Damian Gil

Zainteresowania badawcze:
Prawo karne procesowe: Oskarżenie prywatne. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego. Mediacja. Postępowania szczególne w procesie karnym. Sprzeciwy i qvasi sprzeciwy.
Prawo karne materialne: przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, środki probacyjne, wymiar kary.

Zajęcia dydaktyczne 2016/17:
Postępowanie karne - wykład

Postępowanie karne - III rok - ćwiczenia gr I-II

Postępowanie karne - seminarium - rok IV i V

Retoryka prawnicza i kultura języka (zastępstwo) - rok V - gr I-II

Prawo karne wykonawcze - wykład fakultatywny - III-V

Postępowania mediacyjne - wykład kluczowy (III-V)

 

 


Dorobek naukowy :

 

Monografie:

1. "Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, Warszawa 2011.

2. "Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych" (red.), Warszawa 2012. 

3. "Współczesne problemy wymiaru sprawidliwości" (red.) oraz I. Butryn, A. Jakieła, K.M. Woźniak, Lublin 2012. 

4. "Problemy nowelizacji prawa sądowego" (red.), Lublin 2013,

5. "Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego" (red.) [wspólnie z Ł.J. Pikułą], Lublin 2013,

6. "Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym" (red.), Lublin 2013,

7. "Sprzeciwy i quasi sprzeciwy w procesie karnym (w przygotowaniu),

8. " Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego (red.), Lublin 2013,

9. "Prawo sądowe w orzecznictwie TK" (red.), Lublin 2014,

Artykuły:
1. Kilka uwag o postępowaniu z oskarżenia prywatnego (Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 5(4)/2008)
2. Posiedzenie pojednawcze  w postępowaniu z oskarżenia prywatnego (Przegląd Prawno- Ekonomiczny nr 6(1)/2009)
3. Domniemania w postępowaniu prywatnoskagowym (Prokuratura i Prawo 10/2010)

4. Polubowne rozwiązania w postępowaniu prywatnoskagowym, (w:) S.Krajewski (red.), Kalejdoskop Naukowy 2, Lublin 2009.

5. Posiedzenie pojednawcze a mediacja w sprawach z oskarżenia prywtanego (Palestra nr 7-8/2010, s. 77 i nast.)

6. Potrzeba istnienia postępowań szczególnych w Kodeksie postępowania karnego (w:) M.Grochowski, J.Kostrubiec, E.Streit (red.), Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009.

7. Normatywne i psychologiczne aspekty mediacji w postępowaniu prywatnoskagowym ("Mediacja w teorii i praktyce" Stalowa Wola 2009).

8. Glosa do uchwały SN z 23 września 2008 (I KZP 19/08) Prokuratura i Prawo nr 11/2010

9. "Rola organów procesowych przy przekroczeniu granic dozwolonego karcenia" (w:) F. Ciepły (red.), Prawne aspekty karcenia małoletnich, Warszawa 2011, s. 109 i nast.

10. "Ochrona dóbr osobistych w postępowaniu karnym" w druku,

11. "Nowe rozwiązania techniczne w obszarze prawa karnego (uwagi de lege lata i de lege ferenda) - w druku monografia jubileuszowa,

12. "Odmowa sprostowania - problematyka procesowa (uwagi na kanwie trzech wyroków TK)" - (w:) M. Trybus, T. Wilk (red.), Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania. Aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe, Rzeszów 2013, s. 74 i nast.

13. "Prawo karne w ujęciu L. Petrażyckiego (polemika z F. Lisztem), (w:) D. Gil, L.Pikuła (red.), Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego, w druku,

14. "Odpowiedzialność dyscyplinarna w Służbie Więziennej - zagadnienia wybrane" (w:) P. Jóźwiak (red.), w druku Piła,

15. "Pokrzywdzony w postępowaniu nakazowym (uwagi de lege lata i de lege ferenda), (w:) D.Gil (red.), Gwarancje praw pokrzywdzonego w postępowaniach szczególnych, Warszawa 2012.

16. "Profesor Marian Cieślak - analiza dorobku i myśli wielkiego uczonego" (w:) A. Lis (red.), Prawo w Europie Średniowiecznej i Nowożytnej, Lublin 2012.

