Badania jakościowe w socjologii - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest dostarczenie pogłębionej wiedzy w zakresie badań jakościowych w socjologii.
Wymagania wstępne:
Zaawansowana wiedza metodologiczna w zakresie badań społecznych w socjologii.
Efekty kształcenia:
Rozumienie różnicy między badaniami ilościowymi i jakościowymi w socjologii.
Wiedza na temat różnych metod jakościowych w badania socjologicznych: analizy dyskursu, analizy etnometodologicznej i konwersacyjnej, obserwacji, teorii ugruntowanej, wywiadów grupowych i pogłębionych wywiadów indywidualnych
Treści programowe:
1. Badania jakościowe - różnice
2. Język i reprezentacje jako przedmiot badań jakościowych
3. Teoria ugruntowana
4. Analiza dyskursu, etnometodogoliczna i konwersacyjna
5. Obserwacja, wywiady grupowe i pogłębione wywiady indywidualne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Dyskusja i aktywność studentów
Prace i analizy studentów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Babbie W. E., Badania spo����łeczne w praktyce, Jakoś����ciowe badania terenowe, r. 13
Analiza danych jako����ściowych, PWN, Warszawa 2003
Dyskurs jako struktura i proces, pr. zbior. pod red. T.A. van Dijka, PWN, Warszawa 2001
Howarth D., Dyskurs, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008
Konecki K., Studia z metodologii bada����ń jakoś����ciowych,. Teoria ugruntowana, PWN,
Warszawa 2000
Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakoś����ciowego wywiadu badawczego, Trans
Humana, Bia����ystok 2004
Rapley, T. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Seria Niezbę����dnik badacza,
PWN, Warszawa 2010
Silverman D., Interpretacja danych jako����ściowych, PWN, Warszawa 2007
Silverman D., Prowadzenie badań���� jako����ściowych, PWN, Warszawa 2008
Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metod����ą, pr. zbior. Pod red. J. Lisek-
Michalskiej i P. Dani����owicza, WUŁ, Ł����ódź���� 2004

Badania nad wpływem mediów - wykład

Cele przedmiotu:
Dostarczenie wiedzy w zakresie badań nad wpływem mediów: różnych podejść, szkół, perspektyw
Wymagania wstępne:
Zaawansowana wiedza w zakresie komunikacji społecznej, badań medioznawczych i wpływu społecznego
Efekty kształcenia:
K_K W kategorii kompetencji społecznych
K_K03 ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy

K_U W kategorii umiejętności
K_U06 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, skazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny medioznawstwa

K_W W kategorii wiedzy
K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej komunikacji społecznej (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wioloparadygmowości, ew. poliparadygmowości, prowadzenia badań w medioznawstwie)
Treści programowe:
Zajęcia organizacyjne: program spotkań, zaliczenia
Teorie i modele oddziaływania mediów
Pomiar oddziaływania audiowizualnego
Rozumienie przekazu audiowizualnego
Teoria agenda-setting
Teoria kultywacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
K_K03 nie ma pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
K_U06 nie posiada umiejętności badawczych
K_W04 nie ma pogłębionej i uporządkowanej wiedzy na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej badań nad wpływem mediów


Ocena dostateczna
K_K03 ma pozytywne nastawienia do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
K_U06 posiada podstawowe umiejętności badawcze
K_W04 nie ma pogłębionej lecz powierzchowną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej badań nad wpływem mediów

Ocena dobra
K_K03 ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
K_U06 posiada dobre umiejętności badawcze
K_W04 ma dobrą I uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej badań nad wpływem mediów

Ocena bardzo dobra
K_K03 ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
K_U06 posiada bardzo dobre umiejętności badawcze – zna różne techniki I metody badawcze I potrafi je zastosować w różnych kontekstach
K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej badań nad wpływem mediów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Francuz, D. Bagiński, W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych, w: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle … Warszawa 2007
Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów, Poznań 2007, r. 2-4
Fortuna, Perswazyjne oddziaływanie telewizji – możliwości obrony, w: P. Francuz, Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin 2004
Cwalina, E. Dzienis, Wpływ źródła przekazu na odbiór i ocenę telewizyjnych programów informacyjnych, w: P. Francuz, Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin 2004
Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, Lublin 2007, 13-131
McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2009
Łódzki B., Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, Wrocław 2011
Griffin. R. 26, Teoria kultywowania postaw George’a Gerbnera, w: Tenże. Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003
Kołodziejczyk, Teoria kultywacji w badaniu skutków oglądania telewizji, w: D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007
Kołodziejczyk, Wpływ oglądania telewizji na rozwój umysłowy i osiągnięcia szkolne młodych widzów, w: D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007
Kubicka, Seksualność w mediach i jej wpływ na intymne życie Polaków, w: D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007

Komunikacja społeczna podstawowe pojęcia i elementy - wykład

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest ukazanie roli komunikacji społecznej w życiu jednostki i społeczeństwa, jak funkcjonuje w różnych kontekstach: interpersonalnym, grupowym i masowym, jakimi środkami się posługuje, jakie są podstawowe modele komunikacji. Celem jest także ukazanie konieczności rozwijania kompetencji medialnej.
Wymagania wstępne:
Posiada elementarną wiedzę społeczną i filozoficzną w zakresie kultury i społeczeństwa
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W11 zna najważniejsze tradycyjne i współczesne teorie komunikowania społecznego, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
Treści programowe:
Zajęcia organizacyjne
Komunikacja i komunikowanie. Podstawowy model komunikacji
Kanały komunikacji. Klasyfikacja procesów komunikowania
Kompetencja komunikacyjna
Kontekst komunikowania i tożsamość uczestników komunikacji
Postrzeganie społeczne
Skuteczność komunikowania: nadawca, komunikat, audytorium
Perswazja i manipulacja
Modele komunikacji społecznej. Paradygmaty i teorie.
Teorie komunikacji – podstawowe tradycje
Teorie komunikacji interpersonalnej
Teorie komunikacji grupowej i publicznej
Teorie komunikacji masowej
Podsumowanie i zaliczenie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

