Opisy zajęć

Dziedzictwo epok: starożytność - ćwiczenia

Opis zajęć:
1. Zajęcia wstępne
2. Malarstwo.
3. Malarstwo c.d..
4. Rzeźba.
5. Rzeźba c.d.
6. Architektura.
7. Pop-art.
8. Teatr.
9. Film.
10. Film c.d.
11. Literatura.
12. Literatura c.d.
13. Religia.
14. Religia c.d.
15. Nauki ścisłe i przyrodnicze.
Literatura (podstawowa i zalecana):
podstawowe podręczniki:
M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.
A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.
Cel nauczania:
Podstawowym celem ćwiczeń jest zwrócenie uwagi studentów na elementy świata starożytnego istniejące wokół nas. Student powinien samodzielnie umieć te elementy dostrzegać, poprawnie je przyporządkować do odpowiedniej kultury starożytnej, a następnie przedstawić ich drogę do współczesności. Ponadto student powinien umieć przedstawić te elementy innym osobom (uczniom) w różnorodnej formie (np. prezentacji multimedialnej). Dzięki temu studenci będą przygotowani do nauczania historii starożytnej w ramach przedmiotu historia.
Wymagania wstępne:
Zaliczony egzamin z historii starożytnej na studiach licencjackich
Pomoce dydaktyczne:
Podczas ćwiczeń stosowane są przede wszystkim metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się z materiałem będącym podstawą do kolejnego spotkania.
Sposoby oceny:
Studenci w ciągu semestru mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz przygotować esej na wybrany przez siebie i uzgodniony z prowadzącym zajęcia temat związany z dziedzictwem starożytności w świecie współczesnym.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii starożytnej z innymi naukami, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
K_W10 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania eseju historycznego w języku polskim
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Historia starożytna - konwersatorium

Opis zajęć:
1. Zajęcia wstępne
2. Egipt. Bitwa pod Kadesz (F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry, Warszawa 1973, s.338-340; lub: N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004, s.262-266).
3. Mezopotamia. Imperium asyryjskie (Kroniki Aszurnasirapli II, Salamansara III i Tiglatpilesara III).
4. Mezopotamia. Imperium neobabilońskie (S. Zawadzki, Mane, Tekel, Fares. Źródła do dziejów Babilonii chaldejskiej, Poznań 1996, 58-117; 2 Krl 24-25; Jr 52).
5. Izrael. Początki królestwa w Izraelu (1 Sm 8-12).
6. Grecja. Kolonizacja (Inskrypcja z Kyreny o założeniu kolonii: Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, ks. IV (zwł. §§.145-202) [było kilka wydań począwszy od 1959]; Stela Założycieli, [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej Grecji, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, s. 28-29)
7. Grecja. Ustrój Sparty (Ksenofont, Ustrój spartański, [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 45-50; Plutarch, Żywot Likurga, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, [wiele wydań]; ew. Plutarch, Żywot Likurga (fragment), [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 39-44).
8. Grecja. Ustrój Aten (Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, [wiele wydań]; ew. streszczenie [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983)
9. Grecja. Wojny grecko-perskie (Herodot, Dzieje (Ateny w obronie Jonów, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje))
10. Grecja. Aleksander Wielki (Plutarch, Żywot Aleksandra, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, [wiele wydań]).
11. Rzym. Prawo rzymskie (J. i M. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic, Warszawa 2000).
12. Rzym. Wojny z Hannibalem (Appian z Aleksandrii, Historia Rzymska (wojny z Hannibalem))
13. Rzym. Cezar i Oktawian August (Swetoniusz, Cezar i August, [w:] Żywoty Cezarów, [wiele wydań]).
14. Chrześcijaństwo. Stosunki wczesnego Kościoła z Synagogą (Dzieje Apostolskie; Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, Poznań 1979, ks. XX.9.1).
Literatura (podstawowa i zalecana):
podstawowe podręczniki:
 M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.
 A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.
inne podręczniki:
 J. Wolski, Historia powszechna, t. 1, Starożytność, Warszawa 1994.
 Cywilizacje starożytne, red. A. Cotterel, Łódź 1990.
 M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.
 J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.
 D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.
 B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.I-III, Warszawa 2009.
 N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1973.
 T. Martin, Starożytna Grecja, Warszawa 1998.
 W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.
 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.
 M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1983.
 M. Carry, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1992.
 A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.
Cel nauczania:
Podstawowym celem konwersatorium jest poznanie przez studentów różnorodności cywilizacyjnej świata starożytnego. Ponadto studenci powinni opanować podstawowe zasady pracy ze źródłami historycznymi. Przygotowując się do zajęć studenci winni także poznać podstawową wiedzę z zakresu historii politycznej oraz społecznej świata starożytnego. Dzięki temu studenci będą przygotowani zarówno do zdania egzaminu, jak i do nauczania historii starożytnej w ramach przedmiotu historia.
Wymagania wstępne:
Wiedza dotycząca świata starożytnego na poziomie szkoły średniej
Pomoce dydaktyczne:
Podczas konwersatorium (jak sama nazwa wskazuje) stosowane są przede wszystkim metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ponadto opracowując konkretne źródło historyczne stosowane są metody warsztatowe. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się ze źródłem, jest to najczęściej samodzielna praca z tekstem.
Sposoby oceny:
Zaliczenie z oceną. Studenci w ciągu semestru mają obowiązek zaliczyć trzy kolokwia pisemne dotyczące Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Podczas zajęć studenci muszą wykazać się znajomością zadanego źródła i jego tła historycznego włączając w to znajomość mapy.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02 Zna podstawową terminologię związaną z historią starożytną
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą historii starożytnej
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródła historycznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii starożytnej z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii starożytnej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Kultura starożytnego Orientu - proseminarium

