Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2004 roku uzyskałam stopień magistra psychologii na podstawie pracy Rozwój osobowy młodzieży niedostosowanej społecznie w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego pisanej pod kierunkiem dr Iwony Niewiadomskiej. W 2009 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie pracy opartej na badaniach empirycznych Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Kazimierza Popielskiego. W roku 2011 zostałam zatrudniona w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej WT KUL, początkowo w Katedrze Psychoprofilaktyki Rodziny, a od marca 2012 – w Katedrze Zdrowia Publicznego.

                 Doświadczenia zawodowe zdobywane w szeroko pojętej pracy z ludźmi (praca dydaktyczna, doradztwo personalne i zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, terapia uzależnień), pozwoliły mi dookreślić własną ścieżkę rozwoju zawodowego. Naukowo i zawodowo interesuję się problematyką patologii społecznych oraz metod zapobiegania im. Od 2005 roku specjalizuję się w zakresie patologicznego hazardu, zdobywając m.in. doświadczenia w ośrodkach leczenia uzależnień we Francji (szkolenie i staże w Paryżu i Marsylii). Popularyzuję metody terapii poznawczo-behawioralnej patologicznego grania, których mogłam uczyć się uczestnicząc m.in. w szkoleniu profesora Roberta Ladouceura z Kanady. Przekazuję swoją wiedzę terapeutom uzależnień prowadząc szkolenia, prezentując referaty podczas konferencji oraz opracowując publikacje w pismach naukowych i specjalistycznych dla terapeutów uzależnień (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=2442975). Pracuję w przychodni leczenia uzależnień pomagając patologicznym graczom i im bliskim. Znajomość problematyki uzależnień od czynności pogłębiam poprzez udział w projektach badawczych z tego obszaru (finansowanych m.in. z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym).

W ramach moich zainteresowań podejmowałam współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi i publicznymi, w tym m.in.:

  • Société d’Entraide et d’Action Psychologique SEDAP, Dijon - wspólna realizacja badań dofinansowanych z grantu Ministra Zdrowia "Hazard wśród seniorów" (2016-2017), we współpracy z prof. Maryse Gaimard (Université de Bourgogne) oraz Emmanuelle Benoit (dyrektor SEDAP). 
  • Université de Bourgogne UdB - wspóna realizacja badań (j.w.) oraz zaproszenie do komitetu naukowego Międzynarodowej Konferencji "Vulnérabilités et territoires", Dijon, 19-21.10.2016. 
  • Psychological Sciences Research Institute (IPSY) Univerité Catholique Louvain - współrealizacja międzykulturowych badań podłużnych (TECH USE DISORDERS Programe: FP7–PEOPLE–2013-IEF; ID: 627999, a Marie Curie project, Dr. Olatz Lopez-Fernandez, Dr. Joël Billieux szczegóły tutaj 
  • Haute école de travail social HETS Genève - współpraca przy realizacji projektu szkoleniowego dla studentów Pracy socjalnej KUL - wspólne opracowanie programu szkoleniowego na temat wsparcia osób zadłużonych. Projekt realizowany w Katedrze Zdrowia Publicznego, współfinansowany z grantu Ministra Zdrowia (2015-2016). 
  • Institut Fédératif des Addictions Comportementales (CHU de Nantes) - zaproszenie do komitetu naukowego Międzynarodowego Sympozjum na temat Uzależnień Czynnościowych, Nantes, 16-18.04.2015, wypowiedzi eksperckie.

  •  Stowarzyszenie Natanaelum (projekty badawcze i szkoleniowe).

  • Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae (współorganizacja konferencji międzynarodowych poświęconych uzależnieniom czynnościowym).
  • Fundacja Inspiratornia (członek jury w konkursie dla dziennikarzy na materiał poświęcony uzależnieniom czynnościowym.
  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (prace eksperckie)
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (prowadzenie zajęć dydaktycznych, recenzowanie dla czasopisma studenckiego Innowacje Psychologiczne).

Obszary zainteresowań: specyfika uzależnień czynnościowych, leczenie uzależnień i współuzależnienia, zdrowie jednostek i społeczeństw, komunikacja międzyludzka, wykluczenie społeczne, aktywizacja i reintegracja społeczna.

