Językoznawstwo - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Zaznajomienie studenta z terminologią i metodami badań typowymi dla językoznawstwa.
C2 Opanowanie przez studentów zasad działania podstawowych instrumentów służących do analizy językowej zebranego materiału.
C3 Umiejętność przeprowadzania własnych badań i analiz.
Wymagania wstępne:
W1 - Poziom znajomości języka angielskiego wymagany od studenta 3 roku studiów I stopnia.
W2 – Student zna podstawowe pojęcia gramatyczne.
W3 - Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu gramatyki języka angielskiego w językoznawstwie.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu składni generatywnej w językoznawstwie K_W01
2. Student zna podstawową terminologię składniową w języku angielskim K_W02
3. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólna obejmującą terminologię używaną w obrębie językoznawstwa K_W04
4. Student ma rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych K_W06
5. Student zna i rozumie główne nurty badań nad językiem angielskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym K_W11
6. Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego K_W12
7. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych w zakresie językoznawstwa K_W13
8. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności K_W16
9. Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów K_W17
10. Student zna rejestr języka akademickiego K_W18

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego K_U01
2. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane ze składnią generatywną K_U02
3. Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim K_U03
4. Student stosuje rejestr języka akademickiego K_U04
5. Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie składni generatywnej K_U05
6. Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień K_U06
7. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa K_U08
8. Student potrafi krytycznie czytać akademickie teksty językoznawcze K_U12
9. Student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski K_U13
10. Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych K_U14
11. Student potrafi przygotować pracę licencjacką K_U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju K_K01
2. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się K_K02
3. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K04
4. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań K_K06
Metody dydaktyczne:
Studenci czytają artykuły językoznawcze, uczestniczą w dyskusjach oraz składają prace pisemne.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do składni generatywnej
2. Wprowadzenie do Programu Minimalistycznego
3. Omówienie ruchu zaimków względnych i pytających.
4. Omówieni budowy zdań podrzędnych
5. Omówienie elipsy
6. Omówienie zdań rozszczepionych
7. Omówienie topikalizacji
8. Omówienie ekstrapozycji dopełniania
9. Omówienie koordynacji
10. Prezentacje studentów
11. Prezentacje studentów
12. Prezentacje studentów
13. Prezentacje studentów
14. Prezentacje studentów
15. Podsumowanie pracy studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczne
(W) Student nie posiada wiedzy podstawowych terminów składniowych.
(U) Student nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
(K) Student nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się.

Ocena dostateczna
(W) Student rozpoznaje podstawowe zjawiska składniowe.
(U) Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań.
(K) Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Ocen dobra
(W) Student zna podstawowe zjawiska składniowe.
(U) Student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów
(K) Student nie korzysta z literatury językoznawczej.

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna szereg zjawisk składniowych.
(U) Student potrafi krytycznie czytać akademickie teksty językoznawcze.
(K) Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy.

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia: ocenianie postępu w pracy poprzez sprawdzanie prac pisemnych studentów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Carnie, Andrew, Yosuke Sato and Daniel Siddiqi. 2014. The Routledge Handbook of Syntax. New York: Routledge.
Koopman, Hilda, Dominique Sportiche and Edward Stabler. 2013. An Introduction to Syntactic Analysis and Theory. Malden, MA: Wiley-Blackwell

Materiały tematycznie dopasowane do prac studentów.

Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Student zwiększa zasób słownictwa z wybranej tematyki
C2 Student potrafi użyć nowe słownictwo we właściwym kontekście
C3 Student samodzielnie gromadzi słownictwo z wybranej tematyki
Wymagania wstępne:
W1 Student powinien posługiwać językiem angielskim na poziomie B2.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student opanował słownictwo z wybranych dziedzin na poziomie zaawansowanym. - K_W01
2. Student zna terminologię dotycząca słownictwa języka angielskiego. - K_W02
3. Student ma podstawową uporządkowaną wiedzę formalną niezbędną przy wyborze specjalizacji językoznawczej. - K_W07
4. Student ma uporządkowane słownictwo w zakresie wybranych tematów -K_W09
5. Student zna główne procesy słowotwórcze. -K_W11
6. Student zna podstawowe mechanizmy tworzenia konstrukcji leksykalnych. -K_W12
7. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w trakcie zajęć utrwala wiedzę deklaratywną oraz proceduralną. – K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje się odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie stosowania struktur leksykalnych. -K_U01
2. Student potrafi oceniać, selekcjonować i użytkować struktury leksykalne na poziomie zaawansowanym. -K_U02
2. Student potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy dobierając właściwe słownictwo. -K_U03
3. Student posiada podstawową sprawność rozróżniania różnych rejestrów języka w tym rejestr języka akademickiego, formalnego, potocznego w odniesieniu do słownictwa j. angielskiego. -K_U04
4. Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z leksyką j. angielskiego, korzystając z różnych źródeł: różnorodne słowniki tematyczne, specjalistyczne opisy wariantów języka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna. -K_U07
5. Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów leksykalnych. -K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie leksyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju. -K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. -K_K04
3. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań w celu wzbogacenia własnego zasobu słownictwa. – K_K06
Metody dydaktyczne:
praca ze słownikami, wypełnianie ćwiczeń, dyskusje z użyciem nowego słownictwa, prezentacja najświeższych informacji z dziedziny technologii, sztuki, polityki oraz kultury, regularne testy
Treści programowe:
Semestr Zimowy
Praca nad słownictwem o następującej tematyce: praca, sztuka oraz technologia.

