drmw_120

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

- Literatura targumiczna i rabiniczna

- Relacje między chrześcijaństwem a judaizmem
- Pisma qumrańskie
- Apokryfy Starego i Nowego Testamentu
- Języki starożytne (hebrajski, aramejski, syryjski i grecki)
- Pisma Janowe

 

 

       

 

 

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

 

MONOGRAFIE

 1. Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2002.
 2. Antyjudaizm, a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
 3. Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, Paris: Gabalda et Cie 2005.
 4. Studia z Ewangelii Janowej, Tarnów: Biblos 2009.
 5. Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 6. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin: Gaudium 2014.
 7. Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju (wydanie podręczne), Lublin: Gaudium 2014.

 

KOMENTARZE:

 

 1. List do Efezjan. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.
 2. Listy Janowe. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.
 3. Księga proroka Jeremiasza. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2008.
 4. Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny, Częstochowa: Wydawnictwo św. Pawła 2010.
 5. Ewangelia według św. Marka. Wprowadzenie – przekład – lektura duchowa, Lublin: Gaudium 2014.
 6. „List do Efezjan”, Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia, Poznań: Pallotinum 2014, t. III, s. 5-58.
 7. „Listy św. Jana Apostoła”, Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia, Poznań: Pallotinum 2015, t. V, s. 81-128.

 

KSIĄŻKI O CHARAKTERZE PASTORALNYM I DUCHOWYM

 

 1. Chwalebna Pasja. Z Jezusem na jerozolimskim szlaku męki ku zmartwychwstaniu, Kraków: Królowa Pokoju 2004.
 2. Biblijna droga krzyżowa, Lublin: Gaudium 2013.
 3. Biblijne tajemnice różańca, Lublin: Gaudium 2013.
 4. Biblijna droga światła, Lublin: Gaudium 2015.

 

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ:

 

 1. Deus meus et omnia. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
 2. Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 3. Biblia a moralność. Dar życia – dar przymierza – odpowiedź człowieka, Lublin: Gaudium 2011.
 4. Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Ocalały z zagłady w służbie Mesjaszowi, Lublin: Gaudium 2012.
 5. Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), W blasku kapłaństwa i w służbie Mesjaszowi, Lublin: Gaudium 2012.
 6. Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), W blasku wiary, Lublin: Gaudium 2012.
 7. Laura Rusk, Jak Ci się Auschwitz podoba? Ironia czy cud?, Lublin: Gaudium 2014.
 8. Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Rodzina w blasku służby i świętości, Lublin: Gaudium 2014.

  

              

 

 

 ARTYKUŁY NAUKOWE

 

