Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1: Rozwijanie umiejętności mówienia na tematy przewidziane w treściach programowych
C2: Poszerzenie zasobu słownictwa w zakresie treści programowych
Doskonalenie umiejętności mówienia w języku niemieckim.
Wymagania wstępne:
W1: Zaliczony semestr 5. Dobra znajomość języka niemieckiego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W16 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
K_W15 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)
UMIEJĘTNOŚCI
K_U18 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niemieckim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną znajomością języka niemieckiego
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
Metody dydaktyczne:
dyskusja, symulacja, odgrywanie ról, gra dydaktyczna, metoda ćwiczeniowa, praca z tekstem
Treści programowe:
1. Sport jako środek do porozumienia między narodami
2. Szczęście w życiu człowieka
3. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wymagania na zaliczenie:
- obecność na zajęciach - dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze
- aktywność na zajęciach
- dłuższe wypowiedzi ustne: referat/prezentacja
- testy leksykalne
- prace domowe
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Aktualne teksty z prasy niemieckojęzycznej
Online-Aufgaben des Schubert Verlags
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_b2/b2_arbeitsblaetter_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_c1/c1_arbeitsblaetter_index.htm

Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu I - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 – rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem treści: rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w krótkich, standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych spraw i sytuacji (słuchanie globalne); wyselekcjonowanie pewnych treści (słuchanie selektywne) lub ich uszczegółowienie (słuchanie szczegółowe)
C2 – poszerzenie zasobu leksykalnego z zakresu tematyki życia codziennego
C3 – rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
Wymagania wstępne:
W1 - uzyskanie zaliczenia z przedmiotu w semestrze zimowym
Efekty kształcenia:
Wiedza:
1.Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (w tym rozumienia ze słuchu) (K_W15).
2.Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów (K_W16).

Umiejętności:
1.Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego (K_U01).
2.Student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli w języku niemieckim (K_U03).
3.Student posiada umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych (K_U20).

Postawy:
1.Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego (K_K03).
2.Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role (K_K04).
3.Student potrafi zrealizować zlecone zadanie wg priorytetów (K_K06).
Metody dydaktyczne:
- ćwiczenia ze słuchu w laboratorium językowym, Praca z tekstem po wysłuchaniu materiału:testy wyboru, teksty do uzupełnienia, odpowiedz na pytania szczegółowe i ogólne (Globales Hören, selektives Hören, kursorisches Hören, detailliertes Hören, Lückentexte)
– metoda audiowizualna
Treści programowe:
Gesunder Lebensstil
Biogarten
Landeskunde beim Fremdsprachenerwerb
Ausländer in Deutschland
Heimat/Fremde
Stolpersteine - das größte dezentrale Museum Europas
Vorurteile
Alte Menschen in der Gesellschaft
Kinder und/oder Beruf
Vorstellungsgespräch (Arbeitssuche)
Lieder auf Deutsch
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
– przygotowanie i aktywny udział w zajęciach
– uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów sprawdzających rozumienie ze słuchu
– maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Ganczar, M. / Matusiak, K. (2010): Hörverstehen. Podręcznik do nauki rozumienia języka niemieckiego ze słuchu. Warszawa: Poltext.
Heidermann, W. (2006): Diktate. Hören – Schreiben – Korrigieren. Ismaning: Max Hueber Verlag.
Rostek, E.M. (2008): Deutsch. Repetytorium maturalne. Poznań: WAGROS.
Wagner, A. (2007): Hören & Verstehen ohne Probleme. Poznań: WAGROS.

Inne pomoce dydaktyczne:
– wybrane teksty do słuchania dostępne na stronie Goethe Institut dostosowane do poziomu studentów