Opisy zajęć

Dziedzictwo epok: starożytność - ćwiczenia

Opis zajęć:
1. Zajęcia wstępne
2. Malarstwo.
3. Malarstwo c.d..
4. Rzeźba.
5. Rzeźba c.d.
6. Architektura.
7. Pop-art.
8. Teatr.
9. Film.
10. Film c.d.
11. Literatura.
12. Literatura c.d.
13. Religia.
14. Religia c.d.
15. Nauki ścisłe i przyrodnicze.
Literatura (podstawowa i zalecana):
podstawowe podręczniki:
M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.
A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.
Cel nauczania:
Podstawowym celem ćwiczeń jest zwrócenie uwagi studentów na elementy świata starożytnego istniejące wokół nas. Student powinien samodzielnie umieć te elementy dostrzegać, poprawnie je przyporządkować do odpowiedniej kultury starożytnej, a następnie przedstawić ich drogę do współczesności. Ponadto student powinien umieć przedstawić te elementy innym osobom (uczniom) w różnorodnej formie (np. prezentacji multimedialnej). Dzięki temu studenci będą przygotowani do nauczania historii starożytnej w ramach przedmiotu historia.
Wymagania wstępne:
Zaliczony egzamin z historii starożytnej na studiach licencjackich
Pomoce dydaktyczne:
Podczas ćwiczeń stosowane są przede wszystkim metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się z materiałem będącym podstawą do kolejnego spotkania.
Sposoby oceny:
Studenci w ciągu semestru mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz przygotować esej na wybrany przez siebie i uzgodniony z prowadzącym zajęcia temat związany z dziedzictwem starożytności w świecie współczesnym.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii starożytnej z innymi naukami, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
K_W10 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania eseju historycznego w języku polskim
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Historia i kultura starożytnego Bliskiego Wschodu - wykład

Opis zajęć:
Wykład przedstawia historię starożytnego Bliskiego Wschodu. Ramy chronologiczne z jednej strony wyznacza początek neolitycznych kultur rolniczych (ok. 10 000 p.n.Ch.), z drugiej zaś podbój Bliskiego Wschodu przez Aleksandra Wielkiego (323 p.n.Ch.). Geograficznie wykład obejmuje tereny Mezopotamii, Egiptu, Syrii, Kanaanu/Izraela, Anatolii, Iranu. Wykład przedstawia najważniejsze wydarzenia historii politycznej w połączeniu z historią społeczeństw, gospodarki i religii.
Literatura (podstawowa i zalecana):
podstawowe podręczniki:
 M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.
 M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.
inne podręczniki:
 J. Wolski, Historia powszechna, t. 1, Starożytność, Warszawa 1994.
 Cywilizacje starożytne, red. A. Cotterel, Łódź 1990.
 J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.
 D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.
dla chętnych:
 A. Kuhrt, The Ancient Near East c. 3000-330 B.C., vol. I-II, London – New York 1995.
Cel nauczania:
Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią starożytnego Bliskiego Wschodu. Ma to doprowadzić do uświadomienia studentom roli tego rejonu dla rozwoju kultury ludzkości.
Wymagania wstępne:
wiedza o świecie starożytnym na poziomie szkoły średniej
Pomoce dydaktyczne:
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposoby oceny:
zaliczenie w formie testu dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Md1A_W03 posiada uporządkowaną aktualną wiedzę szczegółową z zakresu historii i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu.
UMIEJĘTNOŚCI
Md1A_U06 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury starożytnego Bliskiego Wschodu oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania kulturowego i społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Md1A_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Śródziemnomorza i Europy
Md1A_K06 ma świadomość specyficznego znaczenia Śródziemnomorza jako kolebki humanizmu i wzorca kulturowego z akcentem na wkład religii (starożytnych, chrześcijaństwa, judaizmu i islamu), filozofii i etyki (moralności)