 1. „Kim jest antropoktonos w J 8,44?”, RT 49 (2002) s. 77-92.
 2. „Bóg w narracji o Józefie (Rdz 37-50)”, w: Kieleckie Studia Teologiczne 1 (2002). Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. KUDASIEWICZA, red. W. Sowa, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2002, s. 386-394.
 3. „‘Żydzi’ w Ewangelii Janowej”, Collectanea Theologica 73 (2003) nr. 1, s. 19-36.
 4. „Jakub, syn Józefa, brat Jezusa”, w: Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Z. Kapera, Kraków: The Enigma Press 2003, s. 135-140.
 5. „’Żydzi’, którzy uwierzyli Jezusowi”, Verbum Vitae 5 (2004) s. 117-126.
 6. „Błogosławieństwo ‘prześladowanych (Mt 5,10)”, RT 52 (2005) s. 55-66.
 7. „Aramejski koloryt J 8,44 i jego kontekstu”, w: Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2005, s. 475-479.
 8. „Janowi Ioudaioi w ujęciu narratywnym”, w: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. W. Pikor, Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2005, s. 90-99.
 9. „Pisma qumrańskie a Ewangelia Janowa”, Collectanea Theologica 75 (2005) nr 3, s. 55-61.
 10. „Birkat ha-Minim and the Process of Separation between Judaism and Christianity”, The Polish Journal of Biblical Research vol. 5, no. 2 (2006) p. 99-120.
 11. „Uczniowie z Emaus w drodze z Jerozolimy śmierci do Jerozolimy życia” Pastores 35 (2007) s. 7-14.
 12. „Anti-Judaism and Jn 8:44”, Ethos and Exegesis, red. A. Malina, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.
 13. 13. „‘Ja i Ojciec jedno jesteśmy’ (J 10,30). Chrystologia Ewangelii św. Jana wobec żydowskiego monoteizmu”, w: Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, Analecta Biblica Lublinensia 1, red. H. Drawnel, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 53-62.
 14. „Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17)”, Verbum Vitae 12 (2007) s. 73-90.
 15. „Jn 8:44 – locus classicus of John’s anti-Judaism?”, w: Bible et Terre Sainte. Mélanges Marcel Beaudry, red. J.E. Aguilar et al., New York: Peter Lang 2008, s. 257-270.
 16. „Modlitwa prośby w ujęciu biblijnym”, w: Modlitwa przebłagania. Homo Orans, red. J. Misiurek – J.M. Popławski – K. Burski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008,
 17. „Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła”, Collectanea Theologica, 78 (2008) nr 2, s. 65-80.
 18. „Obraz Boga Ojca”, Teologia Nowego Testamentu. Dzieło Janowe, t. II, red. M. Rosik, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2008, s. 11-38.
 19. „Poezja i teologia Hymnu o miłości (1 Kor 13,1-13)”, Przybliżyło się Królestwo Boże. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65 rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2008.
 20. „Władza w Ewangelii św. Jana”, Verbum Vitae 14 (2008) s. 135-152.
 21. „Zasady katolickiej interpretacji tekstów biblijnych”, Obecność Biblii w katechezie, red. H. Słotwińska, Lublin: Gaudium 2008, s. 57-73.
 22. „Dwa dary Ukrzyżowanego: Maryja i Duch (J 19,25-37)”, Salvatoris Mater, 38 zeszyt 2 (2008) s. 31-44.
 23. „Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie”, Qumran pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, red. H. Drawnel – A. Piwowar, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 95-104.
 24. „Charakterystyka i znaczenie qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5)”, In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Cz.S. Bartnika, t. I, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 101-110.
 25. „Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania”, Verbum Vitae 15 (2009) s. 143-154.
 26. „Idea królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18)”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja, red. K. Mielcarek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 41-48.
 27. “The ‘Western Text’ and its chief witnesses in the Gospel of John”, Roczniki Biblijne, 1(56) (2009) s. 35-45.
 28. „Ludzka „miara” i „diaboliczny” rys grzechu początku (MD 9)”, Mulieris Dignitas. Promieniowanie kobiecości, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 249-255.
 29. „Chrześcijańska lektura Biblii Hebrajskiej”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 297-307.
 30. „Uniwersalizm zbawczej ekonomii: Słowo, Mądrość, Duch”, Stary Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 125-136.
