Marek Lechniak

Opisy zajęć

Logika - wykład

Opis zajęć:
Znak, język, kategorie syntaktyczne. Funktory prawdziwościowe. Nazwa, podziały i stosunki zakresowe, nazwy (terminy) prawne. Zdania w sensie logicznym, rodzaje i struktura zdań. Funkcja zdaniowa. Rachunek zdań. Prawa logiczne. Zdania kategoryczne. Kwadrat logiczny. Przekształcenia zdań kategorycznych. Podstawowe pojęcia teorii relacji, relacje porządkujące, relacje równościowe. Podział logiczny. Klasyfikacja, Typologizacja, Partycja. Analiza. Pytania. Definicje. Wnioskowanie. Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Dyskusja.
Literatura (podstawowa i zalecana):
Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2004.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa (wiele wydań).

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005.
Marciszewski W., Sztuka rozumowania w świetle logiki, Warszawa 1994.
Szymanek K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001.
Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów (wiele wydań). Trzęsicki K. Logika z elementami semiotyki i retoryki, Białystok 2009.
Cel nauczania:
C1 Prezentacja elementarnych wiadomości z logiki
C2 Uwrażliwienie na potrzebę rozwijania kultury logicznej.
Wymagania wstępne:
Kultura logiczna uzyskana w dotychczasowej edukacji
Pomoce dydaktyczne:
Wykład tradycyjny i elektroniczny, Materiały elektroniczne.
Sposoby oceny:
WIEDZA
2 Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu logiki.
3 Student posiada elementarną wiedzę z zakresu logiki.
4 Student posiada obszerną wiedzę z zakresu logiki.
5 Student posiada doprecyzowaną, uporządkowaną i obszerną wiedzę z zakresu logiki.
UMIEJĘTNOŚCI
2 Student nie potrafi analizować i i nie rozumie elementarnych treści zajęć
3 Student w stopniu podstawowym analizuje i i rozumie elementarne treści zajęć. Przy użyciu pytań pomocniczych jest w stanie przedstawić treść zajęć.
4 Student potrafi samodzielnie zaprezentować treść zajęć.
5 Student jest sprawny w analizie i syntezie zdobytej wiedzy. Umie stawiać wartościowe pytania i samodzielnie szukać na nie odpowiedzi.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
2 Student nie jest aktywny w procesie zdobywania wiedzy, nie umie sformułować wartościowego pytania, nie jest w stanie dyskutować opracowanej problematyki.
3 Student jest w małym stopniu aktywny w procesie zdobywania wiedzy, jest mało dociekliwy w formułowaniu pytań.
4 Student wykazuje się aktywnością przez zadawanie ciekawych pytań, włącza się w dyskusję.
5 Student jest bardzo aktywny, zadaje dużo ciekawych pytań, włącza się kompetentnie w dyskusję. Poszerza wiadomości na podstawie wskazanej literatury.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W73 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów i własnych doświadczeń praktycznych.
K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
K_U37 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu.
K_U48 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu.
K_U105 potrafi dokonać analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Logika prawnicza - wykład

Opis zajęć:
Wykład obejmuje prezentację:
- podstawowych pojęć semiotyki logicznej;
- podstawowe ujęcia klasycznego rachunku logicznego oraz logik nieklasycznych (modalnych i deontycznych);
- elementy ogólnej metodologii nauki oraz metodologii nauk prawnych;
- specyficzne problemy związane ze stosowaniem logiki w prawie i nauce prawa.
Literatura (podstawowa i zalecana):
LITERATURA:
podstawowa:
M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2006, 2012
uzupełniająca:
M. Zieliński, Wykładnia prawa, Warszawa 2010,
A. Malinowski, Polski tekst prawny, Warszawa 2012,
S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004,
Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974,
S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1992,
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965,
L. Borkowski, Elementy logiki formalnej, Warszawa 1976,
Cel nauczania:
C1 - przedstawienie logicznej teorii języka oraz podstaw klasycznego rachunku logicznego;
C2 - przedstawienie podstaw metodologii nauk, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metodologicznej nauk prawnych;
C3 - wyrobienie umiejętności jasnego formułowania myśli, krytycznego myślenia i poprawnego argumentowania;
C4 - wykształcenie umiejętności pozyskiwania i uzasadniania wiedzy oraz racjonalnego planowania oraz przewidywania skutków swego działania
Wymagania wstępne:
W1 - zdolność do krytycznego myślenia
W2 - podstawowa zdolność do analizy tekstów
W3 - podstawowa wiedza w zakresie gramatyki j. polskiego
W4 - znajomość podstawowych pojęć matematyki w zakresie szkoły średniej
Sposoby oceny:
Egzamin pisemny: 6 pytań, w tym 2 zadania, 4 pytania otwarte; próg oceny pozytywnej - 50%
Efekty kształcenia:
WIEDZA K_W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U08 Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09 Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Logika w wykładni prawa - konwersatorium

