Marek Lechniak

Opisy zajęć

Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki - seminarium

Cele przedmiotu:
C1. Wyrobienie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów w zakresie historii filozofii i szeroko pojętej logiki.
C2. Przygotowanie studenta do wyboru tematu pracy licencjackiej oraz prowadzenie pracy licencjackiej: budowa struktury pracy, analiza argumentacji w badanych tekstach, formułowanie tez i uzasadnianie tez.
C3. Wprowadzenie studenta we współczesne problemy logiki oraz dyskusje na gruncie historii filozofii.
Wymagania wstępne:
W1. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu filozoficznego
W2. Elementarna znajomość logiki.
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
-zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych (K_W03)
- umie operować podstawową terminologią filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (historia filozofii lub logika) (K_W04)
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii filozofii lub logiki (K_W06)
-  zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów filozoficznych (K_W07)
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08)
UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii filozofii i logiki (K_U01);
- umie dokonywać analizy problemu, dobierać narzędzia i metody badawcze oraz prezentować uzyskane wyniki w zakresie logiki i historii filozofii (K_U02);
 - umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego (K_U05)
- umie argumentować wykorzystując poglądy innych autorów (K_U06)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania (K_K04)
Metody dydaktyczne:
Na seminarium stosowane są następujące metody: referat naukowy, dyskusja, argumentowanie oraz metody stricte historyczno-filozoficznej analizy tekstu
Treści programowe:
Treści programowe uzależnione są od tematyki podejmowanej na seminarium. W roku akad. 2016-2017 podejmowana jest problematyka tzw. przedwiedzy Boga i wolności człowieka. Analizowane są teksty źródłowe i opracowania dotyczące poglądów filozoficzno-teologicznych Luisa de Moliny oraz próby logicznej analizy jego argumentów za pomocą współczesnych logik modalnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia seminarium jest:
w I sem. obecność i aktywny udział w pracach seminarium;
w II sem. obecność i aktywny udział w pracach seminarium; przygotowanie i złożenie w terminie pracy dyplomowej
Literatura (podstawowa i zalecana):
Literatura zależy od tematyki analizowanej w danym roku na seminarium (m. in. M. Kaufmann, A. Aichele, A Companion to Molina, Brill Leiden 2014;
D. Lewis, Counterfactuals, Blackwell ' Publishing 1973;
G.E. Hughes, M. Creswell, A New Introduction to Modal Logic, London - New York 2001

Logika prawnicza - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - przedstawienie logicznej teorii języka oraz podstaw klasycznego rachunku logicznego;
C2 - przedstawienie podstaw metodologii nauk, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metodologicznej nauk prawnych;
C3 - wyrobienie umiejętności jasnego formułowania myśli, krytycznego myślenia i poprawnego argumentowania;
C4 - wykształcenie umiejętności pozyskiwania i uzasadniania wiedzy oraz racjonalnego planowania oraz przewidywania skutków swego działania
Wymagania wstępne:
W1 - zdolność do krytycznego myślenia
W2 - podstawowa zdolność do analizy tekstów
W3 - podstawowa wiedza w zakresie gramatyki j. polskiego
W4 - znajomość podstawowych pojęć matematyki w zakresie szkoły średniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
- Zna specyfikę poszczególnych typów nauk; zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk prawnych; Zna typy rozumowań oraz specyfikę rozumowań prawniczych (K_W01);
- Zna podstawy semiotyki logicznej oraz rozumie zasady redagowania tekstu prawnego; wie, jakie są sposoby definiowania w prawie. Rozumie pojęcie systemu wiedzy, a w szczególności systemu prawa i jego własności; zna typy i zasady wykładni prawa (K_W05)


UMIEJĘTNOŚCI


- Potrafi analizować argumentacje pod względem formalnym, ustalać ich strukturę i oceniać poprawność rozumowań- oraz merytorycznym; umie poprawnie sformułować swoje stanowisko oraz podać merytorycznie i formalnie poprawną argumentację (K_U09);
- Umie przeprowadzać poprawne rozróżnienia oraz budować definicje; potrafi ocenić poprawność definicji i umie rozróżniać podstawowe błędy formułowaniu myśli, definiowaniu i rozumowaniu (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- Potrafi zdobywać, uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności (K_K06)
- Umie racjonalnie planować swoją działalność i przewidywać jej skutki (K_K05)
Treści programowe:
Wykład obejmuje prezentację:
- podstawowych pojęć semiotyki logicznej;
- podstawowe ujęcia klasycznego rachunku logicznego oraz logik nieklasycznych (modalnych i deontycznych);
- elementy ogólnej metodologii nauki oraz metodologii nauk prawnych;
- specyficzne problemy związane ze stosowaniem logiki w prawie i nauce prawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin pisemny: 6 pytań, w tym 2 zadania, 4 pytania otwarte; próg oceny pozytywnej - 50%
Literatura (podstawowa i zalecana):
LITERATURA:
podstawowa:
M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2006, 2012
uzupełniająca:
M. Zieliński, Wykładnia prawa, Warszawa 2010,
A. Malinowski, Polski tekst prawny, Warszawa 2012,
S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004,
Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974,
S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1992,
K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965,
L. Borkowski, Elementy logiki formalnej, Warszawa 1976,
L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991,

Logika w wykładni prawa - konwersatorium

Efekty kształcenia:
WIEDZA K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni praw

UMIEJĘTNOŚCI K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Analiza wybranych tekstów dotyczących zastosowania logiki w wykładni prawa
Treści programowe:
1. Problemy związane z redakcją tekstu prawnego - waga umiejętnego stosowania spójników logicznych w tekście prawnym.
2. Rola definiowania w tworzeniu tekstu prawnego i w wykładni prawa: problem definicji legalnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Ocena aktywności na zajęciach.
2. Przygotowanie referatu.
Literatura (podstawowa i zalecana):
1. A.Malec, Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000
2. J. Gregorowicz, Definicje w prawie i nauce prawa, Warszawa 1962
3. A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Warszawa 2006.
4. P. Saługa, Sposoby wyodrębniania definicji legalnych, PiP 5 (2008), s. 76-86
5. A.Tałasiewicz, M.Tałasiewicz, M. Potyrała, Klątwa koniunkcji, PiP 4 (2014), s. 50-58.