Prowadzone zajęcia z zakresu: poradnictwo psychologiczne, psychologia ogólna, metodologia badań społecznych, mediacje i negocjacje, terapia uzależnień czynnościowych, psychologia małżeństwa i rodziny, biopsychiczny rozwój człowieka, diagnoza inteligencji, diagnoza osobowości.

Pełnione funkcje: członek Zespołu Ekspertów KUL z zakresu uzależnień czynnościowych, Redaktor tematyczny Roczników Nauk o Rodzinie (od 2013), Sekretarz Roczników Nauk o Rodzinie (2012-2013), członek komitetu redakcyjnego serii "Gra o życie" (od 2013) oraz serii "Homo homini" (2011-2013), Koordynator zadania Programu Profilaktycznego realizowanego w KUL w zakresie kontaktów z opiekunami lat na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (2004-2005).

Bardzo lubię Francję i język francuski, odkrywanie nowych miejsc i ludzi, podróże z mężem i synami, rower i morze.

Przynależność do organizacji:

· International Society for the Study of Behavioral Addictions ISSBA

· Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej PTTM

· Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne

· Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami

 

Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego:

·   2009 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii - studia doktorskie w Instytucie Psychologii KUL (2004-2008). Rozprawa doktorska na temat: Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych. Badania empiryczne mężczyzn uzależnionych od gry na automatach losowych. Promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Popielski, recenzenci: ks. prof. dr hab. Cz. Cekiera, prof. dr hab. K. Pospiszyl.

 ·  2004 – Magister psychologii - studia magisterskie na kierunku psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1999-2004. Praca magisterska na temat: Rozwój osobowy młodzieży niedostosowanej społecznie w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (praca empiryczna – badania jakościowe w oparciu o autorską metodę opracowaną na podstawie TDP). Promotor: Dr hab. Iwona Niewiadomska, recenzent: ks. prof. dr hab. J. Uchnast.

·   2016 - Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1668 wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

·   2017 - Certyfikat Terapeuty Motywującego (nr 83)

·  2014-2016 - Studium Dialogu Motywującego edycja VIII (Zastosowanie dialogu motywującego w terapii pacjentów z nałogami behawioralnymi). Kraków: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Akademia Motywacji. 

·  2015 - Szkolenie: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I stopień. Pabianice: Laboratorium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

·  2010 – 2011 – Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

·  2010 - Szkolenie trenerskie Metodyka prowadzenia zajęć. Certyfikat umiejętności zawodowych „Wykładowca na kursach (trener/edukator)”, Nr 235910.

·  2009 – Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii patologicznego hazardu Premiere approche du jeu excessif et du jeu pathologique, 28-30.09.2009, Szpital Marmottan, Paryż.

·  2004 - Szkolenie Mediator sądowy. Uzyskanie kwalifikacj zawodowych "Mediator", Nr 2410204. Organizator: Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie.

·    2003 - Szkolenie Zasady i etapy pomagania osobom doznającym przemocy w rodzinie Organizator: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.

·    2003 - Szkolenie w zakresie profilaktyki w ramach programu "Veto - Wobec przemocy". Organizator: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.

 

Przebieg rozwoju zawodowego:

· Od III 2012 – Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zdrowia Publicznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.

· X 2011 – II 2012 – Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychoprofilaktyki Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie

· II 2011 – IX 2011 – Asystent w Katedrze Psychoprofilaktyki Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie.

· Od X 2010 – Pracownik dydaktyczny, współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii  

· Od II 2010 - Trener / doradca indywidualny / coach (Współpraca z firmą Lechaa Consulting Sp. Z o.o. – projekty: Inicjatywa, Ku turystyce, POKL 6.1; Powrót, Czas na pracę, POKL 7.2.1; Efektywni, POKL 8.1.1 oraz z Fundacją Inicjatyw Lokalnych w Chełmie - projekty: Nowy zawód – nowa szansa, POKL 6.1; Nowy zawód szansą na zatrudnienie, POKL 7.2.1; szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych, doradztwa zawodowego, indywidualne doradztwo psychologiczne, zawodowe oraz coaching).