Historia starożytna - konwersatorium

Opis zajęć:
1. Zajęcia wstępne
2. Egipt. Bitwa pod Kadesz (F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry, Warszawa 1973, s.338-340; lub: N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004, s.262-266).
3. Mezopotamia. Imperium asyryjskie (Kroniki Aszurnasirapli II, Salamansara III i Tiglatpilesara III).
4. Mezopotamia. Imperium neobabilońskie (S. Zawadzki, Mane, Tekel, Fares. Źródła do dziejów Babilonii chaldejskiej, Poznań 1996, 58-117; 2 Krl 24-25; Jr 52).
5. Izrael. Początki królestwa w Izraelu (1 Sm 8-12).
6. Grecja. Kolonizacja (Inskrypcja z Kyreny o założeniu kolonii: Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, ks. IV (zwł. §§.145-202) [było kilka wydań począwszy od 1959]; Stela Założycieli, [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej Grecji, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, s. 28-29)
7. Grecja. Ustrój Sparty (Ksenofont, Ustrój spartański, [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 45-50; Plutarch, Żywot Likurga, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, [wiele wydań]; ew. Plutarch, Żywot Likurga (fragment), [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 39-44).
8. Grecja. Ustrój Aten (Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, [wiele wydań]; ew. streszczenie [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983)
9. Grecja. Wojny grecko-perskie (Herodot, Dzieje (Ateny w obronie Jonów, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje))
10. Grecja. Aleksander Wielki (Plutarch, Żywot Aleksandra, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, [wiele wydań]).
11. Rzym. Prawo rzymskie (J. i M. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic, Warszawa 2000).
12. Rzym. Wojny z Hannibalem (Appian z Aleksandrii, Historia Rzymska (wojny z Hannibalem))
13. Rzym. Cezar i Oktawian August (Swetoniusz, Cezar i August, [w:] Żywoty Cezarów, [wiele wydań]).
14. Chrześcijaństwo. Stosunki wczesnego Kościoła z Synagogą (Dzieje Apostolskie; Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, Poznań 1979, ks. XX.9.1).
Literatura (podstawowa i zalecana):
podstawowe podręczniki:
 M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.
 A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.
inne podręczniki:
 J. Wolski, Historia powszechna, t. 1, Starożytność, Warszawa 1994.
 Cywilizacje starożytne, red. A. Cotterel, Łódź 1990.
 M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.
 J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.
 D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.
 B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.I-III, Warszawa 2009.
 N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1973.
 T. Martin, Starożytna Grecja, Warszawa 1998.
 W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.
 M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.
 M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1983.
 M. Carry, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1992.
 A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.
Cel nauczania:
Podstawowym celem konwersatorium jest poznanie przez studentów różnorodności cywilizacyjnej świata starożytnego. Ponadto studenci powinni opanować podstawowe zasady pracy ze źródłami historycznymi. Przygotowując się do zajęć studenci winni także poznać podstawową wiedzę z zakresu historii politycznej oraz społecznej świata starożytnego. Dzięki temu studenci będą przygotowani zarówno do zdania egzaminu, jak i do nauczania historii starożytnej w ramach przedmiotu historia.
Wymagania wstępne:
Wiedza dotycząca świata starożytnego na poziomie szkoły średniej
Pomoce dydaktyczne:
Podczas konwersatorium (jak sama nazwa wskazuje) stosowane są przede wszystkim metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ponadto opracowując konkretne źródło historyczne stosowane są metody warsztatowe. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się ze źródłem, jest to najczęściej samodzielna praca z tekstem.
Sposoby oceny:
Zaliczenie z oceną. Studenci w ciągu semestru mają obowiązek zaliczyć trzy kolokwia pisemne dotyczące Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Podczas zajęć studenci muszą wykazać się znajomością zadanego źródła i jego tła historycznego włączając w to znajomość mapy.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02 Zna podstawową terminologię związaną z historią starożytną
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą historii starożytnej
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródła historycznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii starożytnej z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii starożytnej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Israeli-Arab Wars - wykład

Opis zajęć:
1. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pod panowaniem tureckim.
2. Narodziny syjonizmu i nacjonalizmu arabskiego. Wpływ I wojny światowej.
3. Polityka brytyjska podczas okresu mandatowego.
4. Pierwsze walki izraelsko-arabskie. Powstanie arabskie w latach 1936-39.
5. II wojna światowa i wyjście Brytyjczyków z Palestyny.
6. Wojna 1948r.
7. Wojna 1948r. c.d.
8. Konflikt suezki 1956r.
9. Wojna sześciodniowa
10. Wojna sześciodniowa c.d.
11. Wojna Jom Kippur
12. Wojna Jom Kippur c.d.
13. Pokój z Egiptem i wojna w Libanie 1982r.
14. I i II Intifada
15. Co dalej?
Literatura (podstawowa i zalecana):
K. E. Schulze, The Arab-Israeli Conflict, London 2008.
M. Gilbert (ed.), The Routledge Atlas of the Arab-Israeli Conflict, London – New York 2002.
S. C. Tucker (ed.), The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict. A Political, Social, and Military History, Santa Barbara 2008.
Cel nauczania:
C1 - prezentacja przyczyn konfliktu izraelsko-arabskiego
C2 - prezentacja przebiegu konfliktu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu militarnego
C3 - nauka analizy konfliktów militarnych
Wymagania wstępne:
W1 - ogólna wiedza o sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie
Pomoce dydaktyczne:
Wykład z prezentacją multimedialną. Analizowanie źródeł. Dyskusja.
Sposoby oceny:
Ocena niedostateczna
(W) Posiada wiedzę zdroworozsądkową a nie specjalistyczną.
(U) Nie potrafi analizować wydarzeń historycznych.
(K) Wykazuje obojętność wobec treści kursu.

