Komunikacja społeczna podstawowe pojęcia i elementy - wykład

Wymagania wstępne:
Celem zajęć jest ukazanie roli komunikacji społecznej, szczególnie w nowoczesnym – demokratycznym społeczeństwie, jak ona funkcjonuje w nowoczesnym społeczeństwie, jakimi środkami się posługuje, jakie są modele komunikacji masowej. Celem jest także wskazanie na niebezpieczeństwa komunikacji społecznej przy użyciu najnowocześniejszych środków oraz ukazanie konieczności rozwijania kompetencji medialnej.
Treści programowe:
1.Pojęcie – rozumienie komunikacji społecznej:
1.1. Definicje i cechy komunikacji społecznej
1.2.Rodzaje, formy komunikacji społecznej
1.3.Funkcje komunikacji społecznej
2.Komunikowanie społeczne jako proces, masowe komunikowanie
3.Komunikacja społeczna, mas media a teorie osobowości
3.1. Teoria instynktów – Z. Freud
3.2. Teoria postaw – F. Znaniecki
3.3.Teoria Potrzeb – A. Maslow, V. Frankl
4.Modele komunikowania społecznego
5.Budowa przekazu medialnego
6.Ukształtowanie się sytemu medialnego
6.1.Rozwój środków komunikacji i ich posiadanie priorytetem w zakupach
6.2.Wzrost osób zatrudnionych w komunikacji społecznej, i zapotrzebowanie na osoby kompetentne w zakresie komunikacji społecznej
6.3.Wzrost dochodu z komunikowania społecznego
6.4.Wzrost czasu poświęcanego mediom komunikacji społecznej
6.5. Posiadanie środków medialnych i kompetencja medialna wskaźnikiem prestiżu społecznego
7.Informacja, propaganda, manipulacja
8.Społeczeństwo informacyjne
9.Zadania, powinności mediów
10.Media a demokracja
11.Dualny system mediów w demokracji, poszerzony o media społeczne i środowiskowe, powinności mediów
12.Cechy mediów publicznych
13.Media regionalne, lokalne i środowiskowe
14.Iluzyjność świata mediów, zjawisko negatywności w mediach, spektakularność i gwiazdorstwo
15.Konieczność kompetencji medialnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
literatura podstawowa
1.T. Goban-Klas. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN 1999.
2.B. Dobek Ostrowska. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wyd. Astrum 2007.

literatura uzupełniająca
1.M. Filipiak. Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003
2.A. Pratkanis, E. Aronson. Wiek propagandy. Warszawa: PWN 2003
3.M. Golka. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: PWN 2008
4.M. Iłowiecki. Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach. Lublin: Gaudium 2003.
5.L. Dyczewski (red.). Rodzina – dziecko - media. Lublin: Gaudium 2005.
6.L. Dyczewski (red.). Jaka informacja. Lublin: Wydawnictwo KUL; Centrum Europejskie Natolin 2009

Seminarium doktoranckie z dyskursu i opinii publicznej - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - przygotowanie studentów do naukowego postawienia i rozwiązania oryginalnego problemu badawczego
C1 - rozwój na poziomie doktoratu umiejętności opracowania literatury, prezentacji wyników badań, dyskusji z danymi oraz krytycznej analizy i wykorzystania materiału badawczego
C3 - przygotowanie do krytycznej analizy i dyskusji nad znaczeniem komunikacji społecznej, sposobami badania opinii publicznej i duskursem publicznym
Wymagania wstępne:
W1 - magisterium z socjologii lub pokrewnych dziedzin nauk społecznych, humanistycznych i filozoficznych
W2 - projekt badań zgodny z tematyką seminarium
W3 - wysokie kompetencje merytoryczne i moralne reprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej z promotorem
W4 - zdolności perswazyjne i argumentacyjn
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 - zna zasady związane z metodyką pisania dysertacji naukowych na poziomie pogłębionym
K_W03 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych pracy naukowej
K_W04 - ma pogłębioną wiedzę o perspektywach poznawczych, strategiach i metodach badań stosowanych w naukach społecznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu socjologii i komunikacji społecznej
K_U03 - posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na tematy komunikacyjne i społeczne przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod
K_U07 - potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii i komunikacji społecznej w celu badania konkretnych kwestii z w/w problematyki
K_U07 - potrafi w sposób merytoryczny, klarowny i precyzyjny wypowiadać się na piśmie (i w mowie) na tematy społeczne i z zakresu komunikacji społecznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 - rozumie znaczenie socjologii i komunikacji społecznej dla rozwoju jednostki i kształtowania właściwych kategorii więzi w środowiskach społecznych
K_K05 - rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K_K05 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K08 - odznacza się odpowiedzialnością za własne podejmowane decyzje i prowadzone działania związane z pracą naukową
Metody dydaktyczne:
Dyskusje nad problemami badawczymi i założeniami własnych prac badawczych doktorantów, prezentacje doktorantów; praca z tekstem; konsultacje indywidualne z promotoremł metody dialogowe
Treści programowe:
1. Cele projektów doktorskich - tematy i problemy badawcze.
2. Literatura przedmiotu związana z zagadnieniami badawczymi.
3. Metodologia projektów doktorskich.
4. Krytyczne sprawdzanie perspektyw oraz rozwój argumentacji właściwej dla wybranych zagadnień badawczych.
5. Dyskusja i analiza zagadnień związanych z projektami doktorskimi
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena dostateczna:
terminowe wywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania dysertacji doktorskiej; opracowanie dysertacji na poziomie dostatecznym (spełnienie podstawowych wymagań formalnych stawianych dysertacjom doktorskim); obecność na seminarium.
Ocena dobra:
terminowe wywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania części dysertacji doktorskiej; opracowanie pracy na poziomie dobrym (spełnienie podstawowych wymagań formalnych stawianych dysertacjom doktorskim, wykazanie się samodzielnością w kolejnych etapach pracy badawczej); aktywność w dyskusjach podczas seminarium.
Ocena bardzo dobra:
terminowe wywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania części dysertacji doktorskiej; opracowanie pracy na poziomie bardzo dobrym (spełnienie podstawowych wymagań formalnych stawianych dysertacjom doktorskim, wykazanie się samodzielnością w kolejnych etapach pracy badawczej, wysoki poziom rzetelności na poziomie merytorycznym i formalnym), obecność na seminarium i aktywny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1996; 2. R. Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011. 2. J. Lofland i inni, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009. 3. C. Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2007. Literatura dobrana indywidualnie dla potrzeb danego tematu pracy.