Artur Kukuła

adiunkt, zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej)

 

konsultacje w sem. letnim roku akad. 2016/2017: środa, godz. 14.30-15.00

miejsce konsultacji: INPiSM KUL,  ul. Męczenników Majdanka 70, DMMII, pokój 41

 


 

Zainteresowania naukowe i praca badawcza: przemiany współczesnych gospodarek oraz nowa polityka gospodarcza (Gospodarka Oparta na Wiedzy, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, globalizacja gospodarki); integracja europejska w wymiarze politycznym i gospodarczym; rozwój regionalny w warunkach Gospodarki Opartej na Wiedzy i globalizacji; Polityka Spójności i Fundusze Strukturalne UE (wpływ Polityki Spójności na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, wykorzystanie Funduszy Strukturalnych w gospodarce regionalnej i w samorządach, zarządzanie Funduszami Strukturalnymi w skali krajowej i regionalnej, Programy Operacyjne, znaczenie Polityki Spójności i Funduszy Strukturalnych UE dla rozwoju regionów słabo rozwiniętych, rozwój województw Polski Wschodniej).

 

Prowadzone wykłady/konwersatoria akademickie: Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój regionalny, Polityka Spójności Unii Europejskiej, Polityka Spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Regionalne strategie i systemy innowacji, Społeczeństwo informacyjne, Ekonomia społeczna, Strategie modernizacyjne państw obszaru Regionu Wschodniego, Fundusze Unii Europejskiej dla samorządu terytorialnego, Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007–2013, Integracja europejska, Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Podstawy organizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej, Administracja publiczna, Zarządzanie projektem infrastrukturalnym, Zarządzanie projektem zasobów ludzkich, Regionalne instytucje bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Terroryzm międzynarodowy.

 

 

Zorganizowane konferencje/seminaria naukowe:

 

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polityka Spójności i rozwój regionów Unii Europejskiej w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20 listopada 2014, Lublin, Aula 1031 Collegium Jana Pawła II KUL.
 2. Seminarium Naukowe „Polityka społeczna w czasach globalizacji”, Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20 listopada 2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych.
 3. Otwarte Konwersatorium Ekonomii Społecznej „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego w warunkach wolnorynkowych”, Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 4 grudnia 2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych.
 4. Otwarte Konwersatorium Ekonomii Społecznej „Ekonomia społeczna w regionach słabo rozwiniętych na przykładzie Lubelszczyzny”, 12 grudnia 2012, Lublin –Instytut Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i zagrożenia dla współczesnej reklamy”, Katedra Socjologiczno-Psychologiczna Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 25 października 2011, Lublin -Lubelski Oddział TVP S. A.
 6. Konferencja Naukowo-Praktyczna „Rynek pracy w województwie lubelskim. Szanse-zagrożenia-możliwości”, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie/Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 10 maja 2011, Lublin -LUW.
 7. Seminarium Naukowe „Inkubator przedsiębiorczości szansą na sukces w biznesie”, Katedra Socjologiczno-Psychologiczna Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 15 stycznia 2011, Lublin, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. 

 

Wybrane publikacje:

 1. Rynek pracy a rozwój polski wschodniej –na przykładzie województwa lubelskiego, pod red. A. J. Kukuły. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2011.
 2. Economic Conditions of the Economic and Monetary Union Crisis, [w:] Local Self-Government in Local Development. Ukrainian and Polish experience, edited by Lech Jańczuk, Lublin: Catholic University of Lublin Press 2014, ss. 9-41 (ISBN 978-83-7702-870-4).
 3. Kierunki rozwoju UE w Strategii „Europa 2020”, [w:] Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, red. Zdzisław Puślecki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014, s. 46-65. (ISBN 978-83-7780-977-8)
 4. Wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w słabo rozwiniętych województwach Polski na przykładzie projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, „Roczniki Nauk Społecznych, Tom 5(41), numer 1(2013), s. 133-153.
 5. Gospodarka Oparta na Wiedzy jako strategia rozwoju gospodarczego XXI wieku, [w:] Nowe Strategie na Nowy Wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (2013).
 6. Policy of promoting European Funds in the Activities of Polish Regional Governments on the Example of Lublin Province (2007-2013), [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod red. A. J. Kukuły, Warszawa: Difin 2013, s. 184-200.
 7. Wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z funduszy Unii Europejskiej w województwie lubelskim (2007-2013), [w:] Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, Tom II (Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach), red. B. Jóźwik, B. Sagan, T Stępień, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012.
 8. Problemy budowy gospodarki opartej na wiedzy w województwie lubelskim, [w:] Rynek pracy a rozwój Polski Wschodniej –na przykładzie województwa lubelskiego, pod red.           A. J. Kukuły, Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie 2011.
 9. Innowacje w sektorze turystycznym oraz możliwości ich wdrażania w Polsce przy udziale Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007–2013, [w:] Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej, pod red. M. Szewczaka i            M. Ganczar, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011.
 10. Polityka wspierania rozwoju regionalnej Gospodarki Opartej na Wiedzy w województwie lubelskim (2006–2020), [w:] Spójność Społeczno-Gospodarcza Regionów Unii Europejskiej, pod red. B. Jóźwika i P. Zalewy, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2010, t. II (Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce)
 11. Bariery przy budowie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy w województwach Polski Wschodniej, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku –szanse i zagrożenia, Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2010.
 12. Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej i wykorzystywaniu funduszy unijnych w latach 2007–2013, [w:] Eko-Roztocze, Eko-Turystyka i „zielone technologie”, red. J. Parchomiuk, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Wydawnictwo „Pietrzak” 2010.
 13. Podstawy współpracy między Polską i Wspólnotami Europejskimi w początkach transformacji ustrojowej w Polsce (1989–1991), [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce –doświadczenia i perspektywy, red. naukowa K. Grabczuk, M. Szewczak, Lublin: Gaudium 2010.
 14. Ewolucja współpracy politycznej i gospodarczej między Polską i Wspólnotami Europejskimi w początkowym okresie transformacji ustrojowej w Polsce (1989–1994), „Roczniki Humanistyczne” Tom 57(2009), z. 2, s. 241–273 (Wydawnictwo Tow. Nauk. KUL, Lublin).
 15. Uwarunkowania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową i Wspólnotami Europejskimi w przededniu transformacji ustrojowej w Polsce (1985–1990), „Studia Europejskie”, Wydawnictwo Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 3(51)2009.
 16. Gospodarka Oparta na Wiedzy wyzwaniem dla Rozwoju Polski i jej regionów, [w:] Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, pod red. R. Fedana i Z. Makieły, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu 2008.
 17. Wsparcie Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007–2013, [w:] Przedsiębiorstwo i region: Współdziałanie i współpraca, pod. Red. R. Fedana i M. Smolenia, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2008.
 18. Możliwości wspierania polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej z funduszy unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2007–2013, [w:] Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarze współpracy transgranicznej, red. Z. Makieła, R. Fedan, M. Wiśniewski, G. Dyrda, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu 2007.
 19. Charakterystyka Układu Europejskiego zawartego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi w dniu 16 grudnia 1991 roku, [w:] „Jarosławskie Studia Społeczne”, Nr 2 (2007).  

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017 16:35