Damian Gil

Nowe pozycje pod redakcją (poniżej załączam pliki ze stronami tytułowymi i spisem treści):

 

files/39274/public/dowodzenie_spis.pdf

 

files/39274/public/dow%C3%B3d_spis.pdf

 

 

Zainteresowania badawcze:
Prawo karne procesowe: Oskarżenie prywatne. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego. Mediacja. Postępowania szczególne w procesie karnym. Sprzeciwy i qvasi sprzeciwy.
Prawo karne materialne: przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, środki probacyjne, wymiar kary.

Zajęcia dydaktyczne 2016/17:
Postępowanie karne - wykład

Postępowanie karne - III rok - ćwiczenia gr I-II

Postępowanie karne - seminarium - rok IV i V

Retoryka prawnicza i kultura języka (zastępstwo) - rok V - gr I-II

Prawo karne wykonawcze - wykład fakultatywny - III-V

Postępowania mediacyjne - wykład kluczowy (III-V)

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 

          Autorstwo (współautorstwo) monografii naukowych:

 

 1. Sprzeciwy i quasi-sprzeciwy w procesie karnym, Lublin 2015, ss. 325 (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-128-3),
 2. Współautorstwo rozdziału III – F. Prusak (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tryby szczególne, Tom XIV (redaktor naczelny P. Hofmański), Warszawa 2015, s. 294-389 (wspólnie z E. Skrętowiczem) [Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-8010-2].  

 

         Redakcja naukowa (współredakcja) opracowań zbiorowych recenzowanych:

 

 1. Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych", Warszawa 2012, ss. 251 (Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-0730-7),
 2.  „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I”, (redakcja naukowa D. Gil, A. Jakieła, I. Butryn, K. M. Woźniak, Lublin 2012, (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-477-5);
 3. „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości II”, nt. „Problemy nowelizacji prawa sądowego”, Lublin 2013, ss. 252 (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-627-4);
 4.  „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości III”, nt. „Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego”, Lublin 2013, ss. 450, (Wydawnictwo KUL, ISBN- 978-83-7702-803-2);   
 5. „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości IV”, nt. „Prawo sądowe w orzecznictwie TK”, Lublin 2014, ss. 429, (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-899-5);
 6. „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości V”, nt. „Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE”, Lublin 2015, ss. 442, (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-119-1);
 7.   „Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym”, Lublin 2013, ss. 441,                   (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-733-2);
 8.  „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich”, Lublin 2014, ss. 363 (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-898-8);
 9. „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro” Tom I, (redakcja naukowa D. Gil, E. Kruk), Lublin 2015, ss. 295, (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-117-7);
 10. „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro” Tom II, (redakcja naukowa D. Gil, E. Kruk), Lublin 2015, ss. 284, (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-118-4);
 11.  „Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego” (redakcja naukowa D. Gil, Ł. Pikuła), Lublin 2013, ss. 197, (Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-724-0),
 12. D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-261-7, Wydawnictwo KUL (ss. 312),
 13. D. Gil, E. Kruk (red.), Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-260-0, Wydawnictwo KUL (ss. 248),
 14. Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-284-6, Wydawnictwo KUL, ss. 538,
 15. Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-285-3, Wydawnictwo KUL, ss. 264,
 16. Redakcja naukowa numeru 2 (2016) Internetowego Przeglądu Prawniczego (UJ) nt. „Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego".

 

          Artykuły:

 