 31. „The Polemic in Jn 8:31-59 in the Context of Jewish and Christian Literature”, Roczniki Biblijne 2, 57 (2010), s. 15-26.
 32. „Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego”, Roczniki Biblijne 2, 57 (2010), s. 153-163.
 33. „Znaki końca czasów w Apokalipsie Ezdrasza (4 Ezd)”, Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa, red. M.S. Wróbel Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 133-141.
 34. „ ‘Żydzi’ Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, Kraków: Antykwa 2010, s. 47-61.
 35. „Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w.”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, nr 8 (2011), s. 325-336.
 36. „Modlitwa Anny (1 Sm 2,1-10) jako prototyp ‘Magnificat’ Maryi (Łk 1,46-55)”, Modlitwa wspólnotowa i indywidualna. Homo Orans, t. 10, Lublin: Wydanictwo KUL 2011, s. 9-16.
 37. „Zapowiedź wspólnoty z Bogiem w Starym Przymierzu”, Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem, red. A. E. Klich, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 11-25.
 38. „Duch Boży w Starym Przymierzu”, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga Pamiątkowa dla ks. prof. W. Chrostowskiego w 60 rocznicę urodzin, t. 3, red. B. Strzałkowska, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2011, s. 1577-1586.
 39. „Moralność wspólnoty qumrańskiej”, Moralność objawiona w Biblii, red. W. Pikor, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 111-121.
 40. „Znaczenie i obchody Święta Namiotów w starożytnym Izraelu”, Scripta Biblica et Orientalia 3 (2011), s. 99-107.
 41. „Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej”, Vox Patrum 31 (2011), t. 56, s. 241-247.
 42. „Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca”, Verbum Vitae 20 (2011), s. 191-203.
 43. „Objawienie, zbawienie i wiara w Nowym Testamencie. Perspektywa semantyczna”, Nowy Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 149-164.
 44. „Krytyka tekstologiczna i historyczna passusów Talmudu o Jezusie i chrześcijaństwie”, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, Estetyka i Krytyka nr 27 (3/2012), red. K. Pilarczyk – A. Mrozek, Kraków: Uniwersytet Jagieloński 2012, s. 15-50.
 45. „Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów”, Omnia transeunt – Caritas manet, FS Prof. W. Głowa, red. H. Słotwińska et.al, Lublin 2012, s. 703-712.
 46. „Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46)”, Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej, red. B. Migut –A. Piwowar, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 43-54.
 47. „Modlitwa Dnia pokuty (Ne 9)”, Verbum Vitae 22 (2012), 47-58.
 48. „Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.)”, The Biblical Annals 3, z. 2 (2013), s. 421-438.
 49. Biblijne inspiracje w twórczości J. Słowackiego, w: Biblia kodem kulturowym Europy, Analecta Biblica Lublinensia 9, red. S. Szymik, Lublin 2013, s. 137-146.
 1. „John 8:44 as crux interpretum”, Rediscovering John. Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns, red. L. D. Chrucpała, Milano: Edizioni Terra Santa 2013, s. 403-421.
 2. „The ‘Rabbinic Anti-Gospel in the Context of the Polemic between the Synagogue and Church”, The Person and the Challenges 4 (2014) nr 2, p. 45-59.
 3. „Targum Neofiti (Rdz 1-3)”, Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Bog Stwórca, red. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014, s. 571-585.
 4. „Antyewangelia w źródłach rabinicznych”, Veritati et Caritati, t. 2, Kościół i religie niechrześcijańskie, Częstochowa: Regina Poloniae 2014, s. 219-227.
 5. „Kult Ojca”, Pastores 65 (4) 2014, s. 28-35.
 6. „Terminologia pism rabinicznych w odniesieniu do Jezusa i Jego wyznawców”, Roczniki Humanistyczne 52 (2014), s. 79-92.
 7. „Synagoga a Kościół. Przeszkody, wyzwania i perspektywy dialogu”, Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia, Poznań: Pallotinum 2015, t. V, s. 309-324.
 8. „Koncepcja grzechu i jego odpuszczenia we wspólnocie z Qumran”, Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa, red. K. Mielcarek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 31-40.
 9. „‘To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali’ (J 15,17). Wzajemna miłość uczniów Jezusa jako budowanie wspólnoty Kościoła w świetle czwartej Ewangelii”, Biblia et Patristica Thoruniensia 8 (2015), s. 21-30.

