dr hab. Maria Oleś

adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej, w Zespole Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży.
doktorat  - 1997, KUL, psychologia, psychologia osobowości - „Psychologiczna analiza asertywności u dzieci" (nagroda Rektora KUL , 1997);

habilitacja - 2011, KUL, psychologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - "Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie" (nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniona rozprawę habilitacyjną, 2012).

 

Zainteresowania naukowe i kierunki badań - psychologia kliniczna i osobowości dzieci i młodzieży:
1)  problemy kliniczne u dzieci: lęk, depresja, pesymizm, osamotnienie;
2) asertywność i psychospołeczne umiejętności u dzieci i młodzieży;
3) jakość życia i koncepcja siebie u dzieci i młodzieży z zaburzeniami widzenia;
4) jakość życia w okresie dzieciństwa i adolescencji;
5) jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia w chorobach przewlekłych wieku rozwojowego;
6) funkcjonowanie psychospołeczne i radzenie sobie w sytuacjach stresowych;
7) problematyka więzi i przywiązania;

8) czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla rozwoju i jakości zycia;
9) walidacja metod diagnostycznych do badania dzieci i młodzieży.

   [konferencje] [dydaktyka]

 

Ważniejsze publikaje:

Książki:


 
Oleś, M. (1998). Asertywność u dzieci i młodzieży w okresie wczesnej adolescencji.  
Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
   
Oleś M. (red). (2005). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. T. VI, Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL.
   Oleś, M. (2010). Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rozdziały w książkach:
Oleś, M. (1988). Axiological and other aspects of self-concept in neurotic women. In: A. Biela, Z. Uchnast (eds.), Problems with the self in psychology. Lublin and Bielefeld: Katolicki Universytet Lubelski and Universitat Bielefeld, 149-157.

Oleś, M. (1997). Elementy autodestrukcji w zachowaniach nieasertywnych i asertywnych u dzieci i młodzieży. W: P. Oleś (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Lublin: TN KUL, 163-175

Oleś, M. (2000). Rola rodziny w kształtowaniu umiejętności psychospołecznych u dzieci. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina - źródło życia i szkoła miłości (s. 267-284). Lublin: TN KUL.

Oleś, P., Oleś, M. (2001). Psychologia osobowości: bilans, stan, perspektywy. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z Psychologii w KUL (Vol. 10, s. 393-398). Lublin: RW KUL.

Oleś, M., Oleś, P. (2001). Z psychospołecznych aspektów ojcostwa. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa (s. 255-268). Lublin: TN KUL.

Oleś M. (2002). Psychologiczna problematyka choroby zezowej u dzieci i dorosłych. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 153-187.

Oleś M., Steuden S., Klonowski P., Chmielnicka E., Gajda T., Puchalska-Wasyl M., Sobol M. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 51-68.

Oleś M. (2005). Pomiar poczucia osamotnienia u dzieci. Skala Osamotnienia dla Dzieci (Children's Loneliness Scale, LSC) S. R. Ashera, S. Hymel i P. D. Renshawa. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. T. VI, Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL, s. 63-79.

Oleś M.  (2006). „Jak rozwija się nasze Ja? Przypadek Janki”. W: Oleś P., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa, Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Wydawnictwo KUL, s. 174-177.

Oleś M. (2006). Co daje poczucie bezpieczeństwa? Więzi czy autonomia? Przypadek Pawła”. W: Oleś P., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa, Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Wydawnictwo KUL, s. 187-189.

Oleś M. (2007). Jakość życia u dzieci chorych - zagadnienia teoretycznei przegląd badań. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży. T. 9, Problemy psychologii klinicznej, s. 29-45. Lublin: TN KUL.

Oleś M., Stecka S. (2008). Radzenie sobie ze stresem i poczucie jakości życia u nastolatków z aleksytymią. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Problemy psychosomatyki okresu dorastania, s. 57-78. Lublin: PROQURAT.

Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P. (2009). Przydatność kwestionariusza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej. W. J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Oleś, M., Oleś, P. (2010). Sens a jakość życia. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.), Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu (s. 165-171).

Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Oleś M. (2012). Integracyjna teoria jakości życia – implikacje rozwojowe W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), W tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Braun-Gałkowskiej (s. 501-510). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Oleś, M. (2011). Duchowe aspekty jakości życia młodzieży: badania przewlekle chorych. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Bachanek, S. Steuden (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (s. 15-32). Lubli: CPPP Press.

 

Artykuły:


Oleś, M. (1995). Pomiar depresji u dzieci: Przegląd metod. Roczniki Filozoficzne, z.4. Psychologia, 43, 147-170.

Oleś, M. (1996). Koncepcja siebie u dzieci asertywnych i nieasertywnych: submisyjnych i agresywnych. Roczniki Filozoficzne, z.4. Psychologia, vol. 44, 195-215.

Oleś, M. (1998). Asertywność u dzieci i młodzieży: Problemy teoretyczne i metody pomiaru. Roczniki Psychologiczne, 1, s. 73-95.

Oleś, M. (1998). Psychologiczne problemy diagnozy zaburzeń depresyjnych u dzieci. Sztuka Leczenia, 4, 27-34.

Oleś M., Oleś P, Toczołowski J., Klonowski P. (2003). W kierunku psychomedycznych wyznaczników poczucia jakości życia u chorych z zaburzeniami widzenia. Sztuka Leczenia, 1, s. 29-36

Oleś M. (2005). Jak oceniać jakość życia u dzieci? Psychologia Jakości Życia, 4(1), 69-88.

Oleś M. ( 2006). Poczucie jakości życia u małych dzieci – czy i jak można je oceniać? Wstępne wyniki badania dzieci przedszkolnych. Czasopismo Psychologiczne, 12, 1, s. 101-114.

Oleś M., Chmielnicka-Kuter E., Oleś P. (2006). Subiektywna jakość życia w badaniach narracyjnych. Psychologia Jakości Życia, 5, 2, s. 189-212.

Oleś M., Szewczyk L. (2008). Subiektywna jakość życia a poziom spostrzeganego wsparcia społecznego u nastolatków z cukrzycą typu 1 iotyłością. Endokrynologia Pediatryczna, 7, 2(23), 57-66.

Oleś M., Stecka S. (2008). Radzenie sobie ze stresem i poczucie jakości życia u nastolatków z aleksytymią. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Problemy psychosomatyki okresu dorastania, s. 57-78. Lublin: PROQURAT.

Oleś, M. (2010). Wymiary tożsamości a subiektywna jakość życia u młodzieży. Czasopismo Psychologiczne, 16, 61-76.

Oleś, M. (2010). Jakość życia u dzieci i młodzieży – przegląd metod pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 53, 211-238.

Oleś, M. (2010). Subiektywna jakość życia u nastolatków przewlekle chorych – analiza na przykładzie cukrzycy typu 1. Psychologia Jakości Życia, 9,1, 21-44.

Oleś, M. (2011). Struktura jakości życia u młodzieży. Polskie Forum Psychologiczne, 15, 262-279.

Oleś, M., Oleś, P. (2011). Quality of life before and after cataract surgery: research in a sample of Polish Patients. Applied Research in Quality of Life, 6.  

 

Oleś, P. K., Alessandri, G., Oleś, M., Bak, W., Jankowski, T., Laguna, M., Caprara, J. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, 55, 47-59. 

 

Konferencje:
Oleś M., "Kształtowanie asertywności jako jeden z celów wychowania: założenia, szanse i    kontrowersje". (referat) Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczne: Dziecko w XX wieku: Rozrachunek ze "Stuleciem Dziecka", KUL Lublin, 25-27 październik 2000.

