Wykaz publikacji naukowych

 

 

 

Druki zwarte

 

I. Książki autorskie

1. P. Mąkosa. Wkład księdza profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej. Polihymnia: Lublin 2004 ss. 265.

2. P. Mąkosa. Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.Wydawnictwo KUL. Lublin 2009, ss. 635.

3. P. Mąkosa. Poznać, zrozumieć i... polubić gimnazjalistów. Natan: Lublin 2012 ss.109.

 

 

II. Książki redakcyjne

 

1. Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Red. P. Mąkosa. Polihymnia: Lublin 2009 ss. 282.

2. Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Polihymnia: Lublin 2010 ss. 331.

 

 

 

III. Podręczniki do nauczania religii

1. Spotykam Twoje Słowo. Podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum. Red. P. Mąkosa. Gaudium: Lublin 2012.

2. Spotykam Twoje Słowo. Poradnik metodyczny do nauki religii w I klasie gimnazjum. Red. P. Mąkosa. Gaudium: Lublin 2012.

3. Spotykam Twoje Słowo. Karty pracy do nauki religii w I klasie gimnazjum. Red. P. Mąkosa. Gaudium: Lublin 2012.

4. Spotykam Twoje Słowo. Multimedialne pomoce dydaktyczne do I klasy gimnazjum (DVD). Red. P. Mąkosa. Gaudium: Lublin 2012.

 

 

Hasła w encyklopediach i leksykonach

 

1. P. Mąkosa. Mieczysław Majewski. W: Encyklopedia Katolicka. T.X. Lublin 2004 kol. 846-847.

2. P. Mąkosa. Piotrowski Koronat. W: Encyklopedia Katolicka. T.XV. Lublin 2011 kol. 702-703.

3. P. Mąkosa. Podwin Adam. W: Encyklopedia Katolicka. T.XV. Lublin 2011 kol. 965.

4. P. Mąkosa. Poręba Piotr. W: Encyklopedia Katolicka. T.XV. Lublin 2011 kol. 1445.

5. P. Mąkosa. QuierzyW: Encyklopedia Katolicka. T.XVI. Lublin 2012 kol. 992

6. P. Mąkosa. Rankowski LeonW: Encyklopedia Katolicka. T.XVI. Lublin 2012 kol. 1208-1209

7. P. Mąkosa. ReimsW: Encyklopedia Katolicka. T.XVI. Lublin 2012 kol. 1340-1341

 

 

 

Artykuły w językach obcych

 

1. P. Mąkosa, M. Zając. Faithfulness to God and to people. Religious education in Poland. W: How teachers in Europe teach religion. An international empirical study in 16 countries. Red. H.G. Ziebertz, U. Riegel. Berlin 2009 s. 169-180.

2. P. Mąkosa. Catechesis in Poland. The challenge of providing authentic catholic formation. "The Sower" vol. 32 no 2, April-June 2011 s. 28-29.

 

 

 

Artykuły naukowe w języku polskim

 

1. P. Mąkosa. Zarys eschatologii Starego Testamentu. „Studia Diecezji Radomskiej”. T.2. Radom 1999 s. 155-166.

2. P. Mąkosa. Czy tylko katecheza antropologiczna? „Studia Diecezji Radomskiej”. T.4. Radom 2002 s. 161-170.

3. P. Mąkosa. Koncepcja katechezy integralnej w ujęciu ks. prof. M. Majewskiego. „Studia Diecezji Radomskiej”. T.5. Radom 2003 s. 299 – 314.

4. P. Mąkosa. Komputer i Internet w dydaktyce nauczania religii. W: Środki audiowizualne w katechezie. Red. St. Kulpaczyński. Lublin: Polihymnia 2004 s. 183-202.

5. P. Mąkosa. Wyzwania dla katechezy młodzieży w Polsce w świetle najnowszej literaturykatechetycznej. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej”. 2:2004 nr 4 s. 413-423.

6. P. Mąkosa. Ogólnopolskie sympozja katechetyczne i katechetyczne sesje naukowe w KUL jako odpowiedź na aktualne wyzwania. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 296-317.