17. "Prokurator - strażnik praworządności, czy rzecznik interesu społecznego? (uwagi o pozycji i etyce prokuratora w strukturze organów ochrony prawnej) (w:) K. M. Woźniak (red.), Etos służby publicznej (w druku),

18. "Prawo do wniesienia sprzeciwu we współczesnym polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane), (w:) P. Ruczkowski (red.), Współczene problemy wymiaru sprawiedliwości, Kielce 2011, s. 107 i nast.

19. "Kontratyp karcenia małoletnich: aspekty materialne i procesowe" (współnie z F. Ciepłym), (w:) A. Michalska - Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska - Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego (księga ofiarowana prof. T. Bojarskiemu), Lublin 2011.

 20. "Zatrzymanie podejrzanego w polskim procesie karnym a zgodność z Konstytucją RP" (wspólnie z E. Skrętowiczem) - w druku księga jubileuszowa prof. A. Zolla,

21. "Prawa uczestników procesu karnego w związku z zaskarżeniem decyzji procesowych bez uruchomienia toku instancji", w druku monografia konferencyjna Olsztyn

22. "Etyka funkcjonariusza Służby Więziennej. Czy właściwa postawa funkcjonariusza może oddziaływać programowo na skazanego?" (w:) P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, s. 44 i nast.

23. "Stosowanie trybów szczególnych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - czy to w ogóle możliwe?" Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy, z. 7/2013r., s. 147 i nast.

24. "Odmowa sprostowania - problematyka procesowa (uwagi na kanwie trzech wyroków TK), (w:) M. Trybus, T. Wilk (red.), Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania, Rzeszów 2013, s. 74-80.

25. "Sprzeciwy a konstytucyjna zasada kontroli orzeczeń), (w:) A. Światłowski (red.), Proces karny w świetle Konstytucji RP, Kraków 2013, s. 287-298.


Uczestnictwo w Konferencjach i Seminariach Naukowych, wygłoszone referaty (odczyty):

1. Konferencja "Kalejdoskop Naukowy 2" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Adminiastracji w Lublinie (15.12.2008) wygłosił referat pt. "Posiedzenie pojednawcze a mediacja w sprawach z oskarżenia prywatnego".

2. Międzynarodowa Konferencja z okazji 50 - lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS 28.03.2009r. wygłosił referat - "Potrzeba istnienia postępowań szczególnych w Kodeskie postępowania karnego

3. "Mediacja w terii i praktyce" WZ KUL w Stalowej Woli 28.04.2009r. oraz uczestnictwo w warsztatach mediacyjnych z prawa karnego

4."REGUŁY KOLIZYJNE W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE KARNYM W PERSPEKTYWIE WYKONYWANIA EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA" (Rozważania na kanwie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2009 r., sygn. I KZP 30/08) Uniwersytet Jagielloński WPiA,  15 maja 2009r.

5. Lubelskie Seminarium Naukowe nt. "Bigamia" WPiA UMCS, Lublin 10.12.2009r.

6. Sekcja Prawa Karnego Koła Nukowego Prawników w Stalowej Woli - prelekcja nt. "Postępowanie przyspieszone po latach" Stalowa Wola 8.12.2009r.

7. "Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe" -tł.dzieła J.Makarewicza - Katedra Prawa Karnego KUL, Lublin 1 marca 2010r.

8. "Kontratyp karcenia małoletnich" WZPiNoG KUL - Wygłosił referat - " Rola organów procesowych przy przekroczeniu granic dozwolonego karcenia" Stalowa Wola, 15 marca 2010r.

9. "Dobra osobiste w systemie prawa polskiego"- Wygłosił referat - "Ochrona dóbr osobistych w postępowaniu karnym" - WZPiNoG KUL, Stalowa Wola dn. 8 kwietnia 2010r.

10. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości 20.04.2010, WZPiNoG KUL Stalowa Wola - Wygłosił referat - "Przejawy nowych rozwiązań technicznych w postępowaniu karnym (uwagi de lege lata i de lege ferenda).