 1. Odmowa sprostowania - problematyka procesowa (uwagi na kanwie trzech wyroków TK), (w:) M. Trybus, T. Wilk (red.), Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania, Rzeszów 2013, s. 74-80 (ISBN 978-83-7338-940-3);
 2. Zniesławienie w polskich kodyfikacjach karnych – regulacje historyczne, de lege lata i de lege ferenda, (w:) M. Lubelski, R. Pawlik, A. Strzelec (red.), Idee nowelizacji Kodeksu karnego, Kraków 2014, 327-340  (ISBN 978-83-7571-263-6);
 3. Problematyka mediacji w kontekście zmian w polskim procesie karnym, Ius et Administratio 2014, nr 3, s. 3-17;
 4. Role uczestników postępowania karnego a model postępowania mediacyjnego, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Lublin 2015, s. 163 -176 (ISBN 978-83-8061-117-7);
 5. Rola organów procesowych przy przekroczeniu granic dozwolonego karcenia, (w:) F. Ciepły (red.), Prawne aspekty karcenia małoletnich, Warszawa 2011, s. 109-123 (ISBN 978-83-264-1432-9);
 6. Kontratyp karcenia małoletnich: aspekty materialne i procesowe, (w:) A. Michalska - Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska - Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego (księga ofiarowana prof. T. Bojarskiemu), Lublin 2011, s. 37-55 (ISBN 978-83-7784-000-9) [wspólnie z F. Ciepłym];
 7. Model postępowania w sprawach nieletnich de lege lata i de lege ferenda, (w:) S. Ćmiel (red.), Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, Józefów 2012, 523-533 (ISBN 978-83-62753-16-1);
 8. Czy w sprawach o tzw. przestępstwo pedofilskie można orzekać w trybach szczególnych?, (w:) K. Wątorek, J. Bukała, Stop pedofilii, Kielce 2012, s.81-88 (ISBN 978-83-60056-87-5);
 9. Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu kasacyjnym, Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 23(2/2013), s. 49-57;
 10. Wpływ zeznań małoletniego na trafną reakcję karną, (w:) J. Bukała, K. Wątorek (red.), Krzywdzenie dziecka – Zapobieganie przemocy, Kielce 2013, s. 149-166 (ISBN 978-83-6124063-1);
 11. Tryb przesłuchania małoletniego w postępowaniu karnym po nowelizacji z czerwca 2013 r., (w:) R. Sztychmiller, J. Kasprzak, J. Krzywkowska (red.), Dowodzenie w procesach karnych, Olsztyn 2014, s. 105-117 (ISBN 978-83-62383-47-4);
 12. Prawo do wniesienia sprzeciwu we współczesnym polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane), (w:) P. Ruczkowski (red.), Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, Kielce 2011, s. 107-116 (ISBN 978-83-60056-74-5);
 13. Zmiany modelowe w zakresie zaskarżenia orzeczeń w procesie karnym (uwagi dotyczące projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego), (w:) R. Frey (red.), Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, Kielce 2012, s. 113-124 (ISBN 978-83-60056-88-2);
 14. Sprzeciwy a konstytucyjna zasada kontroli orzeczeń, (w:) A. Światłowski (red.), Proces karny a Konstytucja RP, Kraków 2013, s. 287-298 (ISBN 978-83-63896-09-6);
 15. Sprzeciw od wyroku zaocznego – zagadnienia wybrane, (w:) D. Gil (red.), Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Lublin 2014, s. 218-232 (ISBN 978-83-7702-898-8);
 16. Sprzeciw" w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez straż gminną a konstytucyjne prawo do sądu, (w:) A. Mezglewski (red.), Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014, s. 89-102 (ISBN 978-83-7702-881-0);
 17. Prawa uczestników procesu karnego w związku z zaskarżeniem decyzji procesowych bez uruchomienia toku instancji, (w:) J. Krzywkowska, R. Sztychmiller (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Tom II, Olsztyn 2012, s. 213-220 (ISBN 978-83-62383-15-3);
 18. Pokrzywdzony w postępowaniu nakazowym (uwagi de lege lata i de lege ferenda), (w:) D. Gil (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012, s. 79-86 (ISBN 978-83-264-0730-7);
 19. Orzekanie środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową w postępowaniu nakazowym, (w:) M. Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin 2012, s. 207-213 (ISBN 978-83-7702-656-4);
