Olga Lewicka

Urodzona w Rosji niedaleko Kurska. W 1977 r. zamieszkała w Polsce. Ukończyła filologię rosyjską na UMCS. W Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL pracuje od 1991 r. Czynnie uczestniczyła w organizacji praktycznej nauki języka rosyjskiego. Prowadzi zajęcia z fonetyki praktycznej i mówienia na filologii rosyjskiej.

Najważniejsze publikacje:

 1. Стилистические признаки религиозного текста в практике преподавания русского языка филологам-русистам в Люблинском католическом университете. [w:] Международная юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения академика Виктора Владимировича Виноградова. Тезисы докладов. Moсква 1995, s. 346.
 2. Религиозная лексика в современной печати. Печать как источник учебных текстов. [w:] Русский текст в свете языковых и социокультурных новаций. Материалы международной научно-методической конференции, Варшава, 18–19 мая 1995 г. Pod red. S. Chwatowa i T. Miedzińskiego. Olsztyn 1995, s. 93–100.
 3. Wykorzystanie reklamy na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. „Języki obce w szkole” 2, 2001, s. 97–99.
 4. Rosyjskie obyczaje świąteczne w podręczniku „C праздником! Рождество Христово и Пасха”. [w:] S. Wilk (red.). Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu. Lublin 2003, s. 571–575.
 5. C праздником! Рождество Христово и Пасха в России. Częstochowa 2004, 103 s. + CD.
 6. О проекте учебника по русской детской и юношеской литературе как предмету факультативных занятий. „Roczniki Humanistyczne” KUL, zeszyt 7, 2006–2007, s. 163–167.
 7. Религиозные тексты в программе преподавания русского языка филологам-русистам в Люблинском Католическом университете Иoанна Павла II, [w:] W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak (red.), Między wschodem a zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Lublin 2010, s. 71–81.
 8. Русские детские журналы на практических занятиях со студентами-русистами, [w:] H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, Wyd. Polihymnia, Lublin 2012, s. 225–234.
 9. Współcześni poeci rosyjscy/Современные русские поэты, Wybór wierszy i tłumaczenie z języka rosyjskiego Olga Lewicka, Wydawnictwo EPISTEME Lublin 2013.
 10. Współcześni poeci rosyjscy 2/Современные русские поэты 2, Wybór wierszy i tłumaczenie z języka rosyjskiego Olga Lewicka, Wydawnictwo EPISTEME Lublin 2014.
 11. Współcześni poeci rosyjscy 3/Современные русские поэты 3: Lubow Salomon Wiersze wybrane/Любовь Саломон Избранное, Tłumaczenie z języka rosyjskiego Olga Lewicka, Wydawnictwo EPISTEME Lublin 2015.
 12. Библейские и христианские мотивы в современной русской поэзии/Motywy biblijne i chrześcijańskie we współczesnej poezji rosyjskiej, Wybór wierszy i tłumaczenie z języka rosyjskiego Olga Lewicka, Wydawnictwo KUL Lublin 2016.

 Wyróżniona Nagrodą Rektora KUL. Aktywnie współpracuje z Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej przy UMCS, zorganizowanym przy pomocy fundacji „Русский мир”. W roku 2012 odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

W roku 2014 zorganizowała i od tego czasu prowadzi studencki teatrzyk KULISA, do którego pisze scenariusze przedstawień i reżyseruje.

Aktywnie uprawia twórczość poetycką, publikuje wiersze własne oraz przekłady poezji rosyjskiej na język polski i poezji polskiej na język rosyjski. Jest członkiem rosyjskiego Związku Pisarzy XXI wieku oraz dwóch moskiewskich klubów literackich.

Zainteresowania: zagadnienia z różnych dziedzin, przydatne również przy realizacji wielu tematów na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego: literatura piękna (w tym rosyjska literatura dla dzieci i młodzieży), teatr, opera, balet (w dzieciństwie i wczesnej młodości sama uczęszczała do szkoły choreograficznej, ma uprawnienia do prowadzenia ognisk baletowych). Odpręża się kolekcjonując różne przedmioty, w tym w miarę możliwości dzieła sztuki, a także podróżując z mężem i przebywając w przydomowym ogródku.

Mąż Roman, językoznawca, rusycysta, prof. zwycz. UMCS.

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017 18:54