauka'' 2 (2014), 421-436.
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2014/08/Boehme_421-436.pdf

M. Kokowski, Nauki przyrodnicze w historyczno-epistemologicznym ujęciu Hansa-Jörga Rheinbergera, ,,Prace Komisji Historii Nauki PAU'' 14 (2015), 309-323.
http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-14.pdf

S. Czerniak, Hans-Jörg Rheinberger o naturze i kulturze, ,,Filozofia i Nauka'' 4 (2016), 361-368.
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2016/07/Czerniak_361-368.pdf

G. Derossi, Wymiar percepcyjny w fenomenologii doświadczalnej i w nauce ,,Filozofia i Nauka'' 3 (2016), 39-55.
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/08/Derossi_39-55.pdf
J. Surman, Historyzowanie nauki lub jak nowe przychodzi na świat. Rozmowa z Hansem-Jörgiem Rheinbergerem, ,,Prace Komisji Historii Nauki PAU'' 14 (2015), 291-306 .

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-409dc053-7c9e-4833-b678-3b1d504dc9d1

S. Leciejewski, Wizualizacja i techniki notowania w naukach przyrodniczych, ,,Filozofia i Nauka'' 4 (2016), 369-378.
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2016/07/Leciejewski_369-378.pdf

Z. Roskal, Obserwacyjne versus eksperymentalne testy ogólnej teorii względności, ,,Lectiones & Acroases Philosophicae'' 9 nr 1 (2016), 51-70.


Geneza kosmosu - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C 1. Dyskusja filozoficznych i metodologicznych aspektów przyrodniczych teorii genezy kosmosu.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Treści programowe:
1. Standardowy model kosmologiczny z perspektywy historii kosmologii (geneza teorii) i filozofii przyrody (monizm versus pluralizm). 2. Rola zasady przyczynowości w teorii Big Bangu. 3. Kontrowersje filozoficzne teorii Big Bangu. 4. Problem wieczności świata w perspektywie współczesnej kosmologii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawą oceny będą prace pisemne przygotowane w oparciu o treści programowe przedmiotu opracowane w podanej literaturze oraz wypowiedzi ustne podczas zajęć. Prace te będą dyskutowane i analizowane w trakcie zajęć.

Na ocenę niedostateczną:
Wiedza - Student/ka nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych.

Umiejętności
Student/ka nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
Kompetencje społeczne
Student/ka nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie
wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie zaznajamia się z podstawową literaturą przedmiotu.

Na ocenę dostateczną:
Wiedza
Student/ka posiada ogólną wiedzę nt. podstawowych metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych. Ma ograniczoną znajomość aktualnie dyskutowanych kwestii z zakresu treści przedmiotu.
Umiejętności
Student/ka w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć.
Kompetencje społeczne
Student/ka uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu korzysta z podstawowej literatury przedmiotu.

Na ocenę dobrą:
Wiedza
Student/ka posiada uporządkowaną wiedzę nt.podstawowych metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych. Ma rozeznanie w aktualnie dyskutowanych problemach z zakresu treści przedmiotu.
Umiejętności
Student/ka potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy
Kompetencje społeczne
Student/ka aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Zna dobrze podstawową literaturę przedmiotu.

Na ocenę bardzo dobrą:
Wiedza
Student/ka ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt.podstawowych metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę dla samodzielnej próby rozwiązania zadanego problemu filozoficznego, wraz z jego uzasadnieniem oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
Umiejętności -
Student/ka ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie i samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
Kompetencje społeczne
Student/ka w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z literatury przedmiotu, wychodząc poza ujęcia z zakresu literatury podstawowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
G. Bugajak, Wokół problemu przyczyny Wielkiego Wybuchu, ,,Studia Philosophiae Christianae'' 31 nr 2 (1995), 167–183.
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1995-t31-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1995-t31-n2-s167-183/Studia_Philosophiae_Christianae-r1995-t31-n2-s167-183.pdf

T. Pabjan, Teologia naturalna sir Edmunda Taylora Whittakera, ,,Zagadnienia Filozoficzne w Nauce'' 62 (2008), 78–111.
https://www.naukaireligia.pl/files/attachment/teologia_naturalna_sir_edmunda_tylora_whittakera.pdf

