Etyka - wykład

Cele przedmiotu:
C1: Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu etyki
C2: Prezentacja podstawowych sposobów formułowania i uzasadniania norm moralnych
C3: Wprowadzenie do współczesnych dyskusji etycznych
Wymagania wstępne:
W1 - Znajomość podstawowych pojęć etycznych
W2 - Umiejętność dostrzegania problemów moralnych i rozumienie ich natury
W3 - Umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Posiada wiedzę dotyczącą metodologicznego statusu etyki. (Un_W04)
Zna główne sposoby uzasadniania twierdzeń etycznych. (Un_W05)

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi scharakteryzować warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy struktury ludzkiego działania. (Un_U03)
Potrafi sformułować ocenę moralną przykładowego działania na podstawie poznanych stanowisk etycznych. (Un_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi uczestniczyć w dyskusji, dbając o uzasadnienie własnych przekonań moralnych. (Un_K03)
Szanuje poglądy innych uczestników dyskusji. (Un_K04)
Metody dydaktyczne:
Wykład tradycyjny połączony z dyskusją.
Treści programowe:
Definicja etyki, jej przedmiot, cele oraz metody. Dyscypliny etyczne: metaetyka, etyka ogólna, etyka stosowana. Warunki odpowiedzialności moralnej za czyn. Struktura czynu. Proces podejmowania decyzji. Rodzaje skutków działania. Kryterium szczęścia jako podstawa oceny
Kryterium posłuszeństwa nakazom jako podstawa oceny moralnej. Kryterium airmacji godności osoby ludzkiej jako podstawa oceny moralnej. Wyznaczniki oceny moralnej czynu. Dobroć i słuszność działania. Natura ludzka i prawo naturalne.
Cnoty i wady moralne. Wybrane problemy etyk stosowanych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
W: Nie posiada wiedzy dotyczącej metodologicznego statusu etyki, nie zna podstawowych sposobów uzasadniania twierdzeń etycznych.
U: Nie potrafi scharakteryzować warunków odpowiedzialności moralnej oraz podstawowych elementów struktury ludzkiego działania.
K: Student nie wykazuje zainteresowania dyskusjami etycznymi. Nie stara się zrozumieć racji stojących za odmiennymi przekonaniami moralnymi.

Na ocenę 3
W: Posiada częściową wiedzę dotyczącą metodologicznego statusu etyki. Zna niektóre sposoby uzasadniania twierdzeń etycznych.
U: Potrafi częściowo scharakteryzować warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy ludzkiego działania.
K: Student wsłuchuje się w poglądy prezentowane przez innych uczestników dyskusji i stara się zrozumieć stojące za nimi racje.

Na ocenę 4
W: Posiada dobre rozeznanie w kwestii metodologicznego statusu etyki oraz sposbów uzasadniania twierdzeń etycznych.
U: Potrafi poprawnie scharakteryzować wszystkie warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy ludzkiego działania.
K: Student chętnie angażuje się w dyskusję. Potrafi dyskutować z poglądami, których nie podziela.

Na ocenę 5
W: Posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą koncepcji etyki, teorii etycznych oraz metod uzasadniania twierdzeń etycznych.
U: Potrafi scharakteryzować wszystkie warunki odpowiedzialności moralnej i elementy ludzkiego działania oraz wskazać, które z nich są przedmiotem sporu współczesnych teorii etycznych.
K: Student aktywnie uczestniczy w dyskusji. Dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań moralnych oraz ich uzasadnienie. Wspólnie z innymi uczestnikami dyskusji dąży do rozstrzygnięcia postawionego problemu.Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
T. Styczeń., J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:
T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993
A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2002.

Etyka prawnicza - wykład

Cele przedmiotu:
1. Zaznajomienie z problematyką etyczną niezbędną dla właściwego uprawiania zawodów prawniczych.
2 Wykład ma uwrażliwić na moralny aspekt prawa stanowionego oraz wyrobienie sprawności poprawnej moralnej i prawnej oceny aborcji, kary śmierci, eutanazji, rozwodów, homoseksualizmu.
3. Wykład ma rozwinąć umiejętności formułowania i usprawiedliwiania argumentacji w aktualnych etycznych debatach dotyczących prawników
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
Student ma pogłębioną wiedzę o aksjologicznej, a w szczególności etycznej istocie prawa, jak również o znaczeniu prawa dla obywatela, społeczeństwa i państwa (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi interpretować podstawowe przepisy prawa wraz z aksjologicznym, etycznym i prakseologicznym uzasadnieniem (K_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
potrafi uzasadnić decyzje prawne z odwołaniem się do obowiązującego prawa, jak i obiektywnego systemu wartości (K_K07); potrafi rozwiązać dylematy moralne zgodnie z obiektywnym, służącym dobru społecznemu społecznym systemem wartości (K_K10)
Metody dydaktyczne:
Wykład klasyczny, odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki zajęć
Treści programowe:
I. Elementy metaetyki. 1. Definicja etyki. 2. Etyka prawnicza a etyka ogólna; 3. Etyka prawnicza a kodeksy zawodowe prawników (etyka sędziego, etyka adwokata; etyka radcy prawnego; etyka urzędnika) 4. Etyka a etologia. 5. Etyka a metaetyka. 6. Etyka a teologia moralna. 7. Etyka a filozofia
II. Wartości moralne a czyn. 1. Istota moralnego działania; 2. Ocena moralna a ocena prawna; 3. Przeszkody dobrowolności czynu; 4. Czyn a uczucia. 5. Wyznaczniki moralności czynu
III. Spór o normę moralności. 1. Eudajmonizm; 2. Deontonomizm, 3. Personalizm
IV. Moralne prawo. 1. Istota prawa. 2. Prawo naturalne. 3. Prawo naturalne a prawo stanowione.
V. Miejsce sumienia w życiu moralnym, argumentacji etycznej i prawniczej (1. definicja sumienia; 2. Formacja sumienia; 3. Sumienie a prawo. 4. Zagadnienie \"klauzuli sumienia\" dla zawodów prawniczych
VI.Ocena moralna niektórych ludzkich czynów (aborcji, kary smierci eutanazji, rozwodu, homoseksualizmu, sztucznej prokreacji) i ich regulacji prawnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. A. Szostek, Pogadanki z etyki (Wyd. Niedziela), Częstochowa 1993).
2. T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1996 (RW KUL)
3. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, (Wyd. TN KUL) Lublin 1982
4. M. Czachorowski, Heterofobia? (wyd. Maternus) Tychy 2006
5. M. Czachorowski, Aborcja, w: Encyklopedia Białych Plam, T. I. T. I. Radom 2000 (Poskie Wydawnictwo Encylopedyczne).
6. M. Czachorowski, Eutanazja, Powszechna Encyklopedia Filozofii. Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002. T. III, s. 321-325.
7. M. Czachorowski, Kara smierci, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004
8. Kodeks etyki sędziowskiej