a 

 

 

Dr Anna Magdalena Kosińska – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, magisterium w zakresie historii sztuki obroniła w 2006 r. na Wydziale Humanistycznym, za pracę dotyczącą architektury włoskiej 20 –lecia międzywojennego otrzymała nagrodę rektora. W roku akademickim 2005/2006 stypendystka Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce. W roku 2005 stypendystka Instytutu Kultury Włoskiej w Rzymie.
W 2008 r. uzyskała tytuł magistra prawa – pracę magisterską na temat równouprawnienia płci w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przygotowała w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. W latach 2008 – 2012 doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Tytuł doktora uzyskała w 2012 r. - tytuł pracy "Kulturalne prawa człowieka - regulacje normatywne i ich realizacja". Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego, wykłada również po angielsku na kierunku European Studies. Od 2006 roku jest związana z Instytutem na rzecz Państwa Prawa – fundacją założoną przez polskich i amerykańskich prawników. Jej zainteresowania naukowe obejmują system ochrony praw człowieka, prawo migracyjne oraz prawo i polityki kulturalne.

 

Kieruje Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną.

Jest współtwórczynią serii wydawniczej PRAWO I POLITYKA MIGRACYJNA i redaktorem wybranych tomów   http://www.kul.pl/seria-prawo-i-polityka-migracyjna,art_63017.html

 Od lutego 2016 r. jest liderem merytorycznym projektu OPEN INTEGRATION i współtwórczynią oraz koordynatorem szkoły letniej Migrants' Rights na WPPKiA KUL - http://www.kul.pl/open-integrationa,27786.html.

Koordynator Akademii Prawa Europejskiego - wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Otwartego oraz Instytutu Europeistyki - http://www.kul.pl/files/327/Akademia_Prawa_Europejskiego_2015-2016_informacje.pdf

 

 

 

Publikacje

 

 •  Współautor publikacji „Dobrowolne powroty. Prawo. Dobre praktyki. Rekomendacje” (M. Gwiazda, J. Gieroba, A. Kosińska, P. Wojtasik (red.)), Lublin 2010. II wydanie – 2011.

 

 •  Współautor publikacji „Lubelski Podręcznik Migracyjny” (A. Kosińska, T. Sieniow (red), P. Wojtasik), Lublin 2009

 

 • A. Kosińska, Wspólna polityka kulturalna jako instrument sprzyjający ochronie praw kulturalnych obywateli Polski i Ukrainy, publikacja pokonferencyjna w tomie „Europa Regionów”, red. A. Kasińska – Metryka, M. Gołoś, Toruń 2011

 

 • A. Kosińska, Kultura na wyciągnięcie ręki – prawo człowieka kulturalnego?, „Edukacja Prawnicza” 12/2012

 

 • Voluntary return as a priority of EU return policy, A. Kosińska, P.Wojtasik (red), Lublin 2012

 

 

 • A. Kosińska, St. Dubaj, Wsparcie cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego w programach Instytutu na rzecz Państwa Prawa [w:] Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim - teoria i praktyka, red. Piotr Olszewski, Aleksandra Stachula, Chełm 2013

 

 

 • A. Kosińska, Postulat ochrony migrantów nieregularnych w kontekście migracji europejskich [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, tom 1, red J. Jaskiernia Warszawa 2014

 

 • A. Kosińska, Zmiany prawne w odniesieniu do migracji nieregularnej w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej [w:] Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II -  15 lat acquis Schengen w prawie UE, red. A. Kuś, A. Szachoń - Pszenny, Lublin 2014

 

 • A. Kosińska, P.Wojtasik (red.) Voluntary Return. Legal framework of return policy, Lublin 2014

 

 • A. Kosińska, Inicjatywa obywatelska jako instrument wprowadzający rozszerzoną ochronę praw obywateli Unii Europejskiej, "Edukacja Prawnicza" 10/2014.

 

 • A. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, Lublin 2014.

 

 • A.M. Kosińska, Ochrona zdrowia i dostęp do świadczeń medycznych migrantów, Studia Prawnicze KUL nr 4/2014, s. 79-100.

