Radosław Hałas

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. Od początku pracy zawodowej zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Prawa Karnego KUL.

Stopień doktora prawa uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod koniec 2003 r., na podstawie rozprawy doktorskiej Prawnokarna odpowiedzialność nieletniego na tle kodeksu karnego z 1997 r., przygotowanej pod kierunkiem Prof. Alicji Grześkowiak (rec. Prof. T. Bojarski, Prof. A. Strzembosz).

 

 

Publikacje:

 1. Nowe kary dla nieletnich, Prawo i Życie 1998, nr 32 – artykuł
 2. Prawnokarna ochrona życia na tle standardów praw człowieka, w: Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, red. A. Grześkowiak, Lublin 1999, ISBN 83-910166-2-5, s. 87-99 (ss. 13) - artykuł
 3. Ewolucja kary w polskim prawie karnym XX wieku, w: Sto lat polskiego prawa karnego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2002, ISBN 83-910166-2-11, s. 43-59 (ss. 17) - artykuł
 4. Odpowiedzialność nieletnich na tle polskich kodyfikacji karnych, w: Sto lat polskiego prawa karnego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2002, ISBN 83-910166-2-11, s. 99-112 (ss. 14) - artykuł
 5. Orzekanie środków karnych wobec nieletniego, w: Ius et lex. Księga Jubileuszowa ku Czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, ISBN 83-7363-244-1, s. 181-190 (ss. 10) – artykuł
 6. Kary jako środki represji w prawie karnym stanu wojennego, w: Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ISBN 83-7363-008-2 – artykuł 
 7. Zasady odpowiedzialności nieletnich według Juliusza Makarewicza, w: Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ISBN 83-7363-244-1, s. 305-324 (ss. 20) – artykuł 
 8. M. Gałązka, R. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak: Kodeks karny. Część szczególna – Repetytoria Becka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005, ISBN 83-7387-894-7 (ss. 202), (współautor) – podręcznik akademicki (repetytorium)
 9. Dziecko jako ofiara i sprawca przestępstwa na tle nauczania Jana Pawła II, w: Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, red. A. Grześkowiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-340-5, s. 293-304 (ss. 12) – artykuł
 10. Zdzisław Papierkowski (1903-1980), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-370-7, s. 201-209 (ss. 9) – biogram
 11. Odpowiedzialność karna nieletniego na tle Kodeksu karnego z 1997 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-389-8 (ss. 230) – monografia
 12. Między odwetem a miłosierdziem – wymiar kary za zabójstwo w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. G. Hałas, K. Wiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-411-8, s. 165-174 (ss. 10) – artykuł
 13. Współredakcja (wraz z A. Dębińskim, M. Gałązką i K. Wiakiem): Hominum causa omne ius constitutum est. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. G. Hałas, K. Wiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-411-8, (ss. 582) – księga jubileuszowa
 14. A. Grześkowiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R. G. Hałas, K. Wiak, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-698-2, (ss. 400) (współautor) – podręcznik akademicki (skrypt)
 15. Prawnokarna reglamentacja życia indywidualnego i wspólnotowego w Polsce Ludowej w: Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, red. A. Grześkowiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-590-6, s. 325-343 (ss.19) – artykuł
 16. Katedra Prawa Karnego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-700-9, s. 212 – 229 (ss. 17) – rozdział w monografii
 17. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny – część szczególna, pytania – kazusy – tablice, 2. wyd. popr. i uzup., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-914-3, ss. 204 (współautor) – podręcznik akademicki (repetytorium)
 18. Zdzisław Papierkowski (1903-1980) Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w latach akademickich 1939/1940-1945/1946, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 155-160 (ss. 6) – biogram
