Agnieszka Fudali-Czyż

 

 

 • I am a research and teaching assistant at the Department of Experimental Psychology and Cognitive & Perception Lab. at the John Paul II Catholic University of Lublin. My professional interests cover issues in the area of cognitive psychology, especially considered from the neurophysiological perspective.
  [pol. Jestem asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: KUL). Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z obszaru psychologii poznawczej, szczególnie rozpatrywane z perspektywy neuropsychofizjologicznej.]

   


  In my doctoral dissertation titled 'Behavioral and neurophysiological determinants of change blindness in the visual scene' I conducted research using the EFRP method (Eye-Fixation Related Potentials), which combine the advantages of eye tracking with electroencephalography. These studies were funded by the promoter MNiSW grant (no. N N106 167437).
  [pol. W mojej rozprawie doktorskiej zatytułowanej "Behawioralne
  i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej" przeprowadziłam badania z użyciem metody EFRP (
  Eye-Fixation Related Potentials), która łączy zalety okulografii z elektoencefalografią. Badania te były finansowane z grantu promotorskiego MNiSW (nr N N106 167437).]

   


  I am currently in two grants NCN (OPUS 5 and 6, leader: prof. Piotr Francuz). In these grants, I am responsible for:
  • research on the effect of different spatial disorientation conditions on the number of attentive blank stares in pilots (an eye tracking study in a flight simulator GYRO-IPT) and non-pilots (an EFRP study research laboratory HD),

  • research on aesthetic judgements-related brain activity with cortical eye fixation-related potentials (EFRPs) in laypersons and experts in the field of art.

  [pol. Obecnie jestem w dwóch grantach NCN (konkurs OPUS 5 i 6, kierownik: prof. Piotra Francuza). W ramach tych grantów jestem odpowiedzialna za:
  • badania nad wpływem różnych warunków wprowadzających osobę w stan dezorientacji przestrzennej na liczbę przypadków tzw. uwagowo pustego patrzenia u pilotów (badania z okulografem w symulatorze lotu GYRO-IPT)
   i nie-pilotów (badania EFRP w laboratorium HD),
  • badania nad korową aktywnością mózgową mierzoną za pomocą metody EFRP związaną z sądami estetycznymi laików i ekspertów w dziedzinie sztuki.]

   


   


   

  Publication:

  [pol. Publikacje]

  2016

  • Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo. A., Francuz, P., Kopiś, N., Tużnik, P. (2016) Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study. Neuroscience Letters, (accepted). DOI 10.1016/j.neulet.2016.06.005

  • Stróżak, P., Francuz, P., Ratomska, M., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B. (2016). ERP correlates of visually induced vection illusion during the oddball task. Experimental Brain Research, 1-10. DOI: 10.1007/s00221-016-4748-8 (ISSN: 0014-4819).

  2014

  • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz., A. (2014). Determinants of attentive blank stares. An EFRP study. Consciousness and Cognition, 29, 1-9. DOI 10.1016/J.Concog.2014.07.008  Fudali-Czyz_Francuz_

   Augustynowicz_2014_Determinants_of_attentive_blank

   _stares._An_EFRP_study_1 

  • Fudali-Czyż, A. (2014). Latencja sakad w warunkach stałego i zróżnicowanego poziomu trudności zadania detekcji zmian. W: S. Grucza, M. Płużyczka, P. Soluch (red.), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych (s. 68 - 77). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
   ISBN:  978-83-64020-19-3

  2012

  • Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2012). Poznawcze uwarunkowania zjawiska "pustego patrzenia". Badania FRP. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 4(18), 7-26. ISSN 2083-2575

  • Szubielska, M., Bałaj, B., Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4(6), 342-357. ISSN 1896-1800

  2010

  • Czyż, A. (2010). The effect of the attention state, expertise, and working memory capacity on the number of ‘attentive blank stares’. International Journal of Psychophysiology. 77(3), 294 (abstrakt). doi: 10.1016/j.ijpsycho.2010.06.174 

  • Talik, W., Czyż, A., Łaguna, M. (2010). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: G. Grzymał-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna (s. 344-350). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

  2009

  • Czyż, A. (2009). Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Poznańskie Forum Kognitywistyczne-teksty pokonferencyjne, 4, 81-93. http: //pfk.wikidot.com/nasze-wydawnictwa

    


   


   

  Didactics: So far, I conducted lectures in English on eye tracking in psychology, lectures in Polish on descriptive statistics with elements of methodology, classes of cognitive neuroscience and neuromarketing, courses for undergraduate and graduate students on statistical methods, classes on perception psychology, psychometrics, psychology of thinking and decision-making.
  [pol. Dydaktyka: Dotychczas prowadziłam wykłady po angielsku z zastosowania okulografii w psychologii, wykłady ze statystyki opisowej, konwersatorium z neuronauki poznawczej i neuromarketingu, zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów z metod statystycznych, ćwiczenia z psychologii percepcji, psychometrii, psychologii myślenia i podejmowania decyzji.]