T. Pabjan, Czy nauka dowodzi istnienia Boga? Naukowa apologetyka Piusa XII, Studia Philosophiae Christianae 45/2, 277-294.
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r2009-t45-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r2009-t45-n2-s277-294/Studia_Philosophiae_Christianae-r2009-t45-n2-s277-294.pdf


M. Oleksowicz, Początkowa osobliwość jako stworzenie świata.
Niebezpieczeństwo powrotu do argumentu „God of the gaps” ,,Teologia i Człowiek'' 29 (2015), 109-138.
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TiCz/article/view/TiCz.2015.005


D. Dąbek, Zastrzeżenia wobec kreacjonistycznej interpretacji Wielkiego Wybuchu, ,,Roczniki Filozoficzne'' 59 nr 2 (2011), 73-90.

https://www.academia.edu/5409779/Zastrze%C5%BCenia_wobec_kreacjonistycznej_interpretacji_Wielkiego_Wybuchu

W. Rubiś, Big Bang i filozofia emanacyjna, ,,Estetyka i Krytyka'' 39 (2015), 43-53.
http://pjaesthetics.uj.edu.pl/art/39/eik_39_3.pdf

http://zbych.zut.edu.pl/index.php?id=7201&no_cache=1

Such J.: Problem wieczności świata w świetle teorii Wielkiego Wybuchu, [w:] tenże, M. Szcześniak, A. Szczuciński (red.), Filozofia kosmologii, Poznań 2000, s. 171-173.

Historia nauki i techniki - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C 1. Egzemplifikowanie tezy, zgodnie z którą postęp nauki jest konsekwencją rozwoju techniki.
C 2. Ukazanie niektórych sporów o pierwszeństwo w odkryciach naukowych i wynalazkach technicznych.
C 3. Ukazanie wpływu wojen na postęp naukowy i techniczny.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Treści programowe:
1. Projekt Diana i echo od asteroidy a odkrycie gwiazd neutronowych (rozwój techniki radarowej i radioteleskopii). 2. Wynalazek (Edison, Swan, Fox-Pitt) lampy żarowej a problem oświetlenia samochodowego (reflektory halogenowe i ksenonowe) 3. Rozwój motoryzacji (produkcja masowa) jako skutek I i II wojny światowej (udoskonalenia silnika spalinowego: technologia wtrysku wielopunktowego, wtrysku bezpośredniego i turbodoładowanie). 4. Odkrycie promieniowania X (Roentgen, Puluj) i jego wykorzystanie w różnych dyscyplinach naukowych (astronomia, biologia). 5. Dzieje badań komety C/2016 U 1 z perspektywy rozwoju technik obserwacyjnych. 6. Poszukiwania księżyców planetoid (kazus Herculiny). 7. Badania pierścieni planet, planet karłowatych (Haumea ) i asteroid (Chariklo) a rozwój metody okultacji (kazus Porrimy). 8. Komputery i globalny klimat (numeryczne modelowanie klimatu, eksperyment komputerowy). 9. Odkrycie dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na kryształach i rozwój krystalografii rentgenowskiej. 10. Wynalazek techniczny samolotu (bracia Wright, Aleksander Możajski) i jego wykorzystanie w obserwacjach astronomicznych (odkrycie pierścieni Urana).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawą oceny będą prace pisemne przygotowane w oparciu o treści programowe przedmiotu opracowane w podanej literaturze oraz wypowiedzi ustne podczas zajęć. Prace te będą dyskutowane i analizowane w trakcie zajęć.

Na ocenę niedostateczną:
Wiedza - Student/ka nie posiada podstawowej wiedzy nt. metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
Umiejętności
Student/ka nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
Kompetencje społeczne
Student/ka nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie
wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie zaznajamia się z podstawową literaturą przedmiotu.

Na ocenę dostateczną:
Wiedza
Student/ka posiada ogólną wiedzę nt. podstawowych metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych. Ma ograniczoną znajomość aktualnie dyskutowanych kwestii z zakresu treści przedmiotu.
Umiejętności
Student/ka w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć.
Kompetencje społeczne
Student/ka uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu korzysta z podstawowej literatury przedmiotu.