 

 

 • A.M. Kosińska, Wybrane aspekty ochrony praw migrantów nieregularnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej [w:] Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, Toruń 2015

 

 • A.M. Kosińska, 20 lat funkcjonowania Ombudsmana w europejskiej przestrzeni prawnej i wpływ jego działań na ochronę obywateli Unii, "Edukacja Prawnicza" 2/2015

 

 • A. M. Kosińska, Problem detencji nieudokumentowanych obywateli państw trzecich w kontekście ochrony praw podstawowych migrantów [w:] Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, red. A.M. Kosińska, P. Wojtasik, Lublin 2015, http://panstwoprawa.org/wp-content/uploads/2015/10/Acquis-return.pdf

 

 

 

 • A. Kosińska, Wolność myśli, sumienia i religii migrantów w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym - wybrane problemy [w:] Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii. Prace Naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Lublin 2015

 

 • A. Kosińska Działalność FRONTEX’u w kontekście problematyki ochrony praw migrantów nieregularnych w Unii Europejskiej, [w:] 10 lat Agencji Frontex w przestrzeni Schengen, red. A. Kosińska, A. Kuś, A. Szachoń – Pszenny, Lublin 2015

 

 • A. Kosińska, Agencja Praw Podstawowych – działania i ich ocena w zakresie wzmacniania gwarancji praw jednostki i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego [w:] Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, red. Anna, Frankiewicz-Bodynek, Anna, Pawlak, Kraków 2015.

 

 • A. Kosińska, Horyzontalne stosowanie praw kulturalnych [w:] Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studia i materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom LVI , red.  A. Młynarska - Sobaczewska, P. Radziewicz, Warszawa 2015
  http://trybunal.gov.pl/uploads/media/SIM_LVI_calosc.pdf

 

 • A. Kosińska, Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy w świetle wydarzeń 2014 r., Studia Prawnicze KUL 2/2015.

 

 • A.Kosińska, Prohibition of Collective Expulsion in the Light of the Judgement in the Case of Khlaifia and Others v. Italy. Commentary to the Ruling of the European Court of Human Rights of 1 September 2015, Review of Comparative Law 3/2015

 

 • A. Kosińska, Definicja pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego, jakie może stanowić obywatel państwa trzeciego i okoliczności wyznaczania terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r. w sprawie C-554/13 Z.Zh. przeciwko Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie oraz Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie przeciwko I.O., Europejski Przegląd Sądowy 2/2016.

 

 • A. Kosińska, Migrantki jako grupa szczególnie narażona na naruszenie ich praw. Analiza wybranych instrumentów ochrony w prawie azylowym i migracyjnym, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2015.

 

 • A. M. Kosińska, The Problem of Criminalisation of the Illegal Entry of a Third-Country National in the Case of Breaching an Entry Ban—Commentary on the Judgment of the Court of Justice of 1 October 2015 in Case C 290/14, Skerdjan Celaj, European Journal of Migration and Law 2/2016, DOI: 10.1163/15718166-12342101, s. 243 – 257.

 

 • A. Kosińska, A. Szachoń - Pszenny, Bezpieczeństwo w polityce migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, red. A. Kosińska, P. Witkowski, Zamość 2016

 • A. Kosińska, A. Parol, Zadania Agencji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transgranicznego [w:] Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, red. A. Kosińska, P. Witkowski, Zamość 2016

 

 • A. Kosińska,  The problem with criminalising of irregular migration and the effectiveness of the return policy in the light of the CJEU’s ruling in Case C 38/14, "Silesian Journal of Legal Studies" vol.8/2016

 

 • A. Kosińska, Rola Niemiec w kształtowaniu humanitarnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej [w:] Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, red.E. Krzysztofik, R.M. Pal, Lublin 2016

 

 

 

 

 

Sprawozdania:

Kosińska Anna Magdalena, Sprawozdanie: Wpływ acquis communautaire a acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE, Konferencja naukowa (Lublin, 31 marca 2014 r.), "Studia Prawnicze KUL" 2 (58) 2014, s. 181-186

 

Kosińska Anna Magdalena, Conference repoert: "10 years of Polish Migration Policy in European Union", Review of Comparative Law, vol. 19 (2014), s. 139-143.