7. P. Mąkosa. Specyfika posługi katechetycznej w Stanach Zjednoczonych w amerykańskim „Narodowym dyrektorium katechetycznym”. „Katecheta” 49:2005 nr 12 s. 12-21.

8. P. Mąkosa. Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży. Motywacja i realizacja. W:Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła. Red. St. Kulpaczyński. Lublin:Polihymnia 2005 s. 273-312.

9. P. Mąkosa. Przyszłość katechezy inicjacyjnej. W: Przekroczyć próg Kościoła. Red. K. Mielcarek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 109-123.

10. P. Mąkosa. Organizacja edukacji religijnej w Stanach Zjednoczonych w świetle amerykańskiego „Narodowego dyrektorium katechetycznego”. „Katecheta” 50:2006 nr 1 s. 4-13.

11. P. Mąkosa. Psalm 16 a idea życia wiecznego w Starym Testamencie. „Studia Diecezji Radomskiej”. T.7. Radom 2005 s. 125-136.

12. P. Mąkosa. Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego. W: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T.3. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 451-467.

13. P. Mąkosa. Kościół wobec narkomanii. „Ateneum Kapłańskie” 146:2006 z. 3 (583) s. 467-487.

14. P. Mąkosa. Kryteria doboru metod w katechezie. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słowińska. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 43-56.

15. P. Mąkosa. Wychowanie do wiary w wybranych podręcznikach do nauczania religii w klasach IV-VI szkoły podstawowej. „Katecheta” 50:2006 nr 9 s. 4-11.

16. P. Mąkosa. Technologia Informacyjna w dydaktycznym procesie nauczania religii. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 113-130.

17. P. Mąkosa. Formacja eklezjalna w edukacji religijnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W:Katecheza w Kościele i dla Kościoła. Red. R. Czekalski. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2006 s. 79-92.

18. P. Mąkosa. Natura, treści, cele i zadania edukacji religijnej dzieci w szkole podstawowej. W:Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Część II. Wychowanie religijne i katecheza. Red. J. Stala. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2006 s. 199-224.

19. P. Mąkosa. Formacja sumienia w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. W:Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Red. J. Stala. Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007 s. 177-193.

20. P. Mąkosa. Wybrane ujęcia pedagogiki religii. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 219-230.

21. P. Mąkosa. Katecheza inicjacyjna w procesie przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania. W: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym. Red. K. Kantowski. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego  2007 s. 157-176.

22. P. Mąkosa. Maryja wzorem dobroci i miłości dla chrześcijanina. W: Miłość na nowo odkryta.Red. W. Przygoda, J. Karbownik. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Skarżysko-Kamienna: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 2007 s. 101-112.

23. P. Mąkosa. Mass media narzędziem czy środowiskiem katechezy?. W: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2007 s. 375-395.

24. P. Mąkosa. Natura, treści, cele i zadania edukacji religijnej w gimnazjum. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Część II. Wychowanie religijne i katecheza. Red. J. Stala. Tarnów:Wydawnictwo Biblos 2007 s. 285-302.

25. P. Mąkosa. Zadania katechezy szkolnej w przygotowaniu do bierzmowania, W: Odkrywanie Ducha Świętego w katechezie gimnazjalistów. Red. A. E. Klich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007 s. 185-196.

26. P. Mąkosa. Natura, treści, cele i zadania edukacji religijnej w szkołach ponadgimnazjalnych. W: W: Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Część II. Wychowanie religijne i katecheza. Red. J. Stala. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2007 s. 213-242.

27. P. Mąkosa. Rola Psalmu 49. w kształtowaniu poglądów na życie wieczne człowieka. „Studia Diecezji Radomskiej”. T.8. Radom 2007 s. 109-118.

28. P. Mąkosa. Wybrane parametry religijności polskiej młodzieży na początku XXI wieku. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 T. 6 s. 207-222.

29. P. Mąkosa. Zarys katechezy o sakramentach świętych. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2007 s. 27-41.