Ocena dostateczna.
(W) Posiada elementarną wiedzę dotyczącą przyczyny i przebiegu konfliktu izraelsko-arabskiego.
(U) Potrafi na podstawowym poziomie analizować wydarzenia historyczne.
(K) Dostrzega związek między przeszłością a teraźniejszością.

Ocena dobra
(W) Posiada zadowalającą wiedzę dotyczącą przyczyny i przebiegu konfliktu izraelsko-arabskiego.
(U) Potrafi analizować wydarzenia historyczne; potrafi wskazać ich wpływ na współczesność.
(K) Zadaje pytania i aktywnie uczestniczy w zajęciach; dostrzega związek między przeszłością a teraźniejszością.

Ocena bardzo dobra.
(W) Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przyczyny i przebiegu konfliktu izraelsko-arabskiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów militarnych.
(U) Potrafi analizować wydarzenia historyczne; potrafi wskazać ich wpływ na współczesność; potrafi weryfikować sprzeczne informacje w źródłach historycznych.
(K) Zadaje pytania i aktywnie uczestniczy w zajęciach; dostrzega związek między przeszłością a teraźniejszością; szuka rozwiązania istniejących problemów w oparciu o wiedzę historyczną.
Efekty kształcenia:
WIEDZA (K_W03, K_W04)
Student zna przyczyny konfliktu izraelsko-arabskiego.
Student zna przebieg konflliktu izraelsko-arabskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu militarnego.

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01; K_U06; K_U07)
Student potrafi analizować wydarzenia historyczne i ich wpływ na współczesność.
Student posiada umiejętność weryfikowania różnych, sprzecznych informacji podawanych przez strony konfliktu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) (K_K01)
Student rozumie potrzebę kształcenia się i poznawania przeszłości w celu lepszego rozumienia teraźniejszości i znajdowania rozwiązań na przyszłość .

Miejsca święte judaizmu - ćwiczenia

Opis zajęć:
1. zajęcia wstępne
2. Miejsca święte w okresie Sędziów: Sdz 17-18.
3. Świątynia Salomona: 1 Krl 5,15-8,66
4. Świątynia Salomona c.d.
5. Centralizacja kultu za króla Ezechiasza: 2 Krl 18; 2 Krn 29-31; dane z wykopalisk w Arad i Beer-Szewa (Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, red. A. Negev, Warszawa 2002, s.32-34; http://ebibletools.com/israel/arad/index.html; http://ebibletools.com/israel/beersheba/index.html; http://www.bibleplaces.com/arad.htm; http://www.bibleplaces.com/beersheba.htm).
6. Centralizacja kultu za króla Ezechiasza c.d.
7. Zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej przez Babilończyków: 2 Krl 23,31-25,30
8. Budowa Świątyni za Heroda: Ant. 15, XI:1-7; BJ 5, V:1-8.
9. Zniszczenie Świątyni przez Rzymian: BJ 5, VI-XIII; 6, I-IX.
10. Zniszczenie Świątyni przez Rzymian c.d.
11. Współczesna architektura Wzgórza Świątynnego, możliwości zwiedzania.
12. Synagoga: powstanie, architektura, funkcje
13. Przykłady synagog na ziemiach polskich.
14. Kirkut
15. zajęcia zaliczeniowe
Literatura (podstawowa i zalecana):
A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989.
P. Prigent, Upadek Jerozolimy, Warszawa 1999.
T. Jelonek, Dzieje Świątyni Jerozolimskiej, Kraków 2004.
Cel nauczania:
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z bogatą tradycją miejsc sakralnych w judaizmie. Chronologiczne spektrum zajęć rozciąga się od okresu starotestamentowego po współczesność.
Pomoce dydaktyczne:
Zajęcia mają charakter warsztatowy, studenci na każde zajęcia przygotowują zadane przez prowadzącego źródło, a następnie omawiają wraz z nim poznane treści poprzez dyskusję.
Sposoby oceny:
Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podanymi przez prowadzącego źródłami. Na zajęciach studenci aktywnie uczestniczą w dyskusji. Zajęcia kończy kolokwium sprawdzające wiedzę.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę związaną z miejscami sakralnymi judaizmu
K_W07 ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii kultury materialnej judaizmu z historią życia codziennego, historią sztuki i historią religii.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z miejscami świętymi judaizmu
K_U06 umie rozpoznawać różne rodzaje sakralnych miejsc związanych z judaizmem oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z opieką nad dobrami kultury oraz wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Religie wschodu starożytnego - warsztaty