· Od IV 2009 - Terapeuta uzależnień – Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie.

· II 2009 – VI 2009 - Doradca zawodowy- Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie.

· X 2008 – II 2009 - Specjalista ds. Pośrednictwa Pracy – Firma szkoleniowo-doradcza Creator Sp. Z o.o., Lublin.

· VII 2008 – IX 2008 - Analityk Rynku Pracy - Program restrukturyzacji Cukrowni Lublin, Firma doradcza L.GRANT, Katowice.

· X 2005 – III 2008 - Koordynator ds. Współpracy Ponadnarodowej (współpraca z Francją i Hiszpanią) – Projekt dla samotnych rodziców - @lterEgo ramach Programu IW EQUAL  (Administrator projektu - Polski Komitet Pomocy Społecznej PKPS Oddział w Lublinie)

· III 2005 – VI 2005 - Pedagog szkolny-Szkoła Podstawowa nr 39 w Lublinie.

· X 2004 – I 2005 – Pracownik dydaktyczny - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej.

· X 2004 – V 2005 – Wykładowca - Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie.

 

Realizowane projekty badawcze:

· Zaburzenia uprawiania hazardu i problemowe korzystanie z Internetu wśród piłkarzy - wykonawca. Projekt badawczy realizowany przez AWF Katowice współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 01.02.2018-31.12.2018.

·  Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – pogłębione badanie jakościowe - kierownik projektu. Projekt badawczy realizowany przez KUL współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 01.01.2018-31.12.2018.

· Badanie wpływu treningu pamięci roboczej na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie osób uzależnionych od hazardu - wykonawca. Projekt badawczy realizowany przez Uniwersytet Jagielloński współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 03.01.2017-30.06.2019.

·    Hazard w życiu seniorów – kierownik. Projekt badawczy realizowany przez KUL współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 01.01.2016-31.08.2017. Nr umowy 1/HM/2016.

·    Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska – kierownik. Projekt badawczy realizowany przez KUL współfinansowany przez Ministra Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym, 01.01.2016-30.06.2017. Nr umowy 2/HM/2016

·    Udział w grach Totalizatora Sportowego a zagrożenie uzależnieniem od hazardu. Kierownik prac eksperckich wykonywanych dla Gfk Polonia w projekcie badawczym realizowanym na zlecenie Fundacji Lotto Milion Marzeń, 01.01.–31.05.2016.  

·    TECH USE DISORDERS (2015-2016). Międzykulturowe badania podłużne we współpracy z Psychological Sciences Research Institute (IPSY) Université Catholique Louvain (kierownik badań polskich) (Program: FP7–PEOPLE–2013-IEF; ID: 627999, a Marie Curie project, kierownik: Dr. Olatz Lopez-Fernandez, nadzór merytoryczny: Dr. Joël Billieux).

·      Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem - wykonawca (2012-2014, Badania zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Natanaleum, finansowane przez Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii).

·         Uwarunkowania zdrowienia rodziny, w której występuje problem patologicznego hazardu. Analiza dostępnych w Polsce form pomocy specjalistycznej i nieformalnej - kierownik badań (2012, Badania współfinansowane z Dotacji dla młodych naukowców Wydział Teologii KUL).

·         Badanie mające na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego / patologicznego w Polsce – koordynator badań (2011, Badania zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Natanaleum, finansowane przez Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Zapobiegania Problemom Hazardowym na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii).

·       Diagnoza trudności z przyswajaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych wśród uczniów liceów ogólnokształcących z Lublina oraz opracowanie narzędzia badawczego (2009, Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Lublin w ramach projektu "Uczeń do potęgi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, Priorytet III, Działanie 3.5).

·         Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych: badania 131 mężczyzn grających na automatach losowych – główny wykonawca projektu. Metody: Inwentarz Osobowości NEO-FFI  P. Costy i R. McCrae, Test Przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna, Kwestionariusz do Badania Błędów Poznawczych (tłumaczenie własne na podst. Rodin Foundation & Université Libre de Bruxelle), Skala uzależnienia od grania hazardowego (na podstawie DSM-IV), Arkusz danych osobowych.