30. P. Mąkosa. Wybrane postulaty metodyczne pod adresem katechezy młodzieży. W: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki. Red. A. Offmański. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2008  s. 267-281.

31. P. Mąkosa. Przemiany religijności jako wyzwanie dla współczesnej katechezy. „Katecheta” 52:2008 nr 2 s. 16-22.

32. P. Mąkosa. Podstawowe kompetencje komunikacyjne katechety młodzieży. W: Katecheta – wychowawca młodzieży. Br. red. Kraków: Wydawnictwo WAM 2008 s. 5-23.

33. P. Mąkosa. Teologia narratywna jako inspiracja dla współczesnej katechezy biblijnej. W:Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2008 s. 225-236.

34. P. Mąkosa. Rola katechezy w kształtowaniu obrazu Boga u dzieci w młodszym wieku szkolnym.W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin: Polihymnia 2009 s. 169-185.

35. P. Mąkosa. Tożsamość nauczycieli religii i ich opinie na temat wybranych aspektów edukacji religijnej w Polsce. „Roczniki Teologiczne” 56:2009 z. 6. s. 117-131.

36. P. Mąkosa. Preewangelizacja pierwszym i koniecznym etapem formacji chrześcijańskiej.„Katecheta” 54:2010 nr 7-8 s. 25-34.

37. P. Mąkosa. Ewangelizacyjny wymiar katechezy w twórczości ks. prof. Mieczysława Majewskiego. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin: Polihymnia 2010 s. 85-95.

38. P. Mąkosa. Podstawowe funkcje podręcznika do nauczania religii. W. Katecheza w szkole współczesnej. Red. M. Zając. Lublin: Polihymnia 2010 s. 167-181.

39. P. Mąkosa. Biblijny model ewangelizacji (Dz 2,1-47) inspiracją dla współczesnej formacji chrześcijańskiej. W: W dialogu ze Słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii. Red. K. Kantowski. Szczecin 2011 s. 133-148.

40. P. Mąkosa. Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym."Roczniki Pastoralno-Katechetyczne". 3 (58):2011, s. 123-136.

41. P. Mąkosa. Korelacja nauczania religii z historią w pierwszej klasie gimnazjum. W: Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną. Red. A. Kiciński. Lublin: Natan 2011 s. 71-80.

 

42. P. Makosa. "Dziedziniec pogan" przestrzenią spotkania i dialogu wierzących z niewierzącymi. "Przegląd Homiletyczny" 16:2012, s. 81-88.

 

Pozostałe publikacje

 

1. P. Mąkosa. Pismo święte – Książka nad książkami. W: Tydzień biblijny. Red. A. Odzimek, J. Kucharski, Z. Niemirski. Radom 1997 s. 92-94.

2. P. Mąkosa. Duch Święty nauczycielem posłuszeństwa Bogu. W. Rekolekcje wielkopostne. Red. E. Materski. Radom 1998 s. 45-49.

3. P. Mąkosa. Chrystus – Pan i sędzia (668-682). W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1999 s. 164-167.

4. P. Mąkosa. „W Betlejem, gdy nadszedł dla Maryi czas rozwiązania...” W: Czytanki majowe Roku Jubileuszowego. Red. E. Materski. Radom 2000 s. 24-27.

5. P. Mąkosa. Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. W. Bóg bogaty w miłosierdzie. Red. E. Materski. Radom 2002 s. 106-109.

6. P. Mąkosa. Chrzest w Jordanie. W: Światłość świata. Red. E. Materski. Radom 2003 s. 109-113.

7. P. Mąkosa. Wniebowstąpienie. W: Z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa. Red. E. Materski. Radom 2003 s. 28-30.

8. P. Mąkosa. O zawierzeniu i naśladowaniu Maryi. W: „Żyć Eucharystią” Słowo Pasterskie Biskupa Zygmunta Zimowskiego. Radom 2003 s. 17-18.

