Bliski Wschód w polityce międzynarodowej - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z wybranym materiałem źródłowym dotyczącym zagadnień polityki międzynarodowej na Bliskim Wschodzie. Na tej podstawie studenci uczyć się będą samodzielności w formułowaniu opinii oraz dostrzegania manipulacji używanych przez różne strony prowadzące politykę.
Wymagania wstępne:
Śledzenie bieżącej sytuacji polityczno-militarnej na Bliskim Wschodzie
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu.
K_W07 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych, struktur społecznych i systemów bezpieczeństwa oraz ich przyczyn i skutków na Bliskim Wschodzie.
K_W08 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa państw Bliskiego Wschodu, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa.
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem narodowym, prognozować działania zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, a także identyfikować ich przyczyny, szczególnie w kontekście zagrożeń płynących z terenu Bliskiego Wschodu.
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dot. zagadnień bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł.
K_U09 Absolwent umie pozyskiwać, przechowywać oraz przetwarzać informacje przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.
K_U10 Absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat norm etycznych, które obowiązują w relacjach międzyludzkich.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
K_K06 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględniania zasad etycznych w działaniach mających na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Metody dydaktyczne:
Analiza źródeł prowadzona przez grupę pod kierunkiem wykładowcy.
Treści programowe:
1. Zajęcia wstępne (Protokół Damasceński, Korespondencja McMahon-Husejn)
2. Upadek Imperium Osmańskiego i nowy porządek na Bliskim Wschodzie (1914-1923) (Układ Sykes-Picot, Deklaracja Balfoura)
3. Dwudziestolecie Międzywojenne i II Wojna Światowa na Bliskim Wschodzie (1923-1948) (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z 29 XI 1947 w sprawie podziału Palestyny)
4. Izrael/Palestyna 1948-1967 (Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 z 22 XI 1967)
5. Izrael/Palestyna 1967-1985
6. Syria i Liban
7. Irak i Iran (ustrój Iranu, zob.: http://www.psz.pl/117-polityka/mariusz-piskur-system-polityczny-islamskiej-republiki-iranu oraz dla chętnych konstytucja Islamskiej Republiki Iranu po angielsku: http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html
8. Turcja (doktryna strategicznej głębi, zob.: http://www.stosunki.pl/content/koncepcja-strategicznej-g%C5%82%C4%99bi-stratejik-derinlik-jako-nowa-doktryna-polityki-zagranicznej-tu)
9. Egipt i Jordania
10. Kraje Półwyspu Arabskiego
11. Izrael/Palestyna po 1985 (porozumienie z Oslo, 13 IX 1993, zob.: https://web.archive.org/web/20021115183950/http://knesset.gov.il/process/docs/oslo_eng.htm)
12. Irak po 2003
13. Arabska Wiosna
14. Syria po 2011 (Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ z 15 XII 2015, zob. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i końcowego kolokwium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Warszawa 2010.
G. Corm, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.
J. Zdanowski, Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku, Warszawa 2013.
F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009.
F. Ilkowski, S. Sulowski, Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014.
H. Jamsheer, Konflikt Bliskowschodni: Zarys i Dokumentacja, Płock 2004.
K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012.
Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka. Społeczeństwo. Zmiana, red. J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, Toruń 2014.
Bliski Wschód coraz bliżej, red. J. Danecki, S. Sulowski, Warszawa 2011.
J. Armbruster, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wrocław 2011.
K. E. Schulze, Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010.
M. Münnich, Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie, Lublin 2015.

Bliski Wschód w polityce międzynarodowej - wykład

Cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką stosunków międzynarodowych na współczesnym Bliskim Wschodzie. Aby ją zrozumieć konieczne jest jednak wprowadzenie historyczne ukazujące korzenie obecnych konfliktów.
Wymagania wstępne:
Śledzenie bieżącej sytuacji polityczno-militarnej na Bliskim Wschodzie
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu.
K_W07 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych, struktur społecznych i systemów bezpieczeństwa oraz ich przyczyn i skutków na Bliskim Wschodzie.
K_W08 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa państw Bliskiego Wschodu, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa.
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem narodowym, prognozować działania zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, a także identyfikować ich przyczyny, szczególnie w kontekście zagrożeń płynących z terenu Bliskiego Wschodu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
K_K06 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględniania zasad etycznych w działaniach mających na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Treści programowe:
1. Zajęcia wstępne
2. Upadek Imperium Osmańskiego i nowy porządek na Bliskim Wschodzie (1914-1923)
3. Dwudziestolecie Międzywojenne i II Wojna Światowa na Bliskim Wschodzie (1923-1945)
4. Izrael/Palestyna 1948-1967
5. Izrael/Palestyna 1967-1985
6. Syria i Liban
7. Irak i Iran
8. Turcja
9. Egipt i Jordania
10. Kraje Półwyspu Arabskiego
11. Izrael/Palestyna po 1985
12. Irak po 2003
13. Arabska Wiosna
14. Syria po 2011
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin pisemny w oparciu o wykład i podaną literaturę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Warszawa 2010.
G. Corm, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003.
J. Zdanowski, Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XX wieku, Warszawa 2013.
F. Halliday, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009.
F. Ilkowski, S. Sulowski, Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014.
H. Jamsheer, Konflikt Bliskowschodni: Zarys i Dokumentacja, Płock 2004.
K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012.
Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka. Społeczeństwo. Zmiana, red. J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, Toruń 2014.
Bliski Wschód coraz bliżej, red. J. Danecki, S. Sulowski, Warszawa 2011.
J. Armbruster, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wrocław 2011.
K. E. Schulze, Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010.
M. Münnich, Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie, Lublin 2015.

Przestrzeń sakralna: symbolika i funkcje miejsc świętych - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z symboliką i funkcją miejsc sakralnych w różnych kulturach na przestrzeni dziejów. Wiąże się to w sposób oczywisty z poznaniem historii architektury. Chronologiczne spektrum zajęć rozciąga się od pradziejów po współczesność.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę związaną z symboliką i funkcją miejsc świętych w różnych kulturach oraz ze stylami występującymi w architekturze
K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii kultury materialnej (architektury) z historią życia codziennego, historią sztuki i historią religii.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z symboliką i funkcją miejscami świętych oraz ze stylami występującymi w architekturze
K_U06 umie rozpoznawać różne rodzaje miejsc świętych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich symboliki, znaczeń, oddziaływania społecznego, funkcji w procesie historyczno- kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (szczególnie architektury sakralnej) regionu, kraju, Europy
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z opieką nad dobrami kultury oraz wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego
Metody dydaktyczne:
Zajęcia mają charakter warsztatowy, studenci na każde zajęcia przygotowują wiadomości na temat zapowiedzianego przez prowadzącego zabytku architektury sakralnej, a następnie omawiają wraz z nim poznane treści poprzez dyskusję
Treści programowe:
1. Zajęcia wstępne
2. Sakralna architektura prehistoryczna na przykładzie Stonehenge
3. Sakralna architektura starożytnego Egiptu na przykładzie Teb
4. Sakralna architektura starożytnego Izraela na przykładzie Jerozolimy
5. Sakralna architektura starożytnej Grecji na przykładzie Akropolu
6. Sakralna architektura starożytnego Rzymu na przykładzie świątyń rzymskich
7. Sakralna architektura wczesnochrześcijańska na przykładzie bazyliki Świętego Pawła za murami i kościołów Rawenny
8. Sakralna architektura romańska na przykładzie kościołów Kolonii
9. Sakralna architektura gotycka na przykładzie katedry w Chartres i Notre Dames w Paryżu
10. Sakralna architektura renesansowa na przykładzie katedry Santa Maria del Fiore we Florencji i bazyliki Świętego Piotra w Rzymie
11. Sakralna architektura barokowa na przykładzie kościoła San Carlo alle Quattro Fontane
12. Sakralna architektura klasycystyczna na przykładzie katedry w Wilnie
13. Sakralna architektura współczesna na przykładzie kościołów Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Andrzeja Boboli w Lublinie
14. Sakralna architektura w judaizmie i islamie
15. Sprawdzenie wiadomości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Studenci zobowiązani są do zapoznania się z omawianymi na zajęciach zabytkami. Na zajęciach studenci aktywnie uczestniczą w dyskusji. Zajęcia kończy kolokwium sprawdzające wiedzę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Tadeusz Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990.
Sztuka Świata, red. J. Pijoan, Warszawa, 1994.
Wilfried Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996.
David Watkin, Historia architektury zachodniej, tł. Ryszard Depta, Warszawa, 2006.