 

 

        

 

 

KONFERENCJE NAUKOWE I WYGŁOSZONE REFERATY

 

 1. 5.05.2001r.Jerozolima - Qumran (Izrael)– wygłoszenie konferencji dla grupy Księży na temat „Znaczenie odkryć w Qumran dla współczesnej biblistyki”.
 2. 26.05.2001r.Marly –Fryburg (Szwajcaria) – wygłoszenie konferencji dla Polonii sywajcarskiej – „Pismo Święte – lektura wciąż aktualna i żywa”.
 3. 27.05.2001r.Lousanna (Szwajcaria) – wygłoszenie konferencji dla Polonii szwajcarskiej na temat: „Teandryczny charakter Pisma Świętego”.
 4. 14.06.2001r.Fryburg – Uniwersytet – spotkanie naukowe z profesorami, asystentami i doktorantami Pisma Świętego na Wydziale Teologii.
 5. 21.07.2001r.Genewa (Szwajcaria) – wygłoszenie konferencji dla Polonii na temat: „Motywy napięć między chrześcijaństwem i judaizmem w tekstach nowotestamentalnych”.
 6. 16.01. 2002 r.Konwersatorium Filozoficznego w KUL, wygłoszenie wykładu na temat „Dlaczego warto czytać Torę (optyka chrześcijańska)” oraz dyskusja z Konstantym GEBERTEM.
 7. 22.01.2002r.Biblioteka Narodowa w Warszawie, w ramach Konferencji Artystów Polskich wygłoszenie wykładu na temat „Bożego Narodzenia w ujęciu Biblisty”.
 8. 25.03.2002r.Pompano Beach, Floryda, USA, wykład dla intelektualistów na temat: „Naukowa interpretacja Pisma św”.
 9. 17 wrzesień 2002 r.Lublin, Zjazd Biblistów Polskich, wygłoszenie wykładu na temat „Żydzi w Ewangelii św. Jana”.
 10. 13. 11.2003 r. Ecole Biblique (Jerozolima), konferencja naukowa w ramach rozprawy doktorskiej na temat „The meaning of Jn 8:44 in Johannine Research”.
 11. 26.04.05 r. UKSW w Warszawie Uroczysta Sesja ku czci ks. Prof. S. Mędali Wygłoszenie referatu – „Ewangelia św. Jana a pisma qumrańskie”
 12. 28-29.11. 2005 r. KUL, Lublin. 33 Tydzień Biblijny „Jedno Objawienie – wiele odpowiedzi”. W 40 rocznicę ogłoszenia Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum. Wygłoszenie wykładu „Bóg objawiający się synom Abrahama. Objawienie dane ludowi Starego Przymierza”.
 13. 22.09.2006 r. Lubelski Festiwal Nauki, KUL Jana Pawła II. Wygłoszenie wykładu z pokazem multimedialnym „Jerozolima – miasto trzech religii monoteistycznych”.
 14. 6.10.2006 r. Lubelska Szkoła Muzyczna. Wygłoszenie wykładu – „Ziemia Święta jako piąta Ewangelia”
 15. 16.10.2006 r. Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne pod hasłem Mariologia Jana Pawła II – problem interpretacji –sposób recepcji, Lublin KUL Jana Pawła II. Wygłoszenie wykładu „Rola Biblii w mariologii Jana Pawła II. Hermeneutyka biblijna na podstawie encykliki Redemptoris Mater oraz wybranych wypowiedzi biblijnych o Matce Bożej podczas audiencji generalnych i homilii”.
 16. 26.10. – 28.10.2006 r. Międzynarodowe Sympozjum Biblijne – Jesienne Dni Biblijne pod hasłem „Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i wczesnej literaturze chrześcijańskiej”. Wygłoszenie wykładu „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30).
 17. 8.11.2006 r. Studium Formacji Franciszkańskiej w Krakowie. Wygłoszenie konferencji naukowej „W poszukiwaniu Boga, który jest Miłością. Inspiracje biblijne w encyklice Benedykta XVI – Deus Caritas est”.
 18. 27.04.07 r. Wiosenne Sympozjum Biblijne w KUL Jana Pawła II. Wygłoszenie konferencji „Poezja i teologia Hymnu o miłości (1 Kor 13,1-13)”.
 19. 25-27.10.07 r. Organizacja i udział w II Międzynarodowych Jesiennych Dniach Biblijnych. Wygłoszenie wykładu „Zwój Miedziany (3Q15) jako enigma i wyzwanie”.
 20. 14.11.07 r. UKSW, Warszawa. Udział w XVII Sympozjum „Kościół a Żydzi i judaizm” pt. Wyłączą was z synagogi (J 16,2). Wygłoszenie wykładu „Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi i Kościoła”
 21. 24.04.08 r. Wiosenne Sympozjum Biblijne w KUL . Wygłoszenie konferencji „Charakterystyka i znaczenie qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5)”
 22. 19.09.08 r. Kongres Kultury Chrześcijańskiej – Lublin – Konferencja z Rabinami i uczniami szkoły rabinackiej w Berlinie – wygłoszenie konferencji – „Znaczenie Izraela w świetle Rz 9-11”.