 20. Stosowanie trybów szczególnych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - czy to w ogóle możliwe?, Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy, z. 7/2013, s. 147-162 (ISBN 978-83-9322925-4-7);
 21. Kluczowe problemy pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy w postępowaniu karnym skarbowym, Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 9, s. 76-85;
 22. Opozycja wobec postępowania mandatowego, Przegląd Prawo-Ekonomiczny nr 31 (2/2015), s. 25-36;
 23. Prawo do sądu karnego a inne postępowania represyjne (zagadnienia wybrane), (w:) B. Wróblewski, P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, Piła 2014, s. 35-48 (ISBN 978-83-88360-73-2);
 24. Odpowiedzialność dyscyplinarna w Służbie Więziennej - zagadnienia wybrane, (w:) P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, Piła 2012, s. 84-88 (ISBN 978-83-88360-60-2);
 25. Etyka funkcjonariusza Służby Więziennej. Czy właściwa postawa funkcjonariusza może oddziaływać programowo na skazanego?, (w:) P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, s. 44-50 (ISBN- 978-83-88360-67-1);
 26. Uwagi o pozycji i etyce prokuratora w strukturze organów ochrony prawnej, Ius et Administratio 2014, nr 2, s. 3-13;
 27. Profesor Marian Cieślak - analiza dorobku i myśli wielkiego uczonego, (w:) A. Lis (red.), Prawo w Europie Średniowiecznej i Nowożytnej, Lublin 2012, s. 97-104 (ISBN 978-83-7702-418-8);
 28. Prawo karne w ujęciu L. Petrażyckiego (polemika z F. Lisztem), Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 27 (2/2014), s. 46-54;
 29. Nowe rozwiązania techniczne w obszarze prawa karnego (uwagi de lege lata i de lege ferenda), (w:) R.M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Tom IV, Toruń 2012, s. 271-280 ( ISBN 978-83-7780-466-7);
 30. Zatrzymanie podejrzanego w polskim procesie karnym a zgodność z Konstytucją RP, (w:) P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa prof. A. Zolla (Tom II), Warszawa 2012, s.1757-1766 (wspólnie z E. Skrętowiczem) [ISBN 978-83-264-3923-0];
 31. Wyłączenie sędziego związanego uprzednio wydanym orzeczeniem w procesie karnym, (w:) M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy (red.), Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki, Tarnobrzeg 2012, s. 45-54 (ISBN 978-83-925182-4-2);
 32. Prawo ubogich w procesie karnym – ochrona praw człowieka czy kombinacje ukrywających dochody? (uwagi de lege ferenda dotyczące weryfikacji niemożności pokrycia kosztów procesu), (w:) M. Pietrzak (red.), Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu, Warszawa 2012, s. 43-48 (ISBN 978-83-915643-1-8);
 33. Einsprüche im polnischen und deutschen Strafprozess – (Sprzeciw w polskim i niemieckim procesie karnym), Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 33 (4/2015), s. 6-19,
 34. Z problematyki zbyt częstych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. W poszukiwaniu ratio ostatnich zmian w polskim procesie karnym, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2 s. 5-19,
 35. Skazanie bez rozprawy w pespektywie uchwalonych i projektowanych zmian w procesie karnym, Studia Iuridica Lublinensia 2016, nr 2, vol. XXV, s. 71-96,
 36. Efektywność postępowania dowodowego w procesie karnym w perspektywie ostatnich nowelizacji, (w:) Ł. J. Pikuła, H. Kaczmarczyk (red.), Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, Tom I, Toruń 2016, s. 39-58;
 37. W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego – kilka uwag na temat „chwilowego” przemodelowania postępowania przed sądem pierwszej instancji, (w:) Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-261-7, s. 172-187,
 38. Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane, Ius Novum 2016, nr 4, s. 120-132,
 39. Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym, Ius et Administratio 2016, nr 3, s. 81-95.
 40. Odpowiedzialność za znęcanie nad członkiem rodziny - wybrane problemy związane z ochroną prawną, (w:) A. Witkowska-Paleń (red.), Przemoc w rodzinie. Pomoc, interwencja, wsparcie społeczne, Tychy 2016, s. 64-83 (ISBN 978-83-89701-28-2).Glosy i inne publikacje

