Agnieszka Fudali-Czyż

ang. Below I posted information about me. I invite you to choose the corresponding language version.

[pol. Poniżej zamieściła informacje o sobie. Zapraszam do wybrania odpowiadającej wersji językowej.]

 


ang. I am a research and teaching assistant at the Department of Experimental Psychology and HD Laboratory at the John Paul II Catholic University of Lublin (abbrev. CUL). My professional interests cover issues in the area of cognitive psychology, especially considered from the neurophysiological perspective.

[pol. Jestem asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (skrót: KUL). Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z obszaru psychologii poznawczej, szczególnie rozpatrywane z perspektywy neuropsychofizjologicznej.]


 

 


ang. In my doctoral dissertation titled 'Behavioral and neurophysiological determinants of change blindness in the visual scene' I conducted research using the EFRP method (Eye-Fixation Related Potentials), which combine the advantages of eye tracking with electroencephalography. These studies were funded by the promoter MNiSW grant (no. N N106 167437).

[pol. W mojej rozprawie doktorskiej zatytułowanej "Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej" przeprowadziłam badania z użyciem metody EFRP (Eye-Fixation Related Potentials), która łączy zalety okulografii z elektoencefalografią. Badania te były finansowane z grantu promotorskiego MNiSW (nr N N106 167437).]


 

 


ang. I am currently in two grants NCN (OPUS 5 and 6, leader: prof. Piotr Francuz). In these grants, I am responsible for:

 • research on the effect of different spatial disorientation conditions on the number of attentive blank stares (see definition of attentive blank stares: Fudali-Czyz_Francuz_Augustynowicz_2014_Determinants_of_attentive_blank_stares._An_EFRP_study_1)) in pilots
  (an eye tracking study in a flight simulator GYRO-IPT) and non-pilots (an EFRP study research laboratory HD),

 • research on aesthetic judgements-related brain activity with cortical eye fixation-related potentials (EFRPs) in laypersons and experts in the field of art.

[pol. Obecnie jestem w dwóch grantach NCN (konkurs OPUS 5 i 6, kierownik: prof. Piotra Francuza). W ramach tych grantów jestem odpowiedzialna za:

 • badania nad wpływem różnych warunków wprowadzających osobę w stan dezorientacji przestrzennej na liczbę przypadków tzw. uwagowo pustego patrzenia (zob. definicję przypadków uwagowo pustego patrzenia: Fudali-Czyz_Francuz_Augustynowicz_2014_Determinants_of_attentive_blank_stares._An_EFRP_study_1) u pilotów (badania z okulografem w symulatorze lotu GYRO-IPT) i nie-pilotów (badania EFRP w laboratorium HD),

 • badania nad korową aktywnością mózgową mierzoną za pomocą metody EFRP związaną z sądami estetycznymi laików i ekspertów w dziedzinie sztuki. ]

 

Zainteresowania naukowe: procesy percepcji, uwaga, związek aktywności układu okoruchowego i uwagi wzrokowej - badania za pomocą metody EFRP (Eye-Fixation Related Potentials), funkcjonowanie poznawcze po zaindukowaniu stanu dezorientacji poznawczej), neurokognitywistyka (związek aktywności układu okoruchowego i uwagi wzrokowej na poziomie aktywności mózgu, wpływ stanu po zaindukowaniu dezorientacji przestrzennej na przebieg aktywności mózgu i aktywność okoruchową człowieka; metody badawcze: FRP, okulografia, ERP), a poza tym również zagadnienia komercjalizacji wiedzy, psychologia organizacji szkoleń i psychologia osobowości, stereotypy a spostrzeganie.

 

Dydaktyka: Dotychczas prowadziłam wykłady po angielsku z zastosowania okulografii w psychologii, wykłady ze statystyki opisowej, konwersatorium z neuronauki poznawczej i neuromarketingu, zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów z metod statystycznych, ćwiczenia z psychologii percepcji, psychometrii, psychologii myślenia i podejmowania decyzji.