Oleś M. Cechy osobowości i symptomy zaburzeń depresyjnych u dzieci o różnym stopniu poczucia własnej wartości. (referat) XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin 5-8 września 2002.

Oleś M. Poczucie jakości życia a koncepcja siebie u dzieci przed i po operacji zeza. (referat) XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 5-8 września 2002.

Oleś M. Assertiveness in children: psychological explanation and practical implications. (paper) XXXIII Annual Congress of the EABCT, Prague10-13 September 2003, Czech Republic, Book of Abstracts, pp. 98-99.

Oleś M. Osamotnienie a towarzyskość: psychologiczne korelaty poczucia osamotnienia u dzieci. (referat) 13. Europejskie Sympozjum Somatoterapii. 6. Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej. 13th European Symposium of Somatotherapy, 6th European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków, 24-26 październik 2003, abstr. s.18.

Oleś M. Ocena jakości życia u dzieci i młodzieży. (referat) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój - Zdrowie - Choroba", Kołobrzeg, 13-15 maja, 2004, abstr.. s. 44-45.

Oleś M. Basic Motives and Assertiveness: Modification of Personal Meanings though Self-Confrontation in Children. (paper) International Sommer Conferences. Vulcanica... Mente - Volcanic Mind. Trends in Therapy and Rehabilitation of Psychiatric Disorders. Acicastello (Catania), Italy, 24-26 June, 2004.

Oleś M., Oleś P., Quality of Life in Children: Measurement and Results. Problem pomiaru jakości życia u dzieci i wyniki badań (referat). 14th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, Kraków, 22-24  October 2004, abstr. s.38.

Oleś M. Jakość życia - teoria, badania i praktyka. Sympozjum zorganizowane w ramach XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22-25 września 2005, Kraków, abstr. s. 90-91; referat: Jakość życia u dzieci, młodzieży u i dorosłych - aspekty strukturalne, modele oceny, wyznaczniki.

Oleś M., Przystosowanie społeczno-emocjonalne a poczucie jakości życia u dzieci przedszkolnych we wczesnym stadium choroby zezowej. (referat) 15th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, Kraków, 21-23 October 2005, abstr. s. 42.

Oleś M. (2006). Quality of Life in Preschool Children. (poster) 13th European Conference on Personality, July 22-26, Athens, Greece, Book of abstracts, abstr. p. 248.

Oleś P. K.. Oleś M. (2006). How to measure dialogical internal activity: Proposition of a new scale. Poster. 4th International Conference on the Dialogical Self. University of Minho. Portugal – Braga, 1-3 June 2006, Book of abstracts, s. 73-74.

Oleś M. (2006). Depresja u dzieci. Referat. Konferencja z okazji 50-lecia Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL. Lublin.

Oleś M. (2007). Subjective Quality of Life and Ego Identity Status in Youth. Poster. 10th European Congress of Psychology, July 3-6, Prague, Czech Republic,Book of abstracts, p. 147.

Oleś M. (2007). Subiektywna jakość życia u nastolatków leczonych z powodu cukrzycy. Referat. 17. Europejskim Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej PROMOCJA ZDROWIA -- MIT czy RZECZYWISTOŚĆ:między teorią a praktyką. 25-27 październik, Kraków, abstrakt s.

Oleś M., Szewczyk L. (2008). Subiektywna jakość życia a poziom spostrzeganego wsparcia społecznego u chorych przewlekle nastolatków. Referat. 18. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa, 16-17 maja.

Oleś M. (2008). Personality Correlates of the Subjective Quality of Life in Adolescents (referat). W: J. Allik, A. Realo, L. Koots (red.), ECP 14. Program and Abstracts. 14^th European Conference on Personality
(s.134-135), Tartu, Estonia, July 16-20, 2008. Tartu: Tartu University Press.