9. P. Mąkosa. Młodzież nadzieją Kościoła i świata - papieskie wskazania dla młodzieży. „Zeszyty Formacji Katechetów” 4:2004 nr 1 s. 51-56.

10. P. Mąkosa. Z doświadczeń katechezy parafialnej i szkolnej. „Przegląd Uniwersytecki” 16:2004 nr 6 s. 7.

11. P. Mąkosa. Emigracja młodzieży jako wyzwanie dla katechezy. „Katecheta” 48:2004 nr 5 s. 62-65.

12. P. Mąkosa. Nabożeństwo pokutne dla dzieci. W: Wezwaniu do wieczernika. Red. E. Materski. Radom 2004 s. 172-176.

13. P. Mąkosa. Nauczanie religii w szkole a katecheza parafialna. „Kronika diecezji sandomierskiej” 98:2005 nr 4 s. 687-693.

14. P. Mąkosa. Trwałe miejsce nauczania religii w polskim systemie oświaty. „Katecheta” 49:2005 nr 1 s. 63-69.

15. P. Mąkosa. 2 maja. W: Czytanki majowe w Roku Eucharystii. Red. E. Materski. Radom 2005 s. 13-15.

16. P. Mąkosa. Czy potrzebna jest katecheza dorosłych? „Iskierki” 2005 nr 11(84) s. 5.

17. P. Mąkosa. „Dziś Kościele żyjącego Boga wstań!” Refleksje o wychowaniu eklezjalnym młodzieży ponadgimnazjalnej. „Katecheta” 49:2005 nr 12 s. 63-65.

18. P. Mąkosa. Rola ekspertów i metodyków katechetycznych. „Przegląd Uniwersytecki” 18:2006 nr 1 s. 39.

19. P. Mąkosa. Pan jest mocą swojego ludu. „Biuletyn Informacyjny Kurii Diecezji Radomskiej” 4 (234), 31 stycznia 2006 r. s. 2-3.

20. P. Mąkosa. Jezus pragnie, byśmy byli Jego świadkami. W: Przyjdź, Panie Jezu. Red. E. Majerski. Radom 2006 s. 87-92.

21. P. Mąkosa. Historia i kultura w katechezie. „Przegląd Uniwersytecki” 18:2006 nr 6 s. 21-22.

22. P. Mąkosa. Sługa Boży – ks. Jerzy Popiełuszko. W: Pedagodzy na współczesne czasy. Red. J. Zimny. Stalowa Wola – Rużemberok – Sandomierz 2006 s. 233-242.

23. P. Mąkosa. Pieśń dziękczynienia. W: Mocni w wierze. Czytanki październikowe oparte na nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Radom 2006 s. 28-30.

24. P. Mąkosa. Znajomość i wyznawanie prawdy. W: Mocni w wierze. Czytanki październikowe oparte na nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Radom 2006 s. 31-33.

25. P. Mąkosa. Wiara i ufność. W: Mocni w wierze. Czytanki październikowe oparte na nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Radom 2006 s. 34-36.

26. P. Mąkosa. Wiara bez uczynków jest martwa. W: Mocni w wierze. Czytanki październikowe oparte na nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce. Radom 2006 s. 37-40.

27. P. Mąkosa, M. Zając. Europejskie spojrzenie na nauczanie religii w kontekście pluralizmu.„Katecheta” 51:2007 nr 11 s. 69-70.

28. P. Mąkosa, M. Zając. Nauczanie religii w wielokulturowym społeczeństwie europejskim.„Przegląd Uniwersytecki” 19:2007 nr 4 s. 24.

29. P. Mąkosa. Eucharystia – tajemnicą, którą się głosi światu. W: Dzień po dniu. Czytanki październikowe oparte na adhortacji Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”. Red. E. Materski. Radom 2007 s. 113-115.

30. P. Mąkosa. Jakie nauczanie religii w Europie? „Przegląd Uniwersytecki”  19:2008 nr 4 s. 26.

31. P. Mąkosa. Wykonało się! Konferencja dla młodzieży, w: Chrystusowe słowa z Krzyża. Rekolekcje wielkopostne, red. E. Materski, AVE, Radom 2008, s. 132-137.