Opis zajęć:
 Mezopotamskie teksty mówiące o stworzeniu świata i człowieka: Enuma Eliš, Enki i Ninmah (Mity akadyjskie, tł. O. Drewnowska-Rymarz i in., Warszawa 2000; Mity sumeryjskie, tł. K. Szarzyńska, Warszawa 2000), por. Rdz 1-2.
 Obyczaje i wierzenia Mezopotamii (kryteria „cywilizacji” i „barbarzyństwa”, stosunki między ludźmi a bogami, życie pośmiertne, mit o potopie): akadyjski Epos o Gilgameszu; sumeryjskie opowiadania o Gilgameszu (Epos o Gilgameszu, tł. K. Łyczkowska i in., Warszawa 2003; Eposy sumeryjskie, tł. K. Szarzyńska, Warszawa 2003). por. Rdz 6,1-9,17.
 Egipska religia okresu Starego Państwa. Zabytki archeologiczne oraz fragmenty Tekstów Piramid (Zabytki starożytnego Egiptu, [w:] Sztuka świata, red. J. Pijoan, t.1, Warszawa 1989, s.55-173; Egipt. Świat faraonów, red. R. Schulz, M. Seidel, Köln 2001; Teksty piramid z piramidy Unisa, tł. A. Sarwa, Sandomierz 2006).
 Egipska religia okresu Średniego i Nowego Państwa. Zabytki archeologiczne oraz Wielki Hymn do Amona; Wielki Hymn do Atona.
 Mitologia syro-kananejska: Mity o Baalu z Ugarit (Baal i Jam, Baal i Mot).
 Religia Izraela w okresie Sędziów: Historia kapłana Miki Sdz 17-18.
 Religia Izraela w okresie monarchii podzielonej. Zjawisko profetyzmu 2 Krl 1; Reforma Ezechiasza 2 Krl 18; 2 Krn 29-31 oraz dane archeologiczne z wykopalisk w Arad i Beer-Szeba (Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, red. A. Negev, Warszawa 2002, s.32-34; http://ebibletools.com/israel/arad/index.html; http://www.bibleplaces.com/arad.htm).
 Mitologia Hetytów: Pieśń o Kumarbim; Mit o Telipinu. Por. znane greckie mity teogoniczne oraz o Demeter i Kore.
 Wierzenia i zwyczaje Persów: Herodot, Dzieje, I.131-140.
 Chrześcijaństwo. Początki rozwoju chrześcijaństwa i jego związki z judaizmem: Dzieje Apostolskie; List do Galatów; Józef Flawiusz, Starożytności Żydowskie XX.IX.1.
Literatura (podstawowa i zalecana):
podstawowe podręczniki:
 M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.
 A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.
 M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.
 J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.
 D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.
Cel nauczania:
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi tradycjami religijnymi starożytnego Bliskiego Wschodu oraz dostrzeżenie śladów ich tradycji w świecie współczesnym.
Pomoce dydaktyczne:
Zajęcia mają charakter warsztatowy, studenci na każde zajęcia przygotowują zadane przez prowadzącego źródło, a następnie omawiają wraz z nim poznane treści poprzez dyskusję.
Sposoby oceny:
Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podanymi przez prowadzącego źródłami. Na zajęciach studenci aktywnie uczestniczą w dyskusji. Zajęcia kończy kolokwium sprawdzające wiedzę.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową związaną z religiami starożytnego Bliskiego Wschodu
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii religii Wschodu starożytnego z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii religii Wschodu starożytnego .
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii religii Wschodu starożytnego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Starożytny Bliski Wschód - seminarium