Semestr Letni
Praca nad słownictwem o następującej tematyce: relacje międzyludzkie, wyrażanie uczuć, słownictwo naukowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa i nie zna zasad stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych oraz nie stosuje poznanych konstrukcji leksykalnych j. angielskiego.
(K) Student nie wykazuje zaangażowania w pracę na zajęciach oraz nie widzi potrzeby ciągłej pracy nad zasobem oraz jakością swojego słownictwa.

Ocena dostateczna
(W) Student posiada ogólny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student rozróżniania podstawowe zagadnienia leksykalne bez umiejętności ich użycia.
(K) Student potrafi współpracować w grupie mimo braku zaangażowania w swój rozwój osobisty.

Ocena dobra
(W) Student posiada uporządkowany zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student używa poznane konstrukcje leksykalne popełniając błędy.
(K) Student rozumie konieczność dokształcania się oraz potrzebę organizacji swojej pracy.

Ocena bardzo dobra
(W) Student w pełni opanował wymagane słownictwo i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student swobodnie oraz z powodzeniem używa poznanych konstrukcji leksykalnych.
(K) Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje.
Weryfikacja efektów kształcenia: Testy pisemne
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
I Literatura podstawowa

Mann, Malcolm and Steve Taylore-Knowles. 2008. Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary. Oxford: MacMillan Publishers.

II Literatura uzupełniająca

Anderson, Sandra and Cheryl Pelteret. 2012. Work on your Idioms. Master more the 300 Most Common Idioms. UK: HarperCollins
Gairns, Ruth and Stuart Redman. 2011. Oxford Word Skills. Idioms and Phrasal Verbs. Advanced. Oxford: Oxford University Press
Haines, Simone. 2012. Cambridge Vocabulary for Advanced. Self-study vocabulary practice. Cambridge: Cambridge University Press
West, Clare. 2002. Recycling Advanced English. Jersey: Georgian Press
Wyatt, Rawdon. 2006. Check your English vocabulary for living in the UK. A & C Black Publishers
Wyatt, Rawdon. 2006. Check your English vocabulary for phrasal verbs and idioms. London: A & C Black Publishers
Materiały własne nauczyciela.


Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - Nabycie umiejętności tłumaczenia konsekutywngo oraz symultanicznego
C2 - Nabycie umiejętności analizy oraz streszczenia
C3 - Umiejętność pracy w róznych zakresach tematycznych
Wymagania wstępne:
W1 Znajomość języka angielskiego na poziomie C2
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej i pedagogicznej tłumaczeń konsekutywnych oraz symultanicznych – K_W01
2. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólna, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych – K_W04
3. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia tłumaczeń ustnych w rozwoju językowym – K_W09
4. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy, interpretacji oraz streszczania przemówień z różnych dziedzin życia – K_W13
5. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna jak i proceduralna – K_W16
6. Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów – K_W17
7. Student zna różne rejestry języka – K_W18
8. Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury – K_W20

UMIEJĘTNOŚCI
1. U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego – K_U01
2. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje – K_U02
3. Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim – K_U03
4. Student stosuje różne rejestry języka – K_U04
5. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę ogólną – K_U07
6. Student potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. kabiny) do prowadzenia wymiany informacji – K_16
7. Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim oraz polskim na wybrany temat – K-U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju – K_K01
2. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - K_K02
3. Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego – K_K03
4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – K_K04
5. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań – K_K06
6. Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny – K_K07
Metody dydaktyczne:
Zajęcia oparte są na tłumaczeniach w parach oraz przed całą grupą. Wprowadzone są również ćwiczenia na pamięć, płynność oraz intonację mowy.
Treści programowe:
Semester I
ĆW1. Tłumaczenia - wstęp
ĆW2. Struktura przemówień
ĆW3. Tłumaczenia konsekutwyne przemówień; nazwy geograficzne
ĆW4. Tłumaczenia konsekutywne; tłumaczenie przysłów
ĆW5. Tłumaczenia konsekutywne; słowa klucze
ĆW6. Tłumaczenia konsekutywne; streszczanie
ĆW7.Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek I
ĆW8.Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek II
ĆW9. Tłumaczenia konsekutywne; rozmowy indywidualne