Na ocenę dobrą:
Wiedza
Student/ka posiada uporządkowaną wiedzę nt. podstawowych metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych wiedzy. Umie zastosować wiedzę historyczną do dyskusji filozoficznych. Ma rozeznanie w aktualnie dyskutowanych problemach z zakresu treści przedmiotu.
Umiejętności
Student/ka potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy
Kompetencje społeczne
Student/ka aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Zna dobrze podstawową literaturę przedmiotu.

Na ocenę bardzo dobrą:
Wiedza
Student/ka ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych.Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę dla samodzielnej próby rozwiązania zadanego problemu filozoficznego, wraz z jego uzasadnieniem oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
Umiejętności -
Student/ka ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie i samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
Kompetencje społeczne
Student/ka w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z literatury przedmiotu, wychodząc poza ujęcia z zakresu literatury podstawowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Z. Roskal, Kosmos chtoniczny, Lublin 2012.

http://www.filozofiaprzyrody.pl/pol-wieku-pulsarow/
J. McMahon, The Discovery of a Satellite of an Asteroid
http://adsabs.harvard.edu/full/1978MPBu....6...14M

W. Savchuk, The naturalist I. P. Puljuj and the discovery of X - rays
https://www.crtsite.com/R-2_Savchuk-3.pdf

http://americanhistory.si.edu/lighting/bios/swan.htm

https://astronomynow.com/2017/06/02/see-the-moon-hide-double-star-porrima-then-get-close-to-jupiter-on-3-4-june/

https://www.nao.ac.jp/en/astro/sky/2018/02-topics01.html

The discovery of the Uranus ring system
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-73981-6_3

http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/pliki/Suchodow%20o%20Mozajski%20samolot.pdf
http://tdc-www.harvard.edu/occultations/uranus25/

http://www.filozofiaprzyrody.pl/komputery-globalny-klimat/

http://www.filozofiaprzyrody.pl/projekt-diana-echo-asteroidy/

http://www.filozofiaprzyrody.pl/okultacja-porrimy-historia-badan/

http://www.filozofiaprzyrody.pl/kometa-c2016-u1/

http://www.filozofiaprzyrody.pl/dyfrakcja-na-krysztalach/

http://www.filozofiaprzyrody.pl/wilhelm-rontgen-odkryl-promieniowanie-rentgenowskie/

Ontologia przyrody nieożywionej i ożywionej - wykład

Cele przedmiotu:
C 1. Prezentacja koncepcji indywiduów materialnych (przestrzenno-czasowych).
C 2. Egzemplifikowanie indywiduów materialnych na poszczególnych poziomach organizacji materii.
C 3. Charakterystyka własności (cech) układów materialnych.
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych kategorii (rzecz, zdarzenie, proces) ontologicznych i koncepcji ontologii (substancjalistyczne, ewentystyczne, procesualistyczne).
Efekty kształcenia:
WIEDZA

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać w pogłębionym zakresie swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

K_U11 w pogłębiony sposób potrafi obsługiwać wybrany edytor ontologii: zna zasady i posiada umiejętność zadawania pytań w języku zapytań ontologicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 ma świadomość zalet kulturowych i społecznych popularyzacji wiedzy naukowej.
Treści programowe:
1. Indywidua przestrzenno-czasowe, ich interpretacje w ontologiach redukcjonistycznych i emergentystycznych oraz egzemplifikacje w układach mikro (m.in. kwarki, gluony, leptony i bariony), makro (m.in. wirusy, bakterie, białka, enzymy, organizmy, ekosystemy, księżyce, planety, układy planetarne) i megaświata (galaktyki, gromady galaktyk, supergromady, metagalaktyka). 2. Struktura układów złożonych, jej geneza (chaos deterministyczny, emergencja), metody jej badania (m.in.symulacje komputerowe) i zastosowania (m.in. ekologia, memetyka). 3. Koncepcje elementarności i egzemplifikacje obiektów elementarnych (m.in. fotony, elektrony, komórki roślinne i zwierzęce). 4. Korpuskularny model materii z perspektywy ontologii esencjalistycznych i relacjonistycznych. 5.Własności (pierwotne i wtórne) układów materialnych.6. Ontologia własności (cech) obiektów materialnych. 7. Poziomy złożoności biotycznych i abiotycznych układów materialnych. 8. Sposoby podziałów układów materialnych (układy fizyczne, chemiczne, biologiczne i cybernetyczne).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie na podstawie pisemnych prac (test z częścią pytań otwartych) i wypowiedzi w trakcie wykładu. Średnia ocen z prac pisemnych może zostać podniesiona lub obniżona o pół oceny w wyniku wypowiedzi ustnych.

