Wypromowane prace dyplomowe

2013

Prace magisterskie
 • Olech Paulina, Percepcja warunków i zasad bezpieczeństwa pracy górników oraz pracowników zatrudnionych na powierzchni w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
 • Poręba Agata, Poczucie sensu życia a postawy wobec śmierci i cierpienia personelu medycznego na oddziale ginekologicznym
 • Pusz Natalia, Styl twórczego zachowania, poziom kompetencji społecznych i poziom poczucia koherencji u studentów działających w organizacjach pozarządowych
 • Sobiczewska Barbara, Percepcja czynników wpływających na motywację do pracy lekarzy medycyny
 • Stanisławczyk Aneta, Inteligencja emocjonalna i przekonanie o własnej skuteczności u trenerów w firmach szkoleniowych
 • Surowiec Katarzyna, Poczucie własnej skuteczności a style radzenia sobie ze stresem preferowane przez studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli.
 • Tokarczyk Tomasz, Motywy osób dokonujących decyzji wyboru wolnego zawodu
 • Tracz Mirosław, Orientacja pozytywna a realizacja celów rodzinnych i zawodowych u przedsiębiorców
 • Wac Katarzyna, Kultura organizacyjna a przywiązanie pracownika do firmy
 • Wojtaszek Agata, Percepcja kultury organizacyjnej u wolontariuszy organizacji pozarządowej i pracowników instytucji samorządowej.
 • Wysocka Kamila, Wpływ wartości i lokalizacji kontroli na strategie planowania przyszłości u młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze

2012

Rozprawy doktorskie
 • Biela-Warenica Maria, Psychologiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych kierowców zawodowych

2011

Rozprawy doktorskie
 • Ciosek Ireneusz, Psychologiczne predyktory efektywności funkcjonowania zawodowego oficerów wojsk lądowych biorących udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych

2010

Rozprawy doktorskie
 • Potapska-Skwara Agata, Psychologiczne predyktory efektywnego funkcjonowania kandydatów na żołnierzy zawodowych sił powietrznych
Prace magisterskie
 • Gołąb Julia, Sposoby radzenia sobie ze stresem a postawa wobec choroby u osób po zawale serca
 • Kliza Ewelina, Cele realizowane przez organizacje pozarządowe a wartości preferowane przez ich liderów
 • Koropczuk Monika, Postawa wobec reklamy społecznej w zależności od poziomu kompetencji społecznej
 • Korulczyk Marcin, Zależność stylów kierowania od struktury i natężenia narcyzmu u liderów organizacji studenckich
 • Kucaj Małgorzata, Tożsamość indywidualna i społeczna a znaczenie nadawane dobrom materialnym przez gimnazjalistów i osoby dorosłe
 • Ługowska Katarzyna, Wpływ wizerunku firmy na postawy konsumentów wobec marki firmy i marki produktu