Zainteresowania naukowe: pogranicza literatury i historii, fikcja a fakt w literaturze, antropologia literacka, duchowość w literaturze, problemy autobiografizmu, samoświadomość pisarza.

 

Tematyka prac:  Rosja w twórczości emigrantów rosyjskich, duchowość w literaturze rosyjskiej, przestrzeń miejska w twórczości emigrantów rosyjskich, historia w XX-wiecznej literaturze rosyjskiej.

 

Publikacje i osiągnięcia naukowe 

 

Monografia

 1. Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, ss. 223.

 

 Prace redakcyjne 

 1. Przestrzeń kulturowa Słowian, red. M. Sidor, t. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 130.
 2. Przestrzeń kulturowa Słowian, red. M. Sidor, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 220.
 3. Актуальные проблемы гуманитарных исследований: язык, культура, ментальность, ред. Песина С.А., Севастьянова В.С., Сидор М., wyd. МаГУ, Магнитогорск 2012, ss. 356.

 

Artykuły naukowe

 1. Pogranicze jako doświadczenie indywidualne i ogólne. Konotacje przestrzeni w utworze Iwana Szmielowa „Granica”, w: Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, s. 303-314.
 2. Rosja poza granicami. O ponadterytorialnym doświadczeniu ojczyzny w utworach Borisa Zajcewa (Athos) i Iwana Szmielowa (Stary Wałaam, Granica), [w:] Słowianie Wschodni na emigracji. Literatura. Kultura. Język, B. Kodzis, M. Giej, Opole 2010, s. 221-228.
 3. Twórczość Aleksandra Sołżenicyna w badaniach literackich i na zajęciach współczesnej literatury rosyjskiej na poziomie filologicznym dzisiaj. Recepcja i implikacje glottodydaktyczne, [w:] Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, red. J. Knieja, T. Zygmunt, Ł. Brzana, Lublin 2010, s. 285-291.
 4. Деталь и человек: элементы поэтики кино в произведении А. Солженицына «Случай на станции Кочетовка», [w:] Филология ХХI, wyd. Центр гуманитарных исследований «Тезис», Караганды 2011, s. 33-40.
 5. Образ «Святой Руси» в цикле И. С. Шмелева «Заметы», [w:] Поэзия русской жизни в творчестве И.С. Шмелева, red. Л. Спиридонова, wyd. ИМЛИ РАН, Москва 2011, s. 297-304.
 6. В.В. Розанов и К.Н. Леонтьев на страницах дневников 1909-1914 гг. «Было и будет» Д. С. Мережковского, [w:] Нижегородский текст русской словесности. Межвузовский сборник научных статей, red. В. Захарова, wyd. НГПУ, Нижний Новгород 2011, s. 248-253.
 7. Aktualizacja staroruskiego obrazu świeckiego naśladowcy Chrystusa w postaciach kobiecych prozy dwudziestowiecznej (utwory Aleksego Riemizowa i Aleksandra Sołżenicyna), [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu. Wzory kultury. Kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, s. 419-429.
 8. «Адлиг Швенкиттен» Александра Солженицына в контексте поисков жанра, [w:] Живые традиции в литературе, жанр, автор, герой, текст, red. В. Н. Скворцов, Ленинградский Государственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербург 2012, s. 124-130.
 9. Odniesienia temporalne i ich rola w konstruowaniu obrazu człowieka w utworze A. Sołżenicyna „Zdarzenie na stacji Koczetowka”, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2011, seria: Słowianoznawstwo, t. LIX, z. 7, s. 41-51.
 10. Богородичные мотивы в эмигрантском творчестве А. М. Ремизова ("Взвихренная Русь"), [w:] Русская литература за рубежом: Сборник материалов VII Международных научных Панковских чтений 18-19 ноября 2010 г., ред. Т.К. Cавченко, Москва 2011, s. 132-138.
 11. Realność i świat książek. Osobowość pisarza wobec czasu i przestrzeni emigracyjnej w utworze Aleksieja Riemizowa „Po gzymsach”, „Acta Neophilologica” XIV, 2012/2, s. 209-219.
 12. Obrazy literackie Piotra Stołypina i Mikołaja II w Aleksandra Sołżenicyna narracji o historii. „Sierpień Czternastego”, [w:] Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, red. J. Kazimierczyk, P. Gancarz, Słupsk 2012, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 124-130.
 13. Słowo wstępne [w:] Przestrzeń kulturowa Słowian, red. M. Sidor, t. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 7-10.
 14. Living water’ and ‘the rivers of Babylon’ – the theme of water in Ivan Shmelyow’s emigration works of art, [w:] Актуальные проблемы гуманитарных исследований: язык, культура, ментальность, ред. Песина С.А., Севастьянова В.С., Сидор М., wyd. МаГУ, Магнитогорск 2012, s. 110-116.
 15. Obraz i czas. Elementy języka filmowego w opowiadaniu A. Sołżenicyna „Zdarzenie na stacji Koczetowka”, [w:] Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, N. Bielniak, A. Urban-Podolan, Zielona Góra 2013, s.181-189.
 16. Александр Солженицын о литературе русской эмиграции: Правда и художественность в творчестве Ивана Шмелева, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty, estetyka, recepcja, A. Woźniak, Lublin 2013.
 17. Между русской и европейской святостью. Агиографические произведения Д. С. Мережковского, [w:] Традиции в русской литературе. Межвузовский сборник научных трудов, red. В. Захарова, wyd. НГПУ им. К. Минина, Нижний Новгород 2012 (książka antydatowana), s. 83-90.
 18. Личность, общество, коллективный герой. Трансформации модели героя в ранних произведениях А. Солженицына, [w:] Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к „Красному Колесу”, ред. Л. Сараскина, Москва 2013, 347-356.
 19. Rosja postsowiecka. Rozważania na marginesach późnych utworów Aleksandra Sołżenicyna, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo Wschodniej” 2013, z. 2, Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś, s. 117-130.
 20. Między „swoim” i „cudzym”. Stosunek człowieka do przestrzeni w utworze Aleksandra Sołżenicyna Sierpień czternastego, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności. Studia pod redakcją Wandy Supy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, 269-281.