 

 

Hobby: podróże (południowe klimaty), książki podróżnicze ("Nic nie zdarza się przypadkiem" Tiziono Terzani; "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd - Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936" Kazimierz Nowak), fotografia (rejestrowanie piękna), muzyka (indie i art rock, z elementami baroque popu: zespół "Florence and the Machine", divy jazzu: Nina Simone, Billie Holiday, Carmen McRae, SarahVaughan), sport z muzyką w tle (aerobic, cycling, narciarstwo, pływanie, roll-blading), kwiaty (na każdy balkon), kino brytyjskie i amerykańskie bez polskiego tłumaczenia, kino skandynawskie (z tłumaczeniem).

 

ang.Publication [pol. Publikacje]:

2016

 • Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo. A., Francuz, P., Kopiś, N., Tużnik, P. (2016) Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study. Neuroscience Letters, (accepted). DOI 10.1016/j.neulet.2016.06.005

2014

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz., A. (2014). Determinants of attentive blank stares. An EFRP study. Consciousness and Cognition, 29, 1-9. DOI 10.1016/J.Concog.2014.07.008  Fudali-Czyz_Francuz_Augustynowicz_2014_Determinants_of_attentive_blank_stares._An_EFRP_study_1 

 • Fudali-Czyż, A. (2014). Latencja sakad w warunkach stałego i zróżnicowanego poziomu trudności zadania detekcji zmian. W: S. Grucza, M. Płużyczka, P. Soluch (red.), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych (s. 68 - 77). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
  ISBN:  978-83-64020-19-3

2012

 • Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2012). Poznawcze uwarunkowania zjawiska "pustego patrzenia". Badania FRP. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 4(18), 7-26. ISSN 2083-2575

 • Szubielska, M., Bałaj, B., Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4(6), 342-357. ISSN 1896-1800

2010

 • Czyż, A. (2010). The effect of the attention state, expertise, and working memory capacity on the number of ‘attentive blank stares’. International Journal of Psychophysiology. 77(3), 294 (abstrakt). doi: 10.1016/j.ijpsycho.2010.06.174 

 • Talik, W., Czyż, A., Łaguna, M. (2010). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: G. Grzymał-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna (s. 344-350). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

2009

 • Czyż, A. (2009). Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Poznańskie Forum Kognitywistyczne-teksty pokonferencyjne, 4, 81-93. http: //pfk.wikidot.com/nasze-wydawnictwa

   

   

  w recenzji

  • Stróżak, P., Francuz, P., Ratomska, M., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B. ERP correlates of visually induced vection illusion during the oddball task. Behavioral Brain Research.

   

   

   

Realizacji lub udziału w grantach badawczych i innych (z uwzględnieniem charakteru udziału):

2014-2017

wykonawca w grancie NCN (konkurs OPUS 6, HS6), tytuł grantu: „Psychologiczne
i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych”, kierownik grantu: dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL, główny wykonawca grantu: prof. Piotr Oleś

 

2014-2017

wykonawca w grancie NCN (konkurs OPUS 5, HS6), tytuł grantu: „Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna, podczas wykonywania zadań percepcyjnych
i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej”, kierownik grantu: dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL, główny wykonawca grantu: płk dr. Olaf Truszczyński, dyrektor WIML

 

2009-2012

główny wykonawca w grancie promotorskim MNiSW (konkurs nr 37), tytuł grantu: „Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej”, kierownik grantu: dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL

 

Wystąpienia konferencyjne:

2016

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Zapała, D., Fudali-Czyż, A., Zabielska, E., Stróżak, P., Cudo, A., Tużnik, P. (2012). Jak zobaczyć mózg w działaniu? Pomiar EEG w badaniach psychologicznych. Udział w IX Lubelskim Festiwalu Nauki. Lublin, 15-21.09.2012 r.

 • Fudali-Czyż, A. (2012). Zastosowanie metody FRP do badania relacji uwagi i ruchu oczu podczas detekcji zmian w scenie wizualnej. Referat wygłoszony w ramach I Seminarium Eyetrackingowego. Warszawa, 11.05.2012 r.

 • Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., Stróżak, P., Zapała, D. (2011). Jak poznajemy świat? O pomiarze ruchów gałek ocznych i aktywności ludzkiego mózgu w psychologii. Koordynowanie projektu (obejmującego wykłady i warsztaty), zrealizowanego podczas VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Lublin, 17-23.09.2011 r.

 • Fudali-Czyż, A. (2011). Analyses of determinants of ‘blank stares’ in change detection task revealed by an FRP study. Referat wygłoszony podczas międzynarodowego spotkania zrzeszającego badaczy z obszaru psychofizjologii, psychologii, neuropsychologii, medycyny, kognitywistyki i fizjologii w ramach tzw. Krakow Workshop on Psychophysiology. Kraków, 25-27.05.2011 r.

 • Fudali-Czyż, A. (2010). The effect of the attention state, expertise, working memory capacity on the number of ‘attentive blank stares’. Poster przygotowany na 15. Światowy Psychofizjologiczny Kongres 'The Olympics of the Brain’. Budapeszt, 30.08-4.09.2010 r.

 • Czyż, A. (2010). Neural and behavioral correlates of ‘looking but not seeing’ effect. Poster przygotowany na międzynarodową konferencję w ramach corocznego zjazdu INS (International Neuropsychological Society). Kraków, 30.06-03.07.2010.

 • Czyż, A. (2010). Wpływ czasu ekspozycji komunikatu wizualnego na wielkość zjawiska niedostrzegania zmian występującego w warunkach fiksacji krytycznych. Referat przygotowany na II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Lublin, 15-17.09.2010.

 • Stróżak, P., Czyż, A. (2010). Wprowadzenie do metod mózgowych potencjałów wywołanych (ERP i FRP). Warsztat poprowadzony w ramach Dni Mózgu 5. Lublin, 19-21.03.2010.

 • Szubielska, M., Bałaj, B., Czyż, A. (2010). Odbiór fotografii artystycznej poprzez stereotyp niepełnosprawności twórcy. Referat przygotowany na II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Lublin, 15-17.09.2010.

 • Czyż, A. (2009). Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji w ramach 5 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego. Poznań, 05-06.12.2009.

 • Talik, W., Czyż, A. Łaguna, M. (2008). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. Poster przedstawiony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Migracje po wejściu Polski do Unii Europejskiej - perspektywa psychologiczna i socjologiczna. Warszawa, 29-30.05.2008.

Inne wystąpienia:

 • Czyż, A. (2010). Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowanie niedostrzegania zmian w scenie wizualnej. Dyskusja z udziałem Zygmunta Pizło, profesora Departament of Psychological Sciences, Purdue University, West Lafayette, Indiana, U.S.A., w ramach seminarium pt. Percepcja wzrokowa obiektów trójwymiarowych: historia-psychofizyka-modele symulacyjne. Lublin, 05.03.2010.

Granty:

 • 2013: wykonawca w grancie pt. Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej (we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie; konkurs OPUS 5; kierownik grantu: dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL); odpowiedzialna za badanie wpływu stanu dezorientacji przestrzennej i treningu na wielkość zjawiska „pustego patrzenia”, w tym analizę aktywności mózgu w czasie fiksacji wzroku na obszarze zmiany (dwa eksperymenty) 

 • 2009-2012: Grant badawczy promotorski MNiSW (nr N N106 167437) Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej (wykonawca projektu: A. Czyż; kierownik projektu: P. Francuz).

Stypendia:

 • 2010: Stypendium naukowe przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

 • 2009/2010: Naukowe stypendium doktoranckie Instytutu Psychologii KUL.

Staże:

 • 2012: Laureatka II tury programu Staż Sukcesem Naukowca. W ramach stażu przeprowadzono ilościowe i jakościowe badania wizerunku dla jednej z lubelskich placówek bankowych. Celem realizowanego stażu była konstrukcja i wdrożenie narzędzi do testowania zmian wizerunku firmy w kontekście podjętych akcji promocyjnych.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2016 00:47