   


   


   

  Hobby: podróże (południowe klimaty), książki podróżnicze ("Nic nie zdarza się przypadkiem" Tiziono Terzani; "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd - Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936" Kazimierz Nowak), fotografia (rejestrowanie piękna), muzyka (indie i art rock, z elementami baroque popu: zespół "Florence and the Machine", divy jazzu: Nina Simone, Billie Holiday, Carmen McRae, SarahVaughan), sport z muzyką w tle (aerobic, cycling, narciarstwo, pływanie, roll-blading), kwiaty (na każdy balkon), kino brytyjskie i amerykańskie bez polskiego tłumaczenia, kino skandynawskie (z tłumaczeniem).

   


   


   

   

   Conferences:

  [pol. konferencje

          2009
 • Zapała, D., Fudali-Czyż, A., Zabielska, E., Stróżak, P., Cudo, A., Tużnik, P. (2012). Jak zobaczyć mózg w działaniu? Pomiar EEG w badaniach psychologicznych. Udział w IX Lubelskim Festiwalu Nauki. Lublin, 15-21.09.2012 r.

 • Fudali-Czyż, A. (2012). Zastosowanie metody FRP do badania relacji uwagi i ruchu oczu podczas detekcji zmian w scenie wizualnej. Referat wygłoszony w ramach I Seminarium Eyetrackingowego. Warszawa, 11.05.2012 r.

 • Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., Stróżak, P., Zapała, D. (2011). Jak poznajemy świat? O pomiarze ruchów gałek ocznych i aktywności ludzkiego mózgu w psychologii. Koordynowanie projektu (obejmującego wykłady i warsztaty), zrealizowanego podczas VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Lublin, 17-23.09.2011 r.

 • Fudali-Czyż, A. (2011). Analyses of determinants of ‘blank stares’ in change detection task revealed by an FRP study. Referat wygłoszony podczas międzynarodowego spotkania zrzeszającego badaczy z obszaru psychofizjologii, psychologii, neuropsychologii, medycyny, kognitywistyki i fizjologii w ramach tzw. Krakow Workshop on Psychophysiology. Kraków, 25-27.05.2011 r.

 • Fudali-Czyż, A. (2010). The effect of the attention state, expertise, working memory capacity on the number of ‘attentive blank stares’. Poster przygotowany na 15. Światowy Psychofizjologiczny Kongres 'The Olympics of the Brain’. Budapeszt, 30.08-4.09.2010 r.

 • Czyż, A. (2010). Neural and behavioral correlates of ‘looking but not seeing’ effect. Poster przygotowany na międzynarodową konferencję w ramach corocznego zjazdu INS (International Neuropsychological Society). Kraków, 30.06-03.07.2010.

 • Czyż, A. (2010). Wpływ czasu ekspozycji komunikatu wizualnego na wielkość zjawiska niedostrzegania zmian występującego w warunkach fiksacji krytycznych. Referat przygotowany na II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Lublin, 15-17.09.2010.

 • Stróżak, P., Czyż, A. (2010). Wprowadzenie do metod mózgowych potencjałów wywołanych (ERP i FRP). Warsztat poprowadzony w ramach Dni Mózgu 5. Lublin, 19-21.03.2010.

 • Szubielska, M., Bałaj, B., Czyż, A. (2010). Odbiór fotografii artystycznej poprzez stereotyp niepełnosprawności twórcy. Referat przygotowany na II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Lublin, 15-17.09.2010.

 • Czyż, A. (2009). Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji w ramach 5 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego. Poznań, 05-06.12.2009.

 • Talik, W., Czyż, A. Łaguna, M. (2008). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. Poster przedstawiony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Migracje po wejściu Polski do Unii Europejskiej - perspektywa psychologiczna i socjologiczna. Warszawa, 29-30.05.2008.

          Inne wystąpienia:
 • Czyż, A. (2010). Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowanie niedostrzegania zmian w scenie wizualnej. Dyskusja z udziałem Zygmunta Pizło, profesora Departament of Psychological Sciences, Purdue University, West Lafayette, Indiana, U.S.A., w ramach seminarium pt. Percepcja wzrokowa obiektów trójwymiarowych: historia-psychofizyka-modele symulacyjne. Lublin, 05.03.2010.

          Staże:
 • 2012: Laureatka II tury programu Staż Sukcesem Naukowca. W ramach stażu przeprowadzono ilościowe i jakościowe badania wizerunku dla jednej z lubelskich placówek bankowych. Celem realizowanego stażu była konstrukcja i wdrożenie narzędzi do testowania zmian wizerunku firmy w kontekście podjętych akcji promocyjnych.

  Stypendia:
  • 2010: Stypendium naukowe przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

  • 2009/2010: Naukowe stypendium doktoranckie Instytutu Psychologii KUL.

 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017 14:50