 

Glosa do uchwały SN z 23 września 2008 (I KZP 19/08), Prokuratura i Prawo nr 2010, nr 11, s. 163-168; 

Glosa do wyroku SN z 26 kwietnia 2016, IV KK 114/16, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 5, s. 5-82-89;

Glosa do wyroku SN z 28 kwietnia 2016 r., II KK 294/15, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 35, s. 184-191;

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji” – Sandomierz, 25 kwietnia 2016 r., Przegląd Prawno–Ekonomiczny, nr 36, s. 265-269;

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VI – nt. „Węzłowe problemy dowodzenia w perspektywie porównawczej”, Sandomierz 26-27.04.2016 r., Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 35, s. 210-213.

 

         Recenzje książek

 

Ewa Kruk, Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżenia uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym, Lublin 2016, Wydawnictwo UMCS, ss. 411, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2, s. 221-225;

 

Anna Kalisz, Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016 (Wydawnictwo Difin) ss.239, FONS - Biuletyn Informacyjno-Naukowy Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” 2016, nr 3-4, s. 47-50.

 

Wydanie książkowe doktoratu – uzupełnione

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, Warszawa 2011, ss. 321 (Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-1403-9).

 

Prace opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora

 

Kilka uwag o postępowaniu z oskarżenia prywatnego (Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 5(4)/2008), s. 59-65;

Domniemania w postępowaniu prywatnoskargowym (Prokuratura i Prawo 2010, nr 10), s. 40-46;

Posiedzenie pojednawcze a mediacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (Palestra 2010, nr 7-8), s. 77-87;

Posiedzenie pojednawcze  w postępowaniu z oskarżenia prywatnego (Przegląd Prawno Ekonomiczny nr 6(1)/2009), s. 64-72;

Polubowne rozwiązania w postępowaniu prywatnoskargowym, (w:) S. Krajewski (red.), Kalejdoskop Naukowy 2, Lublin 2009, s. 45-64 (ISBN 978-83-660617-11-3);

Normatywne i psychologiczne aspekty mediacji w postępowaniu prywatnoskargowym, (w:) D. Karbarz, A. Gretkowski (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009, s. 145-154 (ISBN 978-83-86916-62-1);

Potrzeba istnienia postępowań szczególnych w Kodeksie postępowania karnego, (w:) M. Grochowski, J. Kostrubiec, E. Streit (red.), Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, s. 144-153 (978-83-929677-0-5);

Sprawozdanie z konferencji – „Reguły kolizyjne w prawie karnym międzynarodowym w perspektywie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, Uniwersytet Jagielloński, 15 maja 2009 r.”, Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 7 (2/2009), s. 130-134;

Sprawozdanie z Lubelskiego Seminarium Karnistycznego „Bigamia”, Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 8 (3/2009), s. 101-103 (wspólnie z M. Kopciem);

Złożyłem do druku tekst poświęcony zwolnieniu od zapłaty kosztów, zasądzeniu kosztów w sprawach z oskarżenia prywatnego i przedawnieniu kosztów, który będzie opublikowany w „Systemie Prawa Karnego Procesowego” Tom XVIII, pod red. M. Klejnowskiej, (32 strony tekstu)

 

Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, wygłoszone referaty po uzyskaniu stopnia doktora

 

Konferencje Międzynarodowe:

 1. "Dyskrecjonalna władza sędziego" Stalowa Wola - KUL, 22.05.2012 r., - referat – „Wyłączenie sędziego związanego uprzednio wydanym orzeczeniem w procesie karnym”,
 2. „Role społeczne wczoraj i dziś” – Warszawa, WPiA UKSW – 7.12.2012 r. – referat – „Role uczestników postępowania karnego a model postępowania mediacyjnego”,
 3. Krzywdzenie dziecka - zapobieganie przemocy" - WSEPiNM w Kielcach – 27. 09. 2013 r. - referat – „Wpływ zeznań małoletniego na trafną reakcję karną",
 4. Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie", Rzeszów, WSI-E, 18. 11. 2013 r. - referat – „Cudzoziemiec jako oskarżony w procesie karnym",
 5. Zasada legalizmu w procesie karnym” – Instytut Prawa Karnego UMCS, Nałęczów 15-16.05.2014 r. - referat - „Zasada legalizmu a ściganie i przebieg postępowania z oskarżenia prywatnego,
 6. „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa (WPiA UJ), Kraków, 22-23. 05.2014 r.,
 7. „Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce komunalnej” – Stalowa Wola - KUL, 2-3.06.2015 r. –referat – „Zakres przedmiotowy ustawy o odpadach – czy niejasność i obszerność regulacji to klucz do sukcesu”,
 8. „Unifikacja – Ingerencja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa”, UJD Częstochowa, Uniwersytet Opolski, Częstochowa 18-19.10.2016 r. – referat – „ Wpływ prawomocnych orzeczeń w sprawach karnych na inne postępowania w stosunku do tych samych osób – zagadnienia wybrane”,
 9. „Procesowo-krymianlistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, Wrocław, 22.11.2016 r. – referat – „Stanowisko pokrzywdzonego w ramach tzw. trybów konsensualnych – uwagi na kanwie ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”.