 23. 4.10.08 r. Duszpasterskie Wykłady Akademickie – wygłoszenie wykładu „Praktyczne wskazówki na owocne przeżywanie Roku Świętego Pawła”
 24. 23-25.10.08 r. Międzynarodowe Sympozjum Biblijne pt. Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Wygłoszenie wykładu: Chrześcijańska lektura Biblii Hebrajskiej
 25. 21-22.11.08 r. Sympozjum katechetyczne pt. Obecność Biblii w katechezie. Lublin, KUL Udział i wygłoszenie wykładu – „Zasady katolickiej interpretacji tekstów biblijnych”
 26. 21-22.11.08 r. Sympozjum z teologii duchowości pt. Rok Świętego Pawła, Lublin KUL, Udział i wygłoszenie wykładu: „Święty Paweł jako świadek na tle epoki”
 27. 25-26.04.09 r. Instytut Pallottiego, Konstancin – Konferencja „W Pawłowej Szkole”. Wygłoszenie referatu „Miłość w 13 wersetach”
 28. 29.04.09 r. Wiosenne Sympozjum Biblijne w KUL. Wygłoszenie konferencji „Idea Królestwa Bożego w Psalmach Salomona (Ps 17-18)”
 29. 25.05.09 r. Sympozjum Instytutu Teologii Dogmatycznej, Lublin KUL, Duch Święty w życiu Kościoła. Wygłoszenie wykładu „Jak rozumiano życie duchowe przed Chrystusem”
 30. 30.05.09r. Sympozjum dla Przełożonych Zgromadzeń Bezhabitowych, Józefosław k. Warszawy, Wygłoszenie wykładu „Święty Paweł jako przełożony wspólnot”
 31. 15-16.06.09 r. Konferencja międzynarodowa „Osoba św. Pawła w służbie redemptoris missio”, Pińsk (Białoruś). Wygłoszenie wykładu „Caritas enim Christi urget nos (2 Kor 5,14)”
 32. 22-23.10.09 r. Międzynarodowe Sympozjum Jesienne Dni Biblijne pt. Pomiędzy księgą Henocha a Apokalipsą św. Jana: Apokaliptyczny wymiar wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa. Wygłoszenie referatu: Znaki końca czasów w Apokalipsie Ezdrasza (4 Ezd).
 33. 29.10.09 r. Konferencja Międzynarodowa Specjalizacji Liturgicznej KUL pt. Święty Jakub z Composteli. Na pielgrzymich szlakach Europy. Udział w dyskusji panelowej i wystąpienie pt. „Cel i sens pielgrzymowania do Ziemi Świętej”.
 34. 12.01.2010 r. Wykłady dla studentów z USA. Wygłoszenie wykładu: „Bible in Life of John Paul II”.
 35. 16.03.2010 r. Waszyngton, USA. Konferencja dla Klubu Inteligencji Katolickiej. Wygłoszenie wykładu: „Dekalog jako mądrość wiodąca ku Bogu i bliźniemu”
 36. 18.03.2010 r. Waszyngton, USA. Konferencja dla Klubu Inteligencji Katolickiej. Wygłoszenie wykładu: „Święty Paweł w kontekście świata żydowskiego, greckiego i rzymskiego”
 37. 24-25.03. 2010 r. Wiosenne Dni Biblijne: Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie, KUL, Lublin 24-25.04.2010 r.
 38. 15-16.06.2010 r. Konferencja Międzynarodowa: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, Kraków, 15-16.06.2010 r. Wygłoszenie wykładu: „‘Żydzi’ Janowi jako klucz interpretacyjny w głębszym rozumieniu historii i teologii czwartej Ewangelii”
 39. 27-28.08.2010 r. Duszpasterskie Wykłady Akademickie: Biblia a moralność. Dar życia – Dar przymierza – Odpowiedź człowieka, KUL, Lublin. Wygłoszenie wykładu: „Od lektury Słowa Bożego do chrześcijańskiego czynu – doświadczenie Szkoły Słowa Bożego i Lectio Divina
 40. 7-9.09.2010 r. 47. Sympozjum Biblistów Polskich, Tarnów, Wygłoszenie referatu: „Ukrzyżowany Mesjasz – od tekstu biblijnego do odpowiedzi człowieka XXI w”.
 41. 21-22.10.2010 r. Międzynarodowe Sympozjum Jesienne Dni Biblijne – KUL, Lublin pt. Biblia a morlaność. Wygłoszenie wykładu – „Moralność wspólnoty qumrańskiej”.
 42. 25-26.11.2010 r. Sympozjum patrystyczne, Lublin, Ośrodek Badań Nad Antykiem Chrześcijańskiem, Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej. Wygłoszenie referatu: „Zagadnienie starości w literaturze międzytestamentalnej”.
 43. 12.03.2011 r. Konferencja pt. Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wygłoszenie referatu: „Zapowiedź wspólnoty z Bogiem w Starym Przymierzu”.
 44. 30-31.03.2011 r. Wiosenne Dni Biblijne: Moc Słowa Pańskiego. Wygłoszenie referatu pt. „Bóg przemawiający w misterium swego milczenia (Mt 27,46)”.