 

Hasła słownikowe i recenzje

 1. Hasła: Pasternak Boris , Parnok Sofia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010.
 2. Hasła: Pawłowa Karolina, Paustowski Konstantin, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011.
 3. Hasła Słuczewski Konstantin Konstantinowicz, Sriezniewski Izmaił Iwanowicz, Smoleński Władimir Aleksejewicz, Stankiewicz Mikołaj Władimirowicz, [w:] Encyklopedia Katolicka t. 17, Lublin 2013.
 4. Hasła: Szkapska Maria Michajłowna, Terapiano Jurij Konstantinowicz, Tiendriakow Władimir Fiodorowicz, Trietiakowski Wasilij Kiriłłowicz, Trubiecki Nikołaj Siergiejewicz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 19, red. S. Wilk i in., Lublin 2013.
 5. Recenzja książki: Владимир Лакшин, Aлександр Солженицыни и Колесо истории, сост, предисл. И коммент. С. Н. Кайдаш-Лакшина, „Издательский дом «Вече»”, Москва 2009, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2010, nr 58, s. 205 -210.
 6. Солженицын: мыслитель, историк, художник. Западная критика 1974-2008. Сборник статей, ред. Э. Э. Эриксон, пер. Н.П. Гринцер и др, Москва, wyd.„Русский Путь” 2010, ss.721, „Roczniki Humanistyczne KUL” 2013.

 

Konferencje naukowe

 1. Konferencja naukowo-dydaktyczna nt. W dialogu języków i kultur, Warszawa 8-9 listopada 2012, wystąpienie: Winni – skrzywdzeni – inni. Rozważania nad obrazami Niemców w twórczości Aleksandra Sołżenicyna, ss. 8
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики, Grodno (Białoruś) 17-19 września 2012, z wystąpieniem: Категория читающего писателя в «Литературной коллекции» Александра Солженицына, ss.9.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. W kręgu antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej), Białystok 20-22 września 2012, z wystąpieniem: Relacja człowiek przestrzeń w utworze „Sierpień Czternastego” Aleksandra Sołżenicyna, ss.10..
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Россия Польша. Два аспекта европейской культуры,. Puszkin (Rosja), 26-28 listopada 2012,  Петербургские корни Люблинского Католического университета, ss.8.
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa, Literatury i języki słowiańskie wobec swego czasu historycznego, Zielona Góra, 21-22 maja 2013, z referatem: Rewolucja jako stan ducha i fakt historyczny. Aleksander Sołżenicyn „Marzec Siedemnastego”, ss.9
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa, Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, Olsztyn 28-29 czerwca 2013, z wystąpieniem: Obcy i swoi. Polacy w cyklu „Czerwone Koło” Aleksandra Sołżenicyna, ss. 8.
 7. Konferencja naukowa, Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce, Lublin, 22-23 maja 2013 z wystąpieniem „Petersburskie korzenie” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 10.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa: Translatio i kultura, Warszawa 17-19 października 2013, z wystąpieniem pt. Uniwersalizm czy lokalność w Aleksandra Sołżenicyna narracji o historii. CyklCzerwone Koło, ss.7.

 

Prace organizacyjne

 

Organizacja Konkursu wiedzy o Rosji (Język – Kultura – Historia – Realia) dla szkół średnich (8 marca 2012, 8 kwietnia 2013)

Organizacja uczelnianego etapu Ogólnopolskiego konkursu recytacji poezji rosyjskiej (2009-2013)

Organizacja konferencji naukowych nt. Przestrzeń kulturowa Słowian, (19 maja 2011 i 24 kwietnia 2012)

Organizacja odczytów i spotkań  naukowych.

 

Przynależność do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych

 

Komisja Emigrantologii Słowian przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN (do 2012)

Komisja Emigrantologii Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2013)

Towarzystwo Naukowe KUL

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

 

 

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015 14:07