 

Konferencje ogólnopolskie:

 1. Model postępowań szczególnych a gwarancje pokrzywdzonego w polskim procesie karnym" (organizator i prelegent) - Stalowa Wola KUL, 14 marca 2011 r., - referat – „Pokrzywdzony w postępowaniu nakazowym (uwagi de lege lata i de lege ferenda)”,
 2. I Forum Karnistyczne – Kraków, WPiA UJ - 1.04.2011 r.,
 3. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości" - Stalowa Wola KUL, 18-19.04.2011 r. - referat - „Sprzeciw oskarżonego od wyroku zaocznego a sytuacja innych stron postępowania uproszczonego”,
 4. Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania - aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe” – WPiA UR, Rzeszów 9-11.05.2011 r.- referat – „Odmowa sprostowania - problematyka procesowa (uwagi na kanwie trzech wyroków TK)",
 5. „Przemoc jako przedmiot rozważań i badań" - referat – „Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej - uwagi procesowe”, Stalowa Wola KUL, 17.05.2011 r.,
 6. Prawo wobec wyzwań współczesności" - referat – „Prawo do wniesienia sprzeciwu we współczesnym procesie karnym" – Kielce, WSEiP, 15.09.2011 r.,
 7. Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego", Instytut Prawa Karnego UMCS, Lublin 26-27.09.2011 r. (konferencja połączona z wręczeniem księgi prof. T. Bojarskiemu),
 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" – Szkoła Policji w Pile, WPiA UAM, Piła 18.10.2011 r. - referat – „Odpowiedzialność dyscyplinarna w Służbie Więziennej - zagadnienia wybrane",
 9. Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego" WZPiNoG KUL, UJK, Stalowa Wola - 24.10.2011 r. - referat – „Prawo karne w ujęciu L. Petrażyckiego (polemika z F. Lisztem)",
 10. II Forum Karnistyczne – Kraków, WPiA UJ - 27.01.2012 r.,
 11. Aktualne problemy dziedziczenia w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego" - Stalowa Wola – KUL, 21.02.2012 - referat – „Problemy z przewlekłością postępowania o sądowy dział spadku",
 12. Zróżnicowane formy osiągnięcia trafnej reakcji karnej", WPiA UJ, Biały Dunajec 16 -18.03.2012 r., –referat - „Wyrok zaoczny – trafna reakcja karna, czy antidotum na absencje strony biernej procesu karnego?”,
 13. Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012" - Stalowa Wola – KUL, 16.04.2012 r., - referat – „Orzekanie środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową w postępowaniu nakazowym”,
 14. Problemy z sądową ochroną praw człowieka" - WPiA UWM, Olsztyn 07-08.05.2012 r., - referat – „Prawa uczestników procesu karnego w związku z zaskarżeniem decyzji procesowych bez uruchamiania toku instancji”,
 15. Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka", WSGE Józefów, 23.05.2012 r., - referat – „Model postępowania w sprawach nieletnich de lege lata i de lege ferenda”,
 16. Człowiek -Historia-Prawo" - Stalowa Wola - KUL, 25.05.2012 r., - referat – „Szczególne środki zaskarżenia w procesie karnym a konstytucyjne standardy ochrony praw człowieka”,
 17. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości II" - Stalowa Wola - KUL, 28-29.05.2012 r., - referat – „Założenia modelowe projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a wybrane zasady procesu karnego”,
 18. „15 - lecie Kodyfikacji Karnych", WPiA UJ, Kraków - 1.06.2012 r.,
 19. Stop pedofilii", WSEiP, Kielce - 15.06.2012 r., - referat – „Czy w sprawach o tzw. przestępstwo pedofilskie można orzekać w trybach szczególnych?”,
 20. Przemiany prawa publicznego i prywatnego w XXI w.", WSEiP, Kielce - 12.09.2012 r. –referat - „Zmiany modelowe w zakresie zaskarżenia orzeczeń w procesie karnym (uwagi dotyczące projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego)”,
 21. Mediacja jako alternatywa postępowania sądowego”, Stalowa Wola – KUL - 27.11.2012 r. - referat – „ Jak dowartościować mediację w sprawach karnych? – w poszukiwaniu złotego środka”,
 22. Retoryka filarem zawodów prawniczych”, Stalowa Wola - KUL – 25-26.02.2013 r. –referat – „Retoryka wykładowcy”,
 23. Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym” – Stalowa Wola – KUL, 11.03.2013 r., - referat – „Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu karnym a regulacje procedury cywilnej”,
 24. Proces karny a Konstytucja” – WPiA UJ, Wisła 15-17.03.2013 r. – referat – „Sprzeciwy a konstytucyjna zasada kontroli orzeczeń”,
 25. Własność intelektualna w sieci” – Stalowa Wola – KUL, 18.03.2013 r. – referat – „Zniesławienie i znieważenie a ochrona innych praw twórcy”,
 26. "Prawo Pracy a Prawo Karne" – WPiA UŁ, Łódź, 10-11.04.2013 r. - referat – „Stosowanie trybów szczególnych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - czy to w ogóle możliwe?",
 27. Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych" – WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, Lublin, 12.04.2013 r. - referat -  „Ciężar dowodu w sprawach karnych z obszaru granicznego sztuki i profanacji",
 28. „Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości III" - Stalowa Wola – KUL, 23-24.04.2013 r. - referat – „Miejsce postępowania w sprawach o wykroczenia - historia a współczesność",
 29. Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy - wybrane aspekty" – WSEiP, Kielce, 7.05.2013 r.- wystąpienie (wspólnie z Janem Michałkiewiczem - KUL) - "Rola prawniczych kół naukowych - okiem studenta i pracownika naukowego",
