Marek Lechniak

Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki - seminarium

Cele przedmiotu:
C1. Wyrobienie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów w zakresie historii filozofii i szeroko pojętej logiki.
C2. Przygotowanie studenta do wyboru tematu pracy licencjackiej oraz prowadzenie pracy licencjackiej: budowa struktury pracy, analiza argumentacji w badanych tekstach, formułowanie tez i uzasadnianie tez.
C3. Wprowadzenie studenta we współczesne problemy logiki oraz dyskusje na gruncie historii filozofii.
Wymagania wstępne:
W1. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu filozoficznego
W2. Elementarna znajomość logiki.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
-zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych (K_W03)
- umie operować podstawową terminologią filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (historia filozofii lub logika) (K_W04)
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii filozofii lub logiki (K_W06)
-  zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów filozoficznych (K_W07)
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08)
UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii filozofii i logiki (K_U01);
- umie dokonywać analizy problemu, dobierać narzędzia i metody badawcze oraz prezentować uzyskane wyniki w zakresie logiki i historii filozofii (K_U02);
 - umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego (K_U05)
- umie argumentować wykorzystując poglądy innych autorów (K_U06)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania (K_K04)
Metody dydaktyczne:
Na seminarium stosowane są następujące metody: referat naukowy, dyskusja, argumentowanie oraz metody stricte historyczno-filozoficznej analizy tekstu
Treści programowe:
Treści programowe uzależnione są od tematyki podejmowanej na seminarium. W roku akad. 2016-2017 podejmowana jest problematyka tzw. przedwiedzy Boga i wolności człowieka. Analizowane są teksty źródłowe i opracowania dotyczące poglądów filozoficzno-teologicznych Luisa de Moliny oraz próby logicznej analizy jego argumentów za pomocą współczesnych logik modalnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia seminarium jest:
w I sem. obecność i aktywny udział w pracach seminarium;
w II sem. obecność i aktywny udział w pracach seminarium; przygotowanie i złożenie w terminie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura zależy od tematyki analizowanej w danym roku na seminarium (m. in. M. Kaufmann, A. Aichele, A Companion to Molina, Brill Leiden 2014;
D. Lewis, Counterfactuals, Blackwell ' Publishing 1973;
G.E. Hughes, M. Creswell, A New Introduction to Modal Logic, London - New York 2001

Logika filozoficzna - seminarium

Cele przedmiotu:
C1. Przygotowanie przez doktorantów rozprawy doktorskiej
C2. Analiza kluczowych pojęć i problemów logik filozoficznych
C3. Przygotowanie doktorantów do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie logiki.
Wymagania wstępne:
Znajomość logiki co najmniej na poziomie studiów licencjackich.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Seminarium prowadzone jest metodą tradycyjną: referat, dyskusja, prezentacja.
Treści programowe:
Podstawowe problemy filozoficzne leżące u podstaw logiki; możliwości aplikacji logiki w analizie filozoficznej; logiczne i filozoficzne aspekty mechanicznego rozpoznawania obrazów; filozoficzne podstawy logik deontycznych; relacje: logika a językoznawstwo.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura jest dobierana w zależności od analizowanych przez doktorantów tematów.

Logika formalna - konwersatorium

Cele przedmiotu:
1. Nauczenie sprawnego myślenia;
2. Nauczenie umiejętności logicznych: abstrahowania, parafrazowania tekstu,
3. Nauczenie umiejętności analizowania poprawności rozumowań
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 w zależności od studiowanego kierunku zna metody analizy i sposoby pozyskiwania danych z różnych dyscyplin naukowych, tradycji i szkół badawczych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi sprawnie korzystać z metod i narzędzi badawczych właściwych drugiemu obszarowi
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Treści programowe:
1. Podstawy semiotyki logicznej: teoria kategorii skłądniowych; 2. 0-1 ujęcie klasycznego rachunku zdań; 3. założeniowe ujęcie klasycznego rachunku zdań; 4. teoria zdań kategorycznych - sylogistyka zdań kategorycznych; 5. węższy rachunek predykatów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2012
L. Borkowski, Logika formalna, Warszawa 1977
R. Smullyan, Jaki jest tytuł tej książki, Warszawa 1993
R. Smullyan, Dama czy tygrys, Warszawa 2003

Logika prawnicza - wykład

Wymagania wstępne:
ZAŁOŻENIA: Uczestnik wykładów z logiki prawniczej ma być studentem prawa lub prawa kanonicznego.
CEL WYKŁADÓW: Nauczyć studenta jasnego myślenia, ścisłego wyrażania myśli oraz poprawnego wnioskowania.
w zakresie wiedzy: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami logiki formalnej, polskiej semiotyki logicznej, ogólnej metodologii nauk i elementów logiki norm,
w zakresie postaw: kształtowanie postawy szacunku do prawdy oraz norm postępowania wynikających z prawa naturalnego i Dekalogu,
w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności analizowania tekstu, budowania definicji, rozpoznawania praw logiki i badania poprawności wnioskowań.
Treści programowe:
Logika a inne typy wiedzy
Elementy semiotyki logicznej
Pojęcie prawa logiki
Wynikanie logiczne, wnioskowanie, reguła dowodzenia
Teoria definicji
Rodzaje rozumowań
Niektóre sposoby argumentacji nierzeczowej
Charakterystyka metod naukowych, w tym charakterystyka metod nauk szczegółowych o poszczególnych gałęziach aktualnie obowiązującego prawa
Założeniowe, zerojedynkowe i aksjomatyczne ujęcie klasycznego rachunku zdań
Niesprzeczność, zupełność, niezależność, rozstrzygalność, pełność
Założeniowe ujęcie węższego rachunku predykatów
Elementy rachunku zbiorów i relacji
Tradycyjny rachunek nazw
Elementy ontologii S. Leśniewskiego
Krótka charakterystyka logik wielowartościowych, modalnych, deontycznych i intuicjonistycznych
Dyrektywy interpretacyjne przepisów prawnych
Wnioskowania prawnicze oparte na logicznym wynikaniu norm z norm, wnioskowania prawnicze oparte na instrumentalnym wynikaniu norm z norm, wnioskowania prawnicze oparte na założeniu konsekwencji ocen pracodawcy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
METODY DYDAKTYCZNE: wykład autorski, wyjaśnianie niektórych tekstów logicznych
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w wykładzie
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: I semestr – zaliczenie, II semestr – egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA:
1.L. Borkowski, wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991.
2.T. Chodkowski, E. Nieznański, Elementy logiki prawniczej, Warszawa-Poznań 2000.
3.T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1953.
4.M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2006.
5.Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1990 (lub inne wydanie).

Logika w wykładni prawa - konwersatorium

Efekty kształcenia:
WIEDZA K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni praw

UMIEJĘTNOŚCI K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Analiza wybranych tekstów dotyczących zastosowania logiki w wykładni prawa
Treści programowe:
1. Problemy związane z redakcją tekstu prawnego - waga umiejętnego stosowania spójników logicznych w tekście prawnym.
2. Rola definiowania w tworzeniu tekstu prawnego i w wykładni prawa: problem definicji legalnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Ocena aktywności na zajęciach.
2. Przygotowanie referatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. A.Malec, Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000
2. J. Gregorowicz, Definicje w prawie i nauce prawa, Warszawa 1962
3. A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Warszawa 2006.
4. P. Saługa, Sposoby wyodrębniania definicji legalnych, PiP 5 (2008), s. 76-86
5. A.Tałasiewicz, M.Tałasiewicz, M. Potyrała, Klątwa koniunkcji, PiP 4 (2014), s. 50-58.