Opis zajęć:
Podczas zajęć studenci poznają podstawowe bibliografie, czasopisma, opracowania oraz publikowane źródła (pisane, ikonograficzne, archeologiczne) zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line. Przedstawiane są zasady pisania pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem wstępu, zakończenia, bibliografii, przypisów, wykorzystania tabel, map, rysunków. Następnie wybierane są tematy prac proseminaryjnych i omówione zasady przeprowadzenia kwerendy. Opracowany zostaje plan pracy, a następnie stopniowo są przedstawiane i omawiane poszczególne elementy powstających prac proseminaryjnych.
Literatura (podstawowa i zalecana):
zbiory źródeł: The Ancient Near Eastern Texts, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19693; The Ancient Near East in Pictures, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19692; Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Bd. 1-3, ed. R. Borger, H. Lutzmann [i in.], Gütersloh 1982-1997; The Context of Scripture, vol. 1-3, ed. W. W. Hallo, Leiden 1997-2002; pozostała literatura uzależniona od tematu pracy.
Cel nauczania:
Zapoznanie studentów z problemami warsztatu historyka starożytnego Bliskiego Wschodu. Przygotowanie do samodzielnego zbierania źródeł i opracowań oraz ich krytycznego wykorzystania. Zajęcia mają przygotować do pracy na seminarium licencjackim.
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego.
Pomoce dydaktyczne:
Podczas omawiania podstaw warsztatu historyka stosowany jest tradycyjny wykład. Przedstawiając różnorakie publikacje zajęcia nabierają cech warsztatowych, zaś omawiając dane dostępne w on-line zajęcia mają charakter laboratoryjny. Wreszcie podczas omawiania powstających prac przez studentów, jak i przez prowadzącego stosowane są metody dialogowe.
Sposoby oceny:
Podstawowym kryterium jest przygotowanie samodzielnej pracy proseminaryjnej. Oceniane będą: konstrukcja pracy, zastosowanie zasad warsztatu naukowego historyka, samodzielność w ujęciu tematu.
Efekty kształcenia:
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu
K_W05 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii starożytnego Bliskiego Wschodu z innymi naukami humanistycznymi
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury i stanowiących źródła historyczne
K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_W09 Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu.
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii starożytnego Bliskiego Wschodu.
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii starożytnego Bliskiego Wschodu, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
K_U04 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
K_U06 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
K_U08 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł.
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Miejsca święte judaizmu i islamu - ćwiczenia

