Makroekonomia współczesna - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 – zapoznanie studentów z najważniejszymi kategoriami i modelami współczesnej analizy makroekonomicznej
C2 - zachęcenie studentów do samodzielnego identyfikowania oraz wyjaśniania problemów zachodzących w makrootoczeniu
Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z przedmiotu: podstawy makroekonomii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 – student zna i rozumie najważniejsze pojęcia wykorzystywane we współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych z zakresu współczesnej makroekonomii: uwzględniając wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej oraz roli polityki fiskalnej i monetarnej (K_W02)
W2 – student zna współczesne modele makroekonomiczne i rozumie ich specyfikę determinowaną nurtem, w ramach którego zostały zaproponowane (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI
U1- student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk makroekonomicznyh (K_U01)
U2 - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu współczesnej makroekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych (makroekonomicznych) (K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- student ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się (K_K01)
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia oparte o aktywizację studentów, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, dyskusja.
Treści programowe:
1. Społeczne cele gospodarowania w skali makro.
2. Stabilizacja makroekonomiczna i jej kryteria.
3. Źródła wzrostu gospodarczego
4. Neokeynesistowskie i neoklasyczne modele wzrostu gospodarczego
5. Modele wzrostu endogenicznego
6. Konsumpcja
7. Inwestycje
8. Polityka fiskalna, deficyty budżetowe i dług publiczny
9. Podaż pieniądza, popyt na pieniądz i system bankowy
10. Polityka monetarna
11. Model IS-LM
12. Makroekonomia gospodarki otwartej (model IS-LM-BP)
13. Krótkoterminowe fluktuacje gospodarcze (model AD-AS)
14. Inflacja i bezrobocie
15. Kryzysy gospodarcze i finansowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie
a) pracy pisemnej (II kolokwia w semestrze).
* Ocena końcowa liczona jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z dwóch prac.

Ocena niedostateczna
(W1) - Student nie zna i nie rozumie najważniejszych pojęć wykorzystywanych we współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych z zakresu współczesnej makroekonomii
(W2) – Student nie zna modeli makroekonomicznych oraz ich specyfiki
(U1) - Student nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk makroekonomicznyh
(U2) – Student nie potrafi wykorzystać w praktyce podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnej makroekonomii
(K) - Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności

Ocena dostateczna
(W1) - Student zna i rozumie wybrane pojęcia wykorzystywane we współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych z zakresu współczesnej makroekonomii
(W2) – Student zna wybrane modele makroekonomiczne oraz rozumie ich specyfikę
(U1) - Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji wybranych zjawisk makroekonomicznyh
(U2) – Student nie potrafi wykorzystać w praktyce podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnej makroekonomii
(K) - Student rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Ocena dobra
(W1) - Student zna i rozumie większość pojęć wykorzystywanych we współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych z zakresu współczesnej makroekonomii
(W2) – Student zna wybrane modele makroekonomiczne oraz rozumie ich specyfikę determinowaną nurtem, w ramach którego zostały zaproponowane
(U1) - Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji wybranych zjawisk makroekonomicznyh
(U2) – Student potrafi wykorzystać w praktyce podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu współczesnej makroekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin
(K) - Student uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

Ocena bardzo dobra
(W1) - Student zna i rozumie wszystkie pojęcia wykorzystywane we współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych z zakresu współczesnej makroekonomii: uwzględniając wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej oraz roli polityki fiskalnej i monetarnej
(W2) – Student zna modele makroekonomiczne oraz rozumie ich specyfikę determinowaną nurtem, w ramach którego zostały zaproponowane
(U1) - Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji wybranych zjawisk makroekonomicznyh
(U2) – Student potrafi wykorzystać w praktyce podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu współczesnej makroekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych (makroekonomicznych)
(K) - Student regularnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Chmiel J., Współczesna makroekonomia, a teoria dynamicznej gospodarki., PWN, Warszawa 2017.
2. Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2016
3. Mankiw G. N., Taylor M. P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:
1. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2016.