 30. „Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej - stan obecny i wyzwania", AJD, Częstochowa, 9. 05. 2013 r. - referat - „Zaufanie organu do administracji Sądu Rejonowego - konstytucyjne prawo do sądu, czy prawo urzędnicze?",
 31. „Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego - w 80 lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej", KA im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 16-18.06.2013 r. - referat – „Zniesławienie w polskich kodyfikacja karnych - regulacje historyczne, de lege lata i de lege ferenda",
 32. „Obrót powszechny i gospodarczy - problemy prawne i rynkowe", WSEiP, Kielce, 3.10. 2013 r., - referat – „Model postępowania karnoskarbowego w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy - de lege lata i de lege ferenda", 
 33. „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego", WSEiP, Kielce, 11.10. 2013 r. - referat - "Świadczenie pracy a wykonywanie kary ograniczenia wolności w systemie prawa polskiego",
 34. V Jesienna Konferencja Logiki – „Logika a normy” – Wydział Filozofii KUL, Lublin, 14. 11. 2013 r. - referat – „Logika nowelizacji w obszarze prawa karnego",
 35. Przyszłość mediacji w systemie prawa polskiego" - Stalowa Wola - KUL, 19 listopada 2013 r.,
 36. Realizacja zasady kontradyktoryjności z punktu widzenia funkcjonalności instytucji prokuratury", Uczelnia H. Chodkowskiej, Wrocław 22.11.2013 r. - referat „Kontradyktoryjność po przemodelowaniu kodeksowych postępowań szczególnych - czyli dobre może być wrogiem lepszego",
 37. „Proces karny we współczesnym społeczeństwie”, WPiA UJ, Kraków, 15-16. 03. 2014 r. - referat – „Współczesne rozumienie domniemania niewinności”,
 38. „Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich”, WZPiNoG KUL, Sandomierz, 7. 04. 2014 r. – referat – „Skutki wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego de lege lata i de lege ferenda”,
 39. Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości IV”, nt. „Prawo sądowe w orzecznictwie TK” – Stalowa Wola - KUL, 8-9.04.2014 r. - referat – „Zamieszanie konstytucyjne w przepisach karnych prawa prasowego”,
 40. Środki zaskarżenia w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego”, WPiA UMK, Toruń, 9-10. 06. 2014 r., - referat – „Sprzeciw na orzeczenie referendarza sądowego jako novum w polskim procesie karnym”,
 41. „Prawne wymogi kontroli ruchu drogowego” – WPiA UO, Myczków 11-14.09.2014 r., -referat - „Tryb nakazowy w sprawach o wykroczenia ujawnione w ramach kontroli ruchu drogowego”,
 42. Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego”, Cz. II – WSEPiNM, Kielce 24.10.2014 r.,
 43. W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego”, WPPKiA KUL, Lublin 12.12.2014 r. – referat – „Kontradyktoryjność po przemodelowaniu kodeksowych postępowań szczególnych”,
 44. III Forum Karnistyczne, WPiA UJ, Kraków 6.02.2015 r.,
 45. „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro”, WZPiNoS KUL, Sandomierz, 13.04.2015 r. – referat – „Pozycja oskarżonego po 1 lipca 2015r.”,
 46. „Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE”, WZPiNoS KUL, Sandomierz, 21-22.04.2015 r. – referat – „Europejski Nakaz Aresztowania – zagadnienia wybrane”,
 47. Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania” – AJD, Częstochowa, 27.05.2015 r. – referat – „Prawo do rzetelnego procesu karnego, rozwiązania polskie i standardy europejskie”,
 48. Sytuacja uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku – nowe wyzwania i problemy”, Warszawa, 12.06.2015 r. –referat – „Referendarz sądowy w procesie karnym – czy zakres jego kompetencji jest wystarczający?”,
 49. „Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Wartości – sankcje – procedury”, UJK, Kielce, 16.06.2015 r. – referat – „Pokrzywdzony przestępstwem w świetle prawa polskiego i aktów prawa UE”,
 50. IV Forum Karnistyczne, WPiA UJ, 30.06.2015 r.,
 51. Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”, WPiA UJ, Kraków, 25. 09.2015 r.,
 52. „Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową”, Stalowa Wola – KUL, 19.10.2015 r.,
 53. „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej”, Warszawa Uniwersytet SWPS, 7.04. 2016 r. – referat – „Referendarz sądowy w sprawach karnych – de lege lata i de lege ferenda”,
 54. „Zasady postępowań sadowych w świetle ostatnich nowelizacji”, Stalowa Wola – KUL, Sandomierz, 25. 04. 2016 r. – referat – „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego – kilka uwag na temat „chwilowego” przemodelowania postępowania przed sądem pierwszej instancji”,
 55. „Węzłowe problemy dowodzenia w perspektywie porównawczej”, Stalowa Wola – KUL, Sandomierz, 26 i 27. 04. 2016 r. – referat – „Model postępowania dowodowego w polskim i niemieckim procesie karnym”,
 56. „Granice efektywności prawa” – UJK, Kielce 25 maja 2016 r. – referat – „Efektywność postępowania dowodowego w procesie karnym w perspektywie ostatnich nowelizacji”,
 57. VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Gdańsk-Sopot, 2-4 czerwca 2016 r. – Uniwersytet Gdański,
 58. "Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją", WPiA UŚ, Katowice, 3.03.2017 r.