 11. "Model postępowań szczególnych a gwarancje pokrzywdzonego w spolskim procesie karnym" (organizator i prelegent) - Stalowa Wola, 14 mraca 2011r.,

12. I Forum Karnistyczne - Kraków UJ - 1.04.2011,

13. "Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości" - Stalowa Wola, 18-19.04.2011 (współorganizator i prelegent),

14. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania - aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe - wystapienie - "Odmowa sprostowania - problematyka procesowa (uwagi na kanwie trzech wyroków TK)" - 9-11.05.2011,

15. Konferencja filozoficzno - socjologiczna nt. "Przemoc jako przedmiot rozważań i badań" - wystąpienie - "Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej - uwagi procesowe, Stalowa Wola, 17.05.2011,

16. "Prwao w Europie Średniowiecznej i Nowożytnej - wystąpienie "Profesor Marian Cieślak - analiza dorobku i myśli wielkiego uczonego", Stalowa Wola, 19.05.2011,

17. "Etos służby publicznej" - wystąpienie - "Prokurator - strażnik praworządności czy rzecznik interesu społecznego? (uwagi o pozycji i etyce prokuratora w strukturze organów ochrony prawnej", Stalowa Wola, 30.05.2011,

18. "Prawo wobec wyzwań współczesności" - wystąpienie - "Prawo do wniesienia sprzeciwu we współczesnym procesie karnym" - kielce 15.09.2011,

19. " Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego", Lublin 26-27.09.2011r. (konferencja połączona z wręczeniem księgi prof. T. BojarskiemuI,

20. "Odpowiedzialność dyscyplinarmna w służbach mundurowych" - wystąpienie - "odpowiedzialność dyscyplinrna w Służbie Więziennej - zagdanienia wybrane", Piła 18.10.2011r.,

21. "Prawo i nauka w poglądach Leona Petrażyckiego" (współorganizator) - wystąpienie - "Prawo karne w ujęciu L. Petrażyckiego (polemika z F. Lisztem)",

22. II Forum Karnistyczne - Krakó UJ - 27.01.2012r.

23. "Aktualne problemy dziedziczenia w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego" - Stalowa Wola 21.02.2012 - współorganizator - wystąpienie - "Problemy z przelwkłością postępowania o sądowy dział spadu",

24. "Praw ofiar przestępstw" - Rzeszów 28.02.2012r. - wystąpienie - "Prawa ofiar przestępstw w postępowaniach szczególnych w procesie karnym",

25. "Zróżnicowane formy osiągnięcia trafnej reakcji karnej" Biały Dunajec 16-18.03.2012,

26. " Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012" - Stalowa Wola 16.04.2012,

27. " Problemy z sądową ochroną praw człowieka" Olsztyn 07-08.05.2012,

28. " Dyskrecjonalna władza sędziego" Stalowa Wola, 22.05.2012, referat nt. "Wyłączenie sędziego związanego uprzednio wydanym orzeczeniem w procesie karnym",

29. " Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka", Józefów 23.05.2012,

30. " Człowiek - Historia-Prawo" - Stalowa Wola, 25.05.2012,

31. " Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości II" - Stalowa Wola, 28-29.05.2012r.,

32. I Edycja Międzywydziałowego Konkursu Krasomówczego - Tomaszów Lubeski 30.05.2012 - członek Jury

33. "15 - lecie Kodyfikacji Karnych", Kraków 1.06.2012,

34. "Stop pedofilii", Kielce 15.06.2012,

35. "Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. A. Zollowi" - ostatnia część Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, UJ, Kraków, 7.09.2012r.;

36. "Przemiany prawa publicznego i prywanego w XXI w.", Kielce 12.09.2012r.

37. "Ekshumacja - problematytka prawna i kryminalistyczna", Rzeszów (WSPiA Przemyś-Rzeszów) 25.10.2012r.