 

Staże i wyjazdy naukowe:

·   04-08 IV 2016 – wizyta studyjna na Université de Bourgogne w Dijon w celu celu zebrania materiałów i opracowania narzędzia badawczego, w ramach projektu badawczego « Hazard w życiu seniorów » (wpółfinansowanego przez Ministra Zdrowia z FRPH, nr umowy 1/HM/2016).

·  13-19 III 2016 - wyjazd do Haute école de travail social w celu opracowania programu szkolenia na temat wsparcia osób zadłużonych dla studentów Pracy socjalnej KUL, w ramach projektu szkoleniowego «Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem dla rodziny z patologicznym hazardem» (wpółfinansowanego przez Ministra Zdrowia z FRPH, nr umowy 105/H/M/2015).

·        27-30 I 2015 – Wizyta szkoleniowa w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Katolickiego w Lyon, Francja.

·        28 I 2015 – wykład gościnny dla studentów Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Katolickiego w Lyon, na temat : "Rodzina w Polsce i jej transformacje.

·         18-22 XI 2013 - wizyta studyjna „L’éducation à la santé: un enjeu collectif pour la réussite et le vivre-ensemble”, realizowana w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, Lyon, Francja.

  ·         VII - IX 2013 Staż naukowo – dydaktyczny w Szpitalu Klinicznym Ste Marguerite w Marsylii (Oddział Leczenia Uzależnień, badania dotyczące uzależnień czynnościowych).

·         IX 2009 – Staż naukowo – badawczy w Szpitalu Marmottan dla osób uzależnionych w Paryżu. Analiza metod terapeutycznych stosowanych wobec osób uzależnionych od grania hazardowego oraz kwerenda biblioteczna zbiorów Szpitala Marmottan. Uczestniczenie w szkoleniu dla specjalistów nt. Diagnozy i leczenia uzależnienia od hazardu – 28-30.09.2009, Szpital Marmottan, Paryż).

·         X-XI 2009 – Staż naukowo – badawczy w Szpitalu Klinicznym Ste Marguerite w Marsylii w ramach stypendium Ambasady Francji. Analiza metod terapeutycznych stosowanych wobec osób uzależnionych od grania hazardowego oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach terapii, a także samodzielne prowadzenie wywiadów klinicznych z pacjentami.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 · 2013 – stypendium na staż naukowo-dydaktyczny w szpitalu Ste Marguerite w Marsylii w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL, PO KL Priorytet IV, Działanie 4.1.  

 · 2010 – Laureat konkursu na wybitne osiągnięcie nauki polskiej (w obszarze nauk humanistycznych i społecznych) w ramach projektu Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja osiągnięć nauki polskiej (POKL Priorytet IV, WSEI Lublin i Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”).

· 2009 – Stypendium Ambasady Francji na odbycie stażu naukowo – badawczego we Francji – Paryż (Hôpital Marmottan) i Marsylia (Centre Hospitalier Universitaire Ste Marguerite).

 

 Konferencje i publikacje

· V Międzynarodowa Konferencja: „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”. Wygłoszenie wykładu: Zagrożenie uzależnieniem od hazardu a wybrane typy gier oraz moderowanie sesji naukowej Współczesne modele leczenia uzależnień behawioralnych, udział w Radzie programowej. Organizatorzy: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, 20-21 listopada 2017.

· X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Psychoterapia uzależnień”. Wygłoszenie wykładu: Zastosowanie podejścia poznawczego w terapii hazardu patologicznego i innych uzależnień behawioralnych. Organizator: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, Turzno, 18 – 19 maja 2017.

· IV Międzynarodowa Konferencja: „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”. Wygłoszenie wykładu: Granie hazardowe i uzależnienie od hazardu w wybranych populacjach oraz moderowanie sesji naukowej, udział w Radzie programowej. Organizatorzy: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, 22-23 listopada 2016.

· Congrès International sur les Troubles Addictifs. Focus sur les Addictions comportementales. Udział w komitecie naukowym. Organizator: Institut Fédératif des Addictions Comportementales (CHU de Nantes), Université de Nantes, Nantes, 15-16.04.2015 (http://www.ifac-addictions.fr/comites.html).