 45. 28-30.10.2011 r. I Kongres Biblijny Dzieła Biblijnego. Sesja naukowa pt. Biblia kodem kulturowym Europy. Wygłoszenie referatu: „Biblijne inspiracje w twórczości Juliusza Słowackiego”
 46. 11.11.2011 r. Dni Duchowości w Centrum Duchowości w Krakowie pt. Witalny wymiar Słowa w duchowości żydowskiej i chrześcijańskiej. Wygłoszenie trzech wykładów – 1. Słowo, które pobudza do życia (Ez 37,1-14) – perspektywa żydowska; 2. Słowo, które zwycięża śmierć (J 11,32-45)  -  perspektywa chrześcijańska; 3. Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki (J 15,1-11) – perspektywa egzystencjalna.
 47. 17.01.2012 r. XV Dzień Judaizmu, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. Wygłoszenie referatu: „Katolicki komentarz do sceny opisującej walkę Jakuba z aniołem”.
 48. 22.03.2012 r. Wiosenne Dni Biblijne, KUL Lublin: Kościół domem budowanym przez miłość. Wygłoszenie referatu pt. „Abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,17). Postawa wzajemnej miłości uczniów jako budowanie wspólnoty Kościoła w świetle czwartej Ewangelii”.
 49. 29.03.2012 r. Konferencja Koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, Civitas Christiana – Lublin. Wygłoszenie referatu: „Zastosowanie tekstu proroka Izajasza w perykopie o nawróceniu dworzanina królowej etiopskiej (Dz 8,26-40)”.
 50. 17.04.2012 r. Konferencja dla duchowieństwa. Instytut Teologiczny w Sandomierzu. Wygłoszenie referatu: „Formy apostolatu biblijnego we współczesnej parafii”.
 51. 15.05.2012 r. Sesja Naukowa: Kulturotwórcza rola apokryfów w tradycjach religii Abrahamowych. Ku czci ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza. Wygłoszenie referatu: „Charakterystyka apokryfów Starego Testamentu”.
 52. 21-23.05.2012 r. IX Wykłady Otwarte z Pneumatologii pt. Wiara – Duch Święty – Kościół. KUL Lublin. Wygłoszenie referatu: „Duch Święty a wiara Jezusa i apostołów”.
 53. 4-5.06.2012 r. XVI Ogólnopolski Konkurs Biblijny ‘organizowany przez Civitas Christiana, Niepokalanów. Przewodniczenie Komisji Egzaminacyjnej. Wygłoszenie referatu: „Znaczenie Pisma Świętego we współczesnym świecie”.
 54. 17-19.09.2013 r. 51. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, Wygłoszenie referatu: „Rabiniczna antyewangelia w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą i Kościołem”.
 55. 16-17.10. 2013 r. IX Międzynarodowe Sympozjum Jesienne Dni Biblijne – KUL, Lublin pt. „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47). Wygłoszenie wykładu – „Koncepcja grzechu i jego odpuszczenia we wspólnocie z Qumran”. (16.10.13).
 56. 16.11.2013 r. XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Lubaczów pt. „Wiarę ustrzegłem” (2 Tm 4,7-8). Wygłoszenie referatu: „Wiara Jezusa i Kościoła w blasku Bożego Słowa i w mocy Ducha Świętego”.
 57. 18.11.2013 r. Międzynarodowe Sympozjum Biblijne, Uniwersytet Preszow (Słowacja). Wygłoszenie referatu: „Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie: Nowe spojrzenie na dialog pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem”.
 58. 5.12.2013 r. Spotkanie międzyreligijne, aula oo. Dominkanów, Lublin pt. W blasku świateł chanukowych i adwentowych. Wprowadzenie w tajemnice świąt żydowskich i chrześcijańskich. Wygłoszenie referatu: „Symbolika światła w chrześcijańskiej tradycji adwentu”.
 59. 19.12.2013 r. École Biblique et Archeologique Française, Jerozolima. Wygłoszenie referatu pt. „The Rabbinic Anti-Gospel in the Context of the Polemic between the Synagogue and the Church”.
 60. 13.01.2014 r. Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, ul. Foksal 11. Udział i głos w debacie naukowej pt. „Czekając na Mesjasza”.
 61. 21.02.2014 r. UKSW, Warszawa. Udział w posiedzeniu Komitetu Nauk Teologicznych. Przedstawienie projektu „Biblia Aramejska”.