 19. Zdzisław Papierkowski (1903-1980), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, wydanie 2 popr. i rozsz., Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 341-349 (ss. 9) – biogram
 20. Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, (ss. 1232) autor 22 haseł z zakresu prawa nieletnich i karnego wykonawczego
 21. A. Grześkowiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R. G. Hałas, D. Szeleszczuk, K. Wiak, S. Hypś, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, 2. wyd. popr. i uzup., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0344-4, (ss. 407) (współautor) – podręcznik akademicki (skrypt)
 22. Opinia w sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego (druki nr 432 i 433), Przegląd Sejmowy 2009 (XVII), nr 3 (92), s. 191-196 (ss. 6), ISSN 1230-5502
 23. M. Gałązka, R. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0802-9, ss. 204 (współautor) – podręcznik akademicki (plansze Becka)
 24. Kara śmierci względem nieletnich, w: W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, red. P. Hofmański, A. Matukin, M. Rusinek, S. Waltoś, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-876-8, s. 65-80 (ss. 16) – artykuł
 25. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny – część ogólna, pytania – kazusy – tablice, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1146-3, ss. 294 (współautor) – podręcznik akademicki (repetytorium)
 26. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, 3 wyd. popr. i uzup., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2584-2, (ss. 426) (współautor) – podręcznik akademicki (skrypt)
 27. R. G. Hałas, S. Hypś, Karcenie małoletnich w perspektywie prawnomiędzynarodowej i prawnoporównawczej, w: Prawne aspekty karcenia małoletnich, red. F. Ciepły, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ISSN 1897-4392 ISBN 978-83-264-1432-9, s. 41-71 (ss. 31) (współautor) – rozdział w monografii
 28. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny – część ogólna, pytania – kazusy – tablice, 2 wyd. popr. i uzup., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2916-1, ss. 300 (współautor) – podręcznik akademicki (repetytorium)
 29. M. Gałązka, R. G. Hałas, A. Komadowska, M. Kuć, Prawo karne materialne, wykonawcze i skarbowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2158-5, ss. 490 (współautor) – seria aplikacje prawnicze
 30. R.G. Hałas, Nowa koncepcja postępowania z nieletnimi w projektach ustawy "Prawo nieletnich", w: Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania, red. A. Komadowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-375-4, s. 69-82 (ss. 14) - artykuł
 31. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-3609-1, (ss. 1418) (współautor) – komentarz
 32. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny – część szczególna, pytania – kazusy – tablice, 3. wyd. popr. i uzup., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-3902-3, ss. 226 (współautor) – podręcznik akademicki (repetytorium)
 33. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, red. A. Grześkowiak, 4 wyd. popr. i uzup., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-3904-7, (ss. 442) (współautor) – podręcznik akademicki (skrypt)
 34. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny – część ogólna, pytania – kazusy – tablice, 3. wyd. popr. i uzup., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-3900-9, ss. 310 (współautor) – podręcznik akademicki (repetytorium)
 35. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-4380-8, ss. 208 (współautor) – podręcznik akademicki (plansze Becka)
 36. R. G. Hałas, S. Hypś, Przedawnienie karalności w prawie polskim na tle rozwiązań Kodeksu kryminalnego Ukrainy, w: Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти, red. О.В. Авраменко, Wydawnictwo Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Lwów 2013, s. 154-159 (ss. 5) - artykuł
 37. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Kodeks karny. Komentarz, 2. wyd., red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-5354-8, (ss. 1260) (współautor) – komentarz