Opis zajęć:
1. Problemy związane z redakcją tekstu prawnego - waga umiejętnego stosowania spójników logicznych w tekście prawnym.
2. Rola definiowania w tworzeniu tekstu prawnego i w wykładni prawa: problem definicji legalnych
Literatura (podstawowa i zalecana):
1. A.Malec, Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000
2. J. Gregorowicz, Definicje w prawie i nauce prawa, Warszawa 1962
3. A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Warszawa 2006.
4. P. Saługa, Sposoby wyodrębniania definicji legalnych, PiP 5 (2008), s. 76-86
5. A.Tałasiewicz, M.Tałasiewicz, M. Potyrała, Klątwa koniunkcji, PiP 4 (2014), s. 50-58.
Pomoce dydaktyczne:
Analiza wybranych tekstów dotyczących zastosowania logiki w wykładni prawa
Sposoby oceny:
1. Ocena aktywności na zajęciach.
2. Przygotowanie referatu.
Efekty kształcenia:
WIEDZA K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni praw

UMIEJĘTNOŚCI K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych - konwersatorium

Opis zajęć:
1. Formatowanie pracy;
2. Poprawne sporządzanie tytułu;
3. Autor;
4. Streszczenie;
5. Przegląd literatury;
6. Elementy niezbędne we wstępie i w zakończeniu;
6. Cel pisania pracy naukowej;
7. Metoda;
8. Sposoby sporządzania przypisów;
9. Spis literatury;
10. Styl pisania prac naukowych;
11. Problemy analizy teksu naukowego.
Literatura (podstawowa i zalecana):
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1997;
Gnitecki J., Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 1 –2, Poznań 2006 –2007;
Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007;
Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe?, Bydgoszcz
2010;
Marciszewski W., Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977;
Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999;
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007;
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 2005.
Cel nauczania:
C1- Zajęcia mają na celu pomóc studentom w zdobyciu wiedzy na temat poprawnego pisania oraz analizowania tekstu naukowego
Wymagania wstępne:
W1 - Umiejętność syntetyzowania zdobytej wiedzy i formułowania sądów w oparciu o dostępne dane
Pomoce dydaktyczne:
metoda konwersatoryjna, praca z tekstem naukowym, metoda problemowa, metody aktywizujące z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposoby oceny:
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu problematyki pisania oraz analizowania tekstów naukowych, nie zna aktualnej literatury przedmiotu, nie zaliczył kolokwiów;
(U) - Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć; nie potrafi spisywać swoich obserwacji, nie umie tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi;
(K) - Student rzadko uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie uczestniczy w dyskusji na temat stawianych problemów;

Ocena dostateczna:
(W) - Student posiada ogólną wiedzę na problematyki pisania oraz analizowania tekstów naukowych. Ma ograniczoną znajomość aktualnie dyskutowanych kwestii z zakresu treści przedmiotu;
(U) - Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć, rekonstruuje z grubsza treść tekstu naukowego oraz dokonuje jego analizy;
(K) - Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu korzysta z dostępnej literatury przedmiotu;

Ocena dobra:
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu problematyki pisania oraz interpretacji tekstów naukowych;
(U) - Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem tekst naukowy, potrafi poprawnie go zinterpretować ;
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności;

Ocena bardzo dobra:
(W) - Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki pisania oraz analizowania tekstów naukowych. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym ich uzasadnieniem oraz odniesieniem do wymaganej literatury przedmiotu.
(U) - Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
(K) - Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu;
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
1. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych (K_W07);

UMIEJĘTNOŚCI:
1 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne (K_U01)
2. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów filozoficznych (K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01);
2. Potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania (K_K04);