 62. 28.03.2014 r. Wiosenne Dni Biblijne, KUL Lublin. Konferencja biblijna pod hasłem: „Radość Ewangelii”. Wygłoszenie referatu: „«Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni» (Mt 5,4): Smutek i radość wyznawców Chrystusa w wymiarze doczesnym i eschatologicznym”.
 63. 8.05. 2014 r. Lublin, Jesziwa. Promocja Biblii Aramejskiej z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha.
 64. 9.05. 2014 r. Lublin, KUL. Promocja Biblii Aramejskiej z udziałem Abp Stanisława Budzika.
 65. 12.05. 2014 r. Warszawa, Konferencja Prasowa KAI. Promocja Biblii Aramejskiej z udziałem ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego i ks. Prof. Henryka Witczyka.
 66. 16-18.09. 2014 r. 52. Sympozjum Biblistów Polskich, Łódź, Wygłoszenie referatu: „Ewangelia według św. Jana w świetle Targumu Neofiti 1 do Księgi Rodzaju”.
 67. 29-30.09.2014 r. Kraków, Udział w Konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Wybór na członka Komisji Rewizyjnej.
 68. 21.10.2014 r. Lublin, KUL. Międzynarodowa Konferencja pt. „Jerozolima – religijne i kulturowe oblicza świętego miasta” ku czci ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza. Wygłoszenie referatu: „Jerozolima – miasto trzech religii monoteistycznych”.
 69. 22-23.10.2014 r. Lublin, KUL. X Międzynarodowe Sympozjum Jesienne Dni Biblijne – pt. Natchnienie Pisma Świętego”. Prowadzenie sesji i asysta przy konferencjach prof. Jamesa Charleswortha z Princeton University oraz Olivier-Thomasa Venarda z Ecole Biblique.
 70. 27.10.2014 r. Kraków, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II, udział w konferencji prof. Jamesa Charlewortha, z Princeton University pt. „Dlaczego manuskrypty z Qumran są ważnym odkryciem naukowym?”.
 71. 30.10.2014 r. Lublin, Metropolitalne Seminarium Duchowne, Promocja książek ks. Infułata Grzegorza Pawłowskiego (Jakuba Hersza Grinera): „Mesjasz według Starego i Nowego Testamentu”; „Rodzina w blasku służby i świętości”.
 72. 13-14.11.2014 r. Tarnów, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, udział w konferencji międzynarodowej pt. „W kręgu ‘Jezusa z Nazaretu’ Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”. Wygłoszenie referatu: „Proroctwo Mojżesza (por. Pwt 18,6 i Dz 7,37) w kontekście ‘Jezusa z Nazaretu’ Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”.
 73. 1-2.12.2014 r. Lublin, KUL. XXXIX Dni Duchowości pt. „Błogosławieństwo i przekleństwo”. Wygłoszenie referatu: „Błogosławieństwo i przekleństwo w Biblii”.
 74. 18.12.2014 r. Lublin, Uniwersytet Otwarty KUL. Referat: „Śladami Jezusa – wędrówka po Ziemi Świętej” – referat z pokazem slajdów.
 75. 17.01.2015 r. XVIII Dzień Judaizmu, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie. Udział w panelu i wygłoszenie referatu: „Osoba króla Dawida w recepcji chrześcijańskiej”.
 76. 24.03.2015 r. Wiosenne Dni Biblijne, KUL Lublin. Konferencja biblijna pod hasłem: „Rola kobiet w historii zbawienia”. Udział i przewodniczenie Sesji.
 77. 26.03.2015 r. Lublin, Uniwersytet Otwarty KUL. Referat: „Śladami Jezusa – misterium paschalne” – referat z pokazem slajdów.
 78. 16.04.2015 r. Warszawa, Zamek Królewski. Udział w otwarciu Targów Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Zdobycie nagrody Feniksa w kategorii literackiej za dzieła „Biblia Aramejska. Targum Neofiti do Księgi Rodzaju”.
 79. 21-23.04.2015 r. Lublin, KUL. Ogólnopolskie Sympozjum pt. „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”. Udział i wygłoszenie konferencji: „Medytacja biblijna”.
 80. 26.04.2015 r. Świdnik, Miejski Ośrodek Kultury. Promocja książki „Biblijna droga światła”.
 81. 12.05.2015 r. Lublin, KUL. I Sympozjum pt. Duchowość Ziemi Świętej – „Małżeństwo”. Udział i wygłoszenie referatu pt. „Małżeństwo w świetle Księgi Rodzaju 1-2”.
 82. 6-7.06.2015 r. Wrocław, International Conference: Ways to Religion. Udział i wygłoszenie referatu pt. „Biblia Aramejska jako przekład Słowa Bożego w liturgii synagogalnej”.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2015 00:51