 

Konferencje i inne wydarzenia naukowe: 

 1. Konferencja Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL – wygłoszenie referatu: Prawnokarna ochrona życia na tle standardów praw człowieka (KUL Lublin, 15 grudnia 1998 r.)
 2. Konferencja Sto lat polskiego prawa karnego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL – wygłoszenie referatu: Odpowiedzialność nieletnich na tle polskich kodyfikacji karnych, (KUL Lublin, 29 listopada 1999 r.)
 3. IX Tydzień Prawników - wygłoszenie referatu: Korupcja - konsekwencje karne (KUL Lublin, 3 kwietnia 2001 r.)
 4. Konferencja Prawo karne stanu wojennego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL – wygłoszenie referatu: Kary jako środki represji politycznej w prawie karnym stanu wojennego (KUL Lublin, 21 marca 2002 r.)
 5. Udział w konferencji Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-1989, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego KUL (KUL Lublin, 4 kwietnia 2003 r.)
 6. Konferencja Prawo karne i jego instytucje według Juliusza Makarewicza, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL – wygłoszenie referatu: Zasady odpowiedzialności nieletnich według Juliusza Makarewicza (KUL Lublin, 27 kwietnia 2004 r.)
 7. Konferencja Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL – wygłoszenie referatu: Dziecko jako ofiara i sprawca przestępstwa na tle nauczania Jana Pawła II (KUL Lublin, 10 maja 2005 r.)
 8. Udział w konferencji międzynarodowej The protection of Children in and from Prison, zorganizowanej w ramach europejskiego programu AGIS w Stafford w Wielkiej Brytanii w dniach 7-9 grudnia 2005 r.
 9. Konferencja Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL – wygłoszenie referatu: Prawnokarna reglamentacja życia indywidualnego i wspólnotowego w Polsce Ludowej (KUL Lublin, 24 kwietnia 2006 r.)
 10. Konferencja Hominum causa omne ius constitutum est, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL, połączona z wręczeniem Prof. Alicji Grześkowiak księgi jubileuszowej (Hominum causa omne ius constitutum est. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. G. Hałas, K. Wiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006) (KUL Lublin, 25 października 2006 r.)
 11. XV Tydzień Prawników - wygłoszenie referatu: Odpowiedzialność karna nieletnich (KUL Lublin, 19 marca 2007 r.)
 12. Powołanie na stałego doradcę Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy (22 kwietnia 2008 r.)
 13. Konferencja Przestępczość wśród młodzieży – zagrożenia, sposoby przeciwdziałania, zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim oraz Lubelską Wojewódzką Komendę OHP Hufiec Pracy 3-4 – wygłoszenie referatu: Nowa koncepcja postępowania z nieletnimi w projektach ustawy "Prawo nieletnich" (KUL Tomaszów Lubelski, 7 października 2009 r.)
 14. Konferencja Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w  swietle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności, zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu – wygłoszenie referatu: Pornografia - definicja pojęcia i zakres kryminalizacji (Urząd Miasta Zamość, 3 listopada 2009 r.)
 15. Prezentacja polskiego tłumaczenia dzieła Profesora Juliusza Makarewicza WSTĘP DO FILOZOFII PRAWA KARNEGO w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe - przygotowanie wraz z Dr Małgorzatą Gałązką i Mgr. Sławomirem Hypsiem (wygłosił referat) wystąpienia: Rozwój przestępstwa (KUL Lublin, 1 marca 2010 r.)
 16. Konferencja Kontratyp karcenia małoletnich, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa – przygotowanie wraz z Mgr. Sławomirem Hypsiem (wygłosił referat) wystąpienia: Karcenie małoletnich w perspektywie prawno-międzynarodowej i prawno-porównawczej (KUL Stalowa Wola, 15 marca 2010 r.)
 17. XIX Tydzień Prawników, udział w dyskusji poświęconej tematowi: Problematyka legalizacji substancji odurzających o działaniu narkotycznym (KUL Lublin, 28 marca 2011 r.)
 18. Udział w konferencji Profesor Marian Cieślak "Dzieło i Kontynuacje" (UG Gdańsk, 11-12 października 2011 r.)
 19. Konferencja Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL i Zakład Prawa Karnego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej – wygłoszenie referatu: Kara śmierci w Kodeksie karnym z 1932 r. (KUL Lublin, 24 maja 2012 r.)
 20. Prelekcja na temat: Wprowadzenie do prawa nieletnich, w ramach projektu ELSA Lublin: Klasa Patronacka. Prawo nieletnich-młodzież w konflikcie z prawem (UMCS Lublin, 6 grudnia 2012 r.)
 21. Konferencja Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli - moderowanie IV sesji konferencji (KUL Lublin, 12 kwietnia 2013 r.)
 22. Udział w ogólnopolskiej konferencji Dyrektywy sądowego wymiaru kary w ramach X Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego (UKSW Warszawa, 15 maja 2013 r.)
 23. Międzynarodowa Konferencja Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти (Kodeks postępowania karnego Ukrainy 2012 r.: aspekty karnoprawne i proceduralne), zorganizowana przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – przygotowanie wraz z Dr. Sławomirem Hypsiem i wygłoszenie referatu: Przedawnienie karalności w prawie polskim na tle rozwiązań Kodeksu kryminalnego Ukrainy (Lwów, 20 września 2013 r.)
 24. Konferencja Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL, Lubelski Oddział Żandarmerii Wojskowej i Fundację Rozwoju KUL – przygotowanie referatu: Żandarmeria Wojskowa jako organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (KUL Lublin, 12 grudnia 2013 r.)
 25. Studencka konferencja naukowa Historia kary od XVII do XX wieku, zorganizowana przez Studenckie Koło Prawników UMCS i Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, pod patronatem Instytutu Prawa Karnego UMCS – wygłoszenie referatu wstępnego: Koncepcja kary według Juliusza Makarewicza (UMCS Lublin, 3 marca 2014 r.)
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2014 19:25