Marek Wódka, franciszkanin (OFMConv), mgr teologii (2008), dr nauk społecznych w zakresie socjologii (2015).

Ur. 15 września 1981 r. w Łochowie (woj. mazowieckie). Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015). W roku 2014 odbył półroczny staż naukowo-badawczy u prof. Markusa Vogta na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktoryzował się na podstawie rozprawy "Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej" przygotowanej na seminarium naukowym z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela (recenzenci: ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Wioletta Szymczak). Od 1 października 2015 r. zatrudniony w Instytucie Socjologii KUL. Jest członkiem "Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa" w Wiedniu oraz Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. 

Konsultacje w roku akad. 2017/2018 (semestr zimowy):

wtorek, godz. 15.10-16.40, pok. C-327

marek.wodka@kul.pl  tel. 81 445 33 27

Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny

Publikacje naukowe:

Monografie:

M. Wódka, Między "moralnością kamieni" a prawami człowieka. Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 250.

Artykuły naukowe w czasopismach punktowanych:

M. Wódka, Social and Economic Significance of Moral Capital, Annales. Ethics in  Economic Life, 2017, nr 4, s. 65-75.

M. Wódka, Kategoria "moral capital" w etyce społeczno-gospodarczej, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 2016, nr 3, s. 59-72.

M. Wódka, Determinanty zaufania Polaków do Kościoła katolickiego, Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, 2014, nr 6, s. 229-237.

M. Wódka, Warstwa ideowo-filozoficzna „Roczników Nauk Społecznych”, Roczniki Nauk Społecznych, 2012, nr 4 (40), s. 177-192.

Sprawozdania, recenzje:

M. Wódka, Rec. Stanisław Fel, Tomasz Adamczyk (red.), Oblicza współczesnej biedy, (Spotkanie Naukowe Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, t. 11), Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 243, Roczniki Nauk Społecznych, 2017, nr 2 (45), s. 179-185. 

M. Wódka, Antropologia filozoficzna wobec kryzysu Europy. Sympozjum „Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego” KUL, Lublin, 24 X 2016, Ethos 29 (2016) nr 4, s. 378-383.

M., Wódka, Sprawozdanie z seminarium naukowego „Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009) - osoba i dzieło”. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 27 listopada 2014 roku, Zeszyty Naukowe KUL, 2014, nr 4, s. 153-156.

M. Wódka, Sprawozdanie z konferencji „Religia w przestrzeni publicznej” (Lublin, 16 maja 2012 r.), Roczniki Nauk Społecznych, 2012, nr 4 (40), s. 177-192.

Rozdziały w monografiach recenzowanych:

M. Wódka, Kapitał moralny. Wkład Stefana Wyszyńskiego w teorię integralnego rozwoju człowieka w społeczeństwie, w: Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, red. S. Fel, M. Wódka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 123-139.

S. Fel, M. Wódka, Social principles in the inclusion of young ex-prisoners, in: Inclusion – psychosocial aspect, eds. I. Niewiadomska, W. Augustynowicz, Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychoterapy, Lublin 2016, s. 17-27.

M. Wódka, Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji, w: Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych". 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II, red. Jan Mazur, Kraków 2016, s. 163-178.

Redakcja monografii naukowych:

Red. S. Fel, M. Wódka, Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Red. S. Fel, M. Wódka, Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Red. S. Fel, M. Wódka, Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Hasła encyklopedyczne:

Tygodnik Katolicki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, TN KUL, Lublin 2014, kol. 1210.

Artykuły popularno-naukowe:

M. Wódka, In vinculis pro Ecclesia, Przegląd Uniwersytecki, 2017, 4-5, s. 21.

M. Wódka, Zapomniane dobro wspólne, Civitas Christiana, 2017, 4, s. 35-36.

M. Wódka, Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Przegląd Uniwersytecki, 2016, 4-5, s. 32-33.

Referaty na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych:

Kapitał moralny - najnowsze wyniki badań (referat), ogólnopolska konferencja naukowa "Bunt mas czy kryzys elit", Instytut Politologii UKSW Warszawa, 20-21 czerwca 2017 r.

Społeczne i gospodarcze znaczenie kapitału moralnego (referat), XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Etyka w życiu gospodarczym", Uniwersytet Łódzki, 11-12 maja 2017 r.

Stefan Wyszyński - prekursor katolickiej nauki społecznej (referat), ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i działa Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, KUL, Lublin 28 lutego 2017 r.  

Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w katolicką naukę społeczną (wykład inauguracyjny), Inauguracja roku akademickiego w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi, 1 października 2016 r.

Kategoria moral capital w najnowszej literaturze społeczno-etycznej (referat), ogólnopolska konferencja naukowa „Prekariat. Perspektywa katolickiej nauki społecznej, UPJPII w Krakowie, Częstochowa 20-22 czerwca 2016 r.  

Kategoria moral capital w etyce społeczno-gospodarczej (referat), XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 12-13 maja 2016 r.
Czy Stefan Wyszyński miał własną koncepcję katolickiej nauki społecznej? (referat), ogólnopolska konferencja naukowa „Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, KUL, Lublin 17 maja 2016 r.

Rodzina i jej prawa. Ujęcie społeczno-etyczne (referat), seminarium naukowe w Polish Home Assoctation, Cardiff (Wielka Brytania) 19 marca 2016 r.

Analiza społeczno-etycznych uwarunkowań komunikacji medialnej w kontekście nauczania Kościoła katolickiego (referat), ogólnopolska konferencja naukowa „Medialne ramy tożsamości”, KUL, Lublin 1-2 kwietnia 2016 r.

Prezentacja księgi pamiątkowej ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka pt. "Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce" (referat), Seminarium naukowe "Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009) - osoba i dzieło", KUL, Lublin, 27 listopada 2014 r. 

 

Organizacja konferencji naukowych:

Więzi społeczne - Solidarność - Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin, KUL, Lublin 25 października 2017 (organizacja).

XXXIV Dni Praw Człowieka, ogólnopolska konferencja naukowa, KUL, Lublin 13 grudnia 2016 r. (współorganizacja).

Chrześcijaństwo a ekonomia, międzynarodowa konferencja naukowa, KUL, Lublin 25 listopada 2016 r. (współorganizacja).

Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego, międzynarodowa konferencja naukowa, KUL, Lublin 24 października 2016 r. (organizacja).

Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ogólnopolska konferencja naukowa, KUL, Lublin 17 maja 2016 r. (organizacja).

Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009) - osoba i dzieło, seminarium naukowe, KUL, Lublin 27 listopada 2014 r. (organizacja).

 

 

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018 22:00