Marek Lechniak

Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki - seminarium

Cele przedmiotu:
C1. Wyrobienie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów w zakresie historii filozofii i szeroko pojętej logiki.
C2. Przygotowanie studenta do wyboru tematu pracy licencjackiej oraz prowadzenie pracy licencjackiej: budowa struktury pracy, analiza argumentacji w badanych tekstach, formułowanie tez i uzasadnianie tez.
C3. Wprowadzenie studenta we współczesne problemy logiki oraz dyskusje na gruncie historii filozofii.
Wymagania wstępne:
W1. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu filozoficznego
W2. Elementarna znajomość logiki.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
-zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych (K_W03)
- umie operować podstawową terminologią filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (historia filozofii lub logika) (K_W04)
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii filozofii lub logiki (K_W06)
-  zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów filozoficznych (K_W07)
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08)
UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii filozofii i logiki (K_U01);
- umie dokonywać analizy problemu, dobierać narzędzia i metody badawcze oraz prezentować uzyskane wyniki w zakresie logiki i historii filozofii (K_U02);
 - umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego (K_U05)
- umie argumentować wykorzystując poglądy innych autorów (K_U06)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania (K_K04)
Metody dydaktyczne:
Na seminarium stosowane są następujące metody: referat naukowy, dyskusja, argumentowanie oraz metody stricte historyczno-filozoficznej analizy tekstu
Treści programowe:
Treści programowe uzależnione są od tematyki podejmowanej na seminarium. W roku akad. 2016-2017 podejmowana jest problematyka tzw. przedwiedzy Boga i wolności człowieka. Analizowane są teksty źródłowe i opracowania dotyczące poglądów filozoficzno-teologicznych Luisa de Moliny oraz próby logicznej analizy jego argumentów za pomocą współczesnych logik modalnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia seminarium jest:
w I sem. obecność i aktywny udział w pracach seminarium;
w II sem. obecność i aktywny udział w pracach seminarium; przygotowanie i złożenie w terminie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura zależy od tematyki analizowanej w danym roku na seminarium (m. in. M. Kaufmann, A. Aichele, A Companion to Molina, Brill Leiden 2014;
D. Lewis, Counterfactuals, Blackwell ' Publishing 1973;
G.E. Hughes, M. Creswell, A New Introduction to Modal Logic, London - New York 2001

Logika filozoficzna - seminarium

Cele przedmiotu:
C1. Przygotowanie przez doktorantów rozprawy doktorskiej
C2. Analiza kluczowych pojęć i problemów logik filozoficznych
C3. Przygotowanie doktorantów do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie logiki.
Wymagania wstępne:
Znajomość logiki co najmniej na poziomie studiów licencjackich.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Seminarium prowadzone jest metodą tradycyjną: referat, dyskusja, prezentacja.
Treści programowe:
Podstawowe problemy filozoficzne leżące u podstaw logiki; możliwości aplikacji logiki w analizie filozoficznej; logiczne i filozoficzne aspekty mechanicznego rozpoznawania obrazów; filozoficzne podstawy logik deontycznych; relacje: logika a językoznawstwo.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura jest dobierana w zależności od analizowanych przez doktorantów tematów.

Logika formalna - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki formalnej;
C2. Nabycie podstawowych sprawności logicznych: definiowania, poprawnego wnioskowania, dokonywania podziałów logicznych
C3. Wyczulenie na podstawowe błędy logiczne
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych dla kognitywistyki: neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, antropologii, psychologii poznania, nauki o systemach biologicznych i ewolucyjnych
K_W05 ma uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi, używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia prowadzone metodą tradycyjną
Treści programowe:
1. Elementarne pojęcia semiotyki logicznej; 2. Teoria podziału logicznego; 3. Teoria definicji; 4. Elementy teorii rozumowań; 5. 0-1 ujęcie KRZ; 6. Założeniowe ujęcie KRZ i WRP; 7. Teoria zdań kategorycznych;8. Klasyfikacja podstawowych błędów logicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Ocena aktywności na zajęciach+ trzy kolokwia w ciągu semestru (na zaliczenie - min. 50 % punktów z każdego z kolokwiów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. L. Borkowski, Logika formalna, Warszawa 1977;
2. M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2012
Zbiory zadań:
R. Smullyan, Jaki jest tytuł tej książki, Warszawa 2004;
J.Wajszczyk, M.Gruszycka-Glabas, Zbiór ćwiczeń z logiki, Olsztyn 1997
Literatura uzupełniająca: 
dowolne podręczniki logiki formalnej w j. polskim

Logika formalna - wykład

Cele przedmiotu:
C1. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki formalnej;
C2. Nabycie podstawowych sprawności logicznych: definiowania, poprawnego wnioskowania, dokonywania podziałów logicznych
C3. Wyczulenie na podstawowe błędy logiczne
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych dla kognitywistyki: neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, antropologii, psychologii poznania, nauki o systemach biologicznych i ewolucyjnych
K_W05 ma uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych;
K_U06 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi, używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne;


UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Treści programowe:
1. Elementarne pojęcia semiotyki logicznej; 2. Teoria podziału logicznego; 3. Teoria definicji; 4. Elementy teorii rozumowań; 5. 0-1 ujęcie KRZ; 6. Założeniowe ujęcie KRZ i WRP; 7. Teoria zdań kategorycznych;8. Klasyfikacja podstawowych błędów logicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin pisemny z zadań: 5 zadań; warunek zaliczenia: uzyskanie min. 50% punktów (arkusze egzaminacyjne)+ egzamin ustny (min. odpowiedź na 2 spośród 4 pytań)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. L. Borkowski, Logika formalna, Warszawa 1977;
2. M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2012
Literatura uzupełniająca:
dowolne podręczniki logiki formalnej w j. polskim

Logika formalna - konwersatorium

Cele przedmiotu:
1. Nauczenie sprawnego myślenia;
2. Nauczenie umiejętności logicznych: abstrahowania, parafrazowania tekstu,
3. Nauczenie umiejętności analizowania poprawności rozumowań
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 w zależności od studiowanego kierunku zna metody analizy i sposoby pozyskiwania danych z różnych dyscyplin naukowych, tradycji i szkół badawczych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi sprawnie korzystać z metod i narzędzi badawczych właściwych drugiemu obszarowi
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Treści programowe:
1. Podstawy semiotyki logicznej: teoria kategorii składniowych; 2. 0-1 ujęcie klasycznego rachunku zdań; 3. założeniowe ujęcie klasycznego rachunku zdań; 4. teoria zdań kategorycznych - sylogistyka zdań kategorycznych; 5. węższy rachunek predykatów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2012
L. Borkowski, Logika formalna, Warszawa 1977
R. Smullyan, Jaki jest tytuł tej książki, Warszawa 1993
R. Smullyan, Dama czy tygrys, Warszawa 2003

Logika prawnicza - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - przedstawienie logicznej teorii języka oraz podstaw klasycznego rachunku logicznego;
C2 - przedstawienie podstaw metodologii nauk, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metodologicznej nauk prawnych;
C3 - wyrobienie umiejętności jasnego formułowania myśli, krytycznego myślenia i poprawnego argumentowania;
C4 - wykształcenie umiejętności pozyskiwania i uzasadniania wiedzy oraz racjonalnego planowania oraz przewidywania skutków swego działania
Wymagania wstępne:
W1 - zdolność do krytycznego myślenia
W2 - podstawowa zdolność do analizy tekstów
W3 - podstawowa wiedza w zakresie gramatyki j. polskiego
W4 - znajomość podstawowych pojęć matematyki w zakresie szkoły średniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
- Zna specyfikę poszczególnych typów nauk; zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk prawnych; Zna typy rozumowań oraz specyfikę rozumowań prawniczych (K_W01);
- Zna podstawy semiotyki logicznej oraz rozumie zasady redagowania tekstu prawnego; wie, jakie są sposoby definiowania w prawie. Rozumie pojęcie systemu wiedzy, a w szczególności systemu prawa i jego własności; zna typy i zasady wykładni prawa (K_W05)


UMIEJĘTNOŚCI


- Potrafi analizować argumentacje pod względem formalnym, ustalać ich strukturę i oceniać poprawność rozumowań- oraz merytorycznym; umie poprawnie sformułować swoje stanowisko oraz podać merytorycznie i formalnie poprawną argumentację (K_U09);
- Umie przeprowadzać poprawne rozróżnienia oraz budować definicje; potrafi ocenić poprawność definicji i umie rozróżniać podstawowe błędy formułowaniu myśli, definiowaniu i rozumowaniu (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- Potrafi zdobywać, uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności (K_K06)
- Umie racjonalnie planować swoją działalność i przewidywać jej skutki (K_K05)
Treści programowe:
Wykład obejmuje prezentację:
- podstawowych pojęć semiotyki logicznej;
- podstawowe ujęcia klasycznego rachunku logicznego oraz logik nieklasycznych (modalnych i deontycznych);
- elementy ogólnej metodologii nauki oraz metodologii nauk prawnych;
- specyficzne problemy związane ze stosowaniem logiki w prawie i nauce prawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin pisemny: 6 pytań, w tym 2 zadania, 4 pytania otwarte; próg oceny pozytywnej - 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA:
podstawowa:
M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2006, 2012
uzupełniająca:
M. Zieliński, Wykładnia prawa, Warszawa 2010,
A. Malinowski, Polski tekst prawny, Warszawa 2012,
S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004,
Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974,
S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1992,
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965,
L. Borkowski, Elementy logiki formalnej, Warszawa 1976,
L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991,

Logika w wykładni prawa - konwersatorium

Efekty kształcenia:
WIEDZA K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni praw

UMIEJĘTNOŚCI K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Analiza wybranych tekstów dotyczących zastosowania logiki w wykładni prawa
Treści programowe:
1. Problematyka logicznej reprezentacji norm
2. Zmiany w systemie prawa.
3. Problem zmiany norm dozwoleniowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Ocena aktywności na zajęciach.
2. Przygotowanie referatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
A. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Warszawa 2006
K. Opałek, J. Woleński, O tzw mocnych i słabych dozwoleniach, St. Filoz. 8 (1974)
K. Opałek, Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974
Z. Ziemba, Podstawowe problemy logiki deontycznej, Etyka 8 (1971)
inne artykuły podawane na bieżąco dotyczące analizowanej problematyki