Semester II
ĆW1. Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); ćwiczenia na uzupełnia luk oraz dokańczanie zdań
ĆW2.Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); przewidywanie
ĆW3.Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); ćwicznia na pamięć
ĆW4. Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); streszczania
ĆW5.Tłumaczenia symultaniczne (technologia); ćwicznia na pamięć
ĆW6. Tłumaczenia symultaniczne (technologia); wystąpienia
ĆW7.Tłumaczenia symultaniczne (technologia); debata
ĆW8.Tłumaczenia symultaniczne (środowisko): dokańczanie paragrafów
ĆW9.Tłumaczenia symultaniczne (środowisko): streszczanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna technik tłumaczenia ustnego
(U) - Student nie potrafi zastosować umiejętności streszczenia do usłyszanej wypowiedzi
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna technik tłumaczenia ustnego
(U) - Student nie potrafi streścić usłyszanej wypowiedzi
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane techniki tłumaczeń
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki tłumaczeń
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość technik tłumaczeń ustnych
(U)- Student potrafi zastosować techniki tłumaczeń ustnych
(K)- Student wykazuje zaangażowanie na zajęciach

Ocena bardzo dobra
(W)- Student nabył podstawowe umiejętności potrzebne do tłumaczenia ustnego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie metody potrzebne do poprawnego tłumaczenia ustnego
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy

Weryfikacja zakładanych efektów: Student podlega ewaluacji na bieżąco. Sprawdzanie umiejętności streszczenia oraz analizy tekstów mówionych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Florczak, J. 2013. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Warszawa:C.H. Beck Sp. z o.o.
Gillies, A. 2013. Conference Interpreting: A Student\'s Practice Book.Routledge.

Literatura uzupełniająca
Giles, D. 2009. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training.
Korzeniowska, A. 2005. Successful Polish-English translation. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
Kozłowska, C. D. 2012. Difficult words in Polish-English translation = Wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kruk-Junger, K. 2013. Przekład ustny środowiskowy: teoria, normy, praktyka. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Meifang, Z. 2012. The study of note-taking and memory in consecutive interpretation. International Conference on Education Technology and Management Engineering Lecture Notes in Information Technology, 5, 16-17.
Nolan, J. 2005. Interpretation. Techniques and exercises. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters LTD.
Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - Nabycie umiejętności tłumaczenia konsekutywngo
C2 - Nabycie umiejętności analizy oraz streszczenia
C3 - Umiejętność pracy w róznych zakresach tematycznych
Wymagania wstępne:
W1 Znajomość języka angielskiego na poziomie C2
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej i pedagogicznej tłumaczeń konsekutywnych – K_W01
2. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólna, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych – K_W04
3. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia tłumaczeń ustnych w rozwoju językowym – K_W09
4. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy, interpretacji oraz streszczania przemówień z różnych dziedzin życia – K_W13
5. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna jak i proceduralna – K_W16
6. Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów – K_W17
7. Student zna różne rejestry języka – K_W18
8. Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury – K_W20

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego – K_U01
2. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje – K_U02
3. Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim – K_U03
4. Student stosuje różne rejestry języka – K_U04
5. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę ogólną – K_U07
6. Student potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji – K_16
7. Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim oraz polskim na wybrany temat – K-U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju – K_K01
2. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - K_K02
3. Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego – K_K03
4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – K_K04
5. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań – K_K06
6. Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny – K_K07
Metody dydaktyczne:
Zajęcia oparte są na tłumaczeniach w parach oraz przed całą grupą. Wprowadzone są również ćwiczenia na pamięć, płynność oraz intonację mowy.
Treści programowe:
ĆW1. Tłumaczenia - wstęp
ĆW2. Struktura przemówień
ĆW3. Tłumaczenia konsekutywne przemówień
ĆW4. Tłumaczenia konsekutywne; tłumaczenie przysłów
ĆW5. Tłumaczenia konsekutywne; słowa klucze
ĆW6. Tłumaczenia konsekutywne; słowa klucze
ĆW7. Tłumaczenia konsekutywne; streszczanie
ĆW8. Tłumaczenia konsekutywne; streszczanie
ĆW9. Tłumaczenia konsekutywne; streszczanie
ĆW10. Tłumaczenia konsekutywne; analiza
CW11. Tłumaczenia konsekutywne; analiza
ĆW12.Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek I
ĆW13.Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek II
ĆW14. Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek III
ĆW15. Rozmowy indywidualne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna technik tłumaczenia ustnego
(U) - Student nie potrafi streścić usłyszanej wypowiedzi
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane techniki tłumaczeń
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki tłumaczeń
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość technik tłumaczeń ustnych
(U)- Student potrafi zastosować techniki tłumaczeń ustnych
(K)- Student wykazuje zaangażowanie na zajęciach

Ocena bardzo dobra
(W)- Student nabył podstawowe umiejętności potrzebne do tłumaczenia ustnego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie metody potrzebne do poprawnego tłumaczenia ustnego
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy

Weryfikacja zakładanych efektów: Student podlega ewaluacji na bieżąco. Sprawdzanie umiejętności streszczenia oraz analizy tekstów mówionych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Florczak, J. 2013. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Warszawa:C.H. Beck Sp. z o.o.
Gillies, A. 2013. Conference Interpreting: A Student\'s Practice Book.Routledge.

wystąpienia, debaty, prasa