Wiedza

Na ocenę 5: Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę odnoszącą się do przedstawionych i omawianych zagadnień. Potrafi wykorzystywać pozyskaną w trakcie wykładu wiedzę do formułowania trafnych odpowiedzi na pytania problemowe; jest dobrze zorientowany w aktualnej literaturze przedmiotu.
Na ocenę 4: Student posiada uporządkowaną wiedzę odnoszącą się do przedstawionych i omawianych zagadnień.
Na ocenę 3: Student posiada ogólną orientacją dotyczącą zagadnień przedstawionych w trakcie wykładu.
Na ocenę 2: Student nie posiada podstawowej wiedzy odnoszącą się do przedstawionych i omawianych zagadnień. Nie zna aktualnej literatury przedmiotu.

Umiejętności

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze rozumie podstawowe treści zajęć i potrafi zająć krytyczne stanowisko w odniesieniu do zagadnień poruszanych w trakcie wykładu; wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu/tworzeniu własnych materiałów i narzędzi pracy. Potrafi dobrze posługiwać się nimi.
Na ocenę 4: Student dobrze rozumie podstawowe treści zajęć i dobrze radzi sobie z krytycznym odnoszeniem się do poglądów dotyczących poruszanych kwestii; Wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu/tworzeniu własnych materiałów i narzędzi pracy, potrafi posługiwać się nimi.
Na ocenę 3: Student w niewielkim stopniu rozumie podstawowe treści zajęć i zaledwie wystarczająco radzi sobie z krytycznym odniesieniem się do poglądów dotyczących poruszanych w wykładzie kwestii; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
Na ocenę 2: Student nie rozumie podstawowych treści zajęć lub nie potrafi krytycznie analizować poglądów odnoszących się do poruszanych w wykładzie kwestii; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.

Kompetencje społeczne

Na ocenę 5: Student wykazuje zaangażowanie i aktywność w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. Efektywnie korzysta z dostępnej najnowszej literatury.
Na ocenę 4: Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.
Na ocenę 3: Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Na ocenę 2: Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:

M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, Warszawa: PWN 1989, część II: Ontologia, roz.4. Struktura świata materialnego, par. 4.2. Układy materialne, s. 182-229.

Literatura uzupełniająca:

R. Ingarden, Idee i przedmioty indywidualne [w:] M. Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław: Ossolineum 1994, s. 210-215;
A. Karmin, Definicja terminu ,,wszechświat'', [w:] M. Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław: Ossolineum 1994, s. 388-390;
V. Quine, O tym, co istnieje indywidualnie, [w:] M. Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław: Ossolineum 1994, s. 219-223;
P. Strawson, Identyczność konkretów: numeryczna i jakościowa, [w:] M. Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław: Ossolineum 1994, s. 215-219.
G. Besler, Petera Frederica Strawsona koncepcja indywiduów: rodzaje, charakterystyka i metoda badań, ,,FiloSofija'' 23 (2013/4), s. 185-202;
Ł. Lamża, Przekrój przez Wszechświat.Od galaktyki po cząstki elementarne, z krótkim przystankiem na oku mrówki, Copernicus Center Press 2014.

http://symulacjekomuterowe.blogspot.com/p/zastosowanie-symulacji-przykady.html

Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. Egzemplifikowanie filozoficznych problemów implikowanych przez współczesne teorie przyrodnicze i próba odpowiedzi na pytanie: czy światopogląd racjonalistyczny wyjaśnia rzeczywistość lepiej niż światopogląd religijny?.
C2. Ukazanie specyfiki poznania filozoficznego.
Wymagania wstępne:
Pojęcia światopoglądu i przyrodniczego obrazu świata
Efekty kształcenia:
WIEDZA

K_W01 ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W02 ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne
K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów filozoficznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Treści programowe:
1. Transhumanizm i ekstropianizm a światopogląd racjonalistyczny (m.in. problem przeszczepów organów, eugenika i kwestia cyborgizacji). 2. Humanizm kosmiczny i ekologiczny (m.in. ruch New Age, astrologia) a światopoglądy irracjonalistyczne. 3. Argumenty za nieśmiertelnością duszy ludzkiej w świetle fizjologii i neurofizjologii (m.in. dualistyczny interakcjonizm) w relacji do światopoglądu racjonalistycznego. 4. Problem roślin genetycznie modyfikowanych w świetle światopoglądu ekologicznego (m.in. wpływ na bioróżnorodność) oraz problem obecności dzikich gatunków zwierząt na terenach zurbanizowanych (m.in. etyczne podstawy przekształceń przestrzeni).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena na podstawie pisemnego egzaminu testowego z częścią pytań otwartych oraz przygotowywanych przez studentów prezentacji multimedialnych.

Wiedza

Na ocenę 5: Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę odnoszącą się do przedstawionych i omawianych zagadnień. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć; jest dobrze zorientowany w aktualnej literaturze przedmiotu.
Na ocenę 4: Student posiada uporządkowaną wiedzę odnoszącą się do przedstawionych i omawianych zagadnień.
Na ocenę 3: Student posiada ogólną orientacją dotyczącą zagadnień przedstawionych w trakcie konwersatorium.
Na ocenę 2: Student nie posiada podstawowej wiedzy odnoszącą się do przedstawionych i omawianych zagadnień. Nie zna aktualnej literatury przedmiotu.

Umiejętności

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze rozumie podstawowe treści zajęć i potrafi zająć krytyczne stanowisko w odniesieniu do zagadnień poruszanych w trakcie konwersatorium; wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu/tworzeniu własnych materiałów i narzędzi pracy. Potrafi dobrze posługiwać się nimi.
Na ocenę 4: Student dobrze rozumie podstawowe treści zajęć i dobrze radzi sobie z krytycznym odnoszeniem się do poglądów dotyczących poruszanych kwestii; Wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu/tworzeniu własnych materiałów i narzędzi pracy, potrafi posługiwać się nimi.
Na ocenę 3: Student w niewielkim stopniu rozumie podstawowe treści zajęć i zaledwie wystarczająco radzi sobie z krytycznym odniesieniem się do poglądów dotyczących poruszanych w wykładzie kwestii; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
Na ocenę 2: Student nie rozumie podstawowych treści zajęć lub nie potrafi krytycznie analizować poglądów odnoszących się do poruszanych w wykładzie kwestii; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.

Kompetencje społeczne

Na ocenę 5: Student wykazuje zaangażowanie i aktywność w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. Efektywnie korzysta z dostępnej najnowszej literatury.
Na ocenę 4: Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.
Na ocenę 3: Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Na ocenę 2: Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa

R. Ptaszek, Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny. Lublin 2015; M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014; J. Kleszcz, Wpływ zwierząt na formę współczesnych przestrzeni miejskich ,,Kultura i Wartości'' 1 (2014), 67-82; J. Żak-Bucholc, Relacja natura-kultura w polskiej recepcji New Age. Humanizm Kosmiczny i Ekologiczny jako nowa wizja relacji Człowiek – Natura w New Age i Nowej Świadomości [w:] Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2010, s. 314-320; M. Bakke, Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki, [w:] Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2010, s. 338-339; K. Fijałkowski, T. Bielecki, Homo przypadkiem sapiens, Warszawa: PWN 2009; J. Stangroom, Co myślą naukowcy (tłum. A. Onysymow), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009; J. Gray, Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach (tłum. C Cieśliński), Książka i Wiedza, Warszawa 2003;


Uzupełniająca:

K. Adamski, Transhumanizm - między utopią, biotechnologią a gnozą, ,,Roczniki Teologii Moralnej'', 59 (2012), 105-128; A. Mc Grath: Nauka i religia. Kraków 2009; J.C. Polkinghorne: Jeden świat. Wzajemne relacje nauki i teologii. Kraków 2008; F. Facchini: Przygoda człowieka. Przypadek czy stworzenie? Kraków 2008;