32. P. Mąkosa. Czy nadzieja chrześcijańska jest indywidualistyczna? W: Maryja gwiazda nadziei. Czytanki majowe oparte na encyklice Benedykta XVI Spe salvi, AVE, Radom 2008, s. 33-35.

33. P. Mąkosa. KUL w służbie Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. „Przegląd Uniwersytecki”  20:2009 nr 3 s. 21-22.

34. P. Mąkosa. Wyzwania dla duszpasterstwa emigrantów polskich w Anglii. W: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Red. M. Zając. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2009 s. 171-172.

35. P. Mąkosa. Wprowadzenie. W: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Red. P. Mąkosa. Lublin: Polihymnia 2009 s. 9-12.

36. P. Mąkosa. Wprowadzenie. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin: Polihymnia 2010 s. 11-12.

37. P. Mąkosa. Katechetyka w kontekście międzynarodowym - Maryvale Institute w Birmingham."Katecheta" 55: 2011 nr 5 s. 63-65.

38. P. Makosa. Wprowadzenie. W: Spotykam Twoje Słowo. Poradnik metodyczny dla I klasy gimnazjum. Red. Tenże. Lublin - Przemyśl - Zamość: Gaudium 2012 s. 5-9.

 

 

Recenzje

1. P. Mąkosa. Ks. Jerzy Bagrowicz. Edukacja religijna współczesnej młodzieży, Źródła i cele. Toruń 2000. [recenzja]. „Zeszyty Formacji Katechetów” 1:2001 nr 1 s. 103-106.

2. P. Mąkosa. Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania. Red. J. Stala, Kraków 2002.[recenzja]. „Zeszyty Formacji Katechetów” 3:2003 nr 1 s. 123.

3. P. Mąkosa. Rekolekcje szkolne. Red. Wiesław Przyczyna CSsR. Kraków 2003. [recenzja]. „Zeszyty Formacji Katechetów” 5:2005 nr 1 s. 99-101.

4. P. Mąkosa. Teresa Biłyk CSSF, Tomasz Homa SJ, Katarzyna Wojtkowska, Simon i Christopher Danes. Problemy współczesności a chrześcijanie. Zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców. Kraków – Warszawa 2004. [recenzja]. „Katecheta” 49:2005 nr 6 s. 80-81.

5. P. Mąkosa. Ks. Andrzej Kiciński. Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy. Wydawnictwa Pastoralne: Warszawa 2006 ss. 96. [recenzja]. „Katecheta” 50:2006 nr 3 s. 82-83.

6. P. Mąkosa. Ks. Radosław Chałupniak. Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2005 ss. 462. [recenzja]. „Katecheta” 50:2006 nr 5 s. 69-71.

7. P. Mąkosa. S. Budyn, A. Kiciński, M. Zając. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko–niemiecki do I Komunii Świętej. Katowice 2006. [recenzja]. „Katecheta” 51:2007 nr 1 s. 76-78.

8. P. Mąkosa. Mirosław Chmielewski CSsR. Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego CSsR (1930-2000). Wydawnictwo Homo Dei. Kraków 2008. [recenzja]. „Katecheta” 52:2008 nr 5 s. 75-76.

9. P. Mąkosa. Ks. Jarosław P. Woźniak. Inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego. Wydawnictwo KUL: Lublin 2010 [recenzja]. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1/2010 s. 124-126.

10. P. Mąkosa. Artur Mezglewski. Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. [recenzja]. "Katecheta" 55:2011 nr 1 s. 75-77.

11. P. Mąkosa. Jerzy Kostorz. Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012. [recenzja]. "Katecheta" 56:2012 nr 6 s. 85-86.

 

Prace projektowe

1. P. Mąkosa. Eucharystia chlebem życia. W: Opowieść o ZbawicieluPomoce katechetyczne. Red. M. Zając. Warszawa: SPI International Polska 2005 s. 17-23. Wraz z  płytą CD.

 

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2012 21:21