·  XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”. Wygłoszony wykład: Bernadeta Lelonek-Kuleta, Emilia Rutkowska: Podejście poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z problemem hazardu – teoria i praktyka. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 18-21 września 2014.

·  III Międzynarodowe Sympozjum Interdyscyplinarne „Jeu excessif Connaître, prévenir, réduire les risques”. Wygłoszony wykład: Dépendances comportementales -prévention et traitement en Pologne. Organizator: Université de Neuchâtel, Suisse, 15-17 stycznia 2014.

 

Więcej na stronie - Konferencje i publikacje

 

Realizacja szkoleń (wybrane):

· Szkolenie z zakresu terapii uzależnień czynnościowych w tym hazardu patologicznego z wykorzystaniem technik poznawczych (2 x 15 godzin), w ramach Szkoły Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień. Organizator: SWPS Katowice 24-25.06., 01-02.07.2017.

·  Szkolenie z zakresu odpowiedzialnej gry hazardowej dla trenerów wewnętrznych Totalizatora Sportowego S. z o.o., Wyszków 13 czerwca 2017.

· Warsztat „Uzależnienie od hazardu, formy terapii” (10 godzin) oraz wykład „Patologiczny hazard” (3 godziny), w ramach Specjalistycznego Szkolenia w Zakresie Terapii Uzależnienia od Narkotyków. Organizator: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 09-10 czerwca 2016, 26-27 marca 2015.

· Szkolenie: „Hazard problemowy i patologiczny. Szkolenie dla pracowników rynku gier hazardowych”. Organizator: Fundacja Inspiratornia, Warszawa, 18-20 kwietnia 2016.

·  „Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” (moduł w ramach szkolenia certyfikowanego Studium Terapii Uzależnień). Organizator: Stowarzyszenie Natanaelum, na zlecenie Ministra Zdrowia, Lublin, cyklicznie od roku 2012.

·  Szkolenie dla terapeutów uzależnień „Diagnoza w uzależnieniu od hazardu”. Organizator: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Konstancin-Jeziorna, 07-08 października 2015.

·  „Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych" dla pracowników Służby Więziennej z województwa lubelskiego. Organizator: Stowarzyszenie Natanaelum, na zlecenie Ministra Zdrowia, Lublin, 09, 16 maja 2015.

· „Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych dla superwizorów, przedstawicieli ośrodków stażowych i trenerów CANDIS” (zajęcia na temat Terapia uzależnienia od hazardu). Organizator: Fundacja Res Humanae oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Konstancin Jeziorna, 2-4 września 2014.

· Konsultacje merytoryczne w ramach Specjalistycznego Modułu Szkoleniowego (20 godzin). Organizator: Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze, VI 2014.

· Konsultacje merytoryczne w ramach Specjalistycznego Modułu Szkoleniowego (20 godzin). Organizator: Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Gorze, X-XII 2013.

· „Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”. Organizator: Stowarzyszenie Natanaelum, na zlecenie Ministra Zdrowia, Lublin, 15-17 października 2012.

· Szkolenie z zakresu terapii patologicznego hazardu dla terapeutów uzależnień. Organizator: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Zielona Góra, 14-15 września 2012.

 

Warsztaty profilaktyczne:

· „Zajęcia profilaktyczne – alkohol, hazard, dopalacze” zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Lublin, 20 grudnia 2010.

· „Zajęcia profilaktyczne – alkohol, hazard, dopalacze” zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Lublin, 22 listopada 2010.

 

Warsztaty popularyzujące naukę:

·  Warsztaty dla uczniów pt. „Po co kierować swoimi myślami? Poznawcze podejście w pracy nad sobą”. XI Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 23 września 2014.

·  Warsztat dla studentów Koła Naukowego Nauk o Rodzinie "Psychologia poznawcza w pracy nad sobą i nad uzależnieniami behawioralnymi", Lublin KUL 12 kwietnia 2014.

· Warsztaty dla uczniów pt. "Hazardowe myślenie. Dlaczego wierzymy w szczęśliwy los?". VIII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 21 września 2011.

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2018 13:41