 

Konferencje środowiskowe i seminaria naukowe:

 

 1. Prawo w Europie Średniowiecznej i Nowożytnej” - referat – „Profesor Marian Cieślak - analiza dorobku i myśli wielkiego uczonego", WZPiNoG KUL Stalowa Wola, 19.05.2011 r.,
 2.  „Etos służby publicznej" - referat – „Prokurator - strażnik praworządności czy rzecznik interesu społecznego? (uwagi o pozycji i etyce prokuratora w strukturze organów ochrony prawnej)", WZPiNoG KUL Stalowa Wola, 30.05.2011 r.,
 3.  „Prawa ofiar przestępstw" – WPiA UR, Rzeszów 28.02.2012 r. - referat - "Prawa ofiar przestępstw w postępowaniach szczególnych w procesie karnym",
 4. „Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. A. Zollowi" - ostatnia część Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, UJ, Kraków, 7.09.2012 r.,
 5.  „Spadki, podatki, darowizny” – WZPiNoG KUL  Stalowa Wola– 7.03.2013 r.,
 6. Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego" – WPiA UO, Nasutów, 9.04.2013 r. - referat – „Sprzeciw" w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez straż gminną a konstytucyjne prawo do sądu",
 7. „Spółki handlowe w czasach kryzysu gospodarczego" - KUL Stalowa Wola, 8 maja 2013 r. - referat – „Odpowiedzialność karna w spółkach kapitałowych a model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych",
 8.  „I Otwarte Seminarium Naukowe Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego” – KUL Stalowa Wola, 28 listopada 2013 r. - referat – „Zmiany modelowe w polskiej procedurze karnej po nowelizacji z 27 września 2013r. (Dz.U. poz. 1247)”,
 9.  „II Otwarte Seminarium Naukowe Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego” – KUL Stalowa Wola, 16 stycznia 2014 r. - referat – „Prawo do sądu karnego a inne postępowania represyjne”,
 10. „Sytuacja pokrzywdzonego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego”, WPiA UR, Rzeszów 25 lutego 2014 r., - referat – „Pokrzywdzony w postępowaniu mediacyjnym de lege lata i de lege ferenda”,
 11.  „III  Otwarte Seminarium Naukowe Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego” – Stalowa Wola, 27 marca 2014 r. - referat -  „Status referendarza sądowego i jego udział w procesie karnym”,
 12.  „Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim”- WSEPiNM w Kielcach, Kielce 7.11.2014 r. – referat – „Zróżnicowanie postępowań dyscyplinarnych w tzw. sferze urzędniczej”,
 13. Kryminalistyczne i prawnokarne aspekty przestępstw na tle seksualnym”, WPiA UR, Rzeszów 9.12.2014 r. – referat – „Tryb ścigania i orzekania w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”,
 14.  „Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do sądu - aspekty procesowo-finansowe”- WPiA UR, Rzeszów 24.02.2015 r. – referat – „Koszty procesu – barierą postępowania z oskarżenia prywatnego”,
 15.  Alimenty w teorii i praktyce”, WPiA UR, Rzeszów 20.03.2015 r. – referat – „Problem karalności za przestępstwo niealimentacji”.
 16. „Odpowiedzialność karna a (nie)stabilność regulacji prawnej”, WPiA UR, Rzeszów 9.05.2016 - referat – „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym”;
 17. Postępowanie i resocjalizacja wobec skazanych z zaburzeniami psychicznymi", WPiA UR, Rzeszów 28.02.2017 r. - referat - "Problemy z ochroną zdrowia psychicznego w Polsce i jej wpływ na popełnienie czynów zabronionych przez osoby  z zaburzeniami psychicznymi".

Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, wygłoszone referaty przed uzyskaniem stopnia doktora

 

Konferencje Międzynarodowe:

Konferencja z okazji 50 - lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, Lublin WPiA UMCS, 28.03.2009 r. - referat - "Potrzeba istnienia postępowań szczególnych w Kodeksie postępowania karnego”.

 

Konferencje ogólnopolskie:

 1. Mediacja w teorii i praktyce" Stalowa Wola – KUL, 28.04.2009 r. oraz uczestnictwo w warsztatach mediacyjnych (mediacje karne),
 2. Reguły kolizyjne w międzynarodowym prawie karnym w perspektywie wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania" (Rozważania na kanwie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2009 r., sygn. I KZP 30/08) Uniwersytet Jagielloński WPiA,  15. 05. 2009 r.,
 3. Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe" – konferencja w związku tłumaczeniem dzieła J. Makarewicza - Katedra Prawa Karnego KUL, Lublin 1.03.2010 r.,
 4. Kontratyp karcenia małoletnich" WZPiNoG KUL, Stalowa Wola – 15.03.2010 r. - referat – „Rola organów procesowych przy przekroczeniu granic dozwolonego karcenia",
 5. Dobra osobiste w systemie prawa polskiego"- WZPiNoG KUL, Stalowa Wola – 8. 04. 2010 r., referat – „Ochrona dóbr osobistych w postępowaniu karnym",
 6. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości”- WZPiNoG KUL Stalowa Wola, 20.04.2010 r. - referat – „Przejawy nowych rozwiązań technicznych w postępowaniu karnym (uwagi de lege lata i de lege ferenda)”.

Konferencje środowiskowe i seminaria naukowe:

 1. Konferencja „Kalejdoskop Naukowy 2" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (15.12.2008 r.) - referat pt. „Posiedzenie pojednawcze a mediacja w sprawach z oskarżenia prywatnego",
 2.  Lubelskie Seminarium Naukowe nt. „Bigamia" WPiA UMCS, Lublin 10.12.2009 r.,
 3. Sekcja Prawa Karnego Koła Naukowego Prawników KUL w Stalowej Woli - prelekcja nt. „Postępowanie przyspieszone po latach" Stalowa Wola 8.12.2009 r.

 

Konsultacje: (rok akad. 2016/17 sem. letni) - wt. 07:15-08:15, czw. 07:30 - 08:00; seminarzyści - czwartek 08:00-09:00; w sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy damiang84@wp.pl lub telefoniczny (15) 832-51-00.

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017 18:51