38.  "Mediacja jako alternatywa postępowania sądowego" - organizator seminarium naukowego, Stalowa Wola, 27.11.2012r. - wystąpienie nt. "Jak dowartościować mediację w sprawach karnych? - w poszukiwaniu złotego środka",

39. "Role społeczne wczoraj i dziś" - UKSW - 7.12.2012r. - wystąpienie "Role uczestników postępowania karnego a model postępowania mediacyjnego",

40. "Retoryka filarem zawodów prawniczych" Stalowa Wola, Organizator - 25-26.02.2013r. - wystąpienie - "Retoryka wykładowcy",

41. "Spadki, podatki, darowizny" - Stalowa Wola, 7.03.2013r. - uczestnik, zabrał głos jako Kurator Koła Naukowego Studentów Prawa,

42. "Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym" - Stalowa Wola, 11.03.2013r. - Organizator - wystąpienie - "Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu karnym a regulacje procesury cywilnej",

43. " Proces karny a Konstytucja" - Wisła 15-17.03.2013r. - wystąpienie - "Sprzeciwy a konstytucyjna zasada kontroli orzeczeń",

44. "Własność intelektualna w sieci" - Stalowa Wola, 18.03.2013r. - wystąpienie "Zniesławienie i znieważenie a ochrona innych praw twórcy",

45. "Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego" - Nasutów, 9.04.2013r. - wystąpienie "Sprzeciw" w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez straż gminną a konstytucyjne prawo do sądu"

46. "Prawo Pracy a Prawo Karne" - Łódź, 10-11.04.2013r. - wystąpienie "Stosowanie trybów szczególnych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - czy to w ogóle możliwe?"

 47. "Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych" - Lublin, 12.04.2013r. - wystąpienie  "Ciężar dowodu w sprawach karnych z obszaru granicznego sztuki i profanacji"

48. "Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości III" - Stalowa Wola, 23-24.04.2013r. - wystąpienie "Miejsce postępowania w sprawach o wykroczenia - historia a współczesność"

49. "Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy - wybrane aspekty" - Kielce, 7.05.2013r.- wystąpienie (wspólnie z Janem Michałkiewiczem KUL) - "Rola prawniczych kół naukowych - okiem studenta i pracownika naukowego",

50. "Spółki handlowe w czasach kryzysu gospodarczego" - KUL Stalowa Wola, 8 maja 2013r. - wystąpienie nt. "Odpowiedzialność karna w spółkach kapitałowych a model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych",

51. "Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej - stan obecny i wyzwania", Częstochowa 9 maja 2013r. (AJD) - wystąpienie nt. "Zaufanie organu do administracji Sądu Rejonowego - konstytucyjne prawo do sądu, czy prawo urzędnicze?"

52. "Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego - w 80 lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej", Kraków 16-18 czerwca 2013r. (KA im. A.F. Modrzewskiego) - wystąpienie nt. "Zniesławienie w polskich kodyfikacja karnych - regulacje historyczne, de lege lata i de lege ferenda",

53. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "krzywdzenie dziecka - zapobieganie przemocy" - WSEPiNM w Kielcach -27 września 2013r. - wystąpienie nt. "Wpływ zeznań małoletniego na trafną reakcję karną",

54. "Obrót powszechny i gospodarczy - problemy prawne i rynkowe", Kielce 3 października 2013r., - wystąpienie nt. "Model postępowania karnoskarbowego w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy - de lege lata i de lege ferenda", 

55. "Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego", Kielce 11 października 2013r. - wystąpienie nt. "Świadczenie pracy a wykonywanie kary ograniczenia wolności w systemie prawa polskiego",

56. V Jesienna Konferencja Logiki - Logika a normy - KUL - Lublin, 14 listopada 2013r. - wystąpienie nt. "Logika nowelizacji w obszarze prawa karnego",

57. "Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie", Rzeszów WSI-E, 18 listopada 2013r. - wystąpienie nt. "Cudzoziemiec jako oskarżony w procesie karnym",

58. "Przyszłość mediacji w systemie prawa polskiego" - Stalowa Wola, 19 listopada 2013r.

59. "Realizacja zasady kontradyktoryjności z punktu widzenia funkcjonalności instytucji prokuratury", Uczelnia H. Chodkowskiej - Wrocław 22 listopada 2013r. - wystąpienie nt. "Kontradyktoryjność po przemodelowaniu kodeksowych postępowań szczególnych - czyli dobre może być wrogiem lepszego".

 

Konsultacje: (rok akad. 2016/17 sem. zimowy) - wt. 07:15-08:15, czw. 07:30 - 08:00; w sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy damiang84@wp.pl lub telefoniczny (15) 832-51-00.

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016 17:02