Ocena niedostateczna
WIEDZA
K_W08 nie ma elementarnej wiedzy dotyczącej procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W11 nie zna najważniejszych tradycyjnych i współczesnych teorii komunikowania społecznego, nie rozumie ich historycznych i kulturowych uwarunkowań
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, nie potrafi dokonać samooceny własnych kompetencji i doskonalić umiejętności, nie ma zdolności do wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

Ocena dostateczna
WIEDZA
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W11 zna na poziomie podstawowym najważniejsze tradycyjne i współczesne teorie komunikowania społecznego, nie rozumie ich historycznych i kulturowych uwarunkowań
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi w niektórych sytuacjach wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma podstawową świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie do końca rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, ma problem w integralnej ocenie własnych kompetencji


Ocena dobra
WIEDZA
K_W08 ma dobrą wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W11 dobrze zna najważniejsze tradycyjne i współczesne teorie komunikowania społecznego, dobrze rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi dobrze wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia


Ocena bardzo dobra
WIEDZA
K_W08 ma bardzo dobrą wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W11 zna bardzo dobrze najważniejsze tradycyjne i współczesne teorie komunikowania społecznego, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać w bardzo wielu sytuacjach podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Sopot 2003 (r.1-3).
Morreale, Spitzberg, Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2007 (r. 2-4).
Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2006 (cała)
Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999 (cała)
Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 1999 (r. 1).
Mc Quail, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007 (r. 2)
Hartley, Komunikowanie interpersonalne, Astrum, Wrocław 1999 (r. 1-2)
Jarmuła, Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi, Astrum, Wrocław 2006 (r. 3)
O’Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery, Fiske, Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2005.

Seminarium doktoranckie z dyskursu i opinii publicznej - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - przygotowanie studentów do naukowego postawienia i rozwiązania oryginalnego problemu badawczego
C1 - rozwój na poziomie doktoratu umiejętności opracowania literatury, prezentacji wyników badań, dyskusji z danymi oraz krytycznej analizy i wykorzystania materiału badawczego
C3 - przygotowanie do krytycznej analizy i dyskusji nad znaczeniem komunikacji społecznej, sposobami badania opinii publicznej i duskursem publicznym
Wymagania wstępne:
W1 - magisterium z socjologii lub pokrewnych dziedzin nauk społecznych, humanistycznych i filozoficznych
W2 - projekt badań zgodny z tematyką seminarium
W3 - wysokie kompetencje merytoryczne i moralne reprezentowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej z promotorem
W4 - zdolności perswazyjne i argumentacyjn
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 - zna zasady związane z metodyką pisania dysertacji naukowych na poziomie pogłębionym
K_W03 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych pracy naukowej
K_W04 - ma pogłębioną wiedzę o perspektywach poznawczych, strategiach i metodach badań stosowanych w naukach społecznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu socjologii i komunikacji społecznej
K_U03 - posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na tematy komunikacyjne i społeczne przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod
K_U07 - potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii i komunikacji społecznej w celu badania konkretnych kwestii z w/w problematyki
K_U07 - potrafi w sposób merytoryczny, klarowny i precyzyjny wypowiadać się na piśmie (i w mowie) na tematy społeczne i z zakresu komunikacji społecznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 - rozumie znaczenie socjologii i komunikacji społecznej dla rozwoju jednostki i kształtowania właściwych kategorii więzi w środowiskach społecznych
K_K05 - rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K_K05 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K08 - odznacza się odpowiedzialnością za własne podejmowane decyzje i prowadzone działania związane z pracą naukową
Metody dydaktyczne:
Dyskusje nad problemami badawczymi i założeniami własnych prac badawczych doktorantów, prezentacje doktorantów; praca z tekstem; konsultacje indywidualne z promotoremł metody dialogowe
Treści programowe:
1. Cele projektów doktorskich - tematy i problemy badawcze.
2. Literatura przedmiotu związana z zagadnieniami badawczymi.
3. Metodologia projektów doktorskich.
4. Krytyczne sprawdzanie perspektyw oraz rozwój argumentacji właściwej dla wybranych zagadnień badawczych.
5. Dyskusja i analiza zagadnień związanych z projektami doktorskimi
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena dostateczna:
terminowe wywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania dysertacji doktorskiej; opracowanie dysertacji na poziomie dostatecznym (spełnienie podstawowych wymagań formalnych stawianych dysertacjom doktorskim); obecność na seminarium.
Ocena dobra:
terminowe wywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania części dysertacji doktorskiej; opracowanie pracy na poziomie dobrym (spełnienie podstawowych wymagań formalnych stawianych dysertacjom doktorskim, wykazanie się samodzielnością w kolejnych etapach pracy badawczej); aktywność w dyskusjach podczas seminarium.
Ocena bardzo dobra:
terminowe wywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania części dysertacji doktorskiej; opracowanie pracy na poziomie bardzo dobrym (spełnienie podstawowych wymagań formalnych stawianych dysertacjom doktorskim, wykazanie się samodzielnością w kolejnych etapach pracy badawczej, wysoki poziom rzetelności na poziomie merytorycznym i formalnym), obecność na seminarium i aktywny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1996; 2. R. Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011. 2. J. Lofland i inni, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009. 3. C. Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2007. Literatura dobrana indywidualnie dla potrzeb danego tematu pracy.