Opis zajęć:
Podczas zajęć studenci poznają podstawowe bibliografie, czasopisma, opracowania oraz publikowane źródła (pisane, ikonograficzne, archeologiczne) zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line. Przedstawiane są zasady pisania pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem wstępu, zakończenia, bibliografii, przypisów, wykorzystania tabel, map, rysunków. Następnie wybierane są tematy prac magisterskich i omówione zasady przeprowadzenia kwerendy. Opracowany zostaje plan pracy, a następnie stopniowo są przedstawiane i omawiane poszczególne elementy powstających prac magisterskich.
Literatura (podstawowa i zalecana):
The Ancient Near Eastern Texts, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19693.
The Ancient Near East in Pictures, ed. J. B. Pritchard, Princeton 19692.
Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Bd. 1-3, ed. R. Borger, H. Lutzmann [i in.], Gütersloh 1982-1997.
The Context of Scripture, vol. 1-3, ed. W. W. Hallo, Leiden 1997-2002.
Cel nauczania:
Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej i doprowadzenie do egzaminu magisterskiego.
Pomoce dydaktyczne:
Praca samodzielna (kwerenda i przygotowywanie pracy dyplomowej) pod kierunkiem prowadzącego.
Sposoby oceny:
Podstawą oceny jest zaawansowanie w przygotowaniu pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historii starożytnej. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować.
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pracy pisemnej z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu w języku polskim.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące przygotowaniu pracy magisterskiej

Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej - ćwiczenia

Opis zajęć:
Podczas zajęć studenci w oparciu o teksty źródłowe omawiają zagadnienia dotyczące różnych aspektów antropologii kulturowej.
1. Zajęcia wstępne. Pojęcie antropologii.
2. Pojęcie kultury. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 21-59.
3. Czas. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 89-119.
4. Przestrzeń. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 121-154.
5. Ciało. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 156-185.
6. Osoba – osobowość – charakter społeczny. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 187-220.
7. Małżeństwo – rodzina – pokrewieństwo. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 222-265.
8. Pierwotne związki społeczne. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 267-294.
9. Kultura chłopska. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 296-331.
10. Kultura szlachecka. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 333-359.
11. Kultura mieszczańska. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 361-389.
12. Kultura masowa. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 391-429.
13. Religia - wiara - wierzenia. F. Bowie, Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008.
14. Rytuały religijne. F. Bowie, Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008.
15. Zajęcia zaliczeniowe.
Literatura (podstawowa i zalecana):
Literatura podstawowa:
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 2001.
Bowie Fiona, Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. Kamila Pawluś, Kraków 2008.
Literatura uzupełniająca:
Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, wstępem opatrzyła J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006.
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, wyboru dokonali i przedmową poprzedzili Marian Kempny, Ewa Nowicka, Warszawa 2003.
Barth Fridik, Gingrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przekład Joanna Tegnerowicz, Kraków 2007.
Belting Hans, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. Tadeusz Zatorski, Gdańsk 2010.
Belting Hans, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. Mariusz Bryl, Kraków 2007.
Burszta Wojciech J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Warszawa 1998.
Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2011.
Domańska Ewa, Mikrohistorie. Spotkania w międzyczasach, Poznań 1999.
Eller Jack David, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, tłum. Anna Gąsior – Niemiec, Kraków 2012.
Freedberg David, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. Ewa Klekot, Kraków 2005.
Kuper Adam, Kultura. Model antropologiczny, przeł. Izabela Kołbon, Kraków 2005.
Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991.
Reinhard Wolfgang, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, tłum. Jacek Antkowiak, Warszawa 2009.
Stomma Ludwik, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.
Tradycja wynaleziona, red. Eric Hobsbawm i Terence Ranger, Kraków 2008.
Turner Victor, Turner Edith L.B., Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, przeł. Ewa Klekot, Kraków 2009.
Wolf Eric R., Europa i ludy bez historii, przeł. Wojciech Usakiewicz, Kraków 2009.
Cel nauczania:
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami antropologii kulturowej w oparciu o teksty źródłowe.
Pomoce dydaktyczne:
ćwiczenia, do których studenci przygotowują się zapoznając się z wybranymi tekstami źródłowymi. Podczas zajęć treści te są dyskutowane. Dyskusję moderuje prowadzący zajęcia, który sprawdza także znajomość zadanych tekstów.
Sposoby oceny:
Studenci mają obowiązek zapoznać się przed zajęciami z zadanymi tekstami, co jest weryfikowane podczas zajęć. Na ostatnich zajęciach studenci mają obowiązek zaliczyć kolokwium dotyczące omawianych podczas semestru zagadnień.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02 zna podstawową terminologię antropologii kulturowej
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie antropologii kulturowej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z antropologią społeczną
K_U04 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk antropologicznych i wyciąga wnioski; w praktyczny sposób wykorzystuje je w pracy zawodowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym także w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat antropologii społecznej
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy