• profesor KUL doktor habilitowany
 • Kierownik Katedry Literatury Realizmu i Naturalizmu (od 15 XI 2006)
 • DOROBEK NAUKOWY

 • Członek-korespondent Towarzystwa Naukowego KUL (od 19 I 2007)
 • Przewodniczący Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL (od 19 I 2007, II kadencja od 27 II 2009, III kadencja: 2009-2012, IV kadencja: od 2013 roku)
 • Członek redakcji „Roczników Humanistycznych" (od 6 VI 2006)
 • Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Oddział w Lublinie)
 • Członek Komisji Edytorskiej przy Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza (od stycznia 1999)
 • Ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight "Polska 2020"
 • Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Śródziemnomorskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. św. Dominika Guzmana w Lublinie
 • Nauczyciel języka polskiego w Śródziemnomorskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Guzmana w Lublinie
 • Członek Zarządu Instytutu Hiszpańsko-Polskiego
 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego (od IV 2012)
 • Członek Zespołu "Edycji Krytycznej Dzieł Wszystkich Bolesława Prusa"
 • Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za habilitację w 2006 r.
 • Członek Zespołu Ekspertów Polonistycznych w Programie "Modernizacja Egzaminu Maturalnego" działającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a zarządzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
 • Stały współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Członek Zespołu Centralnego ds. matury z języka polskiego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Sekretarz redakcji „Zeszytów Naukowych KUL" (od 1 III 1998 do 30 IX 2000).
 • Członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL (od 19 III 2003)
 • Sekretarz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL (od 16 V 2003. II kadencja od 15 XI 2005 do 19 I 2007)
 • Sekretarz redakcji „Roczników Humanistycznych" (od 1 X 2000 do 6 VI 2006)
 • Przewodniczący Rady Bibliotecznej KUL w latach 2008-2012
 • Stały współpracownik Radia Lublin

 • promotor 32 prac magisterskich i 25 licencjackich; w chwili obecnej kieruje pracami nad 2 doktoratami
 • recenzent 34 prac magisterskich

 • Kierownik grantu Zaćmienie Słońca 1887. Świadectwa (nie tylko) literackie
 • Wykonawca grantu Drugi rzut powieści polskiej 1840-1900. Bibliografia.
 • Wykonawca grantu Poeci Młodej Polski (zakończony)
 • Kierownik grantu Karnawał dekadentów. Młodopolska kultura śmiechu. Zjawiska - ludzie - książki (zakończony)
 • organizator (lub współorganizator) 10 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz 6 sesji wewnętrznych Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
 • wygłosił 82 referaty na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • wygłosił w różnych ośrodkach i instytucjach kulturalnych 21 odczytów popularnonaukowych
 
PUBLIKACJE

Drukiem ukazało się 97 publikacji, w tym 9 książek - 2 książki autorskie, 3 redagowane, 3 współredagowane i 1 opracowanie edytorskie. Na druk oczekują 4 teksty.
 
PRZEWODY DOKTORSKIE I HABILITACYJNE
promotor w przewodzie doktorskim:
 • dr. Marka Gągoli "Trylogia" Henryka Sienkiewicza wobec wzorca powieści łotrzykowskiej (recenzenci: prof. dr hab. Roman Doktór, KUL i prof. dr hab. Ryszard Koziołek, UŚ)
 • dr Anny Dominik Wincenty Kosiakiewicz - zapomniany realista (recenzenci: prof.UJK dr hab. Grażyna Legutko i dr hab. Anna Podstawka, KUL)
 
powołany na recenzenta w 9 przewodach doktorskich:
 • dr Anny Janke Interakcje w świecie bohaterów powieści współczesnych Bolesława Prusa (doktorat powstały na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Fity)
 • dr Agaty Flagi Zawartość literacka czasopisma "Dzwonek Trzeciego Zakonu Świętego Ojca Naszego Franciszka Serafickiego" (doktorat powstały na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Budrewicza)
 • dr Anny Jeziorkowskiej-Polakowskiej Model gatunkowy kołysanki w literaturze polskiej, żydowskiej i polsko żydowskiej przełomu XIX i XX wieku (doktorat powstały na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL pod kierunkiem dr. hab. Sławomira Żurka, prof. KUL)
 • dr. Mateusza Bourkane O rapsodach Stanisława Wyspiańskiego (doktorat powstały na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Lewandowskiego)
 • dr Magdaleny Kot Antoni Lange - poeta i krytyk (doktorat powstały na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Gajdy)
 • dr Izabeli Piber Semiotyka miejsc w "późnej" prozie Elizy Orzeszkowej (1890-1910) z perspektywy Heideggerowskiej filozofii przestrzeni (doktorat powstały na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Waligóry)
 • dr Ireny Dembowskiej, Eliza Orzeszkowa a socjalizm (doktorat powstały na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Doktóra)
 • dr Sonii Jaroty-Szymańskiej, Ziemia błogosławiona - ziemia przeklęta. Emigracja zarobkowa za Ocean w literaturze polskiej drugiej połowy XIX i poczatku XX wieku (doktorat powstały na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Sobieraja)
 • dr Karoliny Strugińskiej, Między tradycją a nowoczesnością: Zdzisław Dębicki - biografia, osobowość i twórczość literacka (doktorat powstały na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Mazana)

 

oraz w 7 przewodach habilitacyjnych:
 • dr hab. Doroty Kielak, prof. UKSW - rozprawa: Figury kryzysu. Rzeźba w młodopolskiej powieści o artyście, Warszawa 2007 (habilitacja w KUL)
 • dr. hab. Wiesława Ratajczaka, prof. UAM - rozprawa: Conrad i koniec epoki żaglowców, Poznań 2010 (habilitacja w UAM)
 • dr. hab. Ireneusza Gielaty - rozprawa: Bolesław Prus na progu nowoczesności, Bielsko-Biała 2011 (habilitacja w UŚ - powołany przez CK)
 • dr hab. Grażyny Legutko - rozprawa: Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Kielce 2011 (habilitacja w KUL)
 • dr hab. Agaty Skały - rozprawa: Adolf Dygasiński - niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością (habilitacja w UMCS - powołany przez CK)
 • dr hab. Anny Podstawki - rozprawa: Świat, który się nie kończy. Człowiek i transcendencja w teatrze Jana Kasprowicza, Lublin 2014 (habilitacja w KUL)
 • dr. hab. Marka Kochanowskiego - rozprawa: Melodramatyzm i powieść (Żeromski, Mniszkówna, Strug). Od rytuału do sensacji, Białystok 2015 (habilitacja w KUL)

 

AKTUALNIE PODEJMOWANE PRACE:

 • Książka poświęcona zjawisku Boba Dylana w literaturze i kulturze (Dylan: 1965)
 • Książka o Gustawie Dolińskim
 • Praca nad książką Opowieści z tego i tamtego świata. "Opowiadania wieczorne" Bolesława Prusa.
 • Książka poświęcona recepcji literackiej zaćmienia Słońca w 1887 roku
 • Projekt poświęcony biografii duchowej Bolesława Prusa ("To był chrześcijanin". Wiara Bolesława Prusa)
 • Książka poświęcona Lalce jako powieści ascetycznej
 • Edycja nowel w ramach Pism wszystkich Bolesława Prusa

 

DOKTORANCI

mgr Anna Maria Machocka (III rok studiów doktoranckich)

mgr Magdalena Żmudziak (IV rok studiów doktoranckich)

mgr Justyna Sałata (pracownik naukowy Instytutu Leksykograficznego KUL)

mgr Magdalena Kołodziej (fl)

mgr Joanna Graczyk (urlop)

 

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017 13:50