Mariusz Koper - doktor, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego KUL. Urodził się 2 lipca 1974 roku w Tomaszowie Lubelskim. W rodzinnej Lubyczy Królewskiej ukończył szkołę podstawową oraz technikum mechanizacji rolnictwa. W latach 1994-1997 studiował język polski w Zespole Kolegiów Nauczycielskich. Stopień licencjata otrzymał na podstawie pracy dyplomowej pt. Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Makarskiego. Od 1997 roku kontynuował studia z filologii polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską pt. Toponimia gminy Susiec, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego, obronił w 2000 roku. Przez kolejne lata pełnił funkcję asystenta, a następnie doktoranta w Katedrze Języka Polskiego KUL. Rozprawę doktorską pt. Osiemnastowieczne nazwy terenowe dawnej ziemi chełmskiej napisał pod kierunkiem promotora prof. dra hab. Władysława Makarskiego. W dniu 20 września 2006 roku uchwała Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie przedstawionej dysertacji oraz po złożeniu wymaganych egzaminów państwowych uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Jego główne zainteresowania to analizy onomastyczne, polsko-ukraińskie stosunki językowo-etniczne oraz historyczno-osadnicze, historia pogranicza polsko-ukraińskiego, język inskrypcji nagrobnych cmentarzy pogranicza, język sportu ze szczególnym uwzględnieniem relacji radiowej i komentarza telewizyjnego, fonetyka, emisja, impostacja głosu oraz badania regionalne Roztocza i Równiny Bełskiej.

Z zamiłowania dziennikarz, historyk i regionalista. Pasjonat sportu (w czasach szkolnych lekkoatleta), turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej, muzyki słowiańskiej, a także śpiewu i gry na gitarze. Jego hobby to również fotografia dawna i współczesna oraz recytacja utworów poetyckich.

Od urodzenia związany uczuciowo z bliską mu Lubyczą Królewską i ukochanym Roztoczem Wschodnim. Dr Mariusz Koper próbuje połączyć swoje zainteresowania naukowe z pasją badacza - regionalisty. Popularyzowanie wiedzy naukowej (także językoznawczej), dzielenie się nią w różnych środowiskach, to jego zdaniem misja, która powinna leżeć w gestii każdego naukowca.

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017 21:12