 

 

Członkowstwo w organizacjach:

 

członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

członkini ILA (International Law Association) Grupa Polska

członkini IASFM (International Association for the Study of Forced Migration)

członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego

 

 

Udział w konferencjach:

 

 • Udział w konferencji promującej projekt „Bezpieczna przystań – utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców”, organizowanej przez MOPR Lublin, Trybunał Koronny w Lublinie, 7 grudnia 2009, temat referatu „Prawa kulturalne cudzoziemców w Polsce”
 • Udział w konferencji „Cudzoziemcy w Polsce – problemy i wyzwania”, organizowanej przez Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL, 22 września 2009 r. , Lublin. Temat referatu: „Prawa kulturalne cudzoziemców w Polsce”
 • Udział w konferencji międzynarodowej organizowanej przez WSSMiKS w Chełmie „Europa Regionów” w dniach 27-28 kwietnia 2010 (Chełm – Lwów), temat referatu: Wspólna polityka kulturalna jako instrument sprzyjający ochronie praw kulturalnych obywateli Polski i Ukrainy
 • Udział w konferencji „Migranci w procesie integracji – doświadczenia i rekomendacje” organizowanej przez Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL, 17 listopada 2010, temat referatu: Proces integracji młodzieży z państw trzecich na podstawie badań studentów WSSMiKS w Chełmie (wystąpienie razem z dr St. Dubajem, WSSMiKS w Chełmie)
 • Panel dyskusyjny: Doświadczenia KUL w zakresie studiów anglojęzycznych na przykładzie European Studies, udział w konferencji krajowej Imigracja studentów zagranicznych do Unii Europejskiej, 6 XII 2012, MSW, Warszawa
 • Referat: Konsekwencje uznania zmarłego za postać historyczną w świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2005 r. wygłoszony na konferencji krajowe XXX Dni Praw Człowieka, Lublin, 11.12.2012 r.
 • Udział w konferencji międzynarodowej „Uniwersalny i regionalny wymiar praw człowieka– referat: Postulat ochrony migrantów nieregularnych w kontekście migracji europejskich, Warszawa, 22-23 kwietnia 2013 r.
 • Udział w Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego w Opolu, 9-10 kwietnia 2013, referat "Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP - próba charakterystyki i kwalifikacji"
 • Udział w konferencji naukowej Spotkania Kazimierskie „Prawo w poezji, poezja w prawie – refleksje antyczne”, Kazimierz Dolny, 17-19 V 2013 r., wystąpienie „Ochrona prawna szczególnego utworu poetyckiego, jakim jest hymn narodowy – jej charakterystyka i funkcje”.
 • Prowadzenie seminarium: „Studenci zagraniczny w Lublinie” realizowane w ramach projektu „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II” (14.10.2014 r.KUL).
 • „Prawo do kultury w perspektywie europejskiej” (6-7 listopada 2013, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury i Urząd Miasta Wrocław, Udział w panelu: „Prawo do kultury. Przewodnik”. Okrągły stół z udziałem ekspertów oraz prowadzenie panelu Przestrzeń dla kultury w ponowoczesnej Europie)
 • „Cudzoziemcy w Polsce i Europie: między integracją a wykluczeniem” (prowadzenie panelu „ Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie – wyniki badań i doświadczenia organizacji pozarządowych”, 9.12.2014.)
 • "Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE” (udział z referatem "Zmiany prawne w odniesieniu do migracji nieregularnej w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej" w konferencji 31 marca 2014, Lublin)
 •  organizacja konferencji ogólnopolskiej "10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 9 maja 2014 r.
 • Dobrowolne powroty migrantów z perspektywy ochrony praw człowieka, referat na konferencji ogólnopolskiej, 9 maja 2014, „10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej”, KUL Lublin
 • Wolność myśli, sumienia i wyznania migrantów w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym – wygłoszenie referatu na XI Ogólnopolskim Sympozjum z Prawa Wyznaniowego, Lublin, KUL, 14-17 maja 2014
 • referat Prawa migrantów nieregularnych w systemie prawnym USA w odniesieniu do standardów europejskich, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność”, 9-11 kwietnia 2014, Sejm RP, Warszawa.
 • 6 czerwca 2014, konferencja ogólnopolska (5-6.06.2014) "Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna", organizator: Akademia Medyczna w Lublinie referat: Wybrane aspekty dostępu do świadczeń zdrowotnych migrantów nieregularnych
 • 10 XII 2014 r., referat: Koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego i problem powrotów obywateli Ukrainy do kraju pochodzenia, XXII Dni Praw Człowieka, konferencja ogólnopolska
 •  17.VI. 2015, Polityka powrotowa a ochrona praw podstawowych migrantów – analiza problemu w świetle obecnych ruchów migracyjnych w UE, „Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowej”, konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną,
 • Sesja naukowa, Konferencja zamykająca projekt „Migracje powrotowe: nauka i praktyka”, 24.06.2015 r. Referat: Transfery dublińskie do Republiki Włoskiej w świetle orzeczeń ETPCZ.
 • 10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen, 22 kwietnia 2015, organizacja i prowadzenie konferencji, KUL, http://www.kul.pl/10-lat-agencji-frontex-w-strefie-schengen,art_59848.html
 • Jak skutecznie chronić prawa migrantów,  konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, 21 maja 2015, prowadzenie panelu
 • Konstytucyjna zasada dostępu do dóbr kultury a problem korzystania z dziedzictwa terenów pogranicza, konferencja Na przekór świętokradztwu – trudna droga powrotu do sacrum Ikony Matki Boskiej Chełmskiej, 7-9 września 2015, Instytut Historii Sztuki KUL
 • Charakter współczesnych europejskich migracji nieregularnych wobec postanowień Kongresu Wiedeńskiego w sprawie zniesienia handlu niewolnikami, konferencja „IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO - 200 LAT PÓŹNIEJ”, organziator ILA Grupa Polska, Warszawa 15-16 X 2016.
 • "Fascii littori" i EUR 42 - reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego, referat na konferencji V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego „Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce”, 10.10.2015 Kazimierz dolny
 • Referat Rola Polski i Niemiec w kształtowaniu humanitarnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej na konferencji Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej, Lublin 27.10.2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Problematyka integracji migrantów z kulturą kraju przyjmującego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, referat na konferencji  Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Katedra Nauk o Polityce KUL, PTSE, 9-10.11.2015.
 • Konferencja: Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich, Prowadzenie panelu dyskusyjnego The Refugee status in the territory of the host country, KUL, 8.04.2016

 • Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej - organizacja konferencji,

   http://www.kul.pl/przyszlosc-polityki-imigracyjnej-i-azylowej-unii-europejskiej,art_66022.html, Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

 •  Irregular Migrants’ and Asylum Seekers’ Access to Healthcare in V4 Countries. Polish Example Analysis, międzynarodowa konferencja: Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe, 3.06.2015, KUL, Lublin

 

Projekty badawcze:

 

 

 

Członkowstwo w zespołach eksperckich, opinie, ekspertyzy

 

 • Członkostwo w krajowym panelu roboczym „Prawo do kultury”, Wrocław, 6 III 2013, organizator – Narodowe Centrum Kultury i Urząd Miasta Wrocław
 • Udział w Międzynarodowym Projekcie Badawczym realizowanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach projektu „Migracje powrotowe – nauka i praktyka” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów Udział w spotkaniu ekspertów projektu w dniach 20 – 21 V 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim oraz w dniach 28-29 XI 2013 r. w Kazimierzu nad Wisłą
 • Usługi eksperckie dla Narodowego Centrum Kultury - debata "Prawo do kultury - nowe obywatelstwo", debata w Lublinie, 6 czerwca 2014

 • członek Programu Praw Podstawowych Instytutu na rzecz Państwa Prawa, twórca grupy badawczej MIGRA-TEAM

 

 

Inne działania:

 • Współtwórczyni i współorganizator European Public Speaking Competition na WPPKiA - http://www.open.kul.pl/european-public-speaking-competition-2016,art_65920.html
 • wykładowca na studiach podyplomowych dla Straży Granicznej w ramach projektu Migracje powrotowe  - nauka i praktyka
 • warsztaty z zakresu uprawnień rodzicielskich w ramach Dnia Patronalnego Instytutu Nauk o Rodzinie KUL "Biznes dla rodziny" (19 marzec 2014 r.)
 • wykonawca projektu w ramach Festiwalu Nauki „Why European Integration is so important. Unknown fact and data” (19.09.2014 r.)
 • koordynator EuropensBlog -http://europensblog.wordpress.com/
 • członek Komitetu Konkursowego Ogólnopolskiego Konkursu o Integracji Europejskiej 2014 r
 • twórczyni szkoły letniej MIGRANTS' RIGHTS realizowanej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • wykładowca podczas szkoły letniej organizowanej przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN - Refugees and Migrants in International Human Rights Law, 22-31 VIII 2016

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2016 10:05