Opis zajęć:
1. zajęcia wstępne
2. Miejsca święte w okresie Sędziów: Sdz 17-18.
3. Świątynia Salomona: 1 Krl 5,15-8,66
4. Centralizacja kultu za króla Ezechiasza: 2 Krl 18; 2 Krn 29-31; dane z wykopalisk w Arad i Beer-Szewa (Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, red. A. Negev, Warszawa 2002, s.32-34; http://ebibletools.com/israel/arad/index.html; http://ebibletools.com/israel/beersheba/index.html; http://www.bibleplaces.com/arad.htm; http://www.bibleplaces.com/beersheba.htm).
5. Centralizacja kultu za króla Ezechiasza c.d.
6. Zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej przez Babilończyków: 2 Krl 23,31-25,30
7. Budowa Świątyni za Heroda: Ant. 15, XI:1-7; BJ 5, V:1-8.
8. Zniszczenie Świątyni przez Rzymian: BJ 5, VI-XIII; 6, I-IX.
9. Synagoga: powstanie, architektura, funkcje
10. Przykłady synagog na ziemiach polskich. Kirkut.
11. Mekka.
12. Medyna.
13. Współczesna architektura Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie, możliwości zwiedzania.
14. Meczet: powstanie, architektura, funkcje.
15. zajęcia zaliczeniowe
Literatura (podstawowa i zalecana):
A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989.
T. Jelonek, Dzieje Świątyni Jerozolimskiej, Kraków 2004.
K. Armstrong, Krótka historia islamu, Wrocław, 2004.
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa, 1998.
M. Hattstein, P. Delius, Islam: sztuka i architektura, Warszawa 2012.
Cel nauczania:
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z bogatą tradycją miejsc sakralnych w judaizmie i islamie. Chronologiczne spektrum zajęć rozciąga się od okresu starotestamentowego po współczesność.
Pomoce dydaktyczne:
Zajęcia mają charakter warsztatowy, studenci na każde zajęcia przygotowują zadane przez prowadzącego źródło pisane lub opis zabytku/-ów, a następnie omawiają wraz z nim poznane treści poprzez dyskusję.
Sposoby oceny:
Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podanymi przez prowadzącego tekstami i zabytkami. Na zajęciach studenci aktywnie uczestniczą w dyskusji. Zajęcia kończy kolokwium sprawdzające wiedzę.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę związaną z miejscami sakralnymi judaizmu i islamu
K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii kultury materialnej judaizmu i islamu z historią życia codziennego, historią sztuki i historią religii.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z miejscami świętymi judaizmu i islamu
K_U06 umie rozpoznawać różne rodzaje sakralnych miejsc związanych z judaizmem i islamem oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z opieką nad dobrami kultury oraz wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego

Przestrzeń sakralna: symbolika i funkcje miejsc świętych - ćwiczenia

Opis zajęć:
1. Zajęcia wstępne
2. Sakralna architektura prehistoryczna na przykładzie Stonehenge
3. Sakralna architektura starożytnego Egiptu na przykładzie Teb
4. Sakralna architektura starożytnego Izraela na przykładzie Jerozolimy
5. Sakralna architektura starożytnej Grecji na przykładzie Akropolu
6. Sakralna architektura starożytnego Rzymu na przykładzie świątyń rzymskich
7. Sakralna architektura wczesnochrześcijańska na przykładzie bazyliki Świętego Pawła za murami i kościołów Rawenny
8. Sakralna architektura romańska na przykładzie kościołów Kolonii
9. Sakralna architektura gotycka na przykładzie katedry w Chartres i Notre Dames w Paryżu
10. Sakralna architektura renesansowa na przykładzie katedry Santa Maria del Fiore we Florencji i bazyliki Świętego Piotra w Rzymie
11. Sakralna architektura barokowa na przykładzie kościoła San Carlo alle Quattro Fontane
12. Sakralna architektura klasycystyczna na przykładzie katedry w Wilnie
13. Sakralna architektura współczesna na przykładzie kościołów Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Andrzeja Boboli w Lublinie
14. Sakralna architektura w judaizmie i islamie
15. Sprawdzenie wiadomości
Literatura (podstawowa i zalecana):
Tadeusz Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990.
Sztuka Świata, red. J. Pijoan, Warszawa, 1994.
Wilfried Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996.
David Watkin, Historia architektury zachodniej, tł. Ryszard Depta, Warszawa, 2006.
Cel nauczania:
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z symboliką i funkcją miejsc sakralnych w różnych kulturach na przestrzeni dziejów. Wiąże się to w sposób oczywisty z poznaniem historii architektury. Chronologiczne spektrum zajęć rozciąga się od pradziejów po współczesność.
Pomoce dydaktyczne:
Zajęcia mają charakter warsztatowy, studenci na każde zajęcia przygotowują wiadomości na temat zapowiedzianego przez prowadzącego zabytku architektury sakralnej, a następnie omawiają wraz z nim poznane treści poprzez dyskusję
Sposoby oceny:
Studenci zobowiązani są do zapoznania się z omawianymi na zajęciach zabytkami. Na zajęciach studenci aktywnie uczestniczą w dyskusji. Zajęcia kończy kolokwium sprawdzające wiedzę.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę związaną z symboliką i funkcją miejsc świętych w różnych kulturach oraz ze stylami występującymi w architekturze
K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii kultury materialnej (architektury) z historią życia codziennego, historią sztuki i historią religii.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z symboliką i funkcją miejscami świętych oraz ze stylami występującymi w architekturze
K_U06 umie rozpoznawać różne rodzaje miejsc świętych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich symboliki, znaczeń, oddziaływania społecznego, funkcji w procesie historyczno- kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (szczególnie architektury sakralnej) regionu, kraju, Europy
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z opieką nad dobrami kultury oraz wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego

Religie wschodu starożytnego - warsztaty

Opis zajęć:
 Mezopotamskie teksty mówiące o stworzeniu świata i człowieka: Enuma Eliš, Enki i Ninmah (Mity akadyjskie, tł. O. Drewnowska-Rymarz i in., Warszawa 2000; Mity sumeryjskie, tł. K. Szarzyńska, Warszawa 2000), por. Rdz 1-2.
 Obyczaje i wierzenia Mezopotamii (kryteria „cywilizacji” i „barbarzyństwa”, stosunki między ludźmi a bogami, życie pośmiertne, mit o potopie): akadyjski Epos o Gilgameszu; sumeryjskie opowiadania o Gilgameszu (Epos o Gilgameszu, tł. K. Łyczkowska i in., Warszawa 2003; Eposy sumeryjskie, tł. K. Szarzyńska, Warszawa 2003). por. Rdz 6,1-9,17.
 Egipska religia okresu Starego Państwa. Zabytki archeologiczne oraz fragmenty Tekstów Piramid (Zabytki starożytnego Egiptu, [w:] Sztuka świata, red. J. Pijoan, t.1, Warszawa 1989, s.55-173; Egipt. Świat faraonów, red. R. Schulz, M. Seidel, Köln 2001; Teksty piramid z piramidy Unisa, tł. A. Sarwa, Sandomierz 2006).
 Egipska religia okresu Średniego i Nowego Państwa. Zabytki archeologiczne oraz Wielki Hymn do Amona; Wielki Hymn do Atona.
 Mitologia syro-kananejska: Mity o Baalu z Ugarit (Baal i Jam, Baal i Mot).
 Religia Izraela w okresie Sędziów: Historia kapłana Miki Sdz 17-18.
 Religia Izraela w okresie monarchii podzielonej. Zjawisko profetyzmu 2 Krl 1; Reforma Ezechiasza 2 Krl 18; 2 Krn 29-31 oraz dane archeologiczne z wykopalisk w Arad i Beer-Szeba (Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, red. A. Negev, Warszawa 2002, s.32-34; http://ebibletools.com/israel/arad/index.html; http://www.bibleplaces.com/arad.htm).
 Mitologia Hetytów: Pieśń o Kumarbim; Mit o Telipinu. Por. znane greckie mity teogoniczne oraz o Demeter i Kore.
 Wierzenia i zwyczaje Persów: Herodot, Dzieje, I.131-140.
 Chrześcijaństwo. Początki rozwoju chrześcijaństwa i jego związki z judaizmem: Dzieje Apostolskie; List do Galatów; Józef Flawiusz, Starożytności Żydowskie XX.IX.1.
Literatura (podstawowa i zalecana):
podstawowe podręczniki:
 M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.
 A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.
 M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.
 J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.
 D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.
Cel nauczania:
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi tradycjami religijnymi starożytnego Bliskiego Wschodu oraz dostrzeżenie śladów ich tradycji w świecie współczesnym.
Pomoce dydaktyczne:
Zajęcia mają charakter warsztatowy, studenci na każde zajęcia przygotowują zadane przez prowadzącego źródło, a następnie omawiają wraz z nim poznane treści poprzez dyskusję.
Sposoby oceny:
Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podanymi przez prowadzącego źródłami. Na zajęciach studenci aktywnie uczestniczą w dyskusji. Zajęcia kończy kolokwium sprawdzające wiedzę.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową związaną z religiami starożytnego Bliskiego Wschodu
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii religii Wschodu starożytnego z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii religii Wschodu starożytnego .
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii religii Wschodu starożytnego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Starożytny Bliski Wschód - seminarium

Opis zajęć:
Podczas zajęć studenci poznają podstawowe bibliografie, czasopisma, opracowania oraz publikowane źródła (pisane, ikonograficzne, archeologiczne) zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line. Przedstawiane są zasady pisania pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem wstępu, zakończenia, bibliografii, przypisów, wykorzystania tabel, map, rysunków. Następnie wybierane są tematy prac magisterskich i omówione zasady przeprowadzenia kwerendy. Opracowany zostaje plan pracy, a następnie stopniowo są przedstawiane i omawiane poszczególne elementy powstających prac magisterskich.
Literatura (podstawowa i zalecana):
The Ancient Near Eastern Texts, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19693.
The Ancient Near East in Pictures, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19692.
Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Bd. 1-3, ed. R. Borger, H. Lutzmann [i in.], Gütersloh 1982-1997.
The Context of Scripture, vol. 1-3, ed. W. W. Hallo, Leiden 1997-2002.
Cel nauczania:
Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej i doprowadzenie do egzaminu magisterskiego.
Pomoce dydaktyczne:
Praca samodzielna (kwerenda i przygotowywanie pracy dyplomowej) pod kierunkiem prowadzącego.
Sposoby oceny:
Podstawą oceny jest zaawansowanie w przygotowaniu pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historii starożytnej. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować.
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pracy pisemnej z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu w języku polskim.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące przygotowaniu pracy magisterskiej

Wybrane zagadnienia źródłoznawcze i metodologiczne historii religii - wykład

Opis zajęć:
1. zajęcia wstępne. Podstawowa terminologia: historia religii, comparative history of religion, Religionsgeshichte. Początki badań nad religią. Stosunek wobec innych dyscyplin, takich jak antropologia religii, filozofia religii, etnografia, religioznawstwo, teologia. Postawa historyka religii wobec religii. Racjonalność a religia
2. Ewolucjonistyczne teorie dotyczące pochodzenia religii.
3. Funkcjonalistyczne teorie dotyczące pochodzenia religii.
4. Definicja religii. Rodzaje religii.
5. Definicja rytuału. Obrzędy przejścia.
6. Magia i czary.
7. Definicja mitu.
8. Religia starożytnej Mezopotamii.
9. Religia starożytnego Egiptu.
10. Religie Semitów Zachodnich.
11. Religie Hurytów i Hetytów.
12. Religia starożytnej Grecji.
13. Religia starożytnego Rzymu.
14. Wczesne chrześcijaństwo.
15. Religia Słowian.
Literatura (podstawowa i zalecana):
Literatura podstawowa:
F. Bowie, Antropologia religii, Kraków 2008.
M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 2007-2008.
G. Lanczkowski, Wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1986.
Literatura uzupełniająca:
R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1966.
M. Douglas, Czystość i zmaza, Warszawa 2007.
É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny, Warszawa 1990.
M. Eliade, Sacrum i profanum: o istocie religijności, Warszawa 1996.
M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2000.
J. Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1996.
C. Lévi-Strauss, Totemizm dzisiaj, Warszawa 1968.
C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, Warszawa 1960.
B. Malinowski, Mit, magia, religia, Warszawa 1990.
H. Spencer, Zasady socjologii, Warszawa 1907.
E. B. Tylor, Cywilizacja pierwotna, Warszawa 1896-1898.
H. Zimoń, Monoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej, Katowice 1989.
Cel nauczania:
Pierwszym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią i metodami używanymi w badaniach nad historią religii. Drugim celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami źródeł używanych w warsztacie historyka religii epok starożytnej i średniowiecza oraz cechami tych religii.
Pomoce dydaktyczne:
Wykład z prezentacją multimedialną i elementami dyskusji
Sposoby oceny:
Wiedza i umiejętności z zakresu przedstawianego podczas wykładu będzie weryfikowana podczas egzaminu na koniec roku. Kompetencje społecne będą weryfikowane podczas elementów dyskusji w czasie wykładów.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk zajmujących się religią (w szczególności historii religii), którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
K_W02 Zna terminologię historii religii na poziomie rozszerzonym
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii religii
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu historii religii starożytności i wczesnego średniowiecza
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii religii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
K_W06 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych z obszaru historii religii
K_W07 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych właściwe dla historii religii
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
K_U07 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role