Oleś M. (2008). General and health related quality of life in adolescents with type 1 diabetes. Poster. W: Dalbert C. (red.), Abstracts of the XXIX International Congress of Psychology, Berlin, July 20-25, 2008. International Journal of Psychology, 43 (3/4/), 328; oraz www.icp2008.org <http://www.icp2008.org/>. i Scientific
Program/Abstracts (CD ze streszczeniami).

Oleś M. (2008). Poczucie jakości życia u nastolatków a preferencja wartości. Referat podczas XXXIII Zjazdu Naukowego PTP, Poznań, 25.09.2009; streszczenie w: Żyć godnie... XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (s. 273). Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.

Oleś M. (2008). Jakość życia u dzieci i młodzieży - złudzenie patetyczne? Referat podczas XXXIII Zjazdu Naukowego PTP, Poznań, 25.09.2009; streszczenie w: Żyć godnie... XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (s. 94). Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.

Oleś M. (2009). W kierunku wyznaczników poczucia jakości życia u dzieci i młodzieży. Referat podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Zakopane, 15-17 maja 2009.
(Streszczenie: Program, s. 73).

Oleś M. (2009). Quality of life, self-esteem and social support in adolescents with chronic disease. Plakat podczas The 11th European Congress of Psychology, Oslo, 7-10.07.2009 (streszczenie na płycie CD).

 

Oleś, M. (2011). Wyznaczniki jakości życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie [Factors affecting quality of life in adolescence – in health and disease] (referat). International Conference of Polish Medical Association, Psychosomatic aspects of therapy and recovery, Warszawa, 22-23 January, str. s. 70-72.

Oleś, M. (2011). Jakość życia młodzieży z czynnościowymi bólami głowy [Quality of Life of adolescent suffering from headaches] (referat). Międzynarodowa Konferencja, Ból u dzieci i młodzieży, Warszawa, PTTP-B, 13 Maja, abs. s. 16-17.

Oleś, M. (2011). Czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla jakości życia młodzieży (referat). Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, IV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka, Warszawa, 20-22 maja, str. 20-21.

Oleś M. (2011). Personality factors explaining quality of life in adolescents – Study across ages. Paper presented at the Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID), London, 25-28.07.2011.

Oleś, M. (2011). Komponenty i wyznaczniki poczucia jakości życia młodzieży chorej przewlekle (referat). Oblicza współczesnej Psychologii. Jedność w Różnorodności. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Katowice, 18-21 września, s. 1-4.

 

Prowadzone zajęcia w latach 2000-2010:
- Metody badania osobowości - wykład
- Metody badania osobowości - ćwiczenia
- Wprowadzenie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży - wykład i ćwiczenia
- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - ćwiczenia specjalizacyjne
- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - proseminarium i seminarium
- Psychospołeczne umiejętności u dzieci i młodzieży - aspekty kliniczne - wykład monograficzny
- Jakość życia w zdrowiu i w chorobie u dzieci i młodzieży - pomiar i implikacje diagnostyczno-terapeutyczne - wykład monograficzny

 

Zajęcia w I semestrze w roku akademickim 2013/2014:
- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wykład specjalizacyjny
- Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - seminarium magisterskie
- Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

 


Projekty badawcze:

1) projekt badawczy p.t. Asertywność u dzieci - badania własne
2) udział w projekcie badawczym - Grant KBN NR 1 H01F 04218 nt. „Zaburzenia widzenia i ich leczenie a poczucie jakości życia" realizowanym we współpracy naukowej z II Kliniką Okulistyczną AM w Lublinie, od marca 2000 do listopada 2002.

3) Grant habilitacyjny MNiSW Nr N106 023 32/1776 pt. „Jakość życia w zdrowiu i chorobie u dzieci i młodzieży 

 

Współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP w Warszawie

 

Nagrody (ministerialne, rektorskie, inne)
1997 - Nagroda za rozprawę doktorską
2008 - Nagroda Rektora KUL
2